Regres

Regres ubezpieczeniowy to roszczenie zwrotne, które przysługuje ubezpieczycielowi wobec sprawcy szkody. Jest on możliwy jedynie w określonych przez prawo przypadkach. Po wypłacie części lub całego odszkodowania poszkodowanemu ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu części lub całości środków wydanych na odszkodowanie. Towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo domagać się regresu od osoby, która wyrządziła szkodę lub od ubezpieczyciela sprawcy.

Warto zauważyć, że jeżeli zakład pokrył jedynie część szkody, to ubezpieczającemu przysługuje co do pozostałej części pierwszeństwo zaspokojenia swoich roszczeń.

Wyróżnia się dwa rodzaje regresu:

  • regres typowy (właściwy) - sprawcą, który wyrządził szkodę i od którego ubezpieczyciel domaga się zwrotu odszkodowania, jest osoba trzecia. Przykładową sytuacją, w której występuje regres tego rodzaju, jest zalanie ubezpieczonego mieszkania przez sąsiada. Ubezpieczyciel najpierw wypłaci odszkodowanie swojemu klientowi, czyli osobie, która ubezpieczyła mieszkanie. Dzięki temu poszkodowany szybko otrzyma pieniądze potrzebne na remont nieruchomości. Następnie ubezpieczyciel zwróci się z regresem do sąsiada odpowiedzialnego za zalanie mieszkania. Może też zwrócić się do jego ubezpieczyciela, jeśli osoba odpowiedzialna za szkodę posiada OC w życiu prywatnym.

  • regres nietypowy (niewłaściwy) - sprawcą, który wyrządził szkodę i do którego ubezpieczyciel zwraca się z regresem, jest sam ubezpieczający. Regres nietypowy występuje w kilku sytuacjach w przypadku samochodowej polisy OC.

Zgodnie z prawem regres nietypowy z OC jest możliwy, jeżeli:

  • dana szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • w chwili wypadku sprawca był pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  • sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na skutek popełnienia przestępstwa (np. ukradł dany samochód)
  • sprawca zbiegł z miejsca wypadku,
  • sprawca szkody nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem (ten punkt nie obowiązuje, jeżeli osoba, która spowodowała szkodę, kierowała samochodem w celu ratowania życia ludzkiego lub mienia albo ścigała sprawcę przestępstwa).

W wyżej wymienionych przypadkach osoba, która wyrządziła szkodę, będzie musiała ponieść finansowe konsekwencje pomimo że auto posiadało OC. Kto jednak zapłaci, jeśli sprawca, który wyrządził szkodę po pijanemu, nie był właścicielem samochodu, lecz jedynie pożyczył auto od znajomego? W takim przypadku ubezpieczyciel najpierw wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie z OC komunikacyjnego. Następnie zwróci się z regresem do osoby, która kierowała autem w chwili wypadku. Właściciel auta nie będzie więc musieć oddawać odszkodowania z własnej kieszeni.

Jaki jest cel regresu nietypowego w przypadku OC komunikacyjnego? Chodzi oczywiście o napiętnowanie zachowań szczególnie niebezpiecznych na drodze. Perspektywa konieczności zapłacenia samemu za szkodę jest na przykład jeszcze jednym straszakiem na tych, którzy chcieliby wsiąść za kółko po piwie.

Dowiedz się więcej o regresie z OC