Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie mieszkania i domu ERGO Hestia

Ubezpieczenie mieszkania i domu ERGO Hestia

Data aktualizacji: 2021-09-17
Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków. Jeżeli już je masz, zadbaj o jego ochronę. Ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii, dostępne w trzech wariantach różniących się zakresem ochrony, pozwoli Ci na dobranie produktu odpowiadającego Twoim potrzebom.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania
 2. Zakres ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia
 3. Rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia
 4. Inne elementy ubezpieczenia ERGO Hestia
 5. Suma ubezpieczenia nieruchomości
 6. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu ERGO Hestia
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania

Wybór ubezpieczenia dla tak cennego elementu majątku jak mieszkanie nie powinien być dziełem przypadku. Dzięki porównywarce ubezpieczeń nieruchomości możesz sprawdzić warunki w różnych towarzystwach.

Zakres ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia

Ubezpieczenie domu Ubezpieczenie chroni finanse właściciela mieszkania przede wszystkim w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Polisa w ERGO Hestii może składać się z wielu różnych elementów, jednak kupując ubezpieczenie, najpierw trzeba przede wszystkim wybrać wariant produktu:

 • wariant I – może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy;
 • wariant II - może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, wyposażenie, rzeczy osobiste;
 • wariant III - może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, wyposażenie, rzeczy osobiste, antyki, dzieła sztuki, kolekcje, architekturę ogrodu.

Poniższa tabela pokazuje, czym jeszcze różnią się poszczególne warianty:

Element Wariant I Wariant II Wariant III
Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
Zdarzenia losowe Tak Tak Tak
Przepięcie Nie Tak Tak
Pękanie mrozowe Nie Nie Tak
Stłuczenie lub pęknięcie Nie Nie Tak
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
Kradzież z włamaniem Tak Tak Tak
Rabunek Tak Tak Tak
Wandalizm Nie Tak Tak
Kradzież zwykła (dotyczy architektury ogrodu, elementów zewnętrznych domu / mieszkania) Nie Nie Tak
Dodatkowe świadczenia – pokrycie kosztów
Poszukiwanie przyczyny szkody – w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych Nie Tak Tak
Wymiana zabezpieczeń – w ubezpieczeniu od kradzieży Tak Tak Tak
Usunięcie pozostałości po szkodzie Tak Tak Tak
Powołanie rzeczoznawców Tak Tak Tak

Rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych można jeszcze rozszerzyć o szkody będące następstwem powodzi.

Uwaga! Ochrona od powodzi zaczyna się dopiero 31 dnia od daty zawarcia umowy polisy.

Inne elementy ubezpieczenia ERGO Hestia

Kupując ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii można przy okazji zadbać także o inne kwestie. Wystarczy zawrzeć jedną z dodatkowych umów. Do wyboru masz ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • odpowiedzialności cywilnej najemcy,
 • ERGO 7 Assistance,
 • bagażu.

Suma ubezpieczenia nieruchomości

Sumę ubezpieczenia nieruchomości podaje ubezpieczycielowi klient na podstawie wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania (w przypadku dzieł sztuki, antyków, kolekcji oraz roślin ubezpieczanych w ramach architektury ogrodu liczy się wartość rynkowa z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

W przypadku niektórych elementów ERGO Hestia ustala dodatkowo górną granicę odpowiedzialności:

 • dla roślin ozdobnych ubezpieczanych w ramach architektury posesji – 10 000 zł,
 • dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody – 10 000 zł (z tytułu pokrycia kosztów naprawy elementu, którego uszkodzenie było przyczyną szkody, ERGO Hestia odpowiada do kwoty maksymalnie 500 zł za każdy element),
 • dla kosztów wymiany zabezpieczeń – 500 zł.

Oprócz tego w Wariancie II:

 • za gotówkę ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych (nie więcej jednak niż 1000 zł),
 • za biżuterię, wyroby z metali, kamieni szlachetnych, pereł ERGO Hestia wypłaci do 40% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych,
 • w przypadku szkód powstałych wskutek wandalizmu ERGO Hestia wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu,
 • za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia wyposażenia, rzeczy osobistych.

Natomiast w Wariancie III:

 • za gotówkę ubezpieczyciel wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych (nie więcej jednak niż 1500 zł),
 • za biżuterię, wyroby z metali, kamieni szlachetnych, pereł ERGO Hestia wypłaci do 50% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych,
 • w przypadku szkód powstałych wskutek wandalizmu ERGO Hestia wypłaci do 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu,
 • w przypadku szkód w oszkleniach powstałych na skutek pęknięcia lub stłuczenia ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia domu, mieszkania, budynku gospodarczego lub wyposażenia,
 • za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia, rzeczy osobistych.
 • w razie szkód powstałych na skutek pękania mrozowego ERGO Hestia wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia domu, mieszkania, budynku gospodarczego.

W przypadku szkód powstałych na skutek przepięcia ubezpieczyciel wypłaci do 50% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie zostaną pokryte w granicach do 5% rozmiaru szkody.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu

ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy ubezpieczenia NNW),
 • za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności (nie dotyczy ubezpieczenia NNW ani OC w życiu prywatnym),
 • za szkodę powstałą wskutek osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku drzewa lub masztu - w następstwie działalności ludzkiej (nie dotyczy ubezpieczenia NNW),
 • jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody (nie dotyczy OC w życiu prywatnym),
 • za zdarzenia powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę oraz zdarzenia powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

Ochrona nie obejmuje też szkody w mieniu, w którego posiadanie ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszli w wyniku przestępstwa.

Dodatkowo w ubezpieczeniu nieruchomości (domu lub mieszkania) ochroną nie są objęte szkody powstałe:

 • w nieruchomości będącej w budowie, a także w znajdujących się w niej elementach wykończenia, wyposażeniu lub rzeczach osobistych, o ile szkoda powstała w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,
 • w wyposażeniu, rzeczach osobistych lub antykach, dziełach sztuki, kolekcjach, znajdujących się w loggiach oraz na balkonach lub tarasach,
 • w budynkach, urządzeniach i instalacjach przeznaczonych do rozbiórki,
 • na skutek wady instalacji elektrycznej, niemającej odbioru technicznego potwierdzonego pomiarami stanu technicznego instalacji w budynkach, których wiek nie przekracza 5 lat,
 • w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeśli przyczyną szkody był zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku,
 • w wyniku nieprawidłowego montażu lub wady produkcyjnej przedmiotu ubezpieczenia.

Ochrona nie obejmuje też szkód:

 • w wartościach pieniężnych, dokumentach, rękopisach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych,
 • w trofeach łowieckich,
 • w danych na wszelkiego rodzaju nośnikach,
 • w mieniu nabytym w celu dalszej sprzedaży,
 • w mieniu służącym działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, z wyjątkiem zakupionego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez Ubezpieczonego oraz mienia użyczonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę,
 • przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych lub w budynkach gospodarczych antyków, dzieł sztuki, kolekcji i sprzętu komputerowego, audiowizualnego, RTV, fotograficznego, elektronicznego,
 • architektury ogrodu oraz urządzeń technicznych o wartości poniżej 200 zł,
 • powstałych podczas montażu lub demontażu przedmiotu ubezpieczenia, prowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych, a także powstałych w wyniku wady produkcyjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje też szkód powstałych jako następstwo:

 • systematycznego działania hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych,
 • zamarzania wody w urządzeniach i instalacjach, w tym także zalania spowodowanego przez zamarzanie wody,
 • emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych,
 • osiadania gruntu i działania wód podziemnych, chyba że są one skutkiem powodzi i zakres został rozszerzony o powódź,
 • zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodnokanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli ich konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, który przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach lub jeżeli - wiedząc o istniejących zaniedbaniach - nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód polegających na zagrzybieniu lub przemarzaniu mienia, bez względu na ich przyczynę.

W przypadku ubezpieczenia oszkleń ochrona nie obejmuje też szkód polegających na poplamieniu, zmianie barw, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu ERGO Hestia

O każdej szkodzie w mieszkaniu lub domu należy powiadomić ubezpieczyciela niezwłocznie po jej zajściu.

Jeżeli zdarzenie mogło być wynikiem przestępstwa / wykroczenia trzeba także od razu zawiadomić policję. Jeśli natomiast doszło do zalania, informację o tym należy przekazać administracji budynku.

Miejsce zdarzenia powinno pozostawić się bez zmian aż do do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba że naprawa jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ERGO Hestia nie rozpoczęła likwidacji szkody (z przyczyn leżących po jej stronie), można rozpocząć sprzątanie.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu szkody w ERGO Hestii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii?

Ubezpieczenie ERGO Hestii jest przejrzyście zbudowanym produktem, jednak jego wadą jest brak opcji All risk. Jeżeli decydujesz się na kupno polisy w tym towarzystwie, zalecamy wykupienie rozszerzenia zakresu o następstwa powodzi.

Sprawdź także inne ubezpieczenia w ERGO Hestii

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-10

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania

Pragniesz chronić swoje cztery kąty, ale jednocześnie chcesz jak najbardziej zaoszczędzić? Dobrze trafiłeś! W tym artykule odkrywamy sposoby na najtańsze ubezpieczenie domu. Sprawdź, jak nie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-02

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni Twoją nieruchomość oraz domowników. Przed jakim jednak dokładnie ryzykiem zabezpiecza ta polisa? Na jaką pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
Komentarze
Karola
2021-02-28 22:10
IP: 37.120.x.x
Mam w Hestii ubezpieczenie domu i auta. Jedno i drugie wyszło dość korzystnie przy tak dużym zakresie ubezpieczenia.
odpowiedz
Soul
2021-02-15 20:44
IP: 152.89.x.x
stabilny, solidny ubezpieczyciel, szczególnie atrakcyjne zakresowo i cenowo ubezpieczenia komunikacyjne. wszystkie ubezpieczenia załatwiłam u jednego agenta. :)
odpowiedz
Dexter
2021-01-31 21:03
IP: 194.110.x.x
goraco polecam korzystanie z uslug tej firmy.w razie szkody szybko wyplacaja odszkodowanie.
odpowiedz
Jerzy
2021-01-18 11:18
IP: 77.111.x.x
Naprawdę bardzo dobrze zostałem obsłużony, otrzymałem dodatkowe zniżki, wrażenie bardzo pozytywne, polecam!!!!
odpowiedz
eryk
2020-12-30 20:59
IP: 77.111.x.x
najlepsza firma ubezpieczeniowa z której korzystałem, bardzo rzetelni pracownicy
odpowiedz
szymek
2020-12-16 19:10
IP: 77.111.x.x
śmiało polecam wam wybrać to towarzystwo, ubezpieczałem auta w różnych ubezpieczalniach i jedynie oni spełniają jakieś standardy
odpowiedz
Markiza
2020-11-30 22:11
IP: 194.110.x.x
Od początku współpraca układała się dobrze i tak jest do tej pory, a minęło już dobrych parę lat. Nie zamierzam zmieniać. ;)
odpowiedz
Lora
2020-11-17 19:59
IP: 194.99.x.x
Ciężko znaleźć tak ok ubezpieczyciela, który szybko zajmuje się sprawą. Ode mnie duży plus.
odpowiedz
samir
2020-10-15 22:57
IP: 78.10.x.x
Hestia dla mnie numer 1 na rynku ubezpieczycieli!
odpowiedz
Paula
2020-10-15 17:26
IP: 194.110.x.x
Parę lat już jestem ich klientką i jeszcze mnie nie zawiedli
odpowiedz
Mała
2020-10-01 09:16
IP: 194.110.x.x
Ubezpieczyłam u nich dziecko i jestem zadowolona z oferty :)
odpowiedz
magda
2020-09-30 16:14
IP: 78.10.x.x
bardzo ogarnięta firma, pozytywnie oceniam współpracę, polecam każdemu :)
odpowiedz
michał w
2020-09-14 21:36
IP: 194.110.x.x
poprzedni ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania chociaż nie miał racji. nie zdarza się to za to w hetii, kontakt bezproblemowy, załatwienie sprawy tak samo
odpowiedz
Rewia
2020-08-31 15:42
IP: 5.253.x.x
korzystam z ubezpieczenia mieszkania, a dzisiaj się dowiedziałam, że Ergo Hestia ubezpiecza też podróże i mają ciekawą ofertę
odpowiedz
pat
2020-08-18 08:42
IP: 194.99.x.x
szybciej się dogadałem z wami niż z sąsiadem który mi stuknął autko
odpowiedz
irek
2020-07-31 15:31
IP: 37.47.x.x
w takim razie nie ma co czekać już się zdecydowałem na nich
odpowiedz
Dino
2020-07-15 15:20
IP: 89.64.x.x
O to super dziękuję w takim razie już wybrałem ubezpieczyciela ;)
odpowiedz
patryk
2020-07-15 14:06
IP: 78.10.x.x
dobry artykuł, zastanawiam się nad zakupem ubezpieczenia w hestii :)
odpowiedz
yeti
2020-07-15 13:21
IP: 37.120.x.x
super dzięki wielkie za artykuł pomogliście mi wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia w hestii
odpowiedz