Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpiecz się od źle wykonanego remontu

Ubezpiecz się od źle wykonanego remontu

Data aktualizacji: 2021-09-09
Lato jest okresem sprzyjającym remontom i przebudowom naszych domów i mieszkań. Zdarzają się jednak usterki i zaniedbania ze strony ekip remontowych. Jak ubezpieczyć się przed konsekwencjami źle wykonanych remontów radzi D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

Ubezpieczenie od źle wykonanego remontu Większe prace remontowe w naszych mieszkaniach zazwyczaj zlecamy fachowcom. Nie od dziś wiadomo, że współpraca z wykonawcą remontu jest daleka od ideału. Zdarza się nawet, że spór wynikający z nienależycie wykonanej pracy wchodzi na drogę sądową. Możemy jednak zabezpieczyć się przed niemiłymi niespodziankami i ponoszeniem sporych kosztów przy dochodzeniu naszych roszczeń od wykonawcy remontu poprzez zakup ubezpieczenia ochrony prawnej.

Spis treści

  1. Umowa z wykonawcą remontu
  2. Ustalenie wysokości wynagrodzenia
  3. Wykonanie i odbiór prac
  4. Dochodzenie roszczeń
  5. Warto mieć ubezpieczenie ochrony prawnej

Umowa z wykonawcą remontu

"Pierwszym krokiem po wyborze wykonawcy i uzgodnieniu zasad świadczenia usług remontowych, powinno być podpisanie umowy o dzieło określającej istotne postanowienia" – tłumaczy Maciej Żyłka, prawnik z D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. "Co prawda zgodnie z kodeksem cywilnym, możliwe jest zawarcie ważnej i skutecznej umowy w formie ustnej, jednak w przypadku niewywiązania się wykonawcy z jej warunków, dużo trudniej będzie nam dochodzić swoich racji."

Umowa powinna określać przede wszystkim takie kwestie, jak: termin rozpoczęcia i zakończenia prac, harmonogram, dokładny opis usług, rezultat jaki chcemy uzyskać, zakres odpowiedzialności wykonawcy, kosztorys prac, a także sposób obliczenia wynagrodzenia i termin zapłaty. Umowa powinna określać sposób odbioru prac, najlepiej potwierdzony pisemnym protokołem odbioru.

Ustalenie wysokości wynagrodzenia

Wynagrodzenie może być ustalone z góry na określoną kwotę lub może być ustalone na podstawie kosztorysu. W drugim przypadku wykonawca remontu może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac, a kosztorys został sporządzony przez nas. Jeżeli natomiast kosztorysem zajął się wykonawca, może żądać podwyżki tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności, nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych.

W przypadku zapłaty ryczałtowej, wykonawca nie ma prawa żądać podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie było możliwe przewidzenie rozmiaru lub kosztów prac.

Nie mamy natomiast prawa, aby odmówić zapłaty mimo niewykonania dzieła, jeśli wykonawca remontu był gotów je wykonać, ale napotkał na przeszkody ze strony zamawiającego. Wówczas możliwe jest tylko odliczenie tego, co wykonawca oszczędził z powodu niewykonania dzieła.

Wykonanie i odbiór prac

Jeżeli mamy zastrzeżenia do wykonywanych prac, mamy oczywiście prawo ich zgłaszania na każdym etapie realizacji. Możemy wówczas wezwać ekipę remontową do wykonania zmian w określonym terminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu mamy prawo zarówno odstąpić od umowy, jak i powierzyć dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt przyjmującego zamówienie.

Zakończenie prac powinno być sfinalizowane protokołem odbioru, który podpiszą obie strony umowy. Wszelkie zaniedbania świadczące o nienależytym wykonaniu umowy należy uwzględnić w protokole, gdyż może on stanowić podstawę do obniżenia wynagrodzenia. Warto pamiętać także, że bez względu na jakość wykonywanych prac możemy w każdej chwili odstąpić od umowy płacąc ustalone wynagrodzenie pomniejszone o kwotę zaoszczędzoną przez wykonawcę z powodu niewykonania dzieła.

Dochodzenie roszczeń

Bardzo często zdarza się, że mamy zastrzeżenia do wykonanego remontu, wynikające z zaniedbania ze strony wykonawcy.

"W takich przypadku kodeks cywilny przewiduje szereg uprawnień dla zamawiającego" – wyjaśnia Maciej Żyłka. "Zgodnie z jego przepisami, jeżeli wykonane dzieło ma wady (np. źle ułożono płytki lub podłogę), zamawiający może żądać usunięcia takich wad, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca może odmówić naprawy wyłącznie w takim przypadku, gdyby wymagała ona nadmiernych kosztów."

Zdarza się niestety, że pomimo wezwania do usunięcia wad, remont nadal nie został wykonany zgodnie z umową, gdyż wykonawca nie usunął wad z wyznaczonym terminie, są one niemożliwe do usunięcia lub z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie.

"Zakres naszych uprawnień w takim przypadku będzie zależał od charakteru stwierdzonych wad" – dodaje Maciej Żyłka. "Możemy od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne. Jeśli nie są, możemy żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, ale nie przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy. To samo dotyczy wypadku, gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez nas."

Warto mieć ubezpieczenie ochrony prawnej

Kiedy dochodzi do sporu możemy go rozwiązań polubownie lub ostatecznie skierować sprawę do sądu. W pozwie o odszkodowanie należy wskazać poniesione szkody i ich wysokość oraz przedstawić dowody uzasadniające nasze żądania. Złożenie pozwu nie jest niestety tanie, dlatego warto mieć polisę, która te koszty pokryje.

Często zdarza się, że pomimo tego, iż posiadamy skrupulatnie zgromadzone dowody i sporządzoną odpowiednio umowę, i tak musimy uczestniczyć w skomplikowanych procedurach sądowych. W celu uniknięcia niepotrzebnego stresu warto więc zaopatrzyć się wcześniej w polisę ochrony prawnej i przekazać wszelkie formalności związane z dochodzeniem swoich praw w ręce radcy prawnego czy adwokata, którego wynagrodzenie, a także koszty procesowe zostaną opłacone z ubezpieczenia.

Źródło: D.A.S.

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie Ochrona Prawna InterRisk

W Polsce korzyści płynące z ubezpieczenia ochrony prawnej są dopiero odkrywane. Tymczasem InterRisk proponuje aż trzy warianty takiej umowy. Sprawdzamy ich warunki.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie Ochrona prawna – Pomoc w Compensie

Polscy kierowcy często rezygnują z walki o swoje prawa w sądzie, obawiając się wysokich kosztów procesu. Możesz ich jednak uniknąć, jeśli wcześniej wykupisz ubezpieczenie ochrony prawnej w Compensie.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-20

Ubezpieczenie ochrony prawnej Benefia

Ubezpieczenie ochrony prawnej nie jest jeszcze w Polsce zbyt popularne. Wysokie koszty sądowe sprawiają jednak, że taka polisa może się okazać bardzo przydatna. Ubezpieczenie ochrony prawnej...

Czytaj więcej
Komentarze