Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel to inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe (w skrócie TU), asekurator.

Ubezpieczyciel to firma ubezpieczeniowa, która sprzedaje Ci ubezpieczenie. Tym samym przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia. W razie jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo organizuje umówioną usługę.

Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową, trzeba posiadać zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które potwierdza wiarygodność danego przedsiębiorstwa.

W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w formie:

 • spółki akcyjnej,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółki europejskiej.

Wszyscy ubezpieczyciele działający w Polsce podlegają nadzorowi KNF.

Ubezpieczyciel może prowadzić działalność w ramach tylko jednego działu:

 • I dział: Ubezpieczenia na życie
 • II dział: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

W każdym dziale jest kilka grup ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności dla jednej lub więcej grup ubezpieczeń.

Na dział I składają się następujące grupy ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenia na życie
 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
 3. Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie, w których świadczenie ubezpieczyciela jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
 4. Ubezpieczenia rentowe
 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, o ile są uzupełnieniem ubezpieczeń z grup 1-4

Dział II składa się natomiast z następujących grup:

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej
 2. Ubezpieczenia choroby
 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych
 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych
 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych
 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej, casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej
 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie
 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: ogień, eksplozję, burzę, inne żywioły, energię jądrową, obsunięcia ziemi lub tąpnięcia
 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (nieujętych w grupach 3-7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujętej w grupach 10-12
 14. Ubezpieczenia kredytu
 15. Gwarancja ubezpieczeniowa
 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej
 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

Sprawdź, jak wybrać dobre ubezpieczenie AC

Tagi: