Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Ubezpieczający

Ubezpieczający

Ubezpieczający to strona (osoba fizyczna, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) umowy ubezpieczenia, na wniosek której udzielana jest ochrona ubezpieczeniowa. To ubezpieczający podpisuje umowę i jest zobowiązany do opłacenia składki za ochronę.

Bardzo często ubezpieczający jest jednocześnie ubezpieczonym, czyli osobą objętą ochroną i uprawnioną do świadczeń. Nie musi tak jednak być. Dla przykładu ubezpieczenie NNW dla dziecka kupuje opiekun prawny (on więc pełni rolę ubezpieczającego), a ubezpieczonym jest jego syn lub córka. Należy jednak zwrócić uwagę, że ubezpieczony nie musi być spokrewniony z ubezpieczającym. Wystarczy, by wyraził zgodę na kupno polisy na daną osobę. W przypadku śmierci ubezpieczającego, który nie jest ubezpieczonym, można spróbować porozumieć się z ubezpieczycielem, aby kontynuować opłacanie polisy (dotyczy to oczywiście ubezpieczeń długookresowych, np. polis zdrowotnych lub na życie). W świetle prawa ubezpieczający był bowiem dłużnikiem u ubezpieczyciela. Istotą umowy jest więc samo opłacanie składek. Jeśli jednak nie dojdzie do ugody, po śmierci ubezpieczającego ubezpieczenie wygasa.

Jakie są obowiązki ubezpieczającego?

Podstawowy obowiązek to obowiązek deklaracji ryzyka. Zgodnie z art. 815 Kodeksu Cywilnego ubezpieczający:

  • musi podać do wiadomości ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy;
  • powiadamiać o zmianach okoliczności, o które ubezpieczyciel pytał, niezwłocznie po otrzymaniu o nich wiadomości (o ile taki obowiązek zastrzeżono w umowie ubezpieczenia). Przepisu tego nie stosuje się jednak do ubezpieczeń na życie.

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które nie zostały podane do jego wiadomości. Jeśli jednak ubezpieczyciel zaakceptował wypełniony przez ubezpieczającego kwestionariusz ubezpieczeniowy, mimo że na niektóre pytania nie udzielono odpowiedzi, towarzystwo ubezpieczeniowe nie może odmówić wypłaty odszkodowania, powołując się na pominięte okoliczności.

Inne obowiązki ubezpieczającego wymienia umowa konkretnego ubezpieczenia. Właśnie dlatego przed podpisaniem umowy zawsze przeczytaj ogólne warunki ubezpieczenia (a przynajmniej ich kluczowe rozdziały mówiące o zakresie ochrony, wyłączeniach odpowiedzialności i obowiązkach poszczególnych stron). Dla przykładu w ubezpieczeniu turystycznym znajduje się praktycznie zawsze zapis mówiący o tym, że w razie powstania szkody za granicą ubezpieczający lub ubezpieczony muszą się niezwłocznie skontaktować z centrum alarmowym ubezpieczyciela.

Sprawdź, jak wybrać dobre ubezpieczenie na życie