Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Zielona karta w Liberty Ubezpieczenia

Data publikacji: 2014-12-02

Wybierając się swoim samochodem poza obszar Unii Europejskiej warto posiadać Zieloną Kartę. Jak to ubezpieczenie działa w przypadku Liberty Ubezpieczenia?

Warunki ubezpieczenia Zielona Karta w Liberty Ubezpieczenia

 • umowę zawiera się na czas określony w umowie ubezpieczenia OC (i wyłącznie wraz z nim)
 • okres ubezpieczenia Zielona Karta nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy
 • ubezpieczyciel jest zobowiązany wydać ubezpieczonemu polisę oraz Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) – te dwa dokumenty należy mieć zawsze przy sobie i okazywać na żądanie odpowiednich organów
 • w przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczony musi zwrócić oryginał certyfikatu Zielonej Karty
 • po wystąpieniu szkody należy niezwłocznie powiadomić telefoniczne centrum obsługi klienta, a następnie udostępnić ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje
 • jeśli poszkodowany wystąpi z roszczeniem do sądu, ubezpieczony jest zobowiązany w ciągu 3 dni powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela i podpisać pełnomocnictwo dla osoby przez niego wyznaczonej
 • jeśli przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne, karnoadministracyjne itp., powinien on niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela

Zobacz, ile kosztuje Zielona Karta u innych ubezpieczycieli

Zakres ochrony Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

Kontrola graniczna

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski, gdy następstwem jest:
  • śmierć
  • uszkodzenie ciała
  • rozstrój zdrowia lub jego utrata
  • zniszczenie bądź uszkodzenie mienia
 • ubezpieczony odpowiada za szkody na mocy prawa, na terytorium którego zdarzył się wypadek
 • jeśli miejscowe prawo nie stanowi inaczej, odszkodowaniu podlega również:
  • szkoda spowodowana przez przyczepę, która jest złączona z ubezpieczonym pojazdem lub odłączyła się od niego i jeszcze się toczyła – w przypadku, gdy szkoda została spowodowana ruchem kilku pojazdów
  • szkoda spowodowana przez przyczepę, która nie jest połączona z pojazdem lub odłączyła się od niego i przestała się toczyć – jeśli szkoda jest spowodowana wyłącznie przez przyczepę powyższe dwie zasady obowiązują również w przypadku złączenia dwóch pojazdów w celu holowania

Likwidacja szkody z Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

 • świadczenie przysługuje wtedy, gdy na mocy prawa kraju, w którym zdarzył się wypadek ubezpieczony jest zobowiązany do odszkodowania na rzecz osób trzecich
 • odszkodowanie ustala się w granicach określonych przez prawo miejsca zdarzenia, ale do wysokości minimalnych sum gwarancyjnych i w zakresie warunków OC danego państwa lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w polisie (wybiera się te, które mają szerszy zakres i wyższą sumę gwarancyjną - ustalając na podstawie średniego kursu walut NBP z dnia szkody)
 • jeśli sprawca i poszkodowany są obywatelami Polski, zastosowanie ma prawo polskie (o ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej)
 • świadczenie wypłaca się bezpośrednio poszkodowanemu w ustalony z nim sposób (przy powiadomieniu ubezpieczonego)

Wyłączenia odpowiedzialności z Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

 • skutki nieokazania dokumentów polisy i Zielonej Karty organom państwa, w którym przebywa ubezpieczony (dotyczy również wjazdu i wyjazdu)
 • samodzielne podejmowanie przez ubezpieczonego zobowiązań wobec poszkodowanego lub podpisywanie oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wypadek
 • koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym, o ile prawo danego kraju nie stanowi inaczej albo pełnomocnik nie został ustanowiony na żądanie lub za zgodą ubezpieczyciela
 • koszty ustanowienia obrońcy w procesie karnym, a także nałożone na ubezpieczonego kary pieniężne, grzywny itp.

Liberty Ubezpieczenia może dochodzić od ubezpieczonego zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej w następujących przypadkach:

 • efekty rażącego niedbalstwa, które przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny i przebiegu wypadku
 • działanie umyślne lub w stanie nietrzeźwości - pod wpływem alkoholu, silnych leków czy środków odurzających (dotyczy również osoby, która kierowała autem za zgodą ubezpieczonego) – ocenia się to według norm obowiązujących w danym kraju
 • pojazd pochodzący z przestępstwa
 • brak uprawnień do kierowania pojazdem (dotyczy również osoby, która kierowała autem za zgodą ubezpieczonego) – z wyjątkiem ratowania mienia, życia lub pościgu za przestępcą
 • ucieczka z miejsca zdarzenia
 • udowodnione fałszerstwo dokumentu ubezpieczenia
 • brak ważnego badania technicznego samochodu, co miało wpływ na powstanie szkody

Bonusy Zielonej Karty w Liberty Ubezpieczenia

 • pokrycie roszczeń poszkodowanego w kraju o odmiennych strukturach prawnych i innej walucie
 • obejmuje również szkody wyrządzone przez przyczepę
Tagi:

Komentarze