Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie domu i mieszkania w Proama

Ubezpieczenie domu i mieszkania w Proama

Data aktualizacji: 2021-09-14
Pożar, powódź, kradzież, awaria sprzętu AGD – ubezpieczenie mieszkania proponowane przez Proamę może pomóc w każdej z tych sytuacji. Wystarczy wybrać odpowiedni wariant ochrony. Sprawdź, na które elementy polisy warto się zdecydować.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Proama
 2. Elementy ubezpieczenia mieszkania Proama
 3. Warianty ubezpieczenia mieszkaniowego w Proama
 4. Zakres ochrony ubezpieczenia Proama Dom All Risk
 5. Suma ubezpieczenia mieszkania Proama
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Proama
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania i domu Proama
 8. Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania lub domu w Proamie?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania Proama

Wysokość składki ubezpieczenia mieszkania można wyliczyć bezpośrednio na stronie Proamy. Warto jednak porównać proponowaną cenę oraz warunki polisy z innymi ofertami ubezpieczeń dostępnych na stronie porównywarki Ubea.pl.

Elementy ubezpieczenia mieszkania Proama

Ubezpieczenie mieszkania Kupując polisę mieszkaniową w Proamie, trzeba ją zawrzeć przynajmniej w zakresie ubezpieczenia:

 • domu mieszkalnego,
 • lokalu mieszkalnego
 • lub ruchomości domowych.

Taka podstawowa polisa zapewnia odszkodowanie w razie wypadków będących skutkiem żywiołów, kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Oprócz tego Proama oferuje wiele dodatkowych umów. Możesz dokupić ubezpieczenie:

 • na wypadek powodzi – pamiętaj że w przypadku tego ubezpieczenia ochrona rozpoczyna się dopiero po upływie 30 dni od dnia zawarcia umowy (nie dotyczy to jednak umowy zawartej na podstawie oferty złożonej przez Proama, w której okres ubezpieczenia rozpoczyna się bezpośrednio po zakończeniu poprzedniego okresu ochrony przewidzianego w umowie ubezpieczenia zawartej z Proamą lub z inną firmą i która obejmuje to samo mienie).
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym – dzięki temu ubezpieczeniu nie będziesz musiał sam płacić odszkodowania, jeżeli przypadkiem wyrządzisz komuś krzywdę. Polisa chroni ubezpieczonego, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a także opiekunkę do dziecka lub pomoc domową zatrudnione przez ubezpieczonego. Ubezpieczenie działa jedynie na terenie Polski. Co ciekawe w zakres ochrony dawanej przez to ubezpieczenie wchodzą także szkody wyrządzone w związku z używaniem elektrycznej hulajnogi, elektrycznego roweru, a także takich urządzeń jak skymaster, segway oraz segway shoes.
 • następstw nieszczęśliwych wypadków – ochrona obejmuje następstwa nieszczęśliwego wypadku w postaci śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Polisa może też obejmować osoby pozostające z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • wsparcie dziecka – w razie śmierci ubezpieczonego (a także jego małżonka / partnera, jeśli się tak umówiono) uprawniony przez rok będzie otrzymywał świadczenie miesięczne o ustalonej wcześniej wysokości.
 • assistance domowe – w ramach usług assistance Proama oferuje następującą pomoc:

  • interwencja specjalisty AGD, RTV lub PC,
  • interwencja ślusarza,
  • dozór miejsca ubezpieczenia do czasu naprawy / założenia nowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
  • transport do lokalu zastępczego,
  • wizyta lekarza pierwszego kontaktu,
  • odzyskiwanie danych.
 • assistance rowerowe – w ramach tej polisy Proama zorganizuje i pokryje koszty usług związanych z użytkowaniem roweru w Polsce (pomoc medyczna w razie wypadku rowerowego, pomoc techniczna, usługi informacyjne)
 • pomocy prawnej – ubezpieczyciel zorganizuje lub pokryje koszty pomocy prawnej, a także zapewni Ci Telefoniczną Asystę Prawną. Ubezpieczenie działa jedynie w Polsce.

Sprawdź, jaką pomoc zapewni Assistance samochodowe w Proamie

Warianty ubezpieczenia mieszkaniowego w Proama

Podstawowe ubezpieczenie mieszkaniowe w Proamie jest dostępne w dwóch wariantach:

 • Proama Dom
 • Proama Dom All Risk

Pierwszy z wymienionych wariantów obejmuje swoim zakresem szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu mienia wskutek ryzyk wymienionych poniżej:

Ryzyko Dom mieszkalny, lokal mieszkalny, piwnica Garaż, obiekty przydomowe Dom mieszkalny w budowie, lokal mieszkalny w budowie, materiały budowlane Elementy stałe domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ruchomości domowe
Pożar Tak Tak Tak Tak
Uderzenie pioruna Tak Tak Tak Tak
Eksplozja Tak Tak Tak Tak
Implozja Tak Tak Tak Tak
Upadek statku powietrznego Tak Tak Tak Tak
Dym i sadza Tak Tak Nie Tak
Huragan Tak Tak Tak Tak
Grad Tak Tak Tak Tak
Lawina Tak Tak Tak Tak
Zalanie Tak Tak Nie Tak
Śnieg i lód Tak Tak Nie Tak
Zapadanie się ziemi Tak Tak Nie Tak
Osuwanie się ziemi Tak Tak Nie Tak
Trzęsienie ziemi Tak Tak Tak Tak
Uderzenie pojazdu Tak Tak Tak Tak
Huk ponaddźwiękowy Tak Tak Tak Tak
Upadek drzew i masztów Tak Tak Tak Tak
Przepięcie Tak Tak Nie Tak
Dewastacja Tak Nie Nie Tak
Kradzież z włamaniem Tak Tak Nie Tak
Rabunek Tak Tak Nie Tak


Ubezpieczający może poprosić o usunięcie z zakresu ochrony ryzyka dewastacji, a w przypadku ubezpieczenia ruchomości domowych i piwnicy o usunięcie ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. Oczywiście mniejszy zakres ubezpieczenia będzie wiązał się z nieco niższą składką.

Zakres ochrony można z kolei rozszerzyć o ryzyko stłuczenia przedmiotów szklanych.

Zakres ochrony ubezpieczenia Proama Dom All Risk

Ubezpieczenie w wersji All Risk obejmuje szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub zaginięciu mienia wskutek wszelkich zdarzeń losowych, oprócz tych które jednoznacznie wyłączono z odpowiedzialności w umowie.

Proama w tym wariancie nie jest odpowiedzialna za szkody powstałe na skutek:

 • kradzieży innej niż kradzież z włamaniem (wyłączenie to nie ma jednak zastosowania do ubezpieczenia elementów zewnętrznych i części ogrodzenia),
 • działania zwierząt należących do ubezpieczonego / osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym / osób bliskich, jak też działania ptaków lub owadów,
 • śmierci, kosztów leczenia i zabiegów medycznych zwierząt domowych wynikających z zachorowania lub przyczyn naturalnych oraz śmierci, kosztów leczenia i zabiegów medycznych psów, kotów, ptaków i ryb w akwarium powstałych w następstwie zdarzenia niepowodującego szkody w innym ubezpieczonym mieniu,
 • powodzi, jak też przemarzania ścian, zamarznięcia wody w nieogrzewanym lokalu mieszkalnym, domu mieszkalnym, garażu lub obiekcie przydomowym (oczywiście można dokupić osobne ubezpieczenie na wypadek powodzi),
 • korozji lub utleniania, długotrwałego działania czynników chemicznych, mechanicznych, elektrycznych lub elektromagnetycznych,
 • utraty przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, defraudacji lub ucieczki zwierząt domowych,
 • konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa,
 • zapadania się ziemi na skutek zawalenia się pustych przestrzeni (wypełnionych substancją inną niż gazową) w gruncie, powstałych w wyniku działalności człowieka,
 • straty gazu, elektryczności, energii lub paliwa,
 • pogarszania się właściwości, zmiany kształtu, wygięcia, wybrzuszenia, odpadnięcia części przedmiotu, przebarwienia, wyszczerbienia, zadrapania, zarysowania, poplamienia.

Ochroną ubezpieczeniową nie są też objęte szkody spowodowane przez osoby polegające na przypadkowym uszkodzeniu, zniszczeniu, poplamieniu, zalaniu lub porysowaniu ubezpieczonego mienia, za wyjątkiem:

 • stłuczenia przedmiotów szklanych,
 • zalania wodą na skutek nieumyślnego uszkodzenia lub rozbicia akwarium lub uszkodzenia łóżka wodnego,
 • zalania wodą na skutek nieumyślnego pozostawienia otwartych kurków,
 • zalania wodą z innych lokali w budynku wielorodzinnym lub innego domu mieszkalnego,
 • spowodowania pożaru lub wybuchu,
 • uderzenia pojazdu mechanicznego,
 • upadku drzew lub masztów,
 • upadku statku powietrznego (samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego) lub przewożonego przez niego ładunku lub paliwa na ubezpieczone mienie,
 • prowadzenia akcji ratowniczej dotyczącej ubezpieczonego mienia w razie zajścia zdarzenia losowego.

Zobacz, jak skontaktować się z Proamą

Suma ubezpieczenia mieszkania Proama

Sumę polisy ustala ubezpieczający i powinna ona zależeć od wartości ubezpieczanych rzeczy. Pamiętaj, że po wypłacie odszkodowania możesz dokonać doubezpieczenia.

Na pewne ryzyka obowiązują w Proama dodatkowe limity odpowiedzialności:

 • graffiti: 2500 zł w Proama Dom i 10 000 zł w Proama Dom All Risk,
 • kradzież elementów zewnętrznych lub części ogrodzenia inna niż kradzież z włamaniem: 5000 zł
 • działanie zwierząt nienależących do ubezpieczonego / osoób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym / osób bliskich: 5000 zł
 • kradzież z włamaniem lub rabunek z garażu / obiektów przydomowych: 1500 zł w Proama Dom i 5000 zł w Proama Dom All Risk

W Proama obowiązują też pewne ograniczenia na niektóre z rodzajów mienia:

 • elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne, aparaty telefoniczne, sprzęt fotograficzny i komputerowy, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, tablety, konsole do gier, odtwarzacze multimedialne w wariancie Proama Dom:
  • 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • biżuteria, inne wyroby ze złota, srebra, innych metali szlachetnych i kamieni szlachetnych w wariancie Proama Dom:
  • 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku, ale nie więcej niż 5000 zł – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń, ale nie więcej niż 5000 zł – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • biżuteria, inne wyroby ze złota, srebra, innych metali szlachetnych i kamieni szlachetnych w wariancie Proama Dom All Risk:
  • 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku, ale nie więcej niż 10 000 zł – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń, ale nie więcej niż 10 000 zł – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • gotówka w wariancie Proama Dom:
  • 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku, ale nie więcej niż 500 zł – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń, ale nie więcej niż 500 zł – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • gotówka w wariancie Proama Dom All Risk:
  • 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku, ale nie więcej niż 2000 zł – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń, ale nie więcej niż 2000 zł – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • ruchomości domowe użyczone lub wypożyczone w wariancie Proama Dom:
  • 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla kradzieży z włamaniem lub rabunku – dla szkód powstałych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku
  • 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ustalonej dla pozostałych zdarzeń – dla szkód powstałych wskutek tych zdarzeń
 • materiały budowlane – 5000 zł
 • ruchomości domowe o wartości jednostkowej ponad 5000 zł, które nie zostaną umieszczone na liście przekazanej PROAMA przed zawarciem umowy w wariancie Proama Dom – 5000 zł w stosunku do każdej z nich.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia mieszkania Proama

Niezależnie od wariantu umowy ochroną ubezpieczeniową nie można objąć następujących rodzajów mienia:

 • budynki niemieszkalne i obiekty małej architektury, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, chyba że umówiono się inaczej,
 • domy mieszkalne, lokale mieszkalne, budynki niemieszkalne, garaże i ogrodzenia, przeznaczone do rozbiórki oraz domy letniskowe,
 • pojazdy silnikowe, przyczepy i naczepy, statki powietrzne, jednostki pływające inne niż łodzie wiosłowe, kajaki wodne, rowery wodne lub pontony,
 • ruchomości domowe znajdujące się poza ubezpieczonym domem mieszkalnym, lokalem mieszkalnym, piwnicą, garażem lub budynkiem niemieszkalnym,
 • gotówka, biżuteria i inne wyroby ze złota, srebra lub innych metali szlachetnych i kamieni szlachetnych, jeżeli:
  • ubezpieczony oddał je do używania osobie trzeciej,
  • do ich zaginięcia doszło w czasie akcji ratowniczej,
  • do ich zaginięcia doszło w czasie nieobecności ubezpieczonego i osób bliskich ubezpieczonego w ubezpieczonym domu mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym trwającej dłużej niż 60 dni,
  • znajdują się w piwnicy, garażu lub obiektach przydomowych,
 • metale szlachetne, kamienie szlachetne, półszlachetne lub syntetyczne niestanowiące wyrobu użytkowego, dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie,
 • karty płatnicze, papiery wartościowe, bilety komunikacji miejskiej, karty do telefonów, wszelkiego rodzaju karty uprawniające do korzystania z usług, rękopisy lub dokumenty, z wyjątkiem dowodu osobistego, paszportu, legitymacji szkolnej lub studenckiej, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego,
 • dane, programy i dokumenty przechowywane w komputerach lub wymiennych nośnikach danych,
 • wyroby alkoholowe i perfumy, broń wszelkiego rodzaju i trofea myśliwskie,
 • przedmioty służące do prowadzenia działalności gospodarczej.
 • znajdujące się w piwnicy, garażu lub obiektach przydomowych: elektroniczny sprzęt audiowizualny, instrumenty muzyczne wszelkiego rodzaju, aparaty telefoniczne wszelkiego rodzaju, sprzęt fotograficzny i komputerowy, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, palmtopy, tablety, konsole do gier i odtwarzacze multimedialne, ruchomości domowe użyczone lub wypożyczone.

W wariancie Proama Dom nie są objęte ochroną ubezpieczeniową indywidualne źródła ciepła i energii elektrycznej.

Proama nie odpowiada też za szkody powstałe wskutek:

 • budowy bez wymaganego projektu budowlanego, zgłoszenia odpowiedniemu organowi lub bez pozwolenia odpowiedniego organu, jak też wskutek niewykonania określonych przepisami prawa przeglądów technicznych lub kontroli okresowych budynku lub lokalu mieszkalnego, jeżeli obowiązek ich wykonania spoczywał na ubezpieczonym i został przez niego zaniedbany,
 • systematycznego zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodno-kanalizacyjnej lub pocenia się rur, pleśni lub zagrzybienia,
 • przenikania wód z gruntu do budynku i jego elementów stałych, chyba że są one skutkiem deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej a w przypadku braku możliwości uzyskania tego potwierdzenia – na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania bądź w bezpośrednim sąsiedztwie,
 • przenikania wód z gruntu do budynku i jego elementów stałych , chyba że są one skutkiem powodzi a zakres ubezpieczenia obejmuje to ryzyko,
 • zalania, które było spowodowane niezabezpieczeniem lub nieprawidłowym zamknięciem okien, drzwi zewnętrznych lub innych otworów w budynku lub lokalu mieszkalnym, jak też złym stanem dachu, ścian i innych elementów budynku lub lokalu mieszkalnego, działania ciężaru śniegu lub lodu na elementy konstrukcyjne dachu lub elementy nośne budynku, zamarznięciem rynny lub rury spustowej oraz roztapianiem się zalegających mas śniegu lub lodu, o ile na ubezpieczonym spoczywał obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego lub zabezpieczenia powyższych elementów i obowiązek ten został przez niego zaniedbany,
 • pęknięcia rur lub wyposażenia instalacyjnego w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, jeżeli obowiązek utrzymywania właściwej temperatury w pomieszczeniach należał do ubezpieczonego i został przez niego zaniedbany, jak też przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub lokali mieszkalnych i ich elementów stałych,
 • naturalnego zużycia lub osiadania budynku, drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, powietrznych lub podziemnych, spękania, osiadania, wyniesienia, kurczenia się lub rozciągania budynków lub ich części,
 • zabrudzenia lub odbarwienia tynków zewnętrznych lub elewacji na skutek zalania lub opadów atmosferycznych, wszelkiego rodzaju skażenia, zanieczyszczenia, nagromadzenia osadów, zabrudzenia lub zakurzenia,
 • upadku masztu spowodowanego jego niekonserwowaniem lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do ubezpieczonego i został przez niego zaniedbany,
 • kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji, jeżeli z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego w chwili zajścia tego zdarzenia ubezpieczony dom mieszkalny albo lokal mieszkalny nie spełniał wymogów dotyczących zabezpieczenia ubezpieczonego mienia, które były wymagane dla zawarcia umowy ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście ubezpieczonego zdarzenia, a w przypadku rażącego niedbalstwa również jeżeli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • uderzenia pojazdu, jeżeli był on wykorzystywany do celów prowadzonej budowy,
 • wybuchów wywołanych umyślnie, jak również w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez ubezpieczonego.

W ubezpieczeniu Proama Dom All Risk ubezpieczyciel dodatkowo nie odpowiada za szkody w:

 • przedmiotach uszkodzonych lub zniszczonych na skutek zużycia eksploatacyjnego, wady, awarii lub zepsucia się spowodowanego samoistną przyczyną wewnętrzną,
 • roślinach doniczkowych na skutek chorób, niewłaściwej pielęgnacji, działania zwierząt lub szkodników.

W przypadku przedmiotów szklanych Proama nie odpowiada ponadto za szkody:

 • polegające na poplamieniu, zmianie barw, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni ubezpieczonego mienia,
 • powstałe podczas przewozu, montażu lub demontażu ubezpieczonego mienia, prowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych,
 • powstałe w wyniku nieprawidłowego montażu lub wady produkcyjnej ubezpieczonego mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa Proama nie obejmuje szkód powstałych wskutek kradzieży bez znamion włamania oraz polegających na zaginięciu ubezpieczonego mienia w niewyjaśnionych okolicznościach.

W przypadku każdego z ubezpieczeń Proama nie ponosi też odpowiedzialności za zdarzenia:

 • wyrządzone umyślnie przez ubezpieczającego / ubezpieczonego / osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności,
 • górnicze, w rozumieniu prawa górniczego,
 • powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, aktów terroryzmu, strajków lub niepokojów społecznych,
 • powstałe w wyniku udziału ubezpieczającego lub ubezpieczonego w strajkach, rozruchach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg lub bójkach,
 • powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizującego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego lub skażenia radioaktywnego,
 • będące następstwem decyzji administracyjnej (za wyjątkiem ubezpieczenia pomocy prawnej),
 • powstałe w środowisku naturalnym, polegające na jego zanieczyszczeniu lub skażeniu,
 • powstałe w drzewostanie lasów i parków.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia mieszkania i domu Proama

Jeśli masz choćby najmniejsze podejrzenia, że szkoda mogła być wynikiem przestępstwa, zawiadom od razu o zdarzeniu policję (w przypadku kradzieży z włamaniem lub rabunku masz na to maksymalnie 3 dni robocze).

Także w ciągu 3 dni o kradzieży z włamaniem lub rabunku powinieneś poinformować Proamę. W przypadku pozostałych zdarzeń masz na to 7 dni.

Staraj się nie zmieniać nic w miejscu zdarzenia bez wcześniejszych oględzin lub akceptacji naprawy przez Proamę, chyba że w czasie 7 dni od zgłoszenia szkody ubezpieczyciel nie poczynił żadnych kroków w celu dokonania oględzin.

Sprawdź, jak wygląda proces zgłoszenia szkody w Proamie

Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania lub domu w Proamie?

Główną zaletą ubezpieczenia mieszkania i domu w Proamie jest jego elastyczność. Potrzebujesz rozbudowanej ochrony? Wybierz wariant All Risk oraz dokup wiele dodatkowych umów. Szukasz podstawowej ochrony dla mieszkania? Zainteresuj się opcją Proama Dom i dokup np. jedynie polisę na wypadek powodzi.

Sprawdź także warunki ubezpieczeń samochodowych i turystycznych proponowanych przez Proamę

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-26

Huragan, wichura, tornado – jak ubezpieczyć dom od silnego wiatru?

Wiatr zrywający dach z domu? Połamane drzewa upadające jak zapałki? Porwane deski uderzające w okna? To nie obrazki z filmu katastroficznego, lecz rzeczywistość, z którą coraz częściej muszą...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2019-07-29

Ubezpieczenie domu od powodzi - 3 rzeczy które trzeba wiedzieć

Ochrona przed skutkami powodzi jest standardem w przypadku polis mieszkaniowych. Nie oznacza to jednak, że wspomniana ochrona w każdej sytuacji wygląda podobnie.

Czytaj więcej
Komentarze