Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe

Towarzystwo ubezpieczeniowe (zakład ubezpieczeń, ubezpieczyciel) to podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług z zakresu ubezpieczeń. Ubezpieczyciel zobowiązuje się do udzielenia odpowiedniego świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych. Aby prowadzić działalność ubezpieczeniową w Polsce, trzeba uzyskać zezwolenie ministra finansów.

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej towarzystwo ubezpieczeniowe może prowadzić w Polsce działalność wyłącznie w formie:

  • spółki akcyjnej,
  • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
  • spółki europejskiej.

Na terenie Unii Europejskiej, w ramach swobód świadczenia usług krajowe zakłady ubezpieczeń mogą wykonywać swoją działalność na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak samo zagraniczne zakłady z krajów należących do UE mogą prowadzić działalność w Polsce.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przeciwieństwie do ubezpieczycieli działających w formie spółki akcyjnej, nie działają dla osiągnięcia zysku. W TUW ubezpieczane osoby stają się członkami Towarzystwa, a ochrona ubezpieczeniowa jest świadczona przez ubezpieczonych sobie nawzajem. Takie towarzystwo nie ma zewnętrznych właścicieli (akcjonariuszy).

Towarzystwa działające w formie spółki akcyjnej mają obowiązek stosować w swoich nazwach takie wyrażenia jak:

  • towarzystwo ubezpieczeń (TU),
  • zakład ubezpieczeń (ZU),
  • towarzystwo ubezpieczeń i reasekuracji (TUiR),
  • zakład ubezpieczeń i reasekuracji (ZUiR).

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych powinny natomiast w nazwie zawrzeć określenie "Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych" lub skrót TUW.

Wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Nadzór państwowy chroni obywateli przede wszystkim przed zbyt ryzykowną polityką instytucji. Ubezpieczyciele muszą więc utrzymywać określone rezerwy finansowe, aby móc wypełnić swoje zobowiązania.

Ubezpieczyciele działający w Polsce skupiają się w Polskiej Izbie Ubezpieczeń (PIU).

Główną funkcją towarzystwa ubezpieczeniowego jest gromadzenie środków poprzez składki, które są przeznaczone na odszkodowania dla ubezpieczonych w razie wystąpienia danego zdarzenia losowego.

Towarzystwa ubezpieczeniowe dzieli się na:

  • towarzystwa ubezpieczeń majątkowych,
  • towarzystwa ubezpieczeń na życie.

Działalność towarzystw ubezpieczeniowych przyczynia się do bezproblemowego przebiegu procesów ekonomicznych, kompensując materialne skutki zdarzeń losowych.

Poszczególne oferty towarzystw ubezpieczeniowych różnią się ceną oraz zakresem ochrony. Dzięki konkurencji między ubezpieczycielami, klienci zyskują dostęp do coraz to nowych usług.

Sprawdź, które towarzystwa ubezpieczeniowe należą w Polsce do systemu BLS