Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie

Niedoubezpieczenie występuje, kiedy ubezpieczający zaniży lub niedoszacuje wartość ubezpieczanego przedmiotu. Suma ubezpieczenia będzie więc niższa od wartości chronionego przedmiotu.

Niekiedy niedoubezpieczenie jest efektem świadomej decyzji ubezpieczającego, który chce zapłacić niższą składkę. Niekiedy wynika przypadkowo, ponieważ ubezpieczający błędnie obliczył wartość majątku. Niezależnie jednak od przyczyny niedoubezpieczenie spowoduje wiele negatywnych konsekwencji, jeśli zdarzy się szkoda.

Niedoubezpieczenie jest szczególnie niebezpieczne w przypadku wystąpienia szkody całkowitej. Towarzystwo wypłaci wtedy odszkodowanie równe wysokości sumy ubezpieczenia zapisanej w polisie. Trzeba bowiem pamiętać, że odszkodowanie nigdy nie może być wyższe od sumy polisy.

Nie oznacza to jednak, że w przypadku szkody częściowej niedoubezpieczenie nie spowoduje zmniejszenia odszkodowania. W takiej sytuacji towarzystwo ubezpieczeniowe zastosuje bowiem zasadę proporcji. Co to oznacza? W razie szkody kwota odszkodowania zostanie pomniejszona w takim samym stosunku, w jakim pozostaje zadeklarowana wartość ubezpieczenia do wartości rzeczywistej (aby dowiedzieć się więcej, patrz: reguła proporcjonalności).

Zaniżenie, specjalne lub nie, wartości przedmiotu w chwili podpisania umowy ubezpieczenia może więc doprowadzić do tego, że otrzymane po szkodzie odszkodowanie nie wystarczy na naprawę zniszczeń w mieszkaniu czy samochodzie.

Z tego względu dobrze się chwilę zastanowić, zanim zadeklarujemy wartość swojego majątku ubezpieczycielowi.

Warto zauważyć, że do nieubezpieczenia często dochodzi wtedy, kiedy wartość nieruchomości rośnie w miarę upływu lat. Podpisując pierwszą umowę ubezpieczeniową, ustalamy wartość majątku i w następnych latach trzymamy się tego, nie zważając na przeprowadzone remonty czy ogólny wzrost cen na rynku nieruchomości.

Przeciwieństwem niedoubezpieczenia jest nadubezpieczenie, czyli sytuacja, w której suma ubezpieczenia jest wyższa od rzeczywistej wartości danego przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że nadubezpieczenie nie oznacza, że w razie na przykład szkody całkowitej otrzyma się odszkodowanie wyższe od kwoty, na którą ubezpieczyciel wyliczył wartość rzeczy. Podobnie w przypadku szkody częściowej towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada jedynie do faktycznej wysokości szkody. Nadubezpieczenie, a przez to płacenie wyższej składki za polisę, jest więc w ogóle nieopłacalne.

Zarówno niedoubezpieczenia, jak i nadubezpieczenie są więc negatywnymi zjawiskami, których należy unikać, jeśli chce się kompleksowo ochronić swój majątek i jednocześnie nie przepłacić za polisę.

Dowiedz się więcej o tym, jak wybrać dobre ubezpieczenie mieszkania