Strona główna  |  Wiadomości  |  Z myślą o podróży - ubezpieczenie turystyczne Generali

Z myślą o podróży - ubezpieczenie turystyczne Generali

Data aktualizacji: 2021-09-17
Ubezpieczenie turystyczne Z myślą o podróży oferowane przez Generali zapewni ochronę zarówno w trakcie rodzinnego urlopu w Europie, jak i w czasie wyprawy do Azji. Ciekawym rozwiązaniem jest klauzula alkoholowa – ubezpieczyciel wypłaci pieniędze, nawet jeśli wypadek zdarzy się po tym, jak wypijesz alkohol.

Towarzystwa ubezpieczeniowe starają się przyciągnąć klientów nowymi możliwościami znanych już dobrze produktów, takich jak ubezpieczenie turystyczne. Generali, podobnie jak kilka innych firm, postawiło na klauzulę alkoholową.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń turystycznych
 2. Zakres świadczeń ubezpieczenia turystycznego Generali
 3. Warianty ubezpieczenia turystycznego Generali
 4. Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w Generali
 5. Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia i assistance
 6. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w Generali
 7. Czy warto kupować ubezpieczenie turystyczne w Generali?

Kalkulator ubezpieczeń turystycznych

Polisę turystyczną można kupić bezpośrednio na stronie Generali. Jest ono dostępne także na stronie porównywarki ubezpieczeń podróżnych Ubea.pl. Jeśli skorzystasz z tej drugiej opcji, będziesz mógł od razu porównać ofertę Generali z propozycjami innych firm.

Zobacz, jakie ubezpieczenia turystyczne proponuje porównywarka Ubea.pl

Zakres świadczeń ubezpieczenia turystycznego Generali

Ubezpieczenie turystyczne na wakacje z dzieckiem Kupując ubezpieczenie turystyczne w Generali, najpierw należy wybrać odpowiednią strefę geograficzną zgodną z celem wyjazdu. Do wyboru mamy:

 • Strefa Polska – ubezpieczenie działa jedynie na terenie Polski,
 • Strefa Europa – państwa europejskie oraz wszystkie kraje położone w basenie Morza Śródziemnego i Wyspy Kanaryjskie, z wyłączeniem Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • Strefa Świat – wszystkie państwa świata z wyłączeniem Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego.

Jeśli jedziesz za granicę, Twoja polisa musi obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Oprócz tego możesz wybierać spośród następujących elementów:

 • ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu,
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w zagranicznej imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegu
 • ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego

Które z nich warto wybrać? Wszystko zależy od Twoich planów na wyjazd. Dla przykładu miłośnikom aktywnego wypoczynku przyda się NNW, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenia sprzętu sportowego. Osobom, które na co dzień nie mają polisy mieszkaniawej, przyda się natomiast ubezpieczenie mienia na czas wyjazdu.

Oprócz tego w Generali dostępne są rozszerzenia zakresu ochrony. Jeżeli opłacisz dodatkową składkę, ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za ryzyka związane z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej / o wysokim stopniu ryzyka,
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa / snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu,
 • zaostrzeniem choroby przewlekłej,
 • pasywnym udziałem w wojnie / aktach terroru.

Uwaga! Jeśli w momencie zawierania umowy osoba ubezpieczona przebywa za granicą, odpowiedzialność Generali może rozpocząć się najwcześniej trzeciego dnia, licząc od dnia następnego po zawarciu umowy (jest to tzw. karencja).

Warianty ubezpieczenia turystycznego Generali

Kupując ubezpieczenia turystyczne Generali należy zwrócić uwagę na liczbę osób, które chce się objąć ochroną, oraz czas obowiązywania polisy.

Zależnie od tego, jak liczna jest grupa, z którą wybierasz się na wakacje, możesz zawrzeć umowę:

 • indywidualną - ubezpieczonym jest jedna osoba,
 • rodzinną – ubezpieczeni to członkowie rodziny,
 • grupową – ubezpieczenie obejmuje grupę osób (ten wariant jest dostępny także w formie polisy otwartej: ubezpieczeni są obejmowani ochroną w różnych okresach, a składkę oblicza się na podstawie liczby osobodni. Jest to oferta przeznaczona dla pracodawców oraz biur podróży).

Uwaga! W przypadku ubezpieczenia grupowego oraz rodzinnego wszystkie osoby muszą być objęte jednakowym zakresem ubezpieczenia (co ważne także ryzyka, o które rozszerza się polisę, muszą być te same dla wszystkich). Suma ubezpieczenia odnosi się natomiast do każdej z osób oddzielnie.

Ze względu na okres czasu możesz natomiast zawrzeć ubezpieczenie:

 • krótkoterminowe – wyjazd trwa mniej niż rok,
 • roczne – możesz je zawrzeć, jeśli wybierasz się za granicę na cały rok lub planujesz kilka wyjazdów z powrotami do Polski maksymalnie co 60 dni.

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z Generali

Ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance w Generali

To ubezpieczenie gwarantuje, że Generali pokryje koszty leczenia, jeśli za granicą nagle zachorujesz lub ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi. Ubezpieczyciel zapłaci za tę pomoc, która jest niezbędna do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej w Polsce / kraju zamieszkania.

Ubezpieczenie kosztów leczenia jest obowiązkowym elementem polisy turystycznej kupowanej z myślą o wyjeździe zagranicznym. Drugą umową, z której nie można zrezygnować, jest ubezpieczenie Assistance.

W ramach Assistance Standard Generali zapewnia następujące usługi w trakcie podróży zagranicznej:

 • całodobowy dyżur telefoniczny Centrum Pomocy,
 • kontakt i telekonferencję z bliską osobą,
 • transport do Polski lub kraju zamieszkania – o ile wymaga tego stan zdrowia ubezpieczonego, a wcześniej przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany,
 • transport zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku,
 • przekazanie niezbędnych informacji wskazanej instytucji w razie nieprzewidzianego zdarzenia,
 • pomoc informacyjną w przypadku kradzieży albo utraty dokumentów,
 • pomoc w odzyskaniu bagażu w przypadku utraty lub błędnego skierowania rzeczy przez przewoźnika lotniczego,
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej (maks. o 24 godziny) w sytuacjach nagłych niezależnych od ubezpieczonego,
 • transport osób towarzyszących w podróży zagranicznej w razie śmierci ubezpieczonego,
 • opiekę nad towarzyszącymi w podróży zagranicznej niepełnoletnimi dziećmi – w przypadku hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego (jeżeli dzieci znajdowały się pod jego wyłączną opieką). Maks. przez 7 dni (limit dzienny kosztów to 100 euro),
 • pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej w podróży w przypadku hospitalizacji lub śmierci ubezpieczonego. Maks. przez 7 dni (limit dzienny kosztów to 100 euro),
 • transport i pobyt jednej osoby wezwanej do towarzyszenia jeśli: przewidywany okres hospitalizacji wynosi ponad 7 dni, a ubezpieczonemu w podróży nie towarzyszy pełnoletnia osoba, ubezpieczony jest hospitalizowany i nie ukończył 18 roku życia, a za granicą nie towarzyszy mu rodzic (prawny opiekun), ubezpieczony jest w stanie zagrożenia życia. Pobyt przez maks. 7 dni (limit dzienny to 100 euro).
 • kierowcę zastępczego – jeśli stan zdrowia ubezpieczonego nie pozwala na prowadzenie samochodu w czasie powrotu, a w podróży nie towarzyszy mu żadna osoba z prawem jazdy. Koszty pokrywane maksymalnie do 1000 euro.
 • pomoc informacyjną przed podróżą,
 • zastępstwo w podróży służbowej – jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczony przez ponad 10 dni nie może wykonywać czynności służbowych, Generali zorganizuje i pokryje koszty transportu do 500 euro dla pracownika oddelegowanego na zastępstwo. Usługa może być świadczona, gdy ubezpieczającym jest pracodawca.
 • pokrycie kosztów poszukiwań w górach i na morzu do 6 500 euro (koszty nie są pokrywane w przypadku domniemania zagrożenia porwaniem),
 • pokrycie kosztów ratownictwa w górach i na morzu do 6 500 euro,
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 6 godzin – Generali zwraca niezbędne wydatki poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby do kwoty 100 euro. Ubezpieczyciel udzieli też informacji o miejscach noclegowych. Usługa nie dotyczy lotów czarterowych. Generali nie pokrywa też tych kosztów, do których pokrycia zobowiązany jest zgodnie z prawem przewoźnik lotniczy.
 • odzyskiwanie danych z aparatu fotograficznego – jeśli na skutek awarii aparatu w trakcie podróży ubezpieczony utraci dostęp do danych zapisanych w aparacie, Generali zorganizuje i pokryje koszty przywracania dostępu do tych danych. Koszty pokrywane maksymalnie do kwoty 500 zł.

Uwaga! Koszt transportu pokrywany jest do wysokości sumy ubezpieczenia, ale nigdy nie pomniejsza on sumy, którą można przeznaczyć na leczenie.

Jeśli powyżej opisane usługi nie wystarczają Ci, zastanów się nad wyborem wariantu Assistance Premium lub Exclusive.

Wyłączenia odpowiedzialności kosztów leczenia i assistance

Na wakacjach może dojść niestety do bardzo różnych wypadków. Generali nie pomoże Ci jednak w każdej sytuacji. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty:

 • jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania lekarskie co do odbycia podróży zagranicznej albo gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania wykonania zabiegu operacyjnego / poddania się leczeniu w warunkach szpitalnych,
 • przekraczające zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia ubezpieczonego umożliwiającego jego powrót albo transport do miejsca zamieszkania / placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • wynikające z zachorowań albo następstw nieszczęśliwych wypadków, które miały miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • związane z leczeniem sanatoryjnym, kuracjami w domach wypoczynkowych albo ośrodkach leczenia uzależnień, fizykoterapią, helioterapią, zabiegami wykonanymi ze wskazań estetycznych, operacjami plastycznymi, zabiegami kosmetycznymi,
 • wynikające z niezastosowania się do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarzy Centrum Pomocy Generali,
 • gdy zdaniem lekarza prowadzącego moment rozpoczęcia leczenia może być odłożony do chwili powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej albo kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • niebędące następstwem nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
 • powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • zbędne do zdiagnozowania albo leczenia choroby, związane z badaniami kontrolnymi i szczepieniami profilaktycznymi,
 • związane z wyjazdami zagranicznymi, których celem było odbycie leczenia,
 • powstałe na skutek chorób przewlekłych,

Uwaga! Można jednak rozszerzyć odpowiedzialność ubezpieczyciela o skutki zaostrzenia choroby przewlekłej w trakcie podróży.

 • powstałe na skutek zaburzeń i chorób psychicznych, nerwic, depresji, nawet jeśli są konsekwencją wypadku, a także związane z leczeniem psychoanalitycznym i psychoterapeutycznym,
 • powstałe na skutek chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV,
 • wynikające z niepoddania się szczepieniom albo innym zabiegom prewencyjnym koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane takie zabiegi,
 • związane z ciążą i wszelkimi jej konsekwencjami (oprócz kosztów związanych z porodem przed 32 tygodniem ciąży i jedną wizytą lekarską po nagłym pogorszeniu stanu zdrowia w związku z ciążą),
 • związane z przerywaniem ciąży, o ile nie zostało ono wykonane w celu ratowania życia albo zdrowia Ubezpieczonego i którego przeprowadzenie dopuszczone jest przez prawo państwa, na terenie którego zabieg jest dokonany,
 • związane ze sztucznym zapłodnieniem albo leczeniem bezpłodności, a także związane z zakupem środków antykoncepcyjnych,
 • związane z leczeniem dentystycznym, oprócz ostrych stanów bólowych i zapalnych,
 • spowodowane zdarzeniami powstałymi wskutek pozostawania pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych albo leków nieprzypisanych przez lekarza albo przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem,
 • powstałe wskutek zdarzeń spowodowanych umyślnie przez ubezpieczonego albo osoby, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub spowodowanych wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (chyba, że wypłata odszkodowania w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności),
 • powstałe wskutek samookaleczenia ubezpieczonego, usiłowania popełnienia samobójstwa lub samobójstwa ubezpieczonego, niezależnie od stanu poczytalności,
 • powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń,
 • powstałe wskutek wszelkiego rodzaju promieniowania radioaktywnego i jonizującego,
 • powstałe wskutek udziału w rozruchach, niepokojach społecznych, zamieszkach, strajkach, sabotażach, zamachach,
 • powstałe wskutek aktywnego udziału w wojnie albo aktach terroru,
 • powstałe wskutek zdarzeń wynikających z popełnienia albo usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa,
 • powstałe wskutek udziału w bójkach, chyba że były to działania w obronie koniecznej i w stanie wyższej konieczności,
 • związane z leczeniem we własnym zakresie albo leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny ubezpieczonego,
 • związane z uszkodzeniem ciała i rozstrojem zdrowia spowodowanym leczeniem oraz zabiegami leczniczymi, bez względu na to przez kogo były wykonywane,
 • związane z chorobami i wypadkami wynikającymi z przebywania na obszarach, na których obowiązuje zakaz poruszania się,
 • wynikające z działania wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych,
 • wynikające z uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • wynikające z zabiegów albo leczenia metodami niekonwencjonalnymi,
 • powstałe wskutek wypadków lotniczych, z wyjątkiem sytuacji, gdy osoba ubezpieczona była pasażerem licencjonowanych linii lotniczych,
 • powstałe na skutek nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody,
 • powstałe na skutek prowadzenia przez ubezpieczonego pojazdu mechanicznego lub innego pojazdu bez wymaganych uprawnień, prowadzenia pojazdu niedopuszczonego do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym przepisami prawa albo pozostawania pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, leków nie przepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza, w czasie prowadzenia pojazdu, jeśli miało to wpływ na zaistnienie nieszczęśliwego wypadku lub zdarzenia ubezpieczeniowego,
 • powstałe na skutek uczestniczenia ubezpieczonego w zawodach jako kierowca, pomocnik kierowcy albo pasażer wszelkich pojazdów silnikowych, z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju jazd próbnych i testowych jak i skutków wypadków podczas wykonywania zadań kaskaderskich,
 • powstałe w wyniku udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych,
 • w stosunku do osób nie wskazanych w wykazie imiennym prowadzonym przez ubezpieczającego i przekazanym do Generali.

Zakres odpowiedzialności Generali nie obejmuje też kosztów leczenia i usług assistance powstałych w następstwie zdarzeń związanych z:

 • wykonywaniem pracy fizycznej lub pracy o wysokim stopniu ryzyka,
 • amatorskim uprawianiem narciarstwa albo snowboardingu,
 • uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • wyczynowym uprawianiem sportu,
 • zaostrzeniem choroby przewlekłej,
 • pasywnym udziałem w wojnie albo aktach terroru

chyba że zakres ochrony został rozszerzony o powyższe ryzyka.

Uwaga! Zauważ, że w Generali obowiązuje tzw. klauzula alkoholowa – jeśli do wypadku dojdzie po tym, jak spożyjesz alkohol, nie stracisz prawa do odszkodowania. Co ważne klauzula nie wymaga dodatkowej składki. Oczywiście jeśli po spożyciu alkoholu będziesz prowadził samochód, Generali nie pokryje kosztów leczenia po ewentualnym wypadku drogowym.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance w Generali

Szkodę zawsze warto zgłosić ubezpieczycielowi jak najwcześniej, ale w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia jest to szczególnie ważne. Tak naprawdę z Centrum Pomocy Generali powinieneś skontaktować się od razu po wypadku, jeszcze przed podjęciem jakichkolwiek innych działań. Następnie stosuj się jak najściślej do zaleceń towarzystwa. Dzięki temu ubezpieczyciel nie będzie mógł Ci zarzucić, że jakieś koszty poniosłeś niepotrzebnie.

Jeśli jednak zewnętrzne przyczyny uniemożliwiają natychmiastowy kontakt z Generali, skorzystaj na własną rękę z pomocy medycznej, a ubezpieczyciela powiadom o powstałych kosztach wtedy, kiedy będzie to możliwe (najpóźniej 7 dni od momentu ustania przyczyn uniemożlwiających kontakt). W takim przypadku pamiętaj, by zbierać wszystkie rachunki dokumentujące poniesione koszty.

Sprawdź, jak wygląda proces zgłoszenia szkody i wypłaty odszkodowania w Generali

Czy warto kupować ubezpieczenie turystyczne w Generali?

Ubezpieczenie turystyczne w Generali jest jednym z zaledwie kilku na polskim rynku, które oferują klauzulę alkoholową. Takie rozszerzenie może się okazać bardzo przydatne na wakacjach. Oprócz tego polisa proponowana przez Generali oferuje dość szeroki zakres ochrony oraz sumy ubezpieczenia. Narciarze i snowboardziści powinni jednak zwrócić uwagę na to, że w tym towarzystwie nawet amatorskie uprawianie sportów zimowych wymaga dokupienia rozszerzenia.

Sprawdź inne ubezpieczenia w Generali

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-05-18

Ubezpieczenie turystyczne a covid

Koronawirus towarzyszy nam już od ponad roku. Tak długi czas sprawił, że coraz więcej osób chce podróżować za granicę mimo trwającej pandemii. Czy ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę,...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-04-27

Assistance w podróży – jak działa assistance w ubezpieczeniu turystycznym?

Miała być piękna podróż, a tu nagle dopada Cię choroba. Zamiast cieszyć się beztroskim wypoczynkiem za granicą, zaczynasz więc w panice szukać lekarza w nieznanym mieście. Spokojnie. Weź głęboki...

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
Komentarze