Strona główna  |  Wiadomości  |  Twoje miejsce – ubezpieczenie mieszkania i domu w AXA

Twoje miejsce – ubezpieczenie mieszkania i domu w AXA

Data aktualizacji: 2019-08-23
AXA chwali się, że aktualne warunki ubezpieczenia domu i mieszkania Twoje Miejsce odpowiadają na nowe potrzeby pojawiające się wraz ze zmianą stylu życia Polaków. Jak AXA chroni cztery kąty? Czy ich polisa jest godna polecenia?

Ubezpieczenie domu i mieszkania proponowane przez AXA chroni Twoje mienie przede wszystkim od działania żywiołów oraz kradzieży. Podstawową polisę można także rozszerzyć o inne produkty, takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czy assistance domowy.

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w AXA

Ubezpieczany dom musi mieć odpowiednie zabezpieczenia Ubezpieczenie mieszkania, podobnie jak inne polisy, można kupić w AXA za pośrednictwem kalkulatora udostępnionego na stronie internetowej towarzystwa.

Przed zawarciem umowy warto jednak porównać propozycję tego ubezpieczyciela z ofertami innych towarzystw przy pomocy porównywarki ubezpieczeń mieszkaniowych.

Rodzaje ubezpieczeń domu i mieszkania AXA

Podstawą polisy AXA Twoje Miejsce jest ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ten produkt jest także dostępny w wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk (All Risk).

Ochronę w AXA możesz także rozszerzyć o ubezpieczenie:

 • odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • assistance domowy,
 • Pomoc Medyczna 24.

Uwaga! Ubezpieczane mienie powinno być zabezpieczone zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach polisy.

Składka ubezpieczenia domu i mieszkania AXA

Składkę ubezpieczenia w AXA opłaca się jednorazowo lub w ratach.

Ze zwyżką składki powinieneś liczyć się w przypadku:

 • prowadzenia działalności gospodarczej w miejscu ubezpieczenia,
 • wynajmu miejsca ubezpieczenia osobom trzecim,
 • posiadania domku letniskowego o konstrukcji palnej.

Zniżkę składki możesz natomiast otrzymać za:

 • formę własności i wiek nieruchomości,
 • kondygnację, na której znajduje się mieszkanie,
 • dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe,
 • jednorazowe objęcie ochroną kilku rodzajów przedmiotów ubezpieczenia,
 • posiadanie innych ubezpieczeń w AXA,
 • formę płatności składki,
 • częstość zdarzeń ubezpieczeniowych,
 • przyjęcie wartości rzeczywistej jako podstawy szacowania wartości mienia.

Suma ubezpieczenia domu i mieszkania w AXA

W polisie AXA Twoje Miejsce każda wypłata odszkodowania powoduje pomniejszenie sumy ubezpieczenia. W razie konsumpcji sumy można ją jednak uzupełnić, płacąc dodatkową składkę.

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający w pełnych tysiącach złotych. Określając ją, należy wziąć pod uwagę wartość odtworzeniową lub rzeczywistą danego przedmiotu (w zależności od tego o jakim rodzaju mienia jest mowa).

Jeśli w okresie ubezpieczenia nastąpi spadek wartości mienia, można odpowiednio zmniejszyć sumę, co wiąże się oczywiście także ze zmniejszeniem składki.

Limity odpowiedzialności ubezpieczyciela

Oprócz sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mieszkania i domu w AXA obowiązują jeszcze inne ograniczenia kwoty, do której sięga odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Dla przykładu w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk odnośnie szkód w sprzęcie elektronicznym, audiowizualnym, komputerowym, teleinformatycznym, telekomunikacyjnym, fotograficznym oraz instrumentach muzycznych, powstałych w wyniku upadku, potrącenia lub przewrócenia oraz wywołanych zdarzeniami innymi niż zdarzenia losowe zdefiniowane w warunkach ubezpieczenia, odpowiedzialność AXA jest ograniczona do 50% wysokości szkody.

W ramach sumy ubezpieczenia murów / murów i wyposażenia obowiązują natomiast następujące limity odpowiedzialności:

 • w ubezpieczeniu domu jednorodzinnego, domu w stadium budowy, mieszkania: dla budynków niemieszkalnych – 50 000 zł (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) albo 100 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk);
 • w ubezpieczeniu domu jednorodzinnego, domu w stadium budowy: dla obiektów małej architektury – 50 000 zł (ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych) albo 100 000 zł (ubezpieczenie od wszystkich ryzyk);
 • w ubezpieczeniu domu letniskowego: dla budynków niemieszkalnych – 10 000 zł, dla obiektów małej architektury – 2 000 zł.

Limity odpowiedzialności obowiązujące dla poszczególnych rodzajów mienia przedstawia dokładnie poniższa tabela:

Rodzaj mienia, ryzyka lub kosztów Limit odpowiedzialności

Sprzęt RTV, AGD, PC, FOTO, elektroniczny, audiowizualny, instrumenty muzyczne

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 70% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – do wysokości sumy ubezpieczenia

Wyroby wykonane w całości lub części ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria (w tym zegarki), znaczki filatelistyczne

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż 20 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż 30 000 zł

Dzieła sztuki

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 40% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż 50 000 zł

Broń z osprzętem i amunicja

10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Mienie służące do działalności gospodarczej lub zawodowej

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Pieniądze i środki płatnicze

10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, nie więcej niż 5 000 zł

Papiery wartościowe

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Ruchomości domowe w czasowym posiadaniu ubezpieczonego, które jest on zobowiązany zwrócić osobie trzeciej

25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Zwierzęta i rośliny (dla wariantu All Risk również roślinność ogrodowa na posesji)

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Szyby i elementy szklane od stłuczenia

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Ruchomości domowe w pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem / domem jednorodzinnym oraz w garażu wolnostojącym

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych

Rzeczy osobiste gości

1 000 zł

Budynki niemieszkalne

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 50 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 100 000 zł

Obiekty małej architektury

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 50 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 100 000 zł

Budynki niemieszkalne w przypadku ubezpieczenia domu letniskowego

10 000 zł

Obiekty małej architektury w przypadku ubezpieczenia domu letniskowego

2 000 zł

Materiały budowlane wewnątrz domu jednorodzinnego w budowie

10 000 zł

Narzędzia budowlane wewnątrz domu jednorodzinnego w budowie

10 000 zł

Bagaż w podróży

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 1 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 2 000 zł

Koszty demontażu i uprzątnięcia miejsca szkody

10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla mienia, którego dotyczy demontaż i uprzątnięcie

Koszty transportu i składowania mienia

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10% sumy ubezpieczenia ustalonej dla mienia, którego dotyczy transport i składowanie, nie więcej niż 5 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20% sumy ubezpieczenia ustalonej dla mienia, którego dotyczy transport i składowanie, nie więcej niż 10 000 zł

Przepięcia w ruchomościach domowych i elementach stałych

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20 000 zł

Pękanie mrozowe wewnątrz domu lub mieszkania

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20 000 zł

Pękanie mrozowe elementów konstrukcyjnych i instalacji zewnętrznych w wariancie All Risk
5 000 zł

Koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody
(limit nie ma jednak zastosowania do kosztów usunięcia przyczyny szkody)

W ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem lub rabunku – 10 000 zł
W ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk – 20 000 zł

Rażące niedbalstwo w ubezpieczeniu All Risk

10 000 zł

Kradzież zwykła w ubezpieczeniu All Risk

10 000 zł

Graffiti

2 500 zł

Koszty poszukiwania zwierząt domowych

500 zł

Koszty utraty wody i gazu

2 500 zł

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku albo od wszystkich ryzyk („all risk”)

To ubezpieczenie jest podstawą ubezpieczenia mieszkania i domu w AXA. Może on objąć ochroną:

 • mury,
 • wyposażenie,
 • obiekty małej architektury.

O ile nie umówiono się inaczej, w ramach ubezpieczenia:

 • domu jednorodzinnego (w tym w stadium budowy) lub domu letniskowego chronione są także budynki niemieszkalne i obiekty małej architektury
 • mieszkania ubezpieczone są także pomieszczenia przynależne lub użytkowane przez ubezpieczonego na podstawie prawa własności.

AXA umożliwia wybór ubezpieczenia spośród dwóch wariantów:

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku
 • ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Ten pierwszy wariant można dodatkowo rozszerzyć o:

 • szkody mrozowe,
 • ubezpieczenie mienia w pomieszczeniach przynależnych i budynkach niemieszkalnych,
 • koszty poszukiwania i usunięcia przyczyny szkody,
 • dewastacje,
 • przepięcia,
 • przedmioty wartościowe,
 • powódź,
 • ubezpieczenie szyb i elementów szklanych,
 • elementy posesji,
 • OC Standard,
 • OC Premium,
 • OC Najemcy,
 • OC Inwestycji,
 • Assistance Domowy,
 • Pomoc Medyczną 24.

Uwaga! Ochrona w zakresie szkód powstałych w następstwie powodzi zaczyna się najwcześniej po upływie 31 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. Ten warunek nie ma zastosowania dla drugiej i kolejnych umów ubezpieczenia zawartych z ubezpieczycielem dotyczących tego samego miejsca zamieszkania, o ile dana umowa zostanie zawarta nie później niż w ciągu 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia w poprzedniej umowie.

Wariant ubezpieczenia All Risk obejmuje natomiast wszelkie szkody powstałe wskutek nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych (nawet niemieszczących się w definicji zdarzeń losowych zawartej w warunkach ubezpieczenia) z wyjątkiem szkód wymienionych jednoznacznie w wyłączeniach odpowiedzialności. Co ważne, o ile nie opłaci się dodatkowej składki ubezpieczenie All Risk nie obejmuje też ryzyka powodzi.

Co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie i domku letniskowego?

Jeżeli ubezpieczasz w AXA dom w budowie, chronisz go od zdarzeń losowych oraz ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczany budynek musi być już jednak w stanie surowym zamkniętym. Po zapłacie dodatkowej składki ochronę można rozszerzyć o ryzyko powodzi.

Ubezpieczenie domu letniskowego także obejmuje zdarzenia losowe i ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku. Ochrona od ryzyka powodzi jest natomiast dodatkowo płatną opcją.

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu AXA

W żadnym ubezpieczeniu domu i mieszkania AXA nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczonego (z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień dotyczących ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym). W razie wyrządzenia szkody wskutek rażącego niedbalstwa odszkodowanie jest jednak należne, jeśli zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. Natomiast w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk („All Risk”) to wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje;
 • wyrządzone umyślnie przez osobę, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczyciel nie odpowiada także za szkody będące następstwem:

 • działań wojennych, wszelkiego rodzaju zamieszek lub rozruchów, lokautów, strajków;
 • aktów terroryzmu, rozumianych jako wszelkiego rodzaju działania indywidualne lub grupowe skierowane przeciwko ludności lub mieniu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego, transportu publicznego, działalności zakładów usługowych lub wytwórczych – dla osiągnięcia skutków ekonomicznych, politycznych lub społecznych;
 • działania materiałów rozszczepialnych;
 • decyzji administracyjnej.

Ubezpieczyciel nie odpowiada też za szkody górnicze w rozumieniu prawa górniczego.

Wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku albo od wszystkich ryzyk

W przypadku tego ubezpieczenia towarzystwo nie odpowiada za szkody powstałe:

 • wskutek błędów konstrukcyjnych w ubezpieczonym mieniu zaistniałych zarówno na etapie projektu, jak i wykonawstwa;
 • wskutek systematycznego zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelności instalacji wodnej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, klimatyzacji lub niewłaściwej wentylacji pomieszczeń, w tym również kondensacji wilgoci zawartej w powietrzu na powierzchni rur lub ścian;
 • wskutek przenikania wód gruntowych lub cofnięcia się wody albo ścieków z urządzeń kanalizacyjnych w wyniku podniesienia poziomu wód gruntowych z wyjątkiem sytuacji, gdy było to następstwem powodzi, która była objęta ochroną ubezpieczeniową (szkody powstałe wskutek przenikania wód gruntowych w wyniku deszczu nawalnego nie są wyłączone z odpowiedzialności w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk („All Risk”);
 • wskutek pęknięcia rur i wyposażenia instalacyjnego z powodu zamarznięcia wody lub innej cieczy, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczony nie dopełnił należytej staranności w utrzymaniu odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach;
 • wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez niezabezpieczone albo niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory, jeżeli obowiązek ich zamknięcia lub zabezpieczenia należał do ubezpieczającego lub ubezpieczonego chyba, że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;
 • wskutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, innych niż deszcz nawalny, poprzez dach, ściany, balkony, tarasy, okna wskutek ich wadliwej konserwacji, jeżeli obowiązek ich konserwacji należał do ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego;
 • wskutek opadów atmosferycznych – w zakresie szkód w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonach, tarasach i loggiach z wyłączeniem anten telewizyjnych i radiowych, zainstalowanych na zewnątrz budynku mieszkalnego lub mieszkania;
 • wskutek przemarzania elementów konstrukcyjnych budynków lub obiektów małej architektury (nie dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk „All Risk”);
 • wskutek zapadania się ziemi powstałego w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi lub zapadania się budynku;
 • wskutek pokrycia graffiti ubezpieczonego budynku lub obiektu małej architektury (nie dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk „All Risk”);
 • wskutek wymiany lub wymontowania ubezpieczonego przedmiotu;
 • wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy lub odpryśnięcia kawałków powierzchni przedmiotu ubezpieczenia (nie dotyczy szkód powstałych wskutek graffiti w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk „All Risk”);
 • wskutek dewastacji spowodowanej przez osoby trzecie, które za przyzwoleniem ubezpieczonego przebywały w miejscu ubezpieczenia;
 • wskutek zdarzeń zaistniałych przed okresem ubezpieczenia;
 • wskutek prowadzonej rozbudowy, przebudowy, montażu lub remontu wymagających ingerencji we wbudowane lub zamontowane na stałe instalacje lub elementy nośne układu konstrukcyjnego lub dachu;
 • w stałych elementach zamontowanych w częściach wspólnych budynków, w których jest więcej niż siedem lokali oraz w ruchomościach domowych zgromadzonych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych nieruchomości;
 • wskutek upadku drzewa w wyniku jego wycinania lub przycinania przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego bez pozwolenia, o ile takie pozwolenie jest wymagane przepisami prawa;
 • wskutek upadku masztu spowodowanego jego niekonserwowaniem lub jego nienależytym konserwowaniem, jeżeli obowiązek jego konserwacji należał do ubezpieczającego lub ubezpieczonego, chyba że niedopełnienie tego obowiązku nie miało wpływu na zaistnienie wypadku ubezpieczeniowego;
 • wskutek wydostania się wody z nieszczelnych lub pękniętych akwariów i terrariów oraz łóżek wodnych (nie dotyczy ubezpieczenia od wszystkich ryzyk „All Risk”);
 • wskutek nieprawidłowej pielęgnacji, przemarzania, usychania, działania czynników biologicznych lub chemicznych na rośliny objęte ubezpieczeniem;
 • wskutek zużycia, eksploatacji lub starzenia się mienia objętego ubezpieczeniem;
 • wskutek kradzieży z włamaniem, jeżeli z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego w chwili zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego dom jednorodzinny, mieszkanie, dom w stadium budowy, dom letniskowy, zabudowany taras lub zabudowany balkon nie były należycie zabezpieczone zgodnie z umową ubezpieczenia, chyba że nie miało to wpływu na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego, a w razie rażącego niedbalstwa również wtedy, gdy zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności;
 • wskutek oddziaływania wilgoci lub niskich temperatur na zewnętrzne elementy oraz elementy wyposażenia posesji (wyłączeniem nie są objęte szkody powstałe w skutek pękania mrozowego elementów konstrukcyjnych oraz instalacji zewnętrznych znajdujących się na posesji domu jednorodzinnego w wariancie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk „All Risk”).

Ochroną ubezpieczeniową w przypadku tej polisy nie są też objęte następujące ruchomości domowe:

 • rękopisy i dokumenty inne niż dowód osobisty, legitymacja szkolna / studencka / emeryta / rencisty, paszport, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, karty płatnicze i kredytowe;
 • metale szlachetne w złomie i sztabach;
 • nieoprawione kamienie szlachetne i syntetyczne niestanowiące wyrobu użytkowego;
 • dane i dokumenty przechowywane w jednostkach centralnych komputerów i wymiennych nośnikach danych;
 • ruchomości domowe znajdujące się w domach jednorodzinnych w stadium budowy oraz domach letniskowych w stadium budowy;
 • pojazdy silnikowe (nie dotyczy elektrycznych wózków inwalidzkich oraz rowerów z pomocniczym napędem elektrycznym o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W), przyczepy, łodzie motorowe, skutery wodne;
 • rośliny i zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych;
 • żywność lub leki, które uległy rozmrożeniu lub zepsuciu w wyniku przerwy w dostawie prądu, awarii urządzeń gospodarstwa domowego lub niewłaściwego przechowywania.

Ochroną ubezpieczeniową nie są także objęte następujące ruchomości domowe, które uległy uszkodzeniu jedynie przez zadrapanie lub porysowanie, stłuczenie lub pęknięcie elementów stanowiących ich część (to wyłączenie nie dotyczy jednak ryzyka dewastacji):

 • sprzęt elektryczny lub elektroniczny,
 • sprzęt audiowizualny,
 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt fotograficzny,
 • sprzęt optyczny,
 • nośniki danych,
 • urządzenia gospodarstwa domowego,
 • biżuteria (w tym zegarki),
 • instrumenty muzyczne,
 • okulary,
 • artykuły piśmiennicze,
 • kamienie szlachetne,
 • zastawy kuchenne oraz stołowe,
 • szyby, przedmioty szklane i płyty kamienne niebędące elementami stałymi lub takie, które nie zostały zamontowane bądź zainstalowane w miejscu ubezpieczenia (to wyłączenie nie dotyczy ceramicznych, szklanych i indukcyjnych płyt grzewczych oraz szyb frontowych piekarnika lub kuchenki mikrofalowej).

Ubezpieczyciel nie odpowiada ponadto za szkody:

 • w tymczasowych obiektach budowlanych, tj. obiektach budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania w okresie krótszym od okresu ich trwałości technicznej i przewidzianych do przeniesienia w inne miejsce, a także w obiektach budowlanych niepołączonych trwale z gruntem oraz obiektach takich jak kontenery, szopy, kioski, tunele foliowe, szklarnie oraz w mieniu w nich zgromadzonych;
 • w nagrobkach cmentarnych;
 • w obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki oraz mieniu w nich zgromadzonym;
 • w obiektach budowlanych wybudowanych bez wymagalnych zezwoleń oraz mieniu w nich zgromadzonym;
 • w obiektach budowlanych oraz mieniu w nich zgromadzonym powstałe na skutek powodzi, jeżeli w miejscu ubezpieczenia powódź wystąpiła w ciągu 10 lat przed zawarciem umowy ubezpieczenia;
 • w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską oraz mieniu w nich zgromadzonym;
 • w budynkach o konstrukcji palnej, tj. budynkach posiadających ściany wykonane w całości lub części z drewna i materiałów drewnopochodnych (chyba że umówiono się inaczej) lub pokrycie dachowe wykonane z materiałów palnych: drewnianych gontów, trzciny lub słomy oraz mieniu w nich zgromadzonym (nie dotyczy domu letniskowego oraz budynków niemieszkalnych na posesji domu letniskowego);
 • w budynkach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, dla którego istnieje ustawowy obowiązek ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych;
 • w mieniu, jeżeli w miejscu ubezpieczenia w czasie zdarzenia ubezpieczeniowego prowadzony jest handel hurtowy lub produkcja, handel chemikaliami lub paliwami, lakiernictwo, stolarstwo, sprzedaż lub naprawa samochodów;
 • w przypadku, gdy miejsce ubezpieczenia w chwili zdarzenia pozostawało niezamieszkane lub nieużytkowane dłużej niż 3 miesiące – w odniesieniu do mieszkania, domu jednorodzinnego oraz w odniesieniu do budynku niemieszkalnego, jak też zgromadzonego w nich mienia; przez użytkowanie miejsca ubezpieczenia w rozumieniu niniejszego postanowienia należy rozumieć stałe korzystanie z niego w sposób umożliwiający nadzór nad nim;
 • w pieniądzach i środkach płatniczych innych niż karty płatnicze i kredytowe, papierach wartościowych, przedmiotach ze srebra, złota i platyny, znaczkach filatelistycznych, biżuterii (w tym zegarkach) – polegające na ich zaginięciu w czasie akcji ratowniczej;
 • w narzędziach i materiałach budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych – powstałe wskutek składowania lub użycia niezgodnego z zaleceniami producenta;
 • w ruchomościach domowych znajdujących się poza budynkami na posesji, niezabudowanych balkonach, loggiach, tarasach (nie dotyczy ryzyka kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk „All Risk”) oraz miejscach ogólnodostępnych;
 • w budynkach i mieszkaniach w całości lub w części przekraczającej co najmniej 50% ich powierzchni całkowitej przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej, które nie zostały objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie indywidualnych uzgodnień w umowie ubezpieczenia po poinformowaniu ubezpieczyciela o prowadzeniu w nich działalności gospodarczej oraz w zgromadzonym w nich mieniu;
 • w budynkach i mieszkaniach w całości lub w części przeznaczonych pod najem krótkoterminowy, tj. do 30 dni oraz w zgromadzonym w nich mieniu, chyba że umówiono się inaczej;
 • w obiektach sezonowych, tj. budynkach wykorzystywanych do pobytu sezonowego w domach jednorodzinnych lub mieszkaniach opuszczonych, nieużytkowanych, pustostanach oraz mieniu w nich zgromadzonym (to wyłączenie nie dotyczy jednak domów w stadium budowy oraz domów letniskowych);
 • polegające na utracie środków z konta bankowego lub karty kredytowej w skutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub przywłaszczenia kart płatniczych;
 • w mieniu ruchomym znajdującym się poza miejscem ubezpieczenia z wyjątkiem ubezpieczenia bagażu podróżnego;
 • powstałe w wyniku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży wyposażenia przez najemców oraz osoby trzecie, które za ich zgodą lub wiedzą znajdowały się w miejscu ubezpieczenia (nie dotyczy szkód powstałych wyniku ognia, wybuchu, zalania).

W przypadku gdy ubezpieczony, będący właścicielem ubezpieczonego domu jednorodzinnego lub mieszkania, oddaje go do użytkowania osobie trzeciej, lecz w domu jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym znajduje się wyposażenie będące jego własnością, ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w tym wyposażeniu w wyniku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży przez tych użytkowników lub osoby trzecie, które za ich wiedzą i zgodą znajdowały się w miejscu ubezpieczenia. To wyłączenie nie dotyczy jednak szkód powstałych w wyniku ognia, wybuchu lub zalania.

W pomieszczeniach gospodarczych poza mieszkaniem / domem jednorodzinnym oraz w garażach wolnostojących, miejscach parkingowych, na balkonach, loggiach i tarasach, a także na posesji ochroną nie są objęte następujące rzeczy:

 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, instrumenty muzyczne;
 • przedmioty ze srebra, złota i platyny, monety, biżuteria (w tym zegarki), dzieła sztuki, znaczki filatelistyczne;
 • papiery wartościowe, pieniądze i środki płatnicze.

Ubezpieczyciel nie pokrywa też kosztów użycia dźwigu w celu dokonania wymiany lub naprawy ubezpieczonego mienia.

W ramach ryzyka ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku ubezpieczyciel nie odpowiada także za szkody powstałe w elementach stałych budynków niemieszkalnych oraz obiektów małej architektury.

Likwidacja szkody z ubezpieczenia domu i mieszkania w AXA

W razie szkody należy przede wszystkim użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia i zmniejszenia rozmiarów uszkodzeń. Jeśli ze względu na okoliczności jest to wskazane, należy natychmiast wezwać straż pożarną i / lub policję.

O szkodzie w mieniu należy zawiadomić ubezpieczyciela w ciągu 3 dni od chwili dowiedzenia się o zajściu.

Pamiętaj, by nie dokonywać żadnych zmian w miejscu szkody do czasu jego oględzin przez przedstawiciela ubezpieczyciela. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy naprawa jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia pozostałego po szkodzie. Jeśli jednak ubezpieczyciel nie dokonał oględzin w ciągu 7 dni roboczych od powiadomienia go o wypadku lub w innym terminie uzgodnionym z ubezpieczonym, możesz zacząć porządkować i naprawiać mienie.

Kiedy przedstawiciel ubezpieczyciela przybędzie na miejsce zdarzenia, pomóż mu w uzyskaniu informacji dotyczących okoliczności wypadku i szkody. Dostarczaj także do ubezpieczyciela wszelkie potrzebne dokumenty i ułatwiaj kontakt towarzystwa z innymi instytucjami.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody w AXA oraz możliwych sposobach kontaktu z AXA

Kiedy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w AXA?

Ubezpieczenie domu i mieszkania w AXA zapewnia dość kompleksową ochronę. Szczególnie godny polecenia jest wariant ochrony Od wszystkich ryzyk. Warto także skorzystać z możliwości rozszerzenia polisy o OC w życiu prywatnym oraz Assistance.

Sprawdź także:

Ubezpieczenia AXA na podróż i samochodowe

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-10

Najtańsze ubezpieczenie mieszkania

Pragniesz chronić swoje cztery kąty, ale jednocześnie chcesz jak najbardziej zaoszczędzić? Dobrze trafiłeś! W tym artykule odkrywamy sposoby na najtańsze ubezpieczenie domu. Sprawdź, jak nie...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-06-02

Co obejmuje ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania chroni Twoją nieruchomość oraz domowników. Przed jakim jednak dokładnie ryzykiem zabezpiecza ta polisa? Na jaką pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć?

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
Komentarze