Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie na życie w Metlife

Data publikacji: 2015-01-02

Analizę ubezpieczeń na życie poświęcamy ofercie towarzystwa MetLife. Ten ubezpieczyciel, w przeciwieństwie do rozpatrywanych wcześniej PZU i Aviva, ma do zaproponowania nieco szerszy wachlarz produktów „życiowych”, bo nie dwa, ale aż cztery warianty. Czy zatem każdy może znaleźć tu coś dla siebie? Przyjrzyjmy się.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Pod uwagę zostały wzięte podstawowe polisy na życie Metlifie, wyłączając opcje grupowe, dodatkowe oraz inwestycyjne.

MetLife oferuje nam cztery warianty ubezpieczenia:

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

2) MetLife Protection

3) Życie+

4) Sukcesor+

Ochrona w ramach każdej opcji obowiązuje 24 godziny na dobę, na całym świecie. Umowę można zawrzeć na cudzy rachunek.

Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Metlife

 • zaistnienie zdarzenia można zgłosić e-mailem, telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście
 • wymagana jest ocena stanu zdrowia
 • może stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • świadczenie jest wypłacane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia (chyba, że wyjaśnienie jego okoliczności wymaga więcej czasu)
 • składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym (istnieje możliwość zmiany w trakcie trwania umowy)
 • ubezpieczenie można zawrzeć na cudzy rachunek
 • możliwość rozszerzenia o umowy dodatkowe zwiększające zakres ochrony

Składki w Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • stała wysokość składki przez cały okres obowiązywania umowy

2) MetLife Protection

 • jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi, który uniemożliwi mu jakąkolwiek pracę zarobkową, ubezpieczyciel przejmuje na siebie opłacanie składek
 • po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia, składka z tytułu całkowitego lub częściowego inwalidztwa przestaje być pobierana
 • możliwość indeksacji składki w każdą rocznicę ochrony (jeżeli wskaźnik inflacji jest mniejszy od 5%, wówczas wskaźnik indeksacyjny wynosi 5%; w przeciwnym wypadku wskaźnik indeksacyjny jest równy wskaźnikowi inflacji zaokrąglonemu do pełnego procenta w górę)

3) Życie+

 • składka za ubezpieczenie na życie może zostać opłacona jednorazowo
 • możliwość dokonania raz w roku indeksacji sumy ubezpieczenia i składki (suma ubezpieczenia na dożycie nie jest indeksowana); nie dotyczy umowy opłaconej jednorazową składką
 • automatyczne kredytowanie składek: po 2 latach opłacania umowy, w przypadku braku terminowego opłacenia składki, ubezpieczyciel opłaca ją ze swoich środków traktując wartość polisy jako zabezpieczenie (jedynie do momentu, gdy zadłużenie jest niższe od wartości wykupu polisy powiększonej o udział w zysku); można zrezygnować z tej opcji
 • możliwa jest zmiana na ubezpieczenie bezskładkowe (po uiszczeniu wszystkich składek do drugiej rocznicy umowy) – powoduje obniżenie sum ubezpieczenia na życie i dożycie, jest nieodwracalna, a wszystkie umowy dodatkowe wygasają (w tym udział w zyskach towarzystwa oraz indeksacja)

4) Sukcesor+

 • wybór trybu i okresu opłacania składek – jednorazowo lub (w przypadku terminowego opłacania składek) do 60., 65. roku życia albo do końca trwania umowy
 • automatyczne kredytowanie składek i możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe (na takich samych zasadach jak w wariancie „Życie+”)

Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • śmierć ubezpieczonego
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej:
  • na okres 5-10, 15, 20, 25 lub 30 lat (nie dłużej niż do 75. roku życia)
  • do 55., 60. lub 65. roku życia
 • po upływie czasu obowiązywania umowy, jeśli ubezpieczony nie doznał trwałego inwalidztwa, polisa może zostać przekształcona na umowę na życie i dożycie lub ubezpieczenia dożywotniego (jeśli takowa jest oferowana w tym czasie przez towarzystwo)

2) MetLife Protection

 • śmierć, trwałe lub częściowe inwalidztwo
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej: na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30 lat – nie dłużej niż do 75. roku życia (a ochrona na wypadek całkowitego lub częściowego inwalidztwa nie dłużej niż do 65. roku życia)

3) Życie+

 • śmierć ubezpieczonego
 • dożycie ubezpieczonego do końca okresu obowiązywania umowy
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 65 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej:
  • na okres 10, 15, 20 lub 25 lat (nie dłużej niż do 75. roku życia)
  • do 55., 60. lub 65. roku życia

4) Sukcesor+

 • życie ubezpieczonego
 • dożycie ubezpieczonego wieku 100 lat
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 65 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa trwa do osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 100 lat – wtedy wypłacana jest kwota gwarantowana umową

Wysokość świadczeń w ubezpieczeniu na życie Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (za zgodą ubezpieczonego jeśli umowa jest zawarta na cudzy rachunek)
 • warianty wypłaty świadczenia (wyboru dokonuje uposażony; raz wybrany wariant nie może ulec zmianie):
  • wypłata kapitału po określonej liczbie lat
  • wypłata kapitału w określonych ratach
  • wypłata kapitału w ratach w określonym czasie
  • renta dożywotnia
  • renta dożywotnia zagwarantowana na określony czas
  • renta dożywotnia przenoszona w 60% na małżonka

(żadnego z powyższych wariantów nie stosuje się, jeśli wysokość miesięcznej raty nie przekracza kwoty minimalnej ustalonej dla danego roku kalendarzowego)

2) MetLife Protection

 • do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (nie dłużej niż 60 dni) obowiązuje ochrona tymczasowa z sumą ubezpieczenia wynoszącą 50 000 zł
 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (należy zgłosić to nie później niż 30 dni przed rocznicą podpisania umowy)

3) Życie+

 • możliwość podwyższenia wypłacanych świadczeń o:
  • udział w zysku, jeśli ubezpieczyciel wypracował dodatkowe zyski
  • wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji (jeśli ubezpieczony zgodził się na indeksację w celu zmniejszenia skutków inflacji)
 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (za zgodą ubezpieczonego jeśli umowa jest zawarta na cudzy rachunek)
 • warianty wypłaty świadczenia takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”
 • umowa może zostać wykupiona przez ubezpieczonego po dwóch latach terminowego opłacania składek, w rocznicę podpisania umowy; wartość wykupu można obliczyć według poniższego wzoru:

4) Sukcesor+

 • możliwość podwyższenia kwoty świadczenia o dodatkową kwotę udziału w zysku wypracowanym przez towarzystwo
 • warianty wypłaty świadczenia takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”
 • możliwość wykupu polisy na takich samych zasadach jak w przypadku ubezpieczenia „Życie+”

Wyłączenia odpowiedzialności w Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • samobójstwo:
  • w przeciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy - w takiej sytuacji wypłacana jest suma dotychczasowych składek pomniejszona o koszty operacyjne i wymagane wierzytelności
  • powyżej dwóch lat od podpisania umowy - wypłacana jest suma ubezpieczenia pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy
  • gdy w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło podwyższenie sumy ubezpieczenia - wypłacana jest kwota obowiązująca 2 lata wstecz, pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy, a powiększona o składki wynikające z podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • zatajenie istotnych informacji, które mogły wpłynąć na oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego – istotne do trzech lat od momentu podpisania umowy, odnowienia jej lub podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • działania wojenne o ile ubezpieczony bierze w nich czynny udział – wtedy jego prawa zostają zawieszone do czasu zakończenia jego uczestnictwa

2) MetLife Protection

 • samobójstwo w przeciągu 2 lat od podpisania umowy
 • gdy w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło podwyższenie sumy ubezpieczenia - wypłacana jest kwota obowiązująca 2 lata wstecz, pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy, a powiększona o składki wynikające z podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • działania wojenne, zbrojne, stan wojenny, zamieszki, akty terroryzmu, jeżeli ubezpieczony był żołnierzem lub uczestnikiem kontyngentu pokojowego
 • zatajenie istotnych informacji, które mogły wpłynąć na oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego – istotne do trzech lat od momentu podpisania umowy, odnowienia jej lub podwyższenia sumy ubezpieczenia

3) Życie+

 • takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”

4) Sukcesor+

 • takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”

Podsumowanie oferty Metlife

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife ma rozbudowaną ofertę produktów „na życie” – niestety jedynie pozornie. Jeśli bliżej przyjrzymy się poszczególnym wariantom, łatwo zauważymy, że są to kompilacje tych samych składników. Czasami mamy możliwość dodatkowego zwiększenia świadczeń przez udział w zyskach ubezpieczyciela oraz indeksacyjną ochronę przed inflacją. Są też opcje na dożycie konkretnego wieku, zamiany na ubezpieczenie bezskładkowe lub możliwość wykupu. Wybrać możemy też długość obowiązywania ochrony. Jednak wiek, w jakim możemy podpisać umowę ubezpieczenia na życie jest mniej więcej ten sam, a okresy trwania polisy są różne tylko na pozór (warianty nakładają się na siebie, a ponadto jest ich tyle, że każdy coś wybierze). Tryby opłacania składki również są identyczne, a każdy z wariantów można wedle uznania poszerzyć o umowy dodatkowe. Nie jest to czymś złym, ale stanowi zbędne mnożenie bytów. Czasem lepiej zaproponować po prostu opcję podstawową i rozszerzoną, by klient nie poczuł się przytłoczony i wiedział, co ma wybrać.

Tagi:

Komentarze

2019-04-26 16:41

Alina185.55.x.x

Mam polisę ubezpieczenia na życie MetLife Amplico Życie+ i bardzo sobie chwalę. Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia były dla mnie jasne tak samo jak stawka miesięcznej opłaty. Doradziłam też kilku osobom z mojego otoczenia właśnie MetLife i również są zadowoleni. Szukałam dobrego ubezpieczenia spośród wielu ofert ale uważam, że dobrze wybrałam.

2019-03-05 18:07

Jerzy185.55.x.x

Dla mnie oferta MetLife jest bardzo dobra. Podpisałem umowę już dwa lata temu i wiem, że to dobra decyzja. Warunki są dużo lepsze niż u konkurencji i mam więcej opcji w dobrej cenie. Zdecydowałem się na pakiet Życie+ sam agent ubezpieczeniowy doradził mi ten pakiet. Po tym jak ja podpisałem umowę na polisę na życie z MetLife kilka osób z mojego otoczenia również się na tą zdecydowało. Mnie warunki umowy jak i opłaty są w porządku więc nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej firmy.