Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Liberty Ubezpieczenia (dawniej: Liberty Direct) - ubezpieczenie NNW

Ostatnia aktualizacja: 2016-10-05

Zastanawiasz się nad NNW Liberty? Sprawdź co zyskasz kupując NNW Liberty sprzedawane przez towarzystwo AXA Ubezpieczenia.

Warunki ubezpieczenia NNW w Liberty

 • ubezpieczenie NNW można wykupić pod warunkiem, że pojazd jest jednocześnie objęty ubezpieczeniem OC Liberty
 • suma ubezpieczenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie
 • składka może być opłacona jednorazowo lub w ratach
 • należy niezwłocznie zawiadomić policję i telefoniczne centrum obsługi klienta, a ubezpieczyciela w terminie nie późniejszym, niż 3 dni od zdarzenia (w tym: udostępnić wszelką dokumentację dotyczącą zdarzenia i powypadkowych badań lekarskich)
 • wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach, na podstawie orzeczenia lekarskiego i aktualnej na dzień ustalania świadczenia Tabeli Oceny Procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, stanowiącej załącznik do Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 roku (Dz.U. 02.234.1974)

Zakres ochrony w NNW Liberty

Wypadek - ubezpieczenie NNW

 • odniesienie urazów ciała przez ubezpieczonego
 • śmierć ubezpieczonego (o ile była ona następstwem nieszczęśliwego wypadku i nastąpiła w ciągu dwóch lat od jego zaistnienia)
 • ochrona obejmuje kierowcę i pasażerów z wyłączeniem autostopowiczów i osób przewożonych odpłatnie
 • szkoda powstała w związku z:
  • ruchem pojazdu wskazanego w polisie
  • wsiadaniem lub wysiadaniem z niego
  • postojem lub naprawą na trasie

Wysokość świadczeń w NNW Liberty

Zależy od rodzaju obrażeń:

 • 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego – jednorazowa wypłata całej sumy ubezpieczenia
 • trwały uszczerbek na zdrowiu poniżej 100% - 1/100 sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku (jednorazowa wypłata)
 • jeśli umowa ubezpieczenia została zawarta na sumę 100 000 zł, wysokość świadczenia jest ustalana w dniu powstania obowiązku wypłaty i wynosi:
  • 100% w przypadku zgonu ubezpieczonego będącego kierowcą pojazdu wskazanego w umowie
  • 20% w przypadku zgonu ubezpieczonego będącego pasażerem pojazdu wskazanego w umowie
  • 20% jeśli ubezpieczony doznał 100% uszczerbku na zdrowiu
  • 1/500 za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu, jeśli ubezpieczony doznał uszczerbku niższego niż 100%
 • Liberty Ubezpieczenia zmniejsza świadczenie o 25% jeśli ubezpieczony będąc pasażerem pojazdu był w stanie nietrzeźwości lub odurzenia i to wpłynęło na zaistnienie szkody
 • jeśli pasażerów w momencie wypadku było więcej, niż jest to dozwolone dla danego pojazdu, świadczenie wypłacane jest z zastosowaniem pomniejszonej sumy ubezpieczenia wynikającej z podzielenia iloczynu sumy ubezpieczenia i dopuszczalnej liczby pasażerów przez faktyczną liczbę osób w pojeździe

Sytuacje wyjątkowe:

 • jeśli ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego zdarzenia – świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej tylko wtedy, gdy jest wyższe od wcześniej wypłaconego (o tę kwotę zostaje pomniejszone)
 • jeśli składka za ubezpieczenie płacona jest w ratach, ubezpieczyciel pomniejsza sumę wypłacanego świadczenia o kwotę niezapłaconych rat (dotyczy wypłaty 100% sumy ubezpieczenia)

Wyłączenia odpowiedzialności w NNW Liberty

 • koszty leczenia
 • zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia fizyczne lub moralne, utracone dochody czy straty materialne wynikające ze zniszczenia rzeczy należących do ubezpieczonego
 • działania wojenne, rozruchy, niepokoje społeczne, strajki, akty terroryzmu lub sabotażu i użyczenie wojsku lub policji
 • promieniowanie radioaktywne
 • udział w wyścigach i rajdach
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień
 • udział w przestępstwach i bójkach (z wyłączeniem obrony własnej i ratowania życia)
 • prowadzenie pod wpływem alkoholu, silnych leków lub środków odurzających
 • szkoda wyrządzona umyślnie
 • szkoda wynikająca z rażącego niedbalstwa
 • szkoda powstała przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej

Bonusy w NNW Liberty

 • ochrona obejmuje nie tylko kierowcę, ale i pasażerów
 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy (bez dopłat)
 • obejmuje również moment wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • ochrona podczas naprawy na trasie
 • wysoka suma ubezpieczenia – do 100 tys. dla kierowcy i do 20 tys. dla każdego z pasażerów

Informacje o Liberty Ubezpieczenia

Tagi:

Komentarze

2017-04-20 21:55

elżbieta188.146.x.x

Przestrzegam przed zawieraniem ubezpieczeń z AXA dawniej Liberty .uległam wypadowi komunikacyjnemu ,a oni stwierdzili że to nieprawda.. bo pan orzecznik który jest na usługach firmy i za to mu płacą stwierdził ... że wypadkowi uległam poza autem ....bo ...niemożliwe jest abym doznała tego rodzaju usczerbku wysiadając z samochodu ....chodzi o złamanie ręki ....oszuści .... będę wszystkim to mówić i ostrzegać przed tą oszukańczą firmą ubezpieczeniową .......