Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na narty od Allianz - sprawdzam

Ubezpieczenie na narty od Allianz - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Allianz oferuje nam ogólne ubezpieczenie turystyczne, które możemy dostosować do własnych potrzeb. Sztandarowym produktem jest tutaj Globtroter. Sprawdzamy jaką ochronę daje nam tutaj Allianz

Wykupienie ubezpieczenia turystycznego na czas wyjazdu kosztuje stosunkowo niewiele, a zabezpieczy nas i naszą rodzinę przed przykrymi niespodziankami. Ubezpieczenia narciarskie są specyficznym rodzajem ubezpieczeń od podróży. Przyjrzyjmy się dokładnie co proponuje nam tutaj Allianz. Sprawdźmy więc co Pakiet Globtroter od Allianz oferuje narciarzom.

Spis treści:

 1. Ogólne warunki Globtroter Allianz
 2. Możliwe warianty ubezpieczenia Globtroter
 3. Składka Globtroter Allianz
 4. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów
 5. Podsumowując co powinien mieć dobry narciarz

Ogólne warunki Globtroter Allianz

 • umowa ubezpieczeniowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż rok
 • rozpoczęcie obowiązywania ochrony jest ustalane w umowie, jednak jeśli ubezpieczony w chwili zawierania umowy przebywa poza granicami Polski, obowiązuje 7-dniowa karencja
 • jeżeli umowa zawarta jest na czas dłuższy niż 6 miesięcy, ubezpieczony ma prawo od niej odstąpić z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia; w innych przypadkach od umowy odstąpić można tylko wtedy, gdy ochrona ubezpieczeniowa jeszcze się nie rozpoczęła
 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek
 • ubezpieczony musi wyrazić zgodę na wgląd do danych medycznych (zarówno przy ocenie ryzyka, jak i szkody), z wyjątkiem badań genetycznych
 • suma ubezpieczenia jest ustalana w euro (według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego podpisanie umowy)
 • świadczenia są realizowane w walucie kraju zamieszkania ubezpieczonego (przeliczenie walut według średniego kursu NBP z dnia zdarzenia)
 • wypłata świadczenia następuje w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia (jeśli wyjaśnienie okoliczności zdarzenia nastręcza trudności, wypłata może opóźnić się o dodatkowe 14 dni)

Możliwe warianty ubezpieczenia Globtroter

1) Zwrot kosztów leczenia (KL)

Narciarz na stoku

 • koszty poniesione przez ubezpieczonego w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku poza granicami Polski i kraju zamieszkania ubezpieczonego:
  • leczenie szpitalne i ambulatoryjne (pobyt w szpitalu, wizyty lekarskie, zlecone badania, zabiegi i operacje)
  • koszty transportu (do odpowiedniej placówki medycznej, między placówkami, do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy, do kraju zamieszkania ubezpieczonego, przewóz zwłok – maksymalnie 1250 euro)
  • koszty zakupu niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych
  • leczenie stomatologiczne (do 100 euro)
  • leczenie związane z ciążą i porodem (nie później niż do końca 32 tygodnia ciąży, maksymalnie 2 wizyty, do 1500 euro)
  • następstwa nieoczekiwanych aktów terroru lub działań wojennych (jedna wizyta lekarska, hospitalizacja lub transport zwłok – do 2000 euro)
 • suma ubezpieczenia wskazana w umowie odnosi się do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego
 • świadczenie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia (z wyjątkiem transportu medycznego do miejsca zamieszkania ubezpieczonego)

2) Odszkodowanie w razie wypadku (NNW)

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu (który ujawni się w ciągu roku od zdarzenia) lub śmierć ubezpieczonego
 • procent trwałego uszczerbku na zdrowiu, od którego zależy wysokość świadczenia, ustala lekarz uprawniony przez Allianz
 • suma ubezpieczenia wskazana w umowie odnosi się do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego
 • świadczenie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia (z wyjątkiem transportu medycznego do miejsca zamieszkania ubezpieczonego)
 • należy zwrócić uwagę, czy ubezpieczenie rozszerzono o ubezpieczenie amatorskiego uprawiania sportów zimowych i ewentualnie sportów ekstremalnych, jeśli takie przewidujemy (uwaga – uprawianie sportu w miejscu nie przeznaczonym do tego nie jest ubezpieczone!)

3) Ochrona odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie (OC/O) i na rzeczy (OC/R)

 • odpowiedzialność cywilna w związku z czynami niedozwolonymi (jeśli w danym kraju jest on zobowiązany do naprawienia szkody)
 • szkody wyrządzone zarówno przez ubezpieczonego, jak i przez osoby i zwierzęta, za które ponosi odpowiedzialność
 • suma ubezpieczenia wskazana w umowie odnosi się do wszystkich zdarzeń, które miały miejsce w czasie obowiązywania ochrony
 • nie dotyczy m.in.:
  • szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym
  • rezultatu uprawiania sportu (o ile ubezpieczenie nie zostało o to rozszerzone)
  • uszkodzenia monet, banknotów, dokumentów, zbiorów informacji
  • szkód wyrządzonych w rzeczach wynajętych lub powierzonych ubezpieczonemu
  • efekty sportów wysokiego ryzyka (o ile nie rozszerzono ubezpieczenia)
  • uprawianie sportu w miejscach do tego nieprzeznaczonych lub wynik nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa
  • mandaty i kary pieniężne, które nie są odszkodowaniem

4) assistance (ASS) Pomoc w podróży przy wykorzystaniu następujących usług:

 • Na terytorium Polski:
  • dostarczenie leków w przypadku nagłego zachorowania
  • transport medyczny na terytorium Polski (do odpowiedniej placówki medycznej lub do miejsca zamieszkania – do 1000 zł, transport między placówkami medycznymi – do 500 zł)
  • organizacja procesu rehabilitacyjnego i zakupu/wypożyczenia potrzebnego sprzętu (zorganizowanie wizyty fizjoterapeuty lub transportu do poradni rehabilitacyjnej – do 500 zł, organizacja wypożyczenia/zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i jego transportu do miejsca zamieszkania ubezpieczonego – do 200 zł)
  • wizyta lekarza lub pielęgniarki (do 500 zł)
  • pomoc domowa (do 300 zł, maksymalnie przez 5 dni)
  • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi (transport do osoby wskazanej przez ubezpieczonego albo wynajem opiekuna – do 150 zł za dzień, maksymalnie przez 3 dni)
  • opieka nad zwierzętami domowymi (transport do osoby wskazanej przez ubezpieczonego – do 200 zł albo wynajem opiekuna – do 150 zł za dzień, maksymalnie przez 3 dni)
  • opieka psychologa (do 300 zł lub do 500 zł w przypadku trudnej sytuacji losowej)
  • usługi informacyjne (o państwowych i prywatnych placówkach medycznych, rehabilitacyjnych, lekach, przygotowaniu do badań, kontakt z lekarzem dyżurnym)
  • pomoc w razie kradzieży lub zaginięcia dokumentów
 • Poza terytorium Polski:
  • transport do kraju zamieszkania ubezpieczonego lub kontynuacja podróży (autobusem, koleją lub samolotem klasy ekonomicznej, jeśli podróż innymi środkami transportu miałaby trwać powyżej 12 godzin)
  • koszty pobytu i transportu członka rodziny do 75 euro za dzień, maksymalnie 7 dni)
  • opieka nad dziećmi ubezpieczonego
  • organizacja pomocy prawnej i pośrednictwo w przekazaniu kaucji
  • przekazywanie wiadomości
  • poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu (prowadzenie akcji poszukiwawczej aż do odnalezienia ubezpieczonego i przewiezienie go do najbliższego szpitala – do 5500 euro)
  • udzielanie informacji przed podróżą
  • zastępstwo w podróży służbowej (do 800 euro)
  • koszty związane z opóźnieniem odlotu (opóźnienie co najmniej o 8 godzin, refundacja kosztów artykułów pierwszej potrzeby do równowartości 60 euro)
  • kierowca zastępczy (do 500 euro)

Suma ubezpieczenia wskazana w umowie odnosi się do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego Każda wypłacona w związku z tym samym zdarzeniem kwota odszkodowania pomniejsza sumę ubezpieczenia odnośnie danego zdarzenia Uwaga: wykonanie usług gwarantowanych może ulec opóźnieniu z powodu przyczyn zewnętrznych (udokumentowanych przez centrum operacyjne)

5) ochrona bagażu podróżnego (BP)

 • utrata lub zniszczenie przedmiotów wchodzących w skład bagażu podróżnego (opakowanie i zawartość), który nie został zostawiony bez opieki
 • opóźnienie w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny – ubezpieczyciel refunduje udokumentowane koszty zakupu niezbędnych rzeczy do wysokości 120 euro
 • szkody powstałe w wyniku:
  • klęski żywiołowej (m.in. lawina i osuwanie się ziemi)
  • akcji ratowniczej związanej z klęskami żywiołowymi
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • nieszczęśliwego wypadku albo nagłego zachorowania
  • zagubienia przez zawodowego przewoźnika lub przechowalnię
  • uszkodzenia lub zniszczenie waliz, toreb itp.
  • UWAGA: sprzęt sportowy i turystyczny nie podlega ubezpieczeniu (z wyjątkiem namiotów, śpiworów, karimat i materaców)

6) koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, wcześniejszego powrotu, anulowania noclegu w hotelu (O/R)

 • koszty, jakimi ubezpieczony byłby obciążony w przypadku odwołania rezerwacji wycieczki
 • odwołanie rezerwacji musi nastąpić z ważnych powodów (choroba, wypadek itp.)
 • umowa może zostać zawarta najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej, a nie później niż 24 godziny przed jej rozpoczęciem
 • sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej i/lub noclegów
 • dopłaty kursowe i paliwowe leżą po stronie ubezpieczonego (chyba, że nie był świadomy takiej ewentualności w momencie podpisywania umowy – musi to zostać udokumentowane)
 • każda wypłacona kwota pomniejsza sumę ubezpieczenia

7) ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania noclegu w hotelu (O/H)

 • przedmiot i zasady ubezpieczenia takie same, jak w punkcie 6)
 • sumę ubezpieczenia stanowi 80% ceny imprezy turystycznej i/lub 80% ceny noclegów
 • sumę ubezpieczenia stanowi cena imprezy turystycznej i/lub noclegów
 • dopłaty kursowe i paliwowe leżą po stronie ubezpieczonego (chyba, że nie był świadomy takiej ewentualności w momencie podpisywania umowy – musi to zostać udokumentowane)

8) koszty rezygnacji z biletu (O/L)

 • koszty, jakimi ubezpieczony zostałby obciążony z powodu rezygnacji z biletu przed rozpoczęciem podróży
 • dotyczy wszelkich środków transportu, na które bilet został zakupiony na terytorium Polski
 • umowa może zostać zawarta najpóźniej w ciągu 168 godzin od rezerwacji, a nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem podróży
 • odwołanie podróży musi nastąpić z ważnej, uzasadnionej przyczyny
 • sumę ubezpieczenia stanowi cena biletu

Składka Globtroter Allianz

 • ustalana w euro, pobierana w złotych (zgodnie ze średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego podpisanie umowy)
 • pobierana jednorazowo, w momencie zawarcia umowy ubezpieczeniowej
 • zwracana w całości w przypadku rozwiązania umowy przed rozpoczęciem ochrony lub w niewykorzystanej części, jeśli po 6 miesiącach umowa zostanie wypowiedziana przez ubezpieczonego
 • wysokość składki zależy od:
  • zakresu i sumy ubezpieczenia
  • okresu ochrony
  • zakresu terytorialnego
  • rodzaju i wariantu ubezpieczenia
  • liczby i wieku ubezpieczonych
  • dodatkowych ryzyk (np. sporty ekstremalne)

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów

 • heliskiing i heliboarding
 • ból, cierpienie, straty moralne
 • uszkodzenie rzeczy należących do ubezpieczonego (nie dotyczy ubezpieczonego bagażu podróżnego)
 • działanie umyślne lub rażące niedbalstwo
 • zdarzenia w miejscu zamieszkania ubezpieczonego
 • zdarzenia w kraju ubezpieczonego, jeśli jest kraj inny niż Polska

Podsumowując co powinien mieć dobry narciarz

Narciarze, szczególnie planujący urlop poza Polską, powinni się zainteresować głównie trzema pierwszymi opcjami – KL, NNW i OC. Wypadki zdarzają się często przy uprawianiu sportów, a likwidowanie ich następstw bywa kosztowne - zwłaszcza za granicą. Polisę NNW i kosztów leczenia warto również wzbogacić o ubezpieczenie OC na wypadek, gdybyśmy spowodowali uszczerbek na sprzęcie lub zdrowiu u innej osoby na stoku. Fani sportów zimowych, którzy lubią być zabezpieczeni na każdą możliwą ewentualność, mogą dokupić usługę assistance, która zapewni pomoc m.in. w razie zaginięcia w górach albo opcję ubezpieczenia bagażu, który czasem lubi się zapodziać (co jest szczególnie uciążliwe w warunkach zimowych).

Więcej o ubezpieczeniach narciarskich

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2019-08-29

Ubezpieczenie turystyczne Mondial Assistance

Firma Mondial Assistance jest znana z oferowania ubezpieczeń turystycznych. Sprawdzamy, co ten ubezpieczyciel może zaproponować swoim polskim klientom.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-28

Windsurfing, kitesurfing i inne sporty wodne - jakie ubezpieczenie turystyczne zapewni ochronę?

Zakłady ubezpieczeń różnie traktują sporty wodne. Sprawdziliśmy, w których towarzystwach takie sporty jak np. windsurfing wymagają dopłaty do składki.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2014-11-28

W góry na narty - ubezpieczenie narciarskie

Narciarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Osoby uprawiające ten sport niestety muszą brać pod uwagę ryzyko kontuzji i długotrwałego leczenia. Dlatego wszyscy narciarze przed wyjazdem...

Czytaj więcej
Komentarze