Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - assistance samochodowe

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-05

Zastanawiasz się nad assistance w Liberty? Sprawdź co zyskasz kupując assistance Liberty sprzedawane przez towarzystwo AXA Ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia Assistance w Liberty

 • 3 warianty: Mini Assistance, Premium Assistance, Assistance Prestiż i Opony Assistance
 • umowa ubezpieczenia zawierana jest wyłącznie razem z ubezpieczeniem OC lub z pakietem OC + AC
 • umowa w wariancie Premium i Opony może być zawarta jedynie łącznie z Mini Assistance
 • w takcie trwania umowy nie można zmienić wariantu ubezpieczenia
 • umowa Mini Assistance nie rozwiązuje się w przypadku przeniesienia prawa własności do ubezpieczonego pojazdu
 • po wystąpieniu zdarzenia należy niezwłocznie powiadomić telefoniczne centrum alarmowe (nie później niż do 48 godzin) i zapobiec powiększeniu się szkody

Zakres ochrony Assistance w Liberty

Mini Assistance:

Holowanie assistance 1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • sposób postępowania w przypadku konkretnego zdarzenia
 • procedura zgłaszania, wymagana dokumentacja, terminy, usługi najbliższych i współpracujących z ubezpieczycielem: pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw
 • warsztaty partnerskie i autoryzowane dla danej marki oraz warsztaty blacharsko-lakiernicze
 • poinformowanie o zdarzeniu wskazanej przez ubezpieczonego osoby zamieszkałej w Polsce

2) Pomoc serwisowa:

 • naprawa pojazdu na miejscu:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu na miejscu zdarzenia
  • wstępna diagnoza przyczyny i naprawa (do kwoty 300 zł, o ile nie zajmie więcej niż 1 godzinę)
  • nie obejmuje kosztów części zamiennych i płynów eksploatacyjnych
 • holowanie ubezpieczonego pojazdu:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu
  • holowanie do warsztatu partnerskiego lub najbliższego autoryzowanego warsztatu danej marki (według wyboru ubezpieczonego)
  • nie dalej niż 100 km od miejsca zdarzenia
  • ubezpieczony jest zobowiązany podpisać protokół przekazania pojazdu do holowania
  • jeśli ubezpieczony ustali z centrum alarmowym czas i miejsce, w którym będzie, a później się z niego oddali bez uzasadnionej przyczyny, ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu kosztów wyjazdu holownika
 • holowanie pojazdu poszkodowanego:
  • w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku spowodowanego przez ubezpieczonego
  • zorganizowanie i pokrycie faktycznych kosztów holowania
  • transport pojazdu do najbliższego uzgodnionego warsztatu, na parking strzeżony lub do miejsca zamieszkania poszkodowanego (zależnie od tego, które z tych miejsc jest bliżej)
  • poszkodowany jest zobowiązany podpisać protokół przekazania pojazdu do holowania

Premium Assistance:

1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • sposób postępowania w przypadku konkretnego zdarzenia
 • procedura zgłaszania, wymagana dokumentacja, terminy, usługi najbliższych i współpracujących z ubezpieczycielem: pomocy drogowej, wypożyczalni pojazdów, hoteli, stacji paliw
 • warsztaty partnerskie i autoryzowane dla danej marki oraz warsztaty blacharsko-lakiernicze
 • poinformowanie o zdarzeniu wskazanej przez ubezpieczonego osoby zamieszkałej w Polsce

2) Pomoc serwisowa i medyczna:

 • pomoc przy wymianie koła
 • holowanie pojazdu poszkodowanego
 • naprawa ubezpieczonego pojazdu na miejscu lub holowanie
 • pomoc przy otworzeniu pojazdu
 • pomoc w razie zagubienia lub uszkodzenia kluczyków
 • pomoc w razie braku lub zatankowaniu złego paliwa
 • zorganizowanie parkingu
 • wynajem pojazdu zastępczego
 • dostarczenie pojazdu po naprawie
 • usługi kierowcy zastępczego
 • opłata za nocleg
 • transport osób

Wyłącznie poza terytorium Polski:

 • złomowanie pojazdu
 • dostarczenie części zamiennych
 • pomoc administracyjna
 • usługa tłumacza przez telefon
 • pomoc finansowa
 • pokrycie kosztów naprawy
 • pomoc prawna
 • informacja i natychmiastowa pomoc medyczna
 • natychmiastowa opieka
 • hospitalizacja
 • repatriacja
 • przewóz medyczny
 • wizyta osoby bliskiej
 • dostarczenie niezbędnych lekarstw
 • opieka nad dziećmi
 • transport zwłok

Assistance Prestiż

W zakres usług wchodzą wszystkie usługi z ubezpieczenia Premium Assistance z tą różnicą, że na terenie Polski holowanie jest bez limitu kilometrów a poza granicami do 500 km od miejsca awarii.

Opony Assistance:

1) Telefoniczna pomoc informacyjna:

 • najbliższe zakłady wulkanizacyjne
 • sklepy z oponami
 • punkty przechowywania opon

2) Pomoc serwisowa:

 • zorganizowanie i pokrycie kosztów wymiany uszkodzonego koła na sprawne koło znajdujące się w wyposażeniu lub jego tymczasowa naprawa przy pomocy zestawu naprawczego będącego częścią wyposażenia pojazdu
 • jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa – odholowanie do najbliższego warsztatu wulkanizacyjnego, nie dalej niż 120 km
 • koszty pomocy technicznej do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, maksymalnie 300 zł na terytorium Polski i 80 euro za granicą

Wyłączenia odpowiedzialności w Assistance Liberty

 • koszty poniesione przez ubezpieczonego bez uprzedniego powiadomienia i uzyskania autoryzacji centrum obsługi klienta
 • koszty poniesione bezpośrednio przez ubezpieczonego, w tym napraw w warsztatach
 • koszty skutków interwencji assistance w postaci utraconych korzyści lub strat handlowych
 • utrata lub uszkodzenie bagażu i innych przedmiotów osobistych
 • awaria wynikająca z nieodpowiedniej konserwacji pojazdu lub z jego złego stanu, o którym wiedziano przed wyjazdem
 • naruszenie przez użytkownika auta warunków gwarancji technicznej
 • wydarzenia wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne
 • promieniowanie radioaktywne
 • strajk, rozruchy, akty terroryzmu lub sabotażu
 • powódź lub huragan
 • udział ubezpieczonego w zakładach, bójkach i przestępstwach (z wyjątkiem obrony własnej i ratowania życia)
 • udział w zawodach, wyścigach i rajdach oraz w ich próbach
 • umyślne działanie ubezpieczonego lub osób, z którymi pozostaje on w gospodarstwie domowym
 • rażące niedbalstwo
 • kierowanie samochodem przez osoby nie posiadające do tego odpowiednich uprawnień
 • kierowanie pod wpływem alkoholu, silnych leków, narkotyków lub innych środków odurzających
 • przebywanie pojazdu poza granicami Polski łącznie ponad 6 miesięcy w okresie ubezpieczenia
 • pojazdy (z wyjątkiem tych, których ubezpieczenie OC stanowi inaczej):
  • unieruchomione wskutek przeładowania
  • dopuszczalnej masie powyżej 3,5 T
  • używane jako rekwizyty, do nauki jazdy, do odpłatnego przewozu przesyłek, towaru lub osób
  • wynajmowane odpłatnie osobom trzecim (z wyjątkiem pojazdów będących zabezpieczeniem kredytu lub leasingowanych)
  • składane z części – tzw. składaki
  • których wiek przekracza określony przed zawarciem umowy
  • nieposiadające ważnego i udokumentowanego badania technicznego
  • specjalnego zastosowania (policji, straży miejskiej, pogotowia itd.)
  • oddane do komisu
  • używane do transportu towarów niebezpiecznych (np. toksycznych lub wybuchowych)
  • przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu powyżej 9 osób wraz z kierowcą

Ponadto Liberty Ubezpieczenia nie ponosi odpowiedzialności za:

 • opóźnienie lub niemożność wykonania świadczenia z przyczyn od niego niezależnych (blokady dróg, efekty zjawisk meteorologicznych i kataklizmów, awarie sieci energetycznej itp.)
 • ograniczenie lub niemożność wykonania świadczenia w przypadku zdarzeń zaistniałych poza miejscami ogólnodostępnymi (np. bezdroża, zamknięty garaż, ogrodzony teren zakładu pracy, policyjny lub wojskowy) z wyjątkiem terenu należącego do ubezpieczonego i drogi dojazdowej
 • zbyt dużą liczbę przewożonych osób – świadczenie nie jest realizowane wobec żadnej z nich
 • awarie powtarzające się po pierwszej interwencji ubezpieczyciela, wynikające z braku całkowitego usunięcia usterki (np. nawracające awarie akumulatora czy systemu alarmowego)
 • osoby przewożone odpłatnie lub okazjonalnie (np. autostopowicze)

Dodatkowo, w wariancie Premium Assistance:

 • zakres pomocy medycznej nie obejmuje:
  • zdarzeń wynikających z ciąży lub wcześniej leczonych chorób psychicznych
  • obrażeń i chorób powierzchownych, które nie uniemożliwiają dalszej podróży ubezpieczonym pojazdem
  • efektów użycia toksyn, narkotyków, środków odurzających i leków nieprzepisanych przez lekarza
  • chorób chronicznych, które mogą wpłynąć na ważne funkcje życiowe, o których ubezpieczony wiedział przed rozpoczęciem podróży
  • nawrotów chorób, o których ubezpieczony wiedział przed wyruszeniem w drogę
  • rekonwalescencji
 • organizacja podróży ubezpieczonego i pasażerów (zgodnie z przysługującymi usługami) nie obejmuje:
  • zwierząt
  • płatnego nadbagażu
  • opłat celnych i drogowych
  • wyżywienia w trakcie podróży

W przypadku wariantu Opony Assistance:

 • zdarzenia, do których doszło na drogach nieutwardzonych lub objętych zakazem ruchu
 • uszkodzenia powstałe w wyniku zderzenia z innym pojazdem
 • koszty naprawy opon i dętek oraz zakupu nowych opon, dętek i zestawu naprawczego

Bonusy w Assistance Liberty

 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy (poza wariantem Mini Assistance, które działa tylko w Polsce)
 • bogaty pakiet usług w ramach Premium Assistance
Tagi:

Komentarze