Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna (nazywana także bezwarunkową lub bezwzględną) to określona kwota potrącana z każdego wypłaconego odszkodowania. Obecnie oznacza praktycznie to samo co "udział własny". Kiedyś franszyzę redukcyjną zawsze określano kwotowo (np. 500 zł), a udział własny procentowo (jako procent od odszkodowania, np. odszkodowanie potrącano o 5%).

Franszyza redukcyjna jest dość częsta w dobrowolnych ubezpieczeniach majątkowych, jak np. AC czy ubezpieczenie turystyczne. Może ona być różnej wysokości. Niektóre towarzystwa dają także możliwość wykupienia franszyzy redukcyjnej. Oczywiście, im niższa franszyza tym większa składka. Wybierając autocasco, musisz więc znaleźć złoty środek między ceną a ochroną zapewnianą przez ubezpieczenie.

Ubezpieczyciel ma oczywiście obowiązek zapisać w umowie ubezpieczenia wysokość franszyzy redukcyjnej. Przed podpisaniem umowy sprawdź więc koniecznie w OWU, jaka dokładnie franszyza redukcyjna występuje w danym ubezpieczeniu.

Sprawdźmy, jak franszyza redukcyjna działa w praktyce.

Na początek przyjrzyjmy się franszyzie redukcyjnej kwotowej. Załóżmy, że klient posiada polisę z franszyzą o wartości 2000 zł.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 1350 zł. Klient nie otrzyma żadnej wypłaty ze względu na fakt, że szkoda jest niższa od franszyzy redukcyjnej.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 10 000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 8000 zł. Odszkodowanie zostanie bowiem pomniejszone o kwotę franszyzy redukcyjnej, tj 2000 zł.

Jak natomiast działa franszyza redukcyjna procentowa? Za przykład weźmy polisę AC z franszyzą redukcyjną wynoszącą 10%.

Przypadek nr 1

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 1000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 900 zł ze względu na potrącenie przez ubezpieczyciela z tytułu franszyzy redukcyjnej 10% ze 1000 zł, tj. 100 zł.

Przypadek nr 2

Klient doznał szkody oszacowanej przez likwidatora na kwotę 20 000 zł. Klient otrzyma wypłatę w wysokości 18 000 zł. Odszkodowanie zostanie bowiem pomniejszone o kwotę franszyzy redukcyjnej (czyli 10% z 20 000 zł).

Sprawdź, czym się różni franszyza redukcyjna od integralnej