Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie narciarskie AXA - sprawdzam

Ubezpieczenie narciarskie AXA - sprawdzam

Data publikacji: 2015-01-20
Kontynuujemy cykl przeglądowy ofert ubezpieczeniowych dla amatorów białego szaleństwa. W drugiej kolejności analizujemy ofertę Towarzystwa Ubezpieczeniowego AXA. Ma on do zaoferowania ogólne ubezpieczenie podróżne w dwóch wariantach – podstawowy (Travel) i rozszerzony (Travel Sport).

Wyjeżdżając na narty powinniśmy zdecydować się na wersję sportową ubezpieczenia na narty, która zabezpieczy również sprzęt sportowy, koszty ratownictwa, odpowiedzialność cywilną przy uprawianiu sportu oraz ewentualne wypadki wynikłe z takiej aktywności (wersja Travel nas przed tym nie ubezpiecza). Przyjrzyjmy się szczegółom tego rozwiązania dla opcji Polska i Świat.

Ogólne warunki ubezpieczenia na narty AXA

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek
 • umowa ubezpieczenia nie może zostać zawarta na rachunek osoby, która ukończyła 65 lat i udaje się do USA, Kanady lub Australii
 • zakres ubezpieczenia nie może być mniejszy niż koszty leczenia i natychmiastowej pomocy assistance oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • umowę zawiera się na okres nie krótszy niż 1 dzień i nie dłuższy niż 12 miesięcy
 • konieczna jest zgoda na wgląd do dokumentacji medycznej (zwolnienie placówek medycznych z tajemnicy lekarskiej na rzecz ubezpieczyciela)
 • umowę na wszystkie opcje ubezpieczenia można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub grupowej (powyżej 10 osób); wyjątkiem jest ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży, które może być wyłącznie indywidualne
 • forma rodzinna i grupowa chroni jednakowo wszystkie osoby, z zastosowaniem tej samej sumy i składki ubezpieczenia
 • umowa ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży może być zawarta najpóźniej 5 dni od zawarcia umowy uczestnictwa w imprezie (lub w tym samym dniu, jeśli od podpisania umowy do rozpoczęcia wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni)
 • ochrona ubezpieczeniowa trwa od momentu rozpoczęcia podróży do jej zakończenia (jeśli ubezpieczony przebywa za granicą w chwili podpisania umowy, obowiązuje 3-dniowa karencja) lub od momentu opłacenia składki do zakończenia trwania imprezy – w przypadku ubezpieczenia rezygnacji z podróży
 • wypłata świadczenia następuje w przeciągu 30 dni od momentu zgłoszenia wypadku (problemy z ustaleniem jego okoliczności mogą wydłużyć ten czas o 14 dni)

Możliwe warianty ubezpieczenia narciarskiego AXA

1. ŚWIAT:

 • koszty leczenia i assistance (KL)
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • bagaż podróżny (BP)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
 • sprzęt sportowy (SS)
 • koszty rezygnacji z podróży W umowie należy określić zakres terytorialny ubezpieczenia. Ubezpieczenie można wykupić w wersji Family, który obejmuje ochroną całą rodzinę.

Opcje dodatkowe:

 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z uprawianiem sportu

2. POLSKA:

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
 • assistance (ASS)
 • koszty leczenia (KL)
 • koszty ratownictwa (KR)
 • koszty rehabilitacji (KRh)
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym (OC)
 • sprzęt sportowy (SS)
 • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania i koszty rezygnacji z biletu

Opcje dodatkowe:

 • niezdolność do pracy i pobyt w szpitalu
 • zawał serca i udar
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka
 • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu

Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie XSmall, Small, Medium albo Large, różniącymi się wysokością sum ubezpieczenia i składek oraz podlimitów wysokości świadczeń dla poszczególnych elementów ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia i składka

Ubezpieczenie na narty

 • sumy ubezpieczenia i suma gwarancyjne ulegają zmniejszeniu wraz z każdym wypłaconym świadczeniem (w odniesieniu do jednego ubezpieczonego)
 • składka jest płatna jednorazowo, z góry i ustalana w oparciu o:
  • wersję i wariant ubezpieczenia
  • okres ochrony
  • zakres ubezpieczenia
  • wysokość sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych
 • składka ustalana jest w euro, a płatna w złotych (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy)
 • zwyżki:
  • osoby powyżej 65 lat + 50% (nie stosuje się w opcji grupowej)
  • następstwa chorób przewlekłych lub nowotworowych + 300%
  • uprawianie sportów wysokiego ryzyka + 100%
  • zawodowe i wyczynowe uprawianie sportu + 200%
  • uprawianie sportów ekstremalnych + 300%
 • zniżki:
  • osoby poniżej 25 lat – 10% (nie stosuje się w opcji grupowej) -grupa powyżej 10 osób – 10%
 • możliwy zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej (bez kosztów manipulacyjnych)

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów

 • działanie umyślne lub skutek rażącego niedbalstwa
 • szkody podczas podróży zagranicznej, która miała na celu podjęcie leczenia przez ubezpieczonego
 • działania wojenne, rozruchy i akty terroru (ochrona ubezpieczeniowe obejmuje pierwsze 7 dni od rozpoczęcia rozruchów, o ile ubezpieczony nie bierze w nich czynnego udziału lub nie wyjechał celowo do kraju objętego wysokim ryzykiem rozruchów)
 • uczestnictwo w zakładach
 • choroby psychiczne, niedorozwój umysłowy, zaburzenia umysłowe i ich skutki
 • atak konwulsji lub epilepsji
 • wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
 • kierowanie pojazdem bez uprawnień
 • usiłowanie popełnienia przestępstwa
 • uczestnictwo w wyścigach pojazdów motorowych i motorowodnych
 • wypadek samolotu nielicencjonowanych linii lotniczych
 • pełnienie czynnej służby w siłach zbrojnych
 • samobójstwo lub samookaleczenie
 • zdarzenia na terytorium USA, Kanady lub Australii jeśli ubezpieczony jest w wieku powyżej 65 lat

Bonusy

(dotyczy ubezpieczenia na terenie Polski)

 • 10% zniżki dla osób poniżej 25. roku życia
 • 10% zniżki dla grup powyżej 10 osób

Podsumowując

W porównaniu do poprzednio analizowanej oferty dla narciarzy Allianz, propozycja AXA jest mniej rozbudowana, za to dużo bardziej przejrzysta. Na wstępie mamy dostępny obowiązkowy pakiet „koszty leczenia + natychmiastowe assistance + NNW”, co stanowi podstawę i tzw. „must have” odpowiedzialnego narciarza. Dodatkowo możemy – a nawet powinniśmy – rozszerzyć swoje ubezpieczenie o odpowiedzialność cywilną oraz opcje „bagaż” i „sprzęt sportowy”, który potrafi całkiem sporo kosztować. Dla jeszcze bardziej przezornych narciarzy AXA również oferuje ubezpieczenie kosztów ratownictwa, a także ubezpieczenie sportów ekstremalnych dla wyczynowców. Bardzo ciekawą opcją są zniżki dla większych grup (powyżej 10 osób), jeśli lubimy wyprawiać się na narty z przyjaciółmi i znajomymi. Ubezpieczyciel oferuje również pakiety familijne dla tych, którzy wolą szusować z rodziną.

Więcej o ubezpieczeniach narciarskich

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-06-11

Wakacyjna polisa nie ochroni seniora i kobiety w ciąży?

Turyści z przewlekłymi chorobami i kobiety w ciąży to mniej dogodni klienci dla ubezpieczycieli. Takie osoby muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami ochrony.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2014-11-28

W góry na narty - ubezpieczenie narciarskie

Narciarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Osoby uprawiające ten sport niestety muszą brać pod uwagę ryzyko kontuzji i długotrwałego leczenia. Dlatego wszyscy narciarze przed wyjazdem...

Czytaj więcej
Komentarze