Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie narciarskie AXA - sprawdzam

Data publikacji: 2015-01-20

Kontynuujemy cykl przeglądowy ofert ubezpieczeniowych dla amatorów białego szaleństwa. W drugiej kolejności analizujemy ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA. Ma on do zaoferowania ogólne ubezpieczenie podróżne w dwóch wariantach – podstawowy (Travel) i rozszerzony (Travel Sport).

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Wyjeżdżając na narty powinniśmy zdecydować się na wersję sportową ubezpieczenia na narty, która zabezpieczy również sprzęt sportowy, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilną przy uprawianiu sportu oraz ewentualne wypadki wynikłe z takiej aktywności (wersja Travel nas przed tym nie ubezpiecza). Przyjrzyjmy się szczegółom tego rozwiązania dla opcji Polska i Świat.

Ogólne warunki ubezpieczenia na narty AXA

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek
 • umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osoby, która ukończyła 65 lat i udaje się do USA, Kanady lub Australii
 • zakres ubezpieczenia nie może być mniejszy niż koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • umowę zawiera się na okres nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • konieczna jest zgoda na wgląd do dokumentacji medycznej (zwolnienie placówek medycznych z tajemnicy lekarskiej na rzecz ubezpieczyciela)
 • umowę na wszystkie opcje ubezpieczenia można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej (powyżej 10 osób); wyjątkiem jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, które może być wyłącznie indywidualne
 • forma rodzinna i grupowa chroni jednakowo wszystkie osoby, z zastosowaniem tej samej sumy i składki ubezpieczenia
 • umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta najpóźniej 5 dni od zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie (lub w tym samym dniu, jeśli od podpisania umowy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni)
 • ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu rozpoczęcia podróży do jej zakończenia (jeśli ubezpieczony przebywa za granicą w chwili podpisania umowy, obowiązuje 3-dniowa karencja) lub od momentu opłacenia składki do zakończenia trwania imprezy – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z podróży
 • wypłata świadczenia następuje w przeciągu 30 dni od momentu zgłoszenia wypadku (problemy z ustaleniem jego okoliczności mogą wydłużyć ten czas o 14 dni)

Możliwe warianty ubezpieczenia narciarskiego AXA

1. ŚWIAT:

 • koszty leczenia i assistance (KL)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • bagaż podróżny (BP)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
 • sprzęt sportowy (SS)
 • koszty rezygnacji z podróży W umowie należy określić zakres terytorialny ubezpieczenia. Ubezpieczenie można wykupić w wersji Family, który obejmuje ochroną całą rodzinę.

Opcje dodatkowe:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportu

2. POLSKA:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • assistance (ASS)
 • koszty leczenia (KL)
 • koszty ratownictwa (KR)
 • koszty rehabilitacji (KRh)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
 • sprzęt sportowy (SS)
 • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania i koszty rezygnacji z biletu

Opcje dodatkowe:

 • niezdolność do pracy i pobyt w szpitalu
 • zawał serca i udar
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie XSmall, Small, Medium albo Large, różniącymi się wysokością sum ubezpieczenia i składek oraz podlimitów wysokości świadczeń dla poszczególnych elementów ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i składka

Ubezpieczenie na narty

 • sumy ubezpieczenia i suma gwarancyjne ulegają zmniejszeniu wraz z każdym wypłaconym świadczeniem (w odniesieniu do jednego ubezpieczonego)
 • składka jest płatna jednorazowo, z góry i ustalana w oparciu o:
  • wersję i wariant ubezpieczenia
  • okres ochrony
  • zakres ubezpieczenia
  • wysokość sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych
 • składka ustalana jest w euro, a płatna w złotych (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy)
 • zwyżki:
  • osoby powyżej 65 lat + 50% (nie stosuje się w opcji grupowej)
  • następstwa chorób przewlekłych lub nowotworowych + 300%
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka + 100%
  • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu + 200%
  • uprawianie sportów ekstremalnych + 300%
 • zniżki:
  • osoby poniżej 25 lat – 10% (nie stosuje się w opcji grupowej) -grupa powyżej 10 osób – 10%
 • możliwy zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (bez kosztów manipulacyjnych)

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów

 • działanie umyślne lub skutek rażącego niedbalstwa
 • szkody podczas podróży zagranicznej, która miała na celu podjęcie leczenia przez ubezpieczonego
 • działania wojenne, rozruchy i akty terroru (ochrona ubezpieczeniowe obejmuje pierwsze 7 dni od rozpoczęcia rozruchów, o ile ubezpieczony nie bierze w nich czynnego udziału lub nie wyjechał celowo do kraju objętego wysokim ryzykiem rozruchów)
 • uczestnictwo w zakładach
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy, zaburzenia umysłowe i ich skutki
 • atak konwulsji lub epilepsji
 • wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień
 • usiłowanie popełnienia przestępstwa
 • uczestnictwo w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych
 • wypadek samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych
 • pełnienie czynnej służby w siłach zbrojnych
 • samobójstwo lub samookaleczenie
 • zdarzenia na terytorium USA, Kanady lub Australii jeśli ubezpieczony jest w wieku powyżej 65 lat

Bonusy

(dotyczy ubezpieczenia na terenie Polski)

 • 10% zniżki dla osób poniżej 25. roku życia
 • 10% zniżki dla grup powyżej 10 osób

Podsumowując

W porównaniu do poprzednio analizowanej oferty dla narciarzy Allianz, propozycja AXA jest mniej rozbudowana, za to dużo bardziej przejrzysta. Na wstępie mamy dostępny obowiązkowy pakiet „koszty leczenia + natychmiastowe assistance + NNW”, co stanowi podstawę i tzw. „must have” odpowiedzialnego narciarza. Dodatkowo możemy – a nawet powinniśmy – rozszerzyć swoje ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną oraz opcje „bagaż” i „sprzęt sportowy”, który potrafi całkiem sporo kosztować. Dla jeszcze bardziej przezornych narciarzy AXA również oferuje ubezpieczenie kosztów ratownictwa, a także ubezpieczenie sportów ekstremalnych dla wyczynowców. Bardzo ciekawą opcją są zniżki dla większych grup (powyżej 10 osób), jeśli lubimy wyprawiać się na narty z przyjaciółmi i znajomymi. Ubezpieczyciel oferuje również pakiety familijne dla tych, którzy wolą szusować z rodziną.

Więcej o ubezpieczeniach narciarskich

Tagi:

Komentarze