Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Świadczenie

Świadczenie

Świadczenie to kwota, którą ubezpieczyciel wypłaca za szkodę z tytułu zawartego ubezpieczenia w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia. Może ono zostać wypłacone ubezpieczonemu lub uposażonym (na przykład w przypadku ubezpieczenia na życie). Wysokość świadczenia wynika z umowy ubezpieczeniowej.

Zazwyczaj świadczenie jest kwotą pieniężną, ale bywa także usługą. Tak jest w przypadku assistance, gdzie świadczenie może polegać np. na odholowaniu samochodu lub zorganizowaniu usług hydraulika.

Co do zasady ubezpieczyciel powinien wypłacić świadczenie nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli jednak dotrzymanie tego terminu jest z jakiegoś względu niemożliwe (na przykład okoliczności sprawy są bardzo skomplikowane), odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 14 dni od chwili wyjaśnienia okoliczności. Ubezpieczyciel ma jednak w takiej sytuacji obowiązek powiadomić osobę zgłaszającą szkodę o przyczynach opóźnienia oraz przewidywanym terminie wypłaty świadczenia. Należy także pamiętać, że już w ciągu pierwszych 30 dni ubezpieczyciel powinien wypłacić bezsporną część świadczenia.

Ostateczny termin wypłaty pieniędzy to 90 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Wyjątkiem jest przypadek, kiedy sprawa trafia do sądu, który ma dopiero określić, kto był winny zdarzeniu (dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy po kolizji drogowej żaden z kierowców nie przyznaje się do winy). W tej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci świadczenie dopiero po rozstrzygnięciu sądowym.

Świadczenie wypłacane za szkody majątkowe nosi nazwę odszkodowania. W przypadku szkód niemajątkowych (krzywdy) mówi się natomiast o zadośćuczynieniu.

Jeśli uważasz, że świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela jest zbyt niskie, możesz skorzystać z prawa do reklamacji. Jeżeli ubezpieczyciel odrzuci ją, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy Rzecznika Finansowego lub złożyć roszczenie do sądu.

Należy zwrócić uwagę, że świadczenie nie może być większe od sumy ubezpieczenia. Właśnie dlatego wybór odpowiednio wysokiej sumy ubezpieczenia jest tak ważny.

Świadczenie z tytułu ubezpieczenia majątkowego jest jednokrotne, co oznacza, że nie możesz dostać odszkodowania na przykład za zniszczony samochód zarówno z AC, jak i AC. W przypadku ubezpieczeń osobowych jest inaczej, ponieważ w wyniku kumulacji można otrzymać świadczenie z kilku polis. Dla przykładu jeśli Twoje dziecko ma NNW wykupione za pośrednictwem szkoły oraz drugie NNW wchodzące w skład ubezpieczenia na życie Twojej rodziny, może dostać świadczenie z obu tych polis za ten sam uszczerbek na zdrowiu.

Dowiedz się więcej o odszkodowaniu z OC i AC