Strona główna  |  Wiadomości  |  Zielona karta w Liberty Ubezpieczenia

Zielona karta w Liberty Ubezpieczenia

Data publikacji: 2014-12-02
Wybierając się swoim samochodem poza obszar Unii Europejskiej warto posiadać Zieloną Kartę. Jak to ubezpieczenie działa w przypadku Liberty Ubezpieczenia?

Warunki ubezpieczenia Zielona Karta w Liberty Ubezpieczenia

 • umowę zawiera się na czas określony w umowie ubezpieczenia OC (i wyłącznie wraz z nim)
 • okres ubezpieczenia Zielona Karta nie może być krótszy niż 15 dni i dłuższy niż 12 miesięcy
 • ubezpieczyciel jest zobowiązany wydać ubezpieczonemu polisę oraz Międzynarodową Kartę Ubezpieczenia Samochodowego (Zielona Karta) – te dwa dokumenty należy mieć zawsze przy sobie i okazywać na żądanie odpowiednich organów
 • w przypadku rozwiązania umowy, ubezpieczony musi zwrócić oryginał certyfikatu Zielonej Karty
 • po wystąpieniu szkody należy niezwłocznie powiadomić telefoniczne centrum obsługi klienta, a następnie udostępnić ubezpieczycielowi wszystkie niezbędne dokumenty oraz informacje
 • jeśli poszkodowany wystąpi z roszczeniem do sądu, ubezpieczony jest zobowiązany w ciągu 3 dni powiadomić o tym fakcie ubezpieczyciela i podpisać pełnomocnictwo dla osoby przez niego wyznaczonej
 • jeśli przeciwko ubezpieczonemu wszczęto postępowanie karne, karnoadministracyjne itp., powinien on niezwłocznie powiadomić o tym ubezpieczyciela

Zobacz, ile kosztuje Zielona Karta u innych ubezpieczycieli

Zakres ochrony Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

Kontrola graniczna

 • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu poza granicami Polski, gdy następstwem jest:
  • śmierć
  • uszkodzenie ciała
  • rozstrój zdrowia lub jego utrata
  • zniszczenie bądź uszkodzenie mienia
 • ubezpieczony odpowiada za szkody na mocy prawa, na terytorium którego zdarzył się wypadek
 • jeśli miejscowe prawo nie stanowi inaczej, odszkodowaniu podlega również:
  • szkoda spowodowana przez przyczepę, która jest złączona z ubezpieczonym pojazdem lub odłączyła się od niego i jeszcze się toczyła – w przypadku, gdy szkoda została spowodowana ruchem kilku pojazdów
  • szkoda spowodowana przez przyczepę, która nie jest połączona z pojazdem lub odłączyła się od niego i przestała się toczyć – jeśli szkoda jest spowodowana wyłącznie przez przyczepę powyższe dwie zasady obowiązują również w przypadku złączenia dwóch pojazdów w celu holowania

Likwidacja szkody z Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

 • świadczenie przysługuje wtedy, gdy na mocy prawa kraju, w którym zdarzył się wypadek ubezpieczony jest zobowiązany do odszkodowania na rzecz osób trzecich
 • odszkodowanie ustala się w granicach określonych przez prawo miejsca zdarzenia, ale do wysokości minimalnych sum gwarancyjnych i w zakresie warunków OC danego państwa lub do sumy gwarancyjnej i w zakresie warunków określonych w polisie (wybiera się te, które mają szerszy zakres i wyższą sumę gwarancyjną - ustalając na podstawie średniego kursu walut NBP z dnia szkody)
 • jeśli sprawca i poszkodowany są obywatelami Polski, zastosowanie ma prawo polskie (o ile prawo miejsca zdarzenia nie stanowi inaczej)
 • świadczenie wypłaca się bezpośrednio poszkodowanemu w ustalony z nim sposób (przy powiadomieniu ubezpieczonego)

Wyłączenia odpowiedzialności z Zielonej Karty z Liberty Ubezpieczenia

 • skutki nieokazania dokumentów polisy i Zielonej Karty organom państwa, w którym przebywa ubezpieczony (dotyczy również wjazdu i wyjazdu)
 • samodzielne podejmowanie przez ubezpieczonego zobowiązań wobec poszkodowanego lub podpisywanie oświadczeń o przyjęciu odpowiedzialności za wypadek
 • koszty zastępstwa procesowego w postępowaniu cywilnym, o ile prawo danego kraju nie stanowi inaczej albo pełnomocnik nie został ustanowiony na żądanie lub za zgodą ubezpieczyciela
 • koszty ustanowienia obrońcy w procesie karnym, a także nałożone na ubezpieczonego kary pieniężne, grzywny itp.

Liberty Ubezpieczenia może dochodzić od ubezpieczonego zwrotu odszkodowania wypłaconego osobie poszkodowanej w następujących przypadkach:

 • efekty rażącego niedbalstwa, które przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody lub uniemożliwiło ustalenie przyczyny i przebiegu wypadku
 • działanie umyślne lub w stanie nietrzeźwości - pod wpływem alkoholu, silnych leków czy środków odurzających (dotyczy również osoby, która kierowała autem za zgodą ubezpieczonego) – ocenia się to według norm obowiązujących w danym kraju
 • pojazd pochodzący z przestępstwa
 • brak uprawnień do kierowania pojazdem (dotyczy również osoby, która kierowała autem za zgodą ubezpieczonego) – z wyjątkiem ratowania mienia, życia lub pościgu za przestępcą
 • ucieczka z miejsca zdarzenia
 • udowodnione fałszerstwo dokumentu ubezpieczenia
 • brak ważnego badania technicznego samochodu, co miało wpływ na powstanie szkody

Bonusy Zielonej Karty w Liberty Ubezpieczenia

 • pokrycie roszczeń poszkodowanego w kraju o odmiennych strukturach prawnych i innej walucie
 • obejmuje również szkody wyrządzone przez przyczepę
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-15

Ubezpieczenie OC w HDI

Ubezpieczenie OC jest obowiązkową polisą, której podstawowy zakres jest regulowany prawem. HDI proponuje jednak także Pakiet OC Turbo zawierający liczne atrakcyjne dodatki. Sprawdź, czy warto...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie OC w MTU24

MTU24 przyciąga klientów możliwością kupienia polisy szybko i prosto przez Internet. Czy ubezpieczenie OC w tym towarzystwie ma jeszcze inne zalety? Sprawdzamy, jakie dodatki do OC proponuje MTU24.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-14

Ubezpieczenie OC w Wiener (dawniej Gothaer)

Warunki obowiązkowego ubezpieczenia OC są regulowane ustawą. Wiener oferuje jednak wiele dodatków rozszerzających zakres ochrony. Czy warto zatem zakupić OC w tym towarzystwie?

Czytaj więcej
Komentarze