Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive
 • Allianz

Z myślą o domu – ubezpieczenie mieszkania i domu Generali

Data publikacji: 2018-02-19

Ubezpieczenia mieszkania kosztują coraz mniej. Te najtańsze polisy często oferują jednak bardzo ograniczoną ochronę. Jeśli chcesz rzeczywiście ubezpieczyć swoje cztery kąty, zdecyduj się na wariant All Risk. Taką opcję proponuje Generali.

Oblicz ubezpieczenie

Oblicz moje OC/AC

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania

Ubezpieczenie mieszkania Mimo że Generali jest jedną ze starszych firm ubezpieczeniowych, nie obawia się nowoczesnych technologii. Widać to choćby po tym, że ubezpieczenie mieszkania można kupić u tego ubezpieczyciela przez Internet. Polisa jest dostępna na stronie internetowej Generali, a także za pośrednictwem porównywarki ubezpieczeń nieruchomości Ubea.pl. To drugie narzędzie pozwoli Ci sprawdzić od razu, jakie waruki polis mieszkaniowych proponują inne firmy.

Zakres świadczeń ubezpieczenia mieszkania i domu w Generali

W Generali dostępne są dwa podstawowe warianty ubezpieczenia mienia:

 • od ryzyk nazwanych,
 • od wszystkich ryzyk (All Risk).

Ich dokładny zakres świadczeń przedstawia poniższa tabela:

Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risk)
Ogień: pożar, wybuch, implozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu, uderzenie fali ponaddźwiękowej, dym i sadza, katastrofa budowlana, akcja ratownicza W zakresie W zakresie
Naturalne zdarzenia: silny wiatr, lawina, trzęsienie ziemi, tąpnięcie, zapadanie i osuwanie się ziemi, upadek drzew i budowli, śnieg i lód, grad, deszcz, pękanie na skutek mrozu Za opłaceniem składki dodatkowej W zakresie
Powódź (dostępność tego rozszerzenia zależna od prawdopodobieństwa powodzi w danym miejscu) Za opłaceniem składki dodatkowej Za opłaceniem składki dodatkowej
Zalanie (w tym koszty poszukiwania przyczyny szkody) Za opłaceniem składki dodatkowej W zakresie
Kradzież z włamaniem i rabunek Za opłaceniem składki dodatkowej Za opłaceniem składki dodatkowej
Wandalizm W zakresie W zakresie
Graffiti Niedostępne W ramach ubezpieczenia wandalizmu
Szkody wyrządzone przez zwierzęta (oprócz kretów, ptaków, owadów, zwierząt będących własnością ubezpieczonych lub ich bliskich) Niedostępne W ramach ubezpieczenia wandalizmu
Stłuczenie stałych elementów Za opłaceniem składki dodatkowej W zakresie
Przepięcie Za opłaceniem składki dodatkowej W zakresie
Budowle od kradzieży zwykłej Za opłaceniem składki dodatkowej Za opłaceniem składki dodatkowej
Zewnętrzne stałe elementy budynku i ogrodzenie od kradzieży zwykłej Za opłaceniem składki dodatkowej Za opłaceniem składki dodatkowej
Następstwa nieszczęśliwego wypadku psa Niedostępne W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych
Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa W zakresie W zakresie
Drzewa i krzewy rosnące na posesji domu Niedostępne W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych
Wyłudzenie gotówki (oszustwo na wnuczka) Niedostępne W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku
Kradzież z włamaniem narzędzi budowlanych z budynku w budowie Niedostępne W ramach ubezpieczenia ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem i rabunku


Uwaga! Jeśli ochronę rozszerza się o ryzyko powodzi, odpowiedzialność Generali w tym zakresie rozpoczyna się od 30 dnia, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia (chyba że jest to kontynuacja umowy ubezpieczenia ryzyka powodzi w Generali lub u innego ubezpieczyciela).

Co ważne suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o kwotę wypłaconego odszkodowania (brak konsumpcji sumy ubezpieczenia) za wyjątkiem ryzyka wyłudzenia gotówki.

Dodatkowo Generali proponuje następujące produkty:

 • Assistance – assistance techniczny, RTV/AGD/PC, medyczny, usługi concierge, usługi informacyjne, assistance rowerowy (to ubezpieczenie jest dostępne jedynie wtedy, kiedy wybierze się opcję ubezpieczenia od wszystkich ryzyk),
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Rozszerzenia ubezpieczenia mienia w Generali

Oprócz umów wymienionych powyżej dostępne są jeszcze dwa rozszerzenia:

 • ubezpieczenie rzeczy osobistych od rabunku poza miejscem ubezpieczenia – działa na całym świecie,
 • ubezpieczenie domu letniskowego.

Składka ubezpieczenia mieszkania Generali

Cena ubezpieczenia mieszkania zależy oczywiście przede wszystkim od tego, jaki zakres ochrony wybierzemy. Składkę można jednak obniżyć przez:

 • stosowanie sprawnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych,
 • zawarcie umowy razem z innym ubezpieczeniem w Generali.

Z podwyżką składki należy się natomiast liczyć, jeśli:

 • mieszkanie znajduje się na parterze lub na ostatnim piętrze,
 • konstrukcja budynku jest drewniana,
 • składkę płaci się w ratach,
 • ma się szkodową historię ubezpieczenia,
 • rozszerza się zakres ubezpieczenia.

Sprawdź, jak skontaktować się z Generali

Suma ubezpieczenia i limity występujące w ubezpieczeniu mieszkania w Generali

Sumę polisy mieszkaniowej ustala ubezpieczający na podstawie wartości ubezpieczanego lokalu. W ramach tej sumy, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności towarzystwa, Generali stosuje jednak także dodatkowe limity na niektóre świadczenia:

Przedmiot i zakres ubezpieczenia Limity w opcji od ryzyk nazwanych Limity w opcji od wszystkich ryzyk (All Risk)
Odzież ze skór naturalnych lub futer, biżuteria (też zegarki), wartości pieniężne
25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, w tym:
- biżuteria (też zegarki) – nie więcej niż 10000 zł
- wartości pieniężne – nie więcej niż 1000 zł

25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych, w tym:
- biżuteria (też zegarki) – nie więcej niż 20000 zł
- wartości pieniężne – nie więcej niż 2000 zł (nie dotyczy wyłudzenia gotówki)
Ruchomości domowe i przedmioty do działalności znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych, budynkach gospodarczych, garażach wolnostojących, zabudowanych balkonach, loggiach, tarasach i ogrodach zimowych
10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych / przedmiotów do działalności
Nie więcej niż 10000 zł
30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych / przedmiotów do działalności
Rzeczy osobiste gości Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 5000 zł
Rośliny doniczkowe i zwierzęta domowe
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości
Nie więcej niż 2500 zł

W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 5000 zł
Drzewa i krzewy na posesji domu Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 5000 zł
Graffiti Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu
Nie więcej niż 10000 zł
Szkody wyrządzone przez zwierzęta (oprócz kretów, ptaków, owadów, zwierząt będących własnością ubezpieczonych lub ich bliskich) Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia dla ryzyka wandalizmu
Nie więcej niż 10000 zł
Koszty poszukiwania przyczyny szkody
W granicach sumy ubezpieczenia stałych elementów
Nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia

W granicach sumy ubezpieczenia stałych elementów
Nie więcej niż 20% sumy ubezpieczenia
Następstwa nieszczęśliwego wypadku psa Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 5000 zł
Wyłudzenie gotówki (oszustwo na wnuczka) Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 30 000 zł
Kradzież z włamaniem narzędzi budowlanych z budynku w budowie Brak odpowiedzialności
W granicach sumy ubezpieczenia ruchomości domowych
Nie więcej niż 2 000 zł

Generalne wyłączenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu mieszkania Generali

Zakres ochrony w Generali jest bardzo szeroki. Pamiętaj jednak, że warunki ubezpieczania zawierają także wyłączenia odpowiedzialności.

Generali nie wypłaci więc odszkodowania, jeżeli szkodę wyrządził umyślnie ubezpieczający / ubezpieczony lub osoba, z którą pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ubezpieczeniem nie są też objęte szkody powstałe bezpośrednio na skutek:

 • działań wojennych, rebelii, rewolucji, powstania, rozruchów, strajków, lokautu, aktów sabotażu, terroryzmu, zamieszek wewnętrznych, wojskowego lub cywilnego zamachu stanu, zorganizowanych działań osób działających w imieniu lub w powiązaniu z organizacjami politycznymi, spisku, konfiskaty, nacjonalizacji, zarekwirowania, zajęcia, przetrzymywania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia z nakazu właściwych organów administracyjnych lub sądowych danego państwa,
 • działania energii jądrowej, promieniowania jonizującego, zanieczyszczenia lub skażenia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody wyrządzone przez ubezpieczającego lub osoby objęte ubezpieczeniem będące w stanie:

 • nietrzeźwości,
 • po użyciu alkoholu, o ile szkoda była skutkiem wypadku spowodowanego przez ubezpieczającego lub inne osoby objęte ubezpieczeniem lub kolizji na drodze publicznej,
 • po zażyciu narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych (w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii),

o ile wypadek jest następstwem pozostawania w takim stanie.

Ubezpieczenie nie obejmuje też szkód w mieniu powstałych bezpośrednio na skutek:

 • eksploatacji górniczej podziemnej lub naziemnej, prowadzenia robót ziemnych lub obniżenia się zwierciadła wód podziemnych;
 • nieprzestrzegania przepisów Prawa budowlanego i przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o ile ubezpieczony (o ile jest właścicielem mienia), zobowiązany był do ich przestrzegania;
 • wybuchu związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez ubezpieczonego lub osoby objęte ubezpieczeniem;
 • zabrudzenia, zadymienia, osmolenia, przypalenia, wypalenia niezwiązanego z: pożarem, uderzeniem pioruna, przepięciem lub wybuchem;
 • działania wirusów komputerowych;
 • skażenia, zanieczyszczenia lub nagromadzenia osadów;
 • pomalowania, porysowania (z wyłączeniem graffiti, o ile ryzyko to zostało objęte ubezpieczeniem);
 • naturalnego zużycia i starzenia się mienia (w tym powstałego w wyniku stopniowego pogarszania się jego właściwości, zmiany kształtu, przebarwienia, porysowania, poplamienia, wyszczerbienia lub zakurzenia);
 • przeprowadzania bieżącej konserwacji lub napraw wykonywanych w celu utrzymania mienia w należytym stanie;
 • braku bieżącej konserwacji mienia;
 • pękania, rozszczelniania, osiadania, kurczenia się lub rozciągania mienia;
 • długotrwałego oddziaływania czynnika naturalnego, wody, wilgoci, temperatury, czynnika chemicznego, mechanicznego, elektrycznego lub elektromagnetycznego;
 • działania pleśni, grzybów, fermentacji, wewnętrznego rozkładu oraz procesów zachodzących na zewnątrz lub wewnątrz mienia;
 • korozji i utlenienia, z wyłączeniem zalania lub wybuchu spowodowanego korozją lub utlenieniem przewodów i instalacji wbudowanych w mury ubezpieczonego budynku lub mieszkania;
 • utraty, zniknięcia, manipulacji lub zmiany danych i informacji na elektronicznych nośnikach danych, na których dane te były zgromadzone;
 • braku dostawy lub dostawy o niewłaściwych parametrach wody, gazu, elektryczności, energii lub paliwa, za wyjątkiem sytuacji gdy dostawa o niewłaściwych parametrach spowoduje zalanie, przepięcie, wybuch, pożar, pękanie na skutek mrozu, o ile ryzyka te zostały objęte ubezpieczeniem;
 • oszustwa (z wyłączeniem rabunku i wyłudzenia gotówki (oszustwo na wnuczka) , szantażu, wymuszenia, sprzeniewierzenia, defraudacji lub zaginięcia mienia;
 • kradzieży zwykłej, za wyjątkiem kradzieży zwykłej budowli i zewnętrznych stałych elementów budynku lub ogrodzenia o ile zostały one objęte ubezpieczeniem;
 • kradzieży z włamaniem dokonanej podczas nieobecności osób objętych ubezpieczeniem, w sytuacji gdy ubezpieczone mienie nie zostało zabezpieczone przed kradzieżą z włamaniem zgodnie z wymogami ubezpieczyciela lub posiadane zabezpieczania przeciwkradzieżowe nie zostały uruchomione lub były niesprawne, chyba że brak tych zabezpieczeń, ich unieruchomienie lub niesprawność nie miały wpływu na powstanie szkody lub jej rozmiar;
 • zniszczenia lub uszkodzenia mienia przez ptaki, krety, owady lub zwierzęta należące do osób objętych ubezpieczeniem lub ich osób bliskich;
 • mycia lub czyszczenia środkami, preparatami lub urządzeniami nie przystosowanymi do tego celu lub do danej powierzchni;
 • uschnięcia, zmarznięcia, więdnięcia, nieprawidłowej pielęgnacji zalecanej przez producenta, działania szkodników, chorób, ludzi lub zwierząt w odniesieniu do roślin doniczkowych, drzew i krzewów;
 • śmierci, kosztów leczenia i zabiegów medycznych zwierząt domowych wynikających z zachorowania lub przyczyn naturalnych;
 • ukąszenia psa przez kleszcza.

Ubezpieczenie mienia nie obejmuje:

 • konfiskaty lub wywłaszczenia mienia przez organy administracji publicznej (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego),
 • zalania:

  • wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, która przedostała się przez niezabezpieczone lub nieprawidłowo zamknięte okna, drzwi lub otwory,
  • spowodowanego nienależytym stanem dachu, ścian, balkonów, tarasów, rynien (w tym zapchania rynny), rur spustowych (w tym zamarznięcia rur spustowych), brakiem bieżącej konserwacji otworów okiennych, drzwiowych, dachowych lub ich elementów, o ile na ubezpieczonym jako właścicielu mienia spoczywa prawny obowiązek utrzymania należytego stanu technicznego, konserwacji, zabezpieczenia lub zamknięcia mienia, usunięcia wad, awarii i usterek,
  • wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub błota pośniegowego, powodującego uszkodzenie, zabrudzenie, poplamienie, odbarwienie tynków zewnętrznych i elewacji,
  • spowodowanego przenikaniem wód podziemnych lub cofnięciem się cieczy z sieci wodno-kanalizacyjnej w wyniku podniesienia się wód podziemnych, za wyjątkiem sytuacji gdy szkoda była następstwem powodzi lub deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4, potwierdzonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, o ile powódź i deszcz zostały odpowiednio objęte ubezpieczeniem.

 • przemarzania ścian,

 • awarii lub wad, które ujawniły się lub powstały z przyczyn tkwiących po stronie mienia objętego ubezpieczeniem, chyba że w ich następstwie wystąpi zdarzenie objęte ubezpieczeniem, wtedy Generali odpowiada wyłącznie za skutki tego wypadku,
 • szkód w ruchomościach domowych, przedmiotach wartościowych i przedmiotach do działalności wyrządzonych przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, pomoc domową, osoby objęte ubezpieczeniem lub osoby bliskie,
 • szkód objętych gwarancją lub za które odpowiedzialny jest sprzedawca lub producent na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Ubezpieczenie mienia nie może też objąć niektórych rzeczy:

 • przedmiotów wartościowych (chyba że opłaci się dodatkową składkę)
 • przedmiotów do działaności (chyba że opłaci się dodatkową składkę, a działalność jest zgodna z prawem)
 • ruchomości domowych trzymanych w pomieszczeniach znajdujących się w częściach wspólnych lub w pomieszczeniach ogólnodostępnych
 • mienia znajdującego się na niezabudowanych balkonach, tarasach, loggiach lub ogrodach zimowych
 • aktów, dokumentów, planów konstrukcyjnych, prototypów, wzorów, eksponatów, rękopisów, programów komputerowych, danych zgromadzonych na nośnikach
 • materiałów opałowych i paliwa,
 • papierów wartościowych,
 • złota, srebra i platyny w złomie i w sztabach, nieoprawionych kamienii szlachetnych, półszlachetnych i syntetycznych oraz niestanowiących przedmiotów użytkowych, nieoprawionych szlachetnych substancji organicznych,
 • sprzętu audiowizualnego, komputerowego, fotograficznego, optycznego, medycznego, biżuterii (w tym zegarków), wartości pieniężnych, futer, odzieży skórzanej, biurowych rzeczy do prowadzenia działalności gospodarczej i przedmiotów wartościowych przechowywanych w pomieszczeniach przynależnych, budynku gospodarczym, garażu wolnostojącym, budowlach, zabudowanych balkonach, loggiach, tarasach i ogrodach zimowych,
 • pojazdów lądowych (w tym quadów), których wprowadzenie do ruchu wymaga rejestracji oraz jednostek pływających (z wyłączeniem małych jednostek pływających), statków powietrznych (w tym lotnii, motolotnii, balonów i spadochronów) i ich wyposażenia oraz części zamiennych (z wyłączeniem opon, felg i śrub objętych ubezpieczeniem jako ruchomości domowe) i zapasowych, przedmiotów w bagażnikach i materiałów eksploatacyjnych,
 • odgromników, mierników, liczników, wkładek topikowych, bezpieczników, styczników, czujników, żarówek oraz części i materiałów szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej lub okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
 • stałych elementów w trakcie ich montażu, instalowania lub demontażu.

Ubezpieczenie nie obejmuje usunięcia wady mienia powstałej na skutek błędów projektowych, wad ukrytych, wad technologicznych, wad materiałowych, konstrukcyjnych lub niewłaściwego wykonania oraz usunięcia awarii mechanicznych lub elektrycznych ruchomości domowych powstałych bez udziału czynnika zewnętrznego.

Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące czystą stratą finansową lub utracone korzyści będące następstwem powstałej szkody.

Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku osunięcia się ziemi, zapadania lub przesuwania się ziemi, które powstały na skutek działania człowieka.

Jeśli dom, mieszkanie, garaż wolnostojący lub budynek gospodarczy znajduje się w trakcie budowy, zakres ubezpieczenia dodatkowo nie obejmuje:

 • ryzyka pękania na skutek mrozu,
 • stałych elementów przed ich zamontowaniem, zainstalowaniem lub po demontażu, chyba że nieruchomość znajduje się w stanie surowym zamkniętym i oprócz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych posiada uruchomiony i sprawny alarm lokalny lub alarm z monitoringiem,
 • ruchomości domowych za wyjątkiem narzędzi budowlanych od kradzieży z włamaniem w wariancie All Risk, przedmiotów wartościowych i przedmiotów do działalności
 • szkód powstałych w wyniku uderzenia pojazdu, który wykorzystywany był w związku z prowadzoną budową,
 • kradzieży zwykłej: budowli, zewnętrznych elementów budynku i ogrodzenia,
 • ryzyka zalania jeżeli nieruchomość nie znajduje się w stanie surowym zamkniętym.

W przypadku szkody powstałej na skutek wyłudzenia gotówki (oszustwo na wnuczka) Generali nie odpowiada za kwoty pieniężne przekazane przelewem lub inną transakcją internetową.

Uwaga! Wyłudzenie gotówki (oszustwo na wnuczka) nie obejmuje wyłudzeń mających związek z transakcjami handlowymi, umowami cywilno-prawnymi, zakupem dóbr i usług.

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nieruchomości w Generali

Szkodę w mieniu należy zgłosić do Generali w ciągu 3 dni roboczych od wypadku lub dowiedzenia się o nim.

Jeśli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub czynu niedozwolonego, trzeba także powiadomić policję i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia. O zalaniu mieszkania należy natomiast zawiadomić administrację budynku

Postaraj się nie zmieniać nic w miejscu powstania szkody do czasu przybycia przedstawiciela Generali, chyba że naprawa jest niezbędna w celu zabezpieczenia mienia przed powiększeniem się zniszczeń. Możesz zacząć porządkować miejsce, gdzie doszło do zniszczeń, także wtedy kiedy w ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody przedstawiciel ubezpieczyciela nie podjął żadnych czynności mających na celu przeprowadzenie oględzin.

Jeśli chcesz natomiast skorzystać z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, pamiętaj, by nie zaspokajać roszczeń poszkodowanego ani nie zawierać z nim ugody, jeśli nie uzyskasz na to pisemnej zgody Generali.

Jeżeli zostanie przeciwko Tobie wszczęte postępowanie karne lub też osoba poszkodowana wystąpi z roszczeniem w ramach postępowania cywilnego, powiadom o tym Generali nie później niż w ciągu 7 dni od momentu dowiedzenia się o tym. Wszelkie orzeczenia sądu dostarcz z kolei z do ubezpieczyciela na tyle szybko, by miał on możliwość zająć stanowisko w danej sprawie.

Dowiedz się więcej o zgłoszeniu szkody z Generali

Czy warto kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Generali?

Ubezpieczenie mieszkania w Generali pozwala dopasować warunki do tego, co jest Ci potrzebne. Ubezpieczenie od ryzyk nazwanych bez żadnych rozszerzeń zapewni minimalną ochronę. Po opłaceniu składki dodatkowej od zalania oraz kradzieży z włamaniem i rabunku, otrzymasz standardowy zakres ochrony. Jeśli natomiast zależy Ci na pełnym bezpieczeństwie, wybierz wariant All Risk.

Sprawdź opinie o innych ubezpieczeniach Generali oraz ich zalety i wady

Tagi:

Komentarze