Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na narty od Aviva - sprawdzam

Ubezpieczenie na narty od Aviva - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Kontynuujemy cykl przeglądowy ofert ubezpieczeniowych dla amatorów białego szaleństwa. Jako trzeci pod lupą znalazł się pakiet podróżny AVIVA.

Podstawową opcją jest ubezpieczenie kosztów podróży i assistance (nierozłącznie). Można je wzbogacić o tak ważne dla sportowców ubezpieczenie OC, sprzętu sportowego czy NNW. Elementy szczególnie istotne dla narciarzy zostały zaznaczono pogrubieniem.

Spis treści:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Aviva
 2. Możliwe warianty ubezpieczenia turystycznego Aviva
 3. Sumy ubezpieczenia i składka ubezpieczenia turystycznego w Aviva
 4. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów ubezpieczenia turystycznego Aviva
 5. Bonusy
 6. Podsumowanie

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Aviva

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • zabezpiecza podróż poza granicami Polski lub kraju rezydencji (w tym dotarcie z miejsca zamieszkania do granicy i z powrotem),
 • odszkodowania wypłacane są na terytorium Polski, w walucie polskiej, według średniego kursu NBP z dnia ustalenia odszkodowania (za wyjątkiem kosztów i odszkodowań zwracanych bezpośrednio za granicę),
 • ubezpieczony nie może mieć więcej niż 65 lat,
 • początek okresu ubezpieczenia nie może przypadać później niż 60 dni od daty złożenia wniosku,
 • jeśli ubezpieczony przebywa poza granicami Polski, obowiązuje 5-dniowa karencja,
 • okres ubezpieczenia nie może być krótszy niż 2 dni i dłuższy niż 29 dni,
 • odszkodowanie jest wypłacane w ciągu 30 dni od zgłoszenia (za wyjątkiem sytuacji, w których problematyczne jest ustalenie okoliczności – wtedy proces może wydłużyć się o dodatkowe 14 dni).

Możliwe warianty ubezpieczenia turystycznego Aviva

1) Koszty leczenia i assistance – wariant obowiązkowy

Narciarz i kijki

 • poniesione i udokumentowane koszty:
  • leczenia (dotyczy wyłącznie leczenia poza granicami Polski),
  • zabiegów ambulatoryjnych, leków i opatrunków przepisanych przez lekarza,
  • badań zleconych przez lekarza w celu rozpoznania lub leczenia choroby,
  • pobytu i leczenia w szpitalu (w tym operacji, których nie można było odłożyć do czasu powrotu do Polski),
  • leczenia stomatologicznego w przypadkach nagłych (maksymalnie 150 euro),
  • transportu do placówki medycznej lub między placówkami medycznymi,
  • naprawy lub zakupu okularów, protez lub środków pomocniczych (pod warunkiem, że uległy uszkodzeniu w wypadku objętym ubezpieczeniem),
  • akcji poszukiwawczej w górach lub na morzu (maksymalnie do wysokości 20% zapisanej w polisie całkowitej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance),
 • całodobowy dyżur Centrum Alarmowego,
 • dostarczenie leków z kraju zamieszkania do miejsca pobytu (np. w przypadku ich zaginięcia) – ubezpieczony ma obowiązek zwrócić koszt zakupu leków do 10 dni od zakończenia podróży,
 • transport do Polski lub kraju rezydencji (jeśli z powodu wypadku ubezpieczony nie jest w stanie wrócić sam),
 • transport zwłok do kraju lub pochówek za granicą (jeśli śmierć nastąpiła w wyniku wypadku lub nagłego zachorowania, maksymalnie do kwoty 3000 euro) oraz organizacja powrotu do kraju zamieszkania bliskich zmarłego, jeśli planowany sposób powrotu nie mógł być wykorzystany,
 • organizacja i pokrycie kosztów zamieszkania oraz wyżywienia jednej osoby towarzyszącej, jeśli z powodu leczenia w szpitalu pobyt przedłuży się poza wyznaczony termin powrotu (maksymalnie 100 euro za dobę, przez 7 dni),
 • organizacja i pokrycie kosztów zastępstwa w podróży służbowej (maksymalnie 1000 euro),
 • transport dzieci do kraju pod opieką przedstawiciela ubezpieczyciela (jeśli ubezpieczony znalazł się w szpitalu i nie było z nimi dodatkowego opiekuna),
 • przekazywanie informacji,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w związku z przedłużeniem pobytu ze względów medycznych (maksymalnie 100 euro za dobę, przez 7 dni),
 • organizacja i pokrycie kosztów kontynuacji podróży przerwanej wypadkiem (maksymalnie 500 euro),
 • pomoc w razie utraty środków płatniczych (kontakt z bankiem ubezpieczonego) i dokumentów (informacja o tym, co należy zrobić),
 • UWAGA - po opłaceniu dodatkowej składki ubezpieczenie obejmuje efekty:
  • rekreacyjnego uprawiania sportów (m.in. narty i snowboard),
  • ciężkiej pracy fizycznej,
  • nagłego zachorowania wynikłego z choroby przewlekłej (maksymalnie do wysokości 10% zapisanej w polisie całkowitej sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance – ten limit może zostać zniesiony za dodatkową opłatą).

2) Odpowiedzialności cywilnej

 • naprawienie szkody osobowej lub rzeczowej osobie trzeciej wyrządzonej poza granicami kraju zamieszkania ubezpieczonego,
 • UWAGA – szkody wyrządzone w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu (np. na stoku narciarskim) wymagają dodatkowej składki,
 • koszty obrony przed sądem cywilnym,
 • udział własny ubezpieczonego w wypłacanym odszkodowaniu wynosi 250 euro.

3) Ubezpieczenie bagażu podróżnego

 • utrata lub zniszczenie bagażu podróżnego (który nie został pozostawiony bez opieki) w wyniku:
  • pożaru,
  • uderzenia pioruna,
  • wybuchu,
  • upadku statku powietrznego,
  • silnego wiatru,
  • nawalnego deszczu lub gradu,
  • powodzi, tsunami, trzęsienia ziemi lub wybuchu wulkanu,
  • kradzieży z włamaniem lub rozboju,
  • wypadku lub katastrofy środka komunikacji,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, w wyniku którego utracono możliwość nadzorowania bagażu,
  • skażenia lub zabrudzenia w związku ze zdarzeniem losowym,
  • akcji ratowniczej,
  • zaniedbania przewoźnika, któremu bagaż został powierzony,
 • udział własny – 25 euro,
 • UWAGA – by objąć ochroną sprzęt sportowy, należy opłacić dodatkową składkę,
 • jeśli bagaż lub sprzęt sportowy zostanie odnaleziony, można zatrzymać odszkodowanie przy zgłoszeniu tego faktu w ciągu 14 dni i jednoczesnym przewłaszczeniu mienia na AVIVĘ (w innym przypadku ubezpieczyciel może zażądać zwrotu świadczenia).

4) Następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu (w ciągu 12 miesięcy od dnia wypadku),
 • śmierć ubezpieczonego ( w ciągu 24 miesięcy od dnia wypadku),
 • ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje w czasie podróży,
 • UWAGA – ubezpieczenie efektu wypadków wynikłych z rekreacyjnego uprawiania sportu wymaga opłacenia dodatkowej składki,
 • ustalenie trwałego uszczerbku na zdrowiu odbywa się według tabeli z OWU

Sumy ubezpieczenia i składka ubezpieczenia turystycznego w Aviva

 • suma ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, NNW, bagażu oraz sprzętu sportowego jest ustalana przy podpisaniu umowy, a następnie pomniejszana o każde przyznane świadczenie,
 • początkowa suma ubezpieczenia ustalona w umowie NNW stanowi każdorazowo podstawę ustalenia wysokości odszkodowania,
 • wysokość składki jest ustalana na podstawie taryf aktualnych w dniu składania wniosku,
 • możliwe zniżki za ubezpieczenie członka rodziny lub dzieci (jeśli jest to ubezpieczenie na ten sam zakres, sumy i okres, jak główna umowa),
 • składka jest płatna jednorazowo, w ciągu 3 dni od złożenia wniosku.

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów ubezpieczenia turystycznego Aviva

 • zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki,
 • działania wojenne i akty terroryzmu,
 • działania wojskowe oraz podjęte w celu kontrolowania niepokojów społecznych,
 • efekt upadku statku powietrznego, na którego pokładzie przebywał ubezpieczony (z wyjątkiem licencjonowanych linii lotniczych),
 • działania umyślne lub pod wpływem substancji odurzających,
 • działania osób bliskich.

Bonusy

 • możliwe zniżki za ubezpieczenie członka rodziny lub dzieci, jednak nie określono jednoznacznie w jakiej wysokości.

Podsumowanie

Oferta AVIVA jest bardzo klarowna. Nie jest tak rozbudowana jak ubezpieczenie turystyczne Allianz i nie dzieli się na Polskę i zagranicę jak w ubezpieczeniu turystycznym AXA. Mamy tu prostą ofertę wyłącznie dla wyjazdów zagranicznych. Niestety trzeba brać pod uwagę dodatkową składkę za rekreacyjne uprawianie sportów – w tym zimowych. Sporty ekstremalne nie zostały ujęte w warunkach ubezpieczenia, zatem można się spodziewać braku takiej opcji lub wariantu płatnego dodatkowo. W ramach OWU zawarto enigmatyczną informację o możliwych zniżkach rodzinnych (o ile zakres i czas ubezpieczenia pokrywa się z głównym ubezpieczonym), jednak bez konkretnych wartości procentowych. Przy wszystkich koniecznych „dodatkowych składkach” za uprawianie sportów może okazać się dla narciarzy jednak zbyt małą zachętą.

Więcej o ubezpieczeniach narciarskich

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-02-16

Czy ubezpieczenie na narty do każdego kraju kosztuje tyle samo?

Koszty leczenia w Szwajcarii są wyższe niż na Słowacji. Sprawdzamy, czy ta różnica ma wpływ na cenę ubezpieczenia narciarskiego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Ubezpieczenie na narty i snowboard - co jest droższe?

Coraz więcej osób wybiera snowboard zamiast bardziej tradycyjnych nart. Czy amatorzy „jednej deski” zapłacą więcej za ubezpieczenie turystyczne niż narciarze?

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2014-11-28

W góry na narty - ubezpieczenie narciarskie

Narciarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Osoby uprawiające ten sport niestety muszą brać pod uwagę ryzyko kontuzji i długotrwałego leczenia. Dlatego wszyscy narciarze przed wyjazdem...

Czytaj więcej
Komentarze