Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie mieszkania „Mój dom” MTU

Ubezpieczenie mieszkania „Mój dom” MTU

Data aktualizacji: 2021-09-14
Własne mieszkanie to dla wielu osób najważniejszy element majątku. Warto więc zadbać o jego ochronę. Pierwszym krokiem w tym celu może być wykupienie dobrego ubezpieczenia mieszkania. Sprawdzamy, jakie warunki proponuje MTU.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania
 2. Ubezpieczenie mienia w MTU
 3. Suma ubezpieczenia mieszkania i domu w MTU
 4. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w MTU
 5. Wyłączenia generalne ubezpieczenia mieszkania i domu w MTU
 6. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia MTU
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nieruchomości w MTU
 8. Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w MTU?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania

Składkę polisy mieszkaniowej w MTU możesz wyliczyć przez Internet. Propozycję od tego ubezpieczyciela warto porównać z innymi ofertami, które znajdziesz na stronie kalkulatora ubezpieczeń mieszkaniowych.

Ubezpieczenie mienia w MTU

Mieszkanie-sypialnia Zarówno duży dom jednorodzinny, jak i przytulne mieszkanie mogą zostać objęte ubezpieczeniem w MTU. Ubezpieczyciel ochroni także mienie ruchome należące do Ciebie oraz Twoich bliskich.

MTU ubezpiecza nieruchomość na wypadek szkód powstałych w wyniku:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu,
 • upadku statku powietrznego,
 • gradu,
 • huraganu,
 • lawiny,
 • uderzenia pojazdu,
 • przepięcia,
 • zalania,
 • wandalizmu.

Dodatkowo mienie ruchome i stałe elementy domu czy mieszkania są objęte ochroną od szkód powstałych wskutek:

 • kradzieży z włamaniem,
 • rozboju.

Jeśli opłaci się dodatkową składkę, zakres ubezpieczenia można także rozszerzyć o ryzyko powodzi.

Uwaga! Ochrona w zakresie powodzi zaczyna się 31 dnia od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia wskazanego w umowie (MTU stosuje więc karencję). Karencja nie występuje jedynie w przypadku nieprzerwanej kontynuacji ubezpieczenia Mój dom w zakresie powodzi.

Pamiętaj, by dbać należycie o swoje mienie. Jeśli nie dopełnisz swoich obowiązków związanych z utrzymaniem nieruchomości w dobrym stanie, MTU może odmówić wypłaty odszkodowania (oczywiście jeśli szkoda jest bezpośrednim wynikiem Twojego zaniedbania).

Zobacz, jak najszybciej skontaktować się z MTU

Suma ubezpieczenia mieszkania i domu w MTU

Sumę ubezpieczenia ustala się, biorąc pod uwagę w przypadku:

 • mieszkania: wartość rynkową,
 • domu jednorodzinnego: wartość odtworzeniową (pod warunkiem że wiek domu nie przekracza 50 lat lub w ostatnich 50 latach zarówno dach, jak i elewacja zostały wymienione / przeszły generalny remont. Jeśli te warunki nie są spełnione, sumę ustala się według wartości rzeczywistej),
 • mienia ruchomego: wartość rzeczywistą z zastrzeżeniem: wyrobów ze złota, srebra, kamieni szlachetnych, pereł, platyny, pozostałych metali z grupy platynowców, monet złotych i srebrnych – w ich przypadku suma ustalana jest według wartości rynkowej, wartości pieniężnych – suma ustalana według wartości nominalnej,
 • stałych elementów domu jednorodzinnego lub mieszkania: wartość rzeczywistą.

Uwaga! Suma ubezpieczenia stałych elementów domu jednorodzinnego lub mieszkania w ramach ryzyka kradzieży stanowi 20% sumy ubezpieczenia domu lub mieszkania. Z kolei suma ubezpieczenia mienia ruchomego w ramach ryzyka kradzieży stanowi 50% sumy ubezpieczenia ruchomego.

W przypadku OC w życiu prywatnym suma gwarancyjna wynosi natomiast 50 000 zł.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w MTU

Twój gość poślizgnął się na nieodśnieżonym ganku przed domem? Dzieci w czasie zabawy na podwórku wybiły szybę sąsiada? A może Twój pies pociągnął przechodnia za szalik, będąc pewnym, że ten element garderoby służy do zabawy?

Dzięki ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym w żadnej z tych sytuacji nie będziesz musiał wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni. MTU pokryje wszelkie roszczenia za szkody osobowe i majątkowe, o ile nie będą one związane z pracą ubezpieczonego.

Polisa obejmuje ubezpieczonego, jego współmałżonka oraz dzieci zamieszkujące wspólnie nieruchomość.

Uwaga! To ubezpieczenie działa jedynie na terenie Polski.

Pamiętaj, że OC w życiu prywatnym jest dodatkowym ubezpieczeniem proponowanym przez MTU jako uzupełnienie podstawowej polisy nieruchomości. Jeżeli nie chcesz, nie musisz go dokupywać.

Wyłączenia generalne ubezpieczenia mieszkania i domu w MTU

W żadnym z wyżej wymienionych ubezpieczeń MTU nie ponosi odpowiedzialności:

 • jeżeli ubezpieczony wyrządził szkodę umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Wyłączenie szkód wyrządzonych wskutek rażącego niedbalstwa nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.
 • za szkodę wyrządzoną umyślnie przez osoby, z którymi ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Z zakresu ochrony wyłączone są też szkody spowodowane przez:

 • systematyczne działanie hałasu, wibracji, dymu, temperatury, wody lub czynników atmosferycznych;
 • sytuacje nadzwyczajne zaistniałe na terenie, na którym znajduje się ubezpieczone mienie: działania wojenne, stan wojenny, stan wyjątkowy, wojna domowa, zamieszki, rozruchy, niepokoje społeczne, trzęsienia ziemi, strajki, lokauty oraz akty terroryzmu i sabotażu, a także konfiskata, nacjonalizacja ubezpieczonego mienia, przetrzymywanie lub zarekwirowanie mienia przez władzę;
 • wyjątkowe czynniki: działanie energii jądrowej lub skażenie radioaktywne, promienie laserowe i maserowe oraz pole magnetyczne i elektromagnetyczne, promieniowanie jonizacyjne, działanie broni biologicznej, chemicznej oraz skażenie chemiczne lub biologiczne.

Sprawdź, jaką ochronę proponuje MTU w ramach samochodowego ubezpieczenia Assistance

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia MTU

Należy zwrócić uwagę, że ochroną nie można objąć następujących rodzajów mienia:

 • budynki oraz mienie, które się w nich znajduje, jeżeli budynek taki jest w trakcie budowy (o ile szkoda powstała w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi),
 • budynki, urządzenia i instalacje przeznaczone do rozbiórki,
 • budynki bądź ich wydzielone części przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • budynki o konstrukcji palnej,
 • mienie znajdujące się w loggiach oraz na balkonach i tarasach,
 • mienie skonfiskowane, zajęte lub zarekwirowane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów władzy państwowej albo samorządowej,
 • srebro, złoto i platyna - zarówno w złomie, jak i sztabach,
 • kamienie szlachetne, półszlachetne, syntetyczne oraz szlachetne substancje organiczne (perły, bursztyny, korale) niestanowiące wyrobu użytkowego,
 • antyki, dzieła sztuki oraz zbiory kolekcjonerskie,
 • broń wszelkiego rodzaju oraz trofea łowieckie,
 • dokumenty i rękopisy,
 • dane na nośnikach wszelkiego rodzaju,
 • papiery wartościowe,
 • paliwa napędowe,
 • sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny i komputerowy, instrumenty muzyczne oraz wartości pieniężne znajdujące się w pomieszczeniach innych niż mieszkanie lub dom jednorodzinny wskazany w umowie ubezpieczenia,
 • mienie ruchome nabyte w celu dalszej sprzedaży,
 • mienie ruchome lub stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego służące działalności handlowej, usługowej lub produkcyjnej.

Ubezpieczenie mienia w MTU nie obejmuje też szkód powstałych na skutek:

 • zawilgocenia lub zalania spowodowanego nieszczelnością instalacji wodnokanalizacyjnej, okien, dachu, ścian lub urządzeń odprowadzających wodę z dachu, ścian, tarasów i balkonów, jeżeli ich konserwacja należała do obowiązków ubezpieczonego, który działając starannie, powinien był wiedzieć o powstałych nieszczelnościach lub jeżeli wiedział o ich istnieniu, a nie zgłosił właścicielowi, zarządcy lub administratorowi budynku pisemnego żądania ich usunięcia,
 • wybuchu celowo wywołanego przez ubezpieczonego,
 • zagrzybiania lub przemarzania, bez względu na ich przyczynę,
 • wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
 • osiadania gruntu, chyba że jest to skutek powodzi, a zakres ubezpieczenia rozszerzono o to ryzyko,
 • zabrudzenia, poplamienia, odbarwienia, uszkodzenia tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodząca z opadów atmosferycznych,
 • pęknięcia rur lub urządzeń instalacji w wyniku zamarznięcia wody lub innej cieczy spowodowanego nieutrzymywaniem właściwej temperatury w pomieszczeniach, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście wypadku.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nieruchomości w MTU

Jeśli dojdzie do szkody w mieszkaniu powinieneś przede wszystkim użyć najpierw wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.

Następnie powiadom MTU o zajściu wypadku. Niezwłocznie poinformuj także:

 • policję o każdym wypadku, który mógł powstać w wyniku przestępstwa lub wykroczenia,
 • administrację budynku o każdym przypadku zalania mieszkania.

W miarę możliwości nie zmieniaj nic na miejscu zdarzenia do czasu oględzin miejsca wypadku przez przedstawiciela MTU (o ile dana zmiana nie jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa). Ta zasada nie obowiązuje, jeśli ubezpieczyciel, z przyczyn leżących po jego stronie, nie rozpoczął likwidacji szkody w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Dowiedz się więcej o wypłacie odszkodowania z ubezpieczenia w MTU

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania w MTU?

Jeżeli szukasz ubezpieczenia, które zapewni Ci odszkodowanie za zniszczone mieszkanie lub dom, polisa MTU jest dobrym wyborem. Zwróć jednak uwagę, że ubezpieczyciel nie oferuje żadnych usług assistance jako dodatku do polisy mieszkaniowej.

Sprawdź inne ubezpieczenia propoowane przez MTU

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2020-10-26

Huragan, wichura, tornado – jak ubezpieczyć dom od silnego wiatru?

Wiatr zrywający dach z domu? Połamane drzewa upadające jak zapałki? Porwane deski uderzające w okna? To nie obrazki z filmu katastroficznego, lecz rzeczywistość, z którą coraz częściej muszą...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-22

„W domu” - ubezpieczenie mieszkania i domu Aviva

Ubezpieczenie mieszkania proponowane przez Avivę jest jedną z najbardziej elastycznych opcji dostępnych na rynku. Właściciele nieruchomości mogą rozbudować ochronę lokalu aż o 9 dodatkowych polis.

Czytaj więcej
Komentarze