Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Ubezpieczenie mieszkania i domu ERGO Hestia

Data publikacji: 2018-01-11

Własne mieszkanie to marzenie wielu Polaków. Jeżeli już je masz, zadbaj o jego ochronę. Ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii, dostępne w trzech wariantach różniących się zakresem ochrony, pozwoli Ci na dobranie produktu odpowiadającego Twoim potrzebom.

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania

Wybór ubezpieczenia dla tak cennego elementu majątku jak mieszkanie nie powinien być dziełem przypadku. Dzięki porównywarce ubezpieczeń nieruchomości możesz sprawdzić warunki w różnych towarzystwach.

Zakres ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia

Ubezpieczenie domu Ubezpieczenie chroni finanse właściciela mieszkania przede wszystkim w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Polisa w ERGO Hestii może składać się z wielu różnych elementów, jednak kupując ubezpieczenie, najpierw trzeba przede wszystkim wybrać wariant produktu:

 • wariant I – może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy;
 • wariant II - może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, wyposażenie, rzeczy osobiste;
 • wariant III - może chronić mieszkanie, dom, budynek gospodarczy, wyposażenie, rzeczy osobiste, antyki, dzieła sztuki, kolekcje, architekturę ogrodu.

Poniższa tabela pokazuje, czym jeszcze różnią się poszczególne warianty:

Element Wariant I Wariant II Wariant III
Ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych
Zdarzenia losowe Tak Tak Tak
Przepięcie Nie Tak Tak
Pękanie mrozowe Nie Nie Tak
Stłuczenie lub pęknięcie Nie Nie Tak
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem
Kradzież z włamaniem Tak Tak Tak
Rabunek Tak Tak Tak
Wandalizm Nie Tak Tak
Kradzież zwykła (dotyczy architektury ogrodu, elementów zewnętrznych domu / mieszkania) Nie Nie Tak
Dodatkowe świadczenia – pokrycie kosztów
Poszukiwanie przyczyny szkody – w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych Nie Tak Tak
Wymiana zabezpieczeń – w ubezpieczeniu od kradzieży Tak Tak Tak
Usunięcie pozostałości po szkodzie Tak Tak Tak
Powołanie rzeczoznawców Tak Tak Tak

Rozszerzenie ubezpieczenia mieszkania ERGO Hestia

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych można jeszcze rozszerzyć o szkody będące następstwem powodzi.

Uwaga! Ochrona od powodzi zaczyna się dopiero 31 dnia od daty zawarcia umowy polisy.

Inne elementy ubezpieczenia ERGO Hestia

Kupując ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii można przy okazji zadbać także o inne kwestie. Wystarczy zawrzeć jedną z dodatkowych umów. Do wyboru masz ubezpieczenie:

 • następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • odpowiedzialności cywilnej najemcy,
 • ERGO 7 Assistance,
 • bagażu.

Suma ubezpieczenia nieruchomości

Sumę ubezpieczenia nieruchomości podaje ubezpieczycielowi klient na podstawie wartości odtworzeniowej domu lub mieszkania (w przypadku dzieł sztuki, antyków, kolekcji oraz roślin ubezpieczanych w ramach architektury ogrodu liczy się wartość rynkowa z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia).

W przypadku niektórych elementów ERGO Hestia ustala dodatkowo górną granicę odpowiedzialności:

 • dla roślin ozdobnych ubezpieczanych w ramach architektury posesji – 10 000 zł,
 • dla kosztów poszukiwania przyczyny szkody – 10 000 zł (z tytułu pokrycia kosztów naprawy elementu, którego uszkodzenie było przyczyną szkody, ERGO Hestia odpowiada do kwoty maksymalnie 500 zł za każdy element),
 • dla kosztów wymiany zabezpieczeń – 500 zł.

Oprócz tego w Wariancie II:

 • za gotówkę ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych (nie więcej jednak niż 1000 zł),
 • za biżuterię, wyroby z metali, kamieni szlachetnych, pereł ERGO Hestia wypłaci do 40% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych,
 • w przypadku szkód powstałych wskutek wandalizmu ERGO Hestia wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu,
 • za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia wyposażenia, rzeczy osobistych.

Natomiast w Wariancie III:

 • za gotówkę ubezpieczyciel wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych (nie więcej jednak niż 1500 zł),
 • za biżuterię, wyroby z metali, kamieni szlachetnych, pereł ERGO Hestia wypłaci do 50% sumy ubezpieczenia rzeczy osobistych,
 • w przypadku szkód powstałych wskutek wandalizmu ERGO Hestia wypłaci do 20% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu,
 • w przypadku szkód w oszkleniach powstałych na skutek pęknięcia lub stłuczenia ubezpieczyciel wypłaci do 5% sumy ubezpieczenia domu, mieszkania, budynku gospodarczego lub wyposażenia,
 • za mienie przechowywane w pomieszczeniach przynależnych w ubezpieczeniu od ognia i zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia wyposażenia, rzeczy osobistych.
 • w razie szkód powstałych na skutek pękania mrozowego ERGO Hestia wypłaci do 10% sumy ubezpieczenia domu, mieszkania, budynku gospodarczego.

W przypadku szkód powstałych na skutek przepięcia ubezpieczyciel wypłaci do 50% sumy ubezpieczenia danego przedmiotu.

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie zostaną pokryte w granicach do 5% rozmiaru szkody.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania i domu

ERGO Hestia nie ponosi odpowiedzialności:

 • za szkody wyrządzone umyślnie przez Ubezpieczonego lub przez osobę, z którą Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym (nie dotyczy ubezpieczenia NNW),
 • za szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności (nie dotyczy ubezpieczenia NNW ani OC w życiu prywatnym),
 • za szkodę powstałą wskutek osunięcia się ziemi, trzęsienia ziemi, upadku drzewa lub masztu - w następstwie działalności ludzkiej (nie dotyczy ubezpieczenia NNW),
 • jeżeli Ubezpieczony wyrządził szkodę w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających lub leków o podobnym działaniu, chyba że nie miało to wpływu na powstanie szkody (nie dotyczy OC w życiu prywatnym),
 • za zdarzenia powstałe wskutek działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez władzę oraz zdarzenia powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

Ochrona nie obejmuje też szkody w mieniu, w którego posiadanie ubezpieczony lub jego osoby bliskie weszli w wyniku przestępstwa.

Dodatkowo w ubezpieczeniu nieruchomości (domu lub mieszkania) ochroną nie są objęte szkody powstałe:

 • w nieruchomości będącej w budowie, a także w znajdujących się w niej elementach wykończenia, wyposażeniu lub rzeczach osobistych, o ile szkoda powstała w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi,
 • w wyposażeniu, rzeczach osobistych lub antykach, dziełach sztuki, kolekcjach, znajdujących się w loggiach oraz na balkonach lub tarasach,
 • w budynkach, urządzeniach i instalacjach przeznaczonych do rozbiórki,
 • na skutek wady instalacji elektrycznej, niemającej odbioru technicznego potwierdzonego pomiarami stanu technicznego instalacji w budynkach, których wiek nie przekracza 5 lat,
 • w wyniku zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, jeśli przyczyną szkody był zły stan techniczny dachu lub innych elementów budynku,
 • w wyniku nieprawidłowego montażu lub wady produkcyjnej przedmiotu ubezpieczenia.

Ochrona nie obejmuje też szkód:

 • w wartościach pieniężnych, dokumentach, rękopisach, planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych,
 • w trofeach łowieckich,
 • w danych na wszelkiego rodzaju nośnikach,
 • w mieniu nabytym w celu dalszej sprzedaży,
 • w mieniu służącym działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej, z wyjątkiem zakupionego w ramach działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo przez Ubezpieczonego oraz mienia użyczonego Ubezpieczonemu przez pracodawcę,
 • przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych lub w budynkach gospodarczych antyków, dzieł sztuki, kolekcji i sprzętu komputerowego, audiowizualnego, RTV, fotograficznego, elektronicznego,
 • architektury ogrodu oraz urządzeń technicznych o wartości poniżej 200 zł,
 • powstałych podczas montażu lub demontażu przedmiotu ubezpieczenia, prowadzenia prac konserwacyjnych lub naprawczych, a także powstałych w wyniku wady produkcyjnej.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje też szkód powstałych jako następstwo:

 • systematycznego działania hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych,
 • zamarzania wody w urządzeniach i instalacjach, w tym także zalania spowodowanego przez zamarzanie wody,
 • emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznych,
 • osiadania gruntu i działania wód podziemnych, chyba że są one skutkiem powodzi i zakres został rozszerzony o powódź,
 • zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodnokanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli ich konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, który przy zachowaniu zwykłej staranności powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach lub jeżeli - wiedząc o istniejących zaniedbaniach - nie występował pisemnie do właściciela lub administratora budynku z żądaniem ich usunięcia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje również szkód polegających na zagrzybieniu lub przemarzaniu mienia, bez względu na ich przyczynę.

W przypadku ubezpieczenia oszkleń ochrona nie obejmuje też szkód polegających na poplamieniu, zmianie barw, zadrapaniu, porysowaniu lub odpryśnięciu kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu ERGO Hestia

O każdej szkodzie w mieszkaniu lub domu należy powiadomić ubezpieczyciela niezwłocznie po jej zajściu.

Jeżeli zdarzenie mogło być wynikiem przestępstwa / wykroczenia trzeba także od razu zawiadomić policję. Jeśli natomiast doszło do zalania, informację o tym należy przekazać administracji budynku.

Miejsce zdarzenia powinno pozostawić się bez zmian aż do do czasu przybycia przedstawiciela ubezpieczyciela, chyba że naprawa jest niezbędna w celu zabezpieczenia pozostałego mienia lub zmniejszenia rozmiaru szkody. Jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zdarzeniu ERGO Hestia nie rozpoczęła likwidacji szkody (z przyczyn leżących po jej stronie), można rozpocząć sprzątanie.

Dowiedz się więcej o zgłaszaniu szkody w ERGO Hestii

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w ERGO Hestii?

Ubezpieczenie ERGO Hestii jest przejrzyście zbudowanym produktem, jednak jego wadą jest brak opcji All risk. Jeżeli decydujesz się na kupno polisy w tym towarzystwie, zalecamy wykupienie rozszerzenia zakresu o następstwa powodzi.

Sprawdź także inne ubezpieczenia w ERGO Hestii

Tagi:

Komentarze

2021-02-28 22:10

Karola37.120.x.x

Mam w Hestii ubezpieczenie domu i auta. Jedno i drugie wyszło dość korzystnie przy tak dużym zakresie ubezpieczenia.

2021-02-15 20:44

Soul152.89.x.x

stabilny, solidny ubezpieczyciel, szczególnie atrakcyjne zakresowo i cenowo ubezpieczenia komunikacyjne. wszystkie ubezpieczenia załatwiłam u jednego agenta. :)

2021-01-31 21:03

Dexter194.110.x.x

goraco polecam korzystanie z uslug tej firmy.w razie szkody szybko wyplacaja odszkodowanie.

2021-01-18 11:18

Jerzy77.111.x.x

Naprawdę bardzo dobrze zostałem obsłużony, otrzymałem dodatkowe zniżki, wrażenie bardzo pozytywne, polecam!!!!

2020-12-30 20:59

eryk77.111.x.x

najlepsza firma ubezpieczeniowa z której korzystałem, bardzo rzetelni pracownicy

2020-12-16 19:10

szymek77.111.x.x

śmiało polecam wam wybrać to towarzystwo, ubezpieczałem auta w różnych ubezpieczalniach i jedynie oni spełniają jakieś standardy

2020-11-30 22:11

Markiza194.110.x.x

Od początku współpraca układała się dobrze i tak jest do tej pory, a minęło już dobrych parę lat. Nie zamierzam zmieniać. ;)

2020-11-17 19:59

Lora194.99.x.x

Ciężko znaleźć tak ok ubezpieczyciela, który szybko zajmuje się sprawą. Ode mnie duży plus.

2020-10-15 22:57

samir78.10.x.x

Hestia dla mnie numer 1 na rynku ubezpieczycieli!

2020-10-15 17:26

Paula194.110.x.x

Parę lat już jestem ich klientką i jeszcze mnie nie zawiedli

2020-10-01 09:16

Mała194.110.x.x

Ubezpieczyłam u nich dziecko i jestem zadowolona z oferty :)

2020-09-30 16:14

magda78.10.x.x

bardzo ogarnięta firma, pozytywnie oceniam współpracę, polecam każdemu :)

2020-09-14 21:36

michał w194.110.x.x

poprzedni ubezpieczyciel odmówił mi wypłaty odszkodowania chociaż nie miał racji. nie zdarza się to za to w hetii, kontakt bezproblemowy, załatwienie sprawy tak samo

2020-08-31 15:42

Rewia5.253.x.x

korzystam z ubezpieczenia mieszkania, a dzisiaj się dowiedziałam, że Ergo Hestia ubezpiecza też podróże i mają ciekawą ofertę

2020-08-18 08:42

pat194.99.x.x

szybciej się dogadałem z wami niż z sąsiadem który mi stuknął autko

2020-07-31 15:31

irek37.47.x.x

w takim razie nie ma co czekać już się zdecydowałem na nich

2020-07-15 15:20

Dino89.64.x.x

O to super dziękuję w takim razie już wybrałem ubezpieczyciela ;)

2020-07-15 14:06

patryk78.10.x.x

dobry artykuł, zastanawiam się nad zakupem ubezpieczenia w hestii :)

2020-07-15 13:21

yeti37.120.x.x

super dzięki wielkie za artykuł pomogliście mi wybrać odpowiedni wariant ubezpieczenia w hestii