Franszyza

Franszyza (klauzula umowna) jest zapisem w umowie ubezpieczenia, który przerzuca na ubezpieczającego część poniesionej szkody. Pozwala na obniżenie składki ubezpieczenia.

Ubezpieczyciele stosują dwa rodzaje franszyz:

  • franszyza redukcyjna (bezwarunkowa) - każde wypłacone odszkodowanie zostanie pomniejszone o kwotę równą franszyzie redukcyjnej. Obecnie jest to pojęcie właściwie tożsame z określeniem "udział własny". Kiedyś różnica polegała na tym, że franszyza redukcyjna była zawsze wyrażana kwotowo (np. 300 zł), a udział własny procentowo (np. 5% odszkodowania). Teraz jednak ta różnica się już zatarła i franszyza redukcyjna może być określana albo bezwzględnie, albo jako procent. Jak franszyza redukcyjna działa w praktyce? Jeżeli wynosi ona 500 zł, a odszkodowanie zostanie wyliczone na 5000 zł, otrzymasz jedynie 4500 zł. Resztę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni
  • franszyza integralna (warunkowa) - jeżeli wartość szkody nie przekroczy wysokości franszyzy, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jeśli szkoda przekracza jej wysokość, poszkodowany otrzyma pełne odszkodowanie. Dzięki franszyzie integralnej towarzystwo ubezpieczeniowe zwalnia się z odpowiedzialności za wiele drobnych szkód, w przypadku których koszt naprawy często przekracza wartość szkody. Jak wygląda działanie franszyzy integralnej w praktyce? Jeśli franszyza wynosi 500 zł, a szkoda (np. obtarcie auta na parkingu) zostanie wyceniona na 300 zł, nic nie dostaniesz. Jeśli natomiast dojdzie do szkody o wartości 1000 zł, otrzymasz dokładnie 1000 zł bez żadnego uszczerbku.

Porównując ubezpieczenia AC, koniecznie zwróć uwagę na wysokość tych obydwu franszyz. Zastanów się także, na czym Ci bardziej zależy: czy na niskiej składce, czy na pełnej ochronie w razie szkody. Na tej podstawie możesz zdecydować, czy autocasco ma zawierać którąś z tych franszyz oraz w jakiej wysokości.

Franszyza redukcyjna lub integralna występuje nie tylko w autocasco. Często można ją spotkać także np. w ubezpieczeniu bagażu czy polisie chroniącej wyposażenie mieszkania od kradzieży.

Uważaj także, by nie pomylić pojęcia "franszyza" z bardzo podobnym w brzmieniu określeniem "franczyza". To drugie słowo oznacza system sprzedaży oparty na ścisłej i ciągłej współpracy między odrębnymi przedsiębiorstwami: franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcami. Franczyza daje możliwość korzystania m.in. z :

  • nazwy,
  • know-how,
  • znaków towarowych,
  • pomocy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Franszyza integralna i franszyza redukcyjna - dowiedz się więcej