Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel

Ubezpieczyciel to inaczej zakład ubezpieczeń, towarzystwo ubezpieczeniowe (w skrócie TU), asekurator.

Ubezpieczyciel to firma ubezpieczeniowa, która sprzedaje Ci ubezpieczenie. Tym samym przejmuje na siebie ryzyko wystąpienia określonego zdarzenia. W razie jego wystąpienia wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie albo organizuje umówioną usługę.

Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową, trzeba posiadać zezwolenie wydawane przez Komisję Nadzoru Finansowego, które potwierdza wiarygodność danego przedsiębiorstwa.

W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w formie:

 • spółki akcyjnej,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółki europejskiej.

Wszyscy ubezpieczyciele działający w Polsce podlegają nadzorowi KNF.

Ubezpieczyciel może prowadzić działalność w ramach tylko jednego działu:

 • I dział: Ubezpieczenia na życie
 • II dział: Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe.

W każdym dziale jest kilka grup ubezpieczeń. Ubezpieczyciel może otrzymać zezwolenie na prowadzenie działalności dla jednej lub więcej grup ubezpieczeń.

Na dział I składają się następujące grupy ubezpieczeń:

 1. Ubezpieczenia na życie
 2. Ubezpieczenia posagowe, zaopatrzenia dzieci
 3. Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz ubezpieczenia na życie, w których świadczenie ubezpieczyciela jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe
 4. Ubezpieczenia rentowe
 5. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, o ile są uzupełnieniem ubezpieczeń z grup 1-4

Dział II składa się natomiast z następujących grup:

 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej
 2. Ubezpieczenia choroby
 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych
 4. Ubezpieczenia casco pojazdów szynowych
 5. Ubezpieczenia casco statków powietrznych
 6. Ubezpieczenia żeglugi morskiej i śródlądowej, casco statków żeglugi morskiej i statków żeglugi śródlądowej
 7. Ubezpieczenia przedmiotów w transporcie
 8. Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez: ogień, eksplozję, burzę, inne żywioły, energię jądrową, obsunięcia ziemi lub tąpnięcia
 9. Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (nieujętych w grupach 3-7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8
 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 11. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania statków powietrznych, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 12. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za żeglugę morską i śródlądową, wynikającej z posiadania i użytkowania statków żeglugi śródlądowej i statków morskich, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
 13. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nieujętej w grupach 10-12
 14. Ubezpieczenia kredytu
 15. Gwarancja ubezpieczeniowa
 16. Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych
 17. Ubezpieczenia ochrony prawnej
 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania

Sprawdź, jak wybrać dobre ubezpieczenie AC