Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie Auto Assistance Opony w Wiener (dawniej Gothaer)

Ubezpieczenie Auto Assistance Opony w Wiener (dawniej Gothaer)

Data aktualizacji: 2021-09-13
Nawet kierowca potrafiący wymienić koło w aucie, nie zawsze będzie chciał się tym zająć samodzielnie. Kiedy choćby z powodu eleganckiego ubrania nie masz ochoty na majsterkowanie, warto skorzystać z ubezpieczenia opon proponowanego przez Wiener.

Spis treści:

 1. Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer
 2. Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu opon Wiener - dawniej Gothaer
 3. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia opon Wiener - dawniej Gothaer
 4. Kiedy warto kupić ubezpieczenie opon w Wiener - dawniej Gothaer?

Kalkulator OC w Wiener - dawniej Gothaer

Opony w samochodzie Assistance Opony jest dostępne jako dodatek do polis OC lub AC. Za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń Ubea.pl możesz policzyć, ile będzie kosztowała składka za te polisy w Wiener.

Zobacz, jak działa kalkulator OC / AC w Wiener (dawniej Gothaer)

Zakres ochrony ubezpieczenia opon Wiener (dawniej Gothaer)

W ramach ubezpieczenia Wiener pomoże Ci w razie uszkodzenia lub zniszczenia opony na terenie Polski.

Ubezpieczyciel oferuje następujące usługi:

 • pomoc informacyjną (o zakładach wulkanizacyjnych, sklepach z oponami, punktach przechowywania opon);
 • wymianę koła na miejscu zdarzenia – zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany na sprawne koło zapasowe będące na wyposażeniu ubezpieczonego pojazdu;
 • holowanie pojazdu z miejsca zdarzenia – zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania do serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa, jeśli wymiana koła na miejscu zdarzenia nie jest możliwa;
 • pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia.

Sprawdź jakie inne usługi Wiener (dawniej Gothaer) oferuje w ramach assistance

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu opon Wiener - dawniej Gothaer

Wiener nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli:

 • ubezpieczony działał bez uprzedniego porozumienia z Centrum Alarmowym Wiener TU S.A., a brak zgłoszenia przyczynił się do zwiększenia kosztów usług assistance lub uniemożliwił ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia objętego ochroną assistance;
 • ubezpieczony zorganizował usługę assistance własnym staraniem i na własny koszt w związku z opóźnieniem lub niedyspozycyjnością przedstawiciela Wiener, jeżeli to opóźnienie lub niedyspozycyjność trwały krócej niż 2 godziny od zgłoszenia zdarzenia ubezpieczycielowi;
 • pojazd został unieruchomiony wskutek obciążenia ponad dopuszczalną masę całkowitą;
 • koszty dotyczą opłat za paliwo, autostradę oraz poniesionych kosztów pośrednich w związku z unieruchomieniem pojazdu.

Ponadto, odpowiedzialność Wiener jest wyłączona, jeżeli uszkodzenie lub zniszczenie opony wystąpiło w związku z:

 • winą umyślną lub rażącym niedbalstwem ubezpieczonego, chyba że – w razie rażącego niedbalstwa - zapłata odszkodowania lub świadczenia odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • prowadzeniem pojazdu przez ubezpieczonego lub inną osobę w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii) bądź też bez ważnego prawa jazdy;
 • uczestnictwem ubezpieczonego w przestępstwie lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa;
 • samobójstwem lub samookaleczeniem ubezpieczonego lub ich usiłowaniem;
 • użyciem pojazdu w celu uczestnictwa pojazdu w wyścigach lub treningach do takich imprez;
 • działaniami wojennymi, zamieszkami, rozruchami, aktami terroru, sabotażem;
 • katastrofą nuklearną lub działaniem radioaktywności lub na skutek wycieków, zanieczyszczeń, skażeń;
 • powodzią;
 • eksploatacją pojazdu niezgodną z zaleceniami producenta lub utrzymaniem pojazdu w stanie technicznym uniemożliwiającym jego zgodną z przepisami eksploatację.

Uwaga! Pamiętaj, że Wiener TU S.A. nie zwraca kosztów poniesionych bez porozumienia z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela.

Zobacz, jaki zakres ochrony oferuje ubezpieczenie Auto Bagaż w Wiener (dawniej Gothaer)

Bardzo ważne w kontekście ubezpieczenia opon jest to, że Wiener nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczenia pomocy na drogach niebędących drogami twardymi oraz tam, gdzie wstęp jest niemożliwy lub niedozwolony przez obowiązujące przepisy prawa.

Świadczenie pomocy nie zostanie też zrealizowane, jeżeli w ubezpieczonym pojeździe nie ma przewidzianego przez producenta pojazdu koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła albo też są one niesprawne.

Z odpowiedzialności Wiener TU S.A. są wyłączone uszkodzenia opon powstałe w wyniku zderzenia ubezpieczonego pojazdu z innym pojazdem. Takie szkody mogą zostać naprawione jedynie z polisy OC lub AC zależnie od tego, kto był winny zdarzeniu.

Odpowiedzialność Wiener TU S.A. nie obejmuje skutków zderzenia ubezpieczonego pojazdu z przeszkodą, jeżeli doszło do niego w wyniku umyślnego lub rażąco niedbałego działania ubezpieczonego, kierowcy pojazdu lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność. To wyłączenie nie dotyczy najechania pojazdu na ostry przedmiot (np. szkło lub gwóźdź) w okolicznościach wyłączających zawinienie po stronie ubezpieczonego, kierowcy pojazdu lub osób, za które ponoszą oni odpowiedzialność, a także najechania pojazdu na ubytek w nawierzchni drogi, co było bezpośrednią przyczyną uszkodzenia ogumienia.

Wiener TU S.A. nie zwraca kosztów zakupu opon, dętek oraz zestawu naprawczego koła.

Pomoc może być świadczona wyłącznie wtedy, gdy ubezpieczony pojazd był w chwili zdarzenia dopuszczony do ruchu. W razie braku badań technicznych, odpowiedzialność Wiener TU S.A. wyłączona jest jednak tylko w sytuacji, kiedy stan techniczny miał bezpośredni wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Sprawdź wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu szyb w Wiener (dawniej Gothaer)

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia opon Wiener - dawniej Gothaer

W razie uszkodzenia opony należy skontaktować się z Centrum Alarmowym ubezpieczyciela nie później niż w ciągu 48 godzin. Podaj Wiener wszystkie potrzebne informacje i postępuj zgodnie z jego dyspozycjami.

Jeśli Wiener nie pomoże w ciągu 2 godzin od zawiadomienia, możesz zacząć organizować pomoc na własną rękę. Pamiętaj, by wszystkie takie świadczenia dokumentować oryginałami faktur. Ubezpieczyciel zwróci Ci poniesione koszty w ciągu 30 dni, jednak do wysokości nie wyższej niż koszty, które poniosłoby w takiej sytuacji Centrum Alarmowe towarzystwa.

W miarę swoich możliwości postaraj się zapobiec zwiększeniu szkody i nie oddalaj się z miejsca zdarzenia bez ważnej przyczyny.

Sprawdź, jak najszybciej zgłosić szkodę w Wiener (dawniej Gothaer)

Kiedy warto kupić ubezpieczenie opon w Wiener - dawniej Gothaer?

Ubezpieczenie opon w Wiener przyda się zarówno kierowcy posiadającemu jedynie OC, jak i takiemu, który wykupił cały pakiet OC+AC. Temu pierwszemu zapewni choć częściową ochronę własnego auta, a temu drugiemu pomoże chronić zniżki na AC. Jeżeli bowiem uszkodzoną oponę naprawi się w ramach assistance, nie straci się żadnych zniżek uzbieranych na AC w Wiener.

Sprawdź pełną ofertę ubezpieczeń Wiener (dawniej Gothaer)

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-28

Na czym polega ubezpieczenie opon?

Przebita opona może zepsuć najlepiej zaplanowaną podróż. Mając ubezpieczenie opon nie będziesz musiał jednak walczyć samemu z wymianą koła. Sprawdź, jak dokładnie działa ta polisa.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie OC w HDI

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, której podstawowy zakres jest regulowany prawem. HDI proponuje jednak także Pakiet OC Turbo zawierający liczne atrakcyjne dodatki. Sprawdź, czy warto...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-13

Ubezpieczenie Auto Assistance Wiener (dawniej Gothaer)

Assistance Podstawowe jest dołączane przez Wiener bezpłatnie do polisy OC lub AC. Czy warto płacić dodatkową składkę, by rozszerzyć ochronę o usługi oferowane w ramach Assistance Standard lub Lux?

Czytaj więcej
Komentarze