Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie narciarskie Generali - sprawdzam

Ubezpieczenie narciarskie Generali - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Kontynuujemy cykl analiz ofert ubezpieczeniowych dla fanów ośnieżonych stoków. Jako czwartemu przyglądamy się Ubezpieczeniu Podróży Zagranicznych Generali.

Ubezpieczyciel proponuje amatorom sportów zimowych polisę umożliwiającą bezpieczne oddawanie się ich pasji poza granicami Polski. Nie jest to jednak oferta dedykowana narciarzom – dotyczy każdego, kto wybiera się do innego kraju (również służbowo). Dlatego warto zwrócić uwagę na parametry poszczególnych opcji, z których możemy wybierać ustalając zakres ubezpieczenia.

Spis treści:

 1. Ogólne warunki
 2. Możliwe warianty ubezpieczenia
 3. Sumy ubezpieczenia i składka ubezpieczenia turystycznego Generali
 4. Wyłączenia odpowiedzialności Generali wspólne dla wszystkich wariantów
 5. Podsumowanie

Ogólne warunki

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • zabezpiecza podróż poza granicami Polski lub kraju rezydencji (w tym dotarcie z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem),
 • umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 1 rok,
 • konieczność zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej na rzecz przedstawicieli ubezpieczyciela,
 • ochrona obowiązuje w dwóch strefach (z wyłączeniem Polski lub kraju zamieszkania ubezpieczonego):

Narciarstwo Alpy Strefa E – kraje europejskie z terytoriami krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wysp Kanaryjskich Strefa Ś – wszystkie państwa na świecie

 • jeśli ubezpieczony w dniu podpisywania umowy przebywa za granicą, obowiązuje 5-dniowa karencja,
 • świadczenie jest wypłacane w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia szkody (jeśli ustalenie okoliczności wypadku będzie sprawiało trudności, ten czas może się wydłużyć o dodatkowe 14 dni).

Możliwe warianty ubezpieczenia

1) Koszty leczenia i pomocy assistance Generali:

 • nagłe zachorowanie lub wypadek poza krajem zamieszkania,
 • wydatki poniesione na:
  • badania i zabiegi zlecone przez lekarza,
  • konsultacje lekarskie,
  • zakup leków, środków opatrunkowych i środków pomocniczych,
  • naprawa protez (do 150 euro),
  • transport do najbliższego szpitala oraz między szpitalami,
  • pobyt w szpitalu (w tym wszystkie badania, zabiegi itp.),
  • poród przed 32 tygodniem ciąży oraz opieka nad matką i dzieckiem (do 2000 euro),
  • jedna wizyta związana z ciążą i związany z nią transport do placówki medycznej (do 150 euro),
  • leczenie stomatologiczne nagłych przypadkach (do 120 euro)
 • assistance:

Pakiet 1

 • całodobowy dyżur Centrum Pomocy
 • kontakt i telekonferencja z osobą bliską
 • transport do kraju zamieszkania
 • transport zwłok i zakup trumny przewozowej do 1000 euro
 • przekazanie informacji
 • pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów
 • pomoc w odzyskaniu i ponownym wysłaniu bagażu
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej w sytuacjach nagłych (np. przez akcję ratowniczą)

Pakiet 2

 • usługi Pakietu 1 i dodatkowo:
 • koszty pobytu i transportu osób towarzyszących ubezpieczonemu (maksymalnie 100 euro za dzień, przez 7 dni)
 • opieka nad dziećmi towarzyszącymi w podróży (maksymalnie 100 euro za dzień, przez 7 dni)
 • transport i pobyt osoby wezwanej do ubezpieczonego (maksymalnie 100 euro za dzień, przez 7 dni)
 • kierowca zastępczy (do 1000 euro)
 • niezbędne informacje przed podróżą
 • zastępstwo w podróży służbowej (do 500 euro)
 • pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu (do 5500 euro)
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu

Pakiet 3

 • usługi Pakietu 2 i dodatkowo:
 • wyżywienie i zakwaterowanie za granicą w celu rekonwalescencji (maksymalnie 100 euro za dzień, przez 7 dni)
 • pomoc w przypadku konieczności wcześniejszego powrotu do kraju
 • kontynuacja podróży
 • pomoc prawna (do 1200 euro)
 • zapłata kaucji (do 1200 euro, do zwrotu w ciągu 7 dni od powrotu do kraju)

Pakiet 4

 • usługi Pakietu 3 i dodatkowo:
 • dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych
 • pomoc finansowa w przypadku utraty środków płatniczych (do 500 euro, do zwrotu w ciągu 7 dni od powrotu do kraju)
 • opieka nad zwierzętami domowymi towarzyszącymi w podróży
 • pomoc tłumacza (do 250 euro)
 • organizacja w Polsce kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą

2) Odpowiedzialności cywilnej Generali:

 • szkody wyrządzone na osobie i rzeczy osobom trzecim poza granicami Polski (lub kraju zamieszkania ubezpieczonego),
 • szkody wyrządzone przez ubezpieczonego oraz osoby i zwierzęta za które ponosi on odpowiedzialność,
 • szkody muszą być wynikiem działania lub zaniechania działania przez ubezpieczonego, a ich wartość musi być większa niż 300 zł,
 • UWAGA: szkody wynikające z amatorskiego uprawiania sportów zimowych muszą zostać dodatkowo ubezpieczone!
 • mandaty i grzywny nie wchodzą w zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela.

3) Następstwa nieszczęśliwych wypadków Generali:

 • trwałe inwalidztwo,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku w okresie do 12 miesięcy od daty zdarzenia,
 • stopień uszczerbku na zdrowiu i inwalidztwa ustala się w oparciu o tabelę z OWU
 • przeszkolenie zawodowe inwalidów: jeśli organ rentowy orzekł konieczność przekwalifikowania zawodowego osoby poszkodowanej w ubezpieczonym wypadku (w okresie nie dłuższym niż 2 lata od daty zdarzenia) – do 25% sumy ubezpieczenia, maksymalnie 5000 zł.

4) Ubezpieczenie bagażu podróżnego w Generali:

 • walizy, plecaki, torby itp. wraz z zawartością,
 • telefony, drobny sprzęt elektroniczny i fotograficzny (maksymalnie 50% sumy ubezpieczenia),
 • bagaż musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • utrata lub zniszczenie bagażu w efekcie:
  • wystąpienia zdarzenia losowego (np. osunięcie się ziemi lub lawina),
  • akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które uniemożliwiło nadzór nad bagażem,
  • zaginięciem, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika lub przechowalni.
 • udokumentowane opóźnienie dostarczenia bagażu o przynajmniej 8 godzin – ubezpieczyciel zwraca koszt zakupu artykułów pierwszej potrzeby do równowartości 120 euro (nie dotyczy opóźnienia w dostarczeniu bagażu do kraju zamieszkania ubezpieczonego),
 • UWAGA - sprzęt sportowy wymaga dodatkowego ubezpieczenia,
 • jeśli zagubione przedmioty zostaną odnalezione, ubezpieczony może je odebrać i zwrócić kwotę odszkodowania lub przewłaszczyć je na rzecz ubezpieczyciela.

5) Dodatkowe opcje (dla wymagających, dostępne wyłącznie razem z ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance):

 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego.

Sumy ubezpieczenia i składka ubezpieczenia turystycznego Generali

 • składka jest płacona jednorazowo, w złotych polskich,
 • sumy ubezpieczenia:
  • koszty leczenia – 40 000 zł – 400 000 zł,
  • NNW – 10 000 zł – 60 000 zł,
  • OC – 20 000 zł – 300 000 zł,
  • bagaż podróżny – 500 zł – 4 000 zł,
  • koszty ratownictwa – 5 500 euro,
  • koszty poszukiwania – 5 500 euro,

Wyłączenia odpowiedzialności Generali wspólne dla wszystkich wariantów

 • wynik umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa
 • podanie nieprawdziwych danych odnośnie okoliczności i skutków zdarzenia
 • uchylenie od udzielenia wyjaśnień
 • zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki,
 • działania wojenne i akty terroryzmu,
 • działania wojskowe oraz podjęte w celu kontrolowania niepokojów społecznych,
 • efekt upadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony (z wyjątkiem licencjonowanych linii lotniczych),
 • działania umyślne lub pod wpływem substancji odurzających,
 • działania osób bliskich.

Podsumowanie

Oferta Generali jest bardzo podobna do analizowanej poprzednio Avivy. Skierowano ją wyłącznie do amatorów wyjazdów zagranicznych, którzy chcą zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami ewentualnych wypadków. Jak w przypadku Avivy, narciarze muszą opłacić dodatkową składkę za ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz swojej aktywności na ośnieżonych stokach. Pozornie polisa turystyczna proponowana przez Generali wyróżnia się kilkoma wariantami ubezpieczenia (indywidualne, rodzinne, grupowe oraz krótkoterminowe i roczne), które jednak nie wiążą się z żadnymi przewidzianymi w OWU zniżkami. Również podział ubezpieczenia assistance na pakiety wydaje się sztuczny, gdyż nie wyróżnia się opcjami, których nie miałyby jednolite assistance poprzednio analizowanych ubezpieczycieli. Na plus zasłużyła natomiast jasna informacja odnośnie zakresów proponowanych sum ubezpieczenia.

Więcej o ubezpieczeniu narciarskim

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-08-29

Ubezpieczenie turystyczne Mondial Assistance

Firma Mondial Assistance jest znana z oferowania ubezpieczeń turystycznych. Sprawdzamy, co ten ubezpieczyciel może zaproponować swoim polskim klientom.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-17

Z myślą o podróży - ubezpieczenie turystyczne Generali

Ubezpieczenie turystyczne Z myślą o podróży oferowane przez Generali zapewni ochronę zarówno w trakcie rodzinnego urlopu w Europie, jak i w czasie wyprawy do Azji. Ciekawym rozwiązaniem jest...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-02-16

Czy ubezpieczenie na narty do każdego kraju kosztuje tyle samo?

Koszty leczenia w Szwajcarii są wyższe niż na Słowacji. Sprawdzamy, czy ta różnica ma wpływ na cenę ubezpieczenia narciarskiego.

Czytaj więcej
Komentarze