Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Fundusz ubezpieczeniowy

Fundusz ubezpieczeniowy

Fundusz ubezpieczeniowy to kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym (netto), która umożliwia zakładowi ubezpieczeń wywiązanie się ze zobowiązań (czyli wypłatę odszkodowań) wobec ubezpieczonych.

Prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wiąże się z bardzo dużym ryzykiem, dlatego w rachunkowości ubezpieczeniowej oraz zarządzaniu zakładem ubezpieczeń tak ważną rolę odgrywają rezerwy na wydatki w przyszłości. Tylko one zwiększą szanse na zapewnienie płynności finansowej. Zakład ubezpieczeniowy, który nie posiada odpowiedniej rezerwy techniczno-ubezpieczeniowej naraża siebie oraz swoich klientów na wielkie ryzyko.

Zdaniem zachodnich specjalistów wskaźnik rezerw powinien wynosić co najmniej 150% zbioru składek ubezpieczeniowych.

Na obligatoryjne rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe składają się:

  • rezerwa składek,
  • rezerwa na ryzyka niewygasłe,
  • rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w tym na skapitalizowaną wartość rent),
  • rezerwa na wyrównanie szkodowości (ryzyka),
  • rezerwa w dziale ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty (inwestycyjnej ponosi ubezpieczający,
  • rezerwa na premię i rabaty dla ubezpieczonych,
  • pozostałe rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, przewidziane w statucie.

Dla sprawnego funkcjonowania zakładów ubezpieczeń największe znaczenie mają rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia oraz rezerwa składek.

Zakłady ubezpieczeń zaliczają rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe do kosztów operacyjnych.

Ubezpieczyciele mają do dyspozycji następujące metody tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych:

  • indywidualna - polega na odrębnym ustaleniu dla każdej umowy ubezpieczenia,
  • ryczałtowa - polega na ustaleniu rezerwy zbiorczo dla całego portfela ubezpieczeń lub jego części jako procentu zbioru składki lub wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń,
  • aktuarialna - polega na ustaleniu rezerwy z zastosowaniem metod matematyki i statystyki ubezpieczeniowej.

Metody i zasady naliczania rezerw powinny być szczegółowo i jednoznacznie zdefiniowane w planach ubezpieczycieli. Warto także wspomnieć, że zgodnie z zasadą ciągłości bilansowej metody i zasady tworzenia rezerwy nie mogą się zmieniać w ciągu roku obrotowego.

Co się jednak dzieje, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych? W takim przypadku pokryciem roszczeń osób uprawnionych do odszkodowania z umowy ubezpieczenia obowiązkowego (np. OC właściciela pojazdu) zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Dowiedz się więcej o UFG