Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie na życie w Metlife

Ubezpieczenie na życie w Metlife

Data aktualizacji: 2021-09-13
Analizę ubezpieczeń na życie poświęcamy ofercie towarzystwa MetLife. Ten ubezpieczyciel, w przeciwieństwie do rozpatrywanych wcześniej PZU i Aviva, ma do zaproponowania nieco szerszy wachlarz produktów „życiowych”, bo nie dwa, ale aż cztery warianty. Czy zatem każdy może znaleźć tu coś dla siebie? Przyjrzyjmy się.

Pod uwagę zostały wzięte podstawowe polisy na życie Metlifie, wyłączając opcje grupowe, dodatkowe oraz inwestycyjne.

MetLife oferuje nam cztery warianty ubezpieczenia:

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

2) MetLife Protection

3) Życie+

4) Sukcesor+

Rodzina na wycieczce Ochrona w ramach każdej opcji obowiązuje 24 godziny na dobę, na całym świecie. Umowę można zawrzeć na cudzy rachunek.

Spis treści:

 1. Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Metlife
 2. Składki w Metlife
 3. Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Metlife
 4. Wysokość świadczeń w ubezpieczeniu na życie Metlife
 5. Wyłączenia odpowiedzialności w Metlife
 6. Podsumowanie oferty Metlife

Ogólne zasady ubezpieczenia na życie Metlife

 • zaistnienie zdarzenia można zgłosić e-mailem, telefonicznie, korespondencyjnie lub osobiście
 • wymagana jest ocena stanu zdrowia
 • może stanowić zabezpieczenie kredytu hipotecznego
 • świadczenie jest wypłacane w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia zdarzenia (chyba, że wyjaśnienie jego okoliczności wymaga więcej czasu)
 • składka może być opłacana w trybie rocznym, półrocznym, kwartalnym lub miesięcznym (istnieje możliwość zmiany w trakcie trwania umowy)
 • ubezpieczenie można zawrzeć na cudzy rachunek
 • możliwość rozszerzenia o umowy dodatkowe zwiększające zakres ochrony

Składki w Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • stała wysokość składki przez cały okres obowiązywania umowy

2) MetLife Protection

 • jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi, który uniemożliwi mu jakąkolwiek pracę zarobkową, ubezpieczyciel przejmuje na siebie opłacanie składek
 • po ukończeniu przez ubezpieczonego 65. roku życia, składka z tytułu całkowitego lub częściowego inwalidztwa przestaje być pobierana
 • możliwość indeksacji składki w każdą rocznicę ochrony (jeżeli wskaźnik inflacji jest mniejszy od 5%, wówczas wskaźnik indeksacyjny wynosi 5%; w przeciwnym wypadku wskaźnik indeksacyjny jest równy wskaźnikowi inflacji zaokrąglonemu do pełnego procenta w górę)

3) Życie+

 • składka za ubezpieczenie na życie może zostać opłacona jednorazowo
 • możliwość dokonania raz w roku indeksacji sumy ubezpieczenia i składki (suma ubezpieczenia na dożycie nie jest indeksowana); nie dotyczy umowy opłaconej jednorazową składką
 • automatyczne kredytowanie składek: po 2 latach opłacania umowy, w przypadku braku terminowego opłacenia składki, ubezpieczyciel opłaca ją ze swoich środków traktując wartość polisy jako zabezpieczenie (jedynie do momentu, gdy zadłużenie jest niższe od wartości wykupu polisy powiększonej o udział w zysku); można zrezygnować z tej opcji
 • możliwa jest zmiana na ubezpieczenie bezskładkowe (po uiszczeniu wszystkich składek do drugiej rocznicy umowy) – powoduje obniżenie sum ubezpieczenia na życie i dożycie, jest nieodwracalna, a wszystkie umowy dodatkowe wygasają (w tym udział w zyskach towarzystwa oraz indeksacja)

4) Sukcesor+

 • wybór trybu i okresu opłacania składek – jednorazowo lub (w przypadku terminowego opłacania składek) do 60., 65. roku życia albo do końca trwania umowy
 • automatyczne kredytowanie składek i możliwość zamiany ubezpieczenia na bezskładkowe (na takich samych zasadach jak w wariancie „Życie+”)

Zakres ochrony ubezpieczenia na życie Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • śmierć ubezpieczonego
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej:
  • na okres 5-10, 15, 20, 25 lub 30 lat (nie dłużej niż do 75. roku życia)
  • do 55., 60. lub 65. roku życia
 • po upływie czasu obowiązywania umowy, jeśli ubezpieczony nie doznał trwałego inwalidztwa, polisa może zostać przekształcona na umowę na życie i dożycie lub ubezpieczenia dożywotniego (jeśli takowa jest oferowana w tym czasie przez towarzystwo)

2) MetLife Protection

 • śmierć, trwałe lub częściowe inwalidztwo
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 70 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej: na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30 lat – nie dłużej niż do 75. roku życia (a ochrona na wypadek całkowitego lub częściowego inwalidztwa nie dłużej niż do 65. roku życia)

3) Życie+

 • śmierć ubezpieczonego
 • dożycie ubezpieczonego do końca okresu obowiązywania umowy
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 65 roku życia
 • opcje czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej:
  • na okres 10, 15, 20 lub 25 lat (nie dłużej niż do 75. roku życia)
  • do 55., 60. lub 65. roku życia

4) Sukcesor+

 • życie ubezpieczonego
 • dożycie ubezpieczonego wieku 100 lat
 • ochroną mogą zostać objęte osoby od 18 do 65 roku życia
 • ochrona ubezpieczeniowa trwa do osiągnięcia przez ubezpieczonego wieku 100 lat – wtedy wypłacana jest kwota gwarantowana umową

Wysokość świadczeń w ubezpieczeniu na życie Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (za zgodą ubezpieczonego jeśli umowa jest zawarta na cudzy rachunek)
 • warianty wypłaty świadczenia (wyboru dokonuje uposażony; raz wybrany wariant nie może ulec zmianie):
  • wypłata kapitału po określonej liczbie lat
  • wypłata kapitału w określonych ratach
  • wypłata kapitału w ratach w określonym czasie
  • renta dożywotnia
  • renta dożywotnia zagwarantowana na określony czas
  • renta dożywotnia przenoszona w 60% na małżonka

(żadnego z powyższych wariantów nie stosuje się, jeśli wysokość miesięcznej raty nie przekracza kwoty minimalnej ustalonej dla danego roku kalendarzowego)

2) MetLife Protection

 • do dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej (nie dłużej niż 60 dni) obowiązuje ochrona tymczasowa z sumą ubezpieczenia wynoszącą 50 000 zł
 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (należy zgłosić to nie później niż 30 dni przed rocznicą podpisania umowy)

3) Życie+

 • możliwość podwyższenia wypłacanych świadczeń o:
  • udział w zysku, jeśli ubezpieczyciel wypracował dodatkowe zyski
  • wartość rachunku inwestycyjnego indeksacji (jeśli ubezpieczony zgodził się na indeksację w celu zmniejszenia skutków inflacji)
 • wysokość sumy ubezpieczenia może zostać zmieniona w każdą rocznicę umowy (za zgodą ubezpieczonego jeśli umowa jest zawarta na cudzy rachunek)
 • warianty wypłaty świadczenia takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”
 • umowa może zostać wykupiona przez ubezpieczonego po dwóch latach terminowego opłacania składek, w rocznicę podpisania umowy; wartość wykupu można obliczyć według poniższego wzoru:

4) Sukcesor+

 • możliwość podwyższenia kwoty świadczenia o dodatkową kwotę udziału w zysku wypracowanym przez towarzystwo
 • warianty wypłaty świadczenia takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”
 • możliwość wykupu polisy na takich samych zasadach jak w przypadku ubezpieczenia „Życie+”

Wyłączenia odpowiedzialności w Metlife

1) Terminowe ubezpieczenie na życie

 • samobójstwo:
  • w przeciągu pierwszych dwóch lat od zawarcia umowy - w takiej sytuacji wypłacana jest suma dotychczasowych składek pomniejszona o koszty operacyjne i wymagane wierzytelności
  • powyżej dwóch lat od podpisania umowy - wypłacana jest suma ubezpieczenia pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy
  • gdy w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło podwyższenie sumy ubezpieczenia - wypłacana jest kwota obowiązująca 2 lata wstecz, pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy, a powiększona o składki wynikające z podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • zatajenie istotnych informacji, które mogły wpłynąć na oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego – istotne do trzech lat od momentu podpisania umowy, odnowienia jej lub podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • działania wojenne o ile ubezpieczony bierze w nich czynny udział – wtedy jego prawa zostają zawieszone do czasu zakończenia jego uczestnictwa

2) MetLife Protection

 • samobójstwo w przeciągu 2 lat od podpisania umowy
 • gdy w ciągu ostatnich dwóch lat nastąpiło podwyższenie sumy ubezpieczenia - wypłacana jest kwota obowiązująca 2 lata wstecz, pomniejszona o wierzytelności wynikające z umowy, a powiększona o składki wynikające z podwyższenia sumy ubezpieczenia
 • działania wojenne, zbrojne, stan wojenny, zamieszki, akty terroryzmu, jeżeli ubezpieczony był żołnierzem lub uczestnikiem kontyngentu pokojowego
 • zatajenie istotnych informacji, które mogły wpłynąć na oszacowanie ryzyka ubezpieczeniowego – istotne do trzech lat od momentu podpisania umowy, odnowienia jej lub podwyższenia sumy ubezpieczenia

3) Życie+

 • takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”

4) Sukcesor+

 • takie same jak w „Terminowym ubezpieczeniu na życie”

Podsumowanie oferty Metlife

Towarzystwo ubezpieczeniowe MetLife ma rozbudowaną ofertę produktów „na życie” – niestety jedynie pozornie. Jeśli bliżej przyjrzymy się poszczególnym wariantom, łatwo zauważymy, że są to kompilacje tych samych składników. Czasami mamy możliwość dodatkowego zwiększenia świadczeń przez udział w zyskach ubezpieczyciela oraz indeksacyjną ochronę przed inflacją. Są też opcje na dożycie konkretnego wieku, zamiany na ubezpieczenie bezskładkowe lub możliwość wykupu. Wybrać możemy też długość obowiązywania ochrony. Jednak wiek, w jakim możemy podpisać umowę ubezpieczenia na życie jest mniej więcej ten sam, a okresy trwania polisy są różne tylko na pozór (warianty nakładają się na siebie, a ponadto jest ich tyle, że każdy coś wybierze). Tryby opłacania składki również są identyczne, a każdy z wariantów można wedle uznania poszerzyć o umowy dodatkowe. Nie jest to czymś złym, ale stanowi zbędne mnożenie bytów. Czasem lepiej zaproponować po prostu opcję podstawową i rozszerzoną, by klient nie poczuł się przytłoczony i wiedział, co ma wybrać.

Podobne artykuły
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-06-14

Ile kosztuje polisa na życie?

Mam jeszcze czas, mnie to nie spotka, na poważne choroby zapadają inni – tak myśli sobie wiele osób. Eliksir wiecznej młodości jednak nie istnieje, a choroby dotykają wszystkich. Warto więc wcześnie...

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2021-05-13

Ubezpieczenie w ciąży

Ubezpieczenie w ciąży zapewnia spokój i bezpieczeństwo finansowe. Aby jednak nie stracić szansy na świadczenie, polisę należy zawrzeć odpowiednio wcześnie. Sprawdź, jak działa ubezpieczenie ciąży...

Czytaj więcej
zycie
Ubezpieczenie na życie
2020-10-01

Ubezpieczenia na życie WARTA i PZU - porównanie

Firmy Warta oraz PZU mają mocną pozycję również na rynku ubezpieczeń „życiowych”. Postanowiliśmy wziąć pod lupę ubezpieczenia na życie oferowane przez tych rynkowych liderów.

Czytaj więcej
Komentarze
Alina
2019-04-26 16:41
IP: 185.55.x.x
Mam polisę ubezpieczenia na życie MetLife Amplico Życie+ i bardzo sobie chwalę. Warunki zawarcia umowy ubezpieczenia były dla mnie jasne tak samo jak stawka miesięcznej opłaty. Doradziłam też kilku osobom z mojego otoczenia właśnie MetLife i również są zadowoleni. Szukałam dobrego ubezpieczenia spośród wielu ofert ale uważam, że dobrze wybrałam.
odpowiedz
Jerzy
2019-03-05 18:07
IP: 185.55.x.x
Dla mnie oferta MetLife jest bardzo dobra. Podpisałem umowę już dwa lata temu i wiem, że to dobra decyzja. Warunki są dużo lepsze niż u konkurencji i mam więcej opcji w dobrej cenie. Zdecydowałem się na pakiet Życie+ sam agent ubezpieczeniowy doradził mi ten pakiet. Po tym jak ja podpisałem umowę na polisę na życie z MetLife kilka osób z mojego otoczenia również się na tą zdecydowało. Mnie warunki umowy jak i opłaty są w porządku więc nie mam żadnych zastrzeżeń co do tej firmy.
odpowiedz