Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki UNIQA po I kwartale 2011 roku

Data publikacji: 2011-06-06

Grupa UNIQA w Polsce odnotowała 29% wzrost spółki majątkowej do poziomu 282 mln złotych, poprawę wyniku finansowego UNIQA TU S.A., rozwój składki regularnej ubezpieczeń życiowych i zysk spółki życiowej UNIQA TU na Życie S.A.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

I kwartał br. był dla firmy okresem dynamicznego rozwoju sprzedaży. Składka przypisana wyniosła w tym okresie 282,2 mln złotych (29% wzrost w zestawieniu w I kwartałem 2010 roku).

Sukces UNIQA Zwiększenie sprzedaży zanotowano we wszystkich liniach produktowych. Wskaźnik wzrostu w ubezpieczeniach komunikacyjnych ukształtował się na poziomie 34%, a w pozostałych ubezpieczeniach majątkowych 24%. Najszybciej rosnącymi produktami w tej grupie były ubezpieczenie OC ogólne (wzrost 39%), ubezpieczenia mieszkań (wzrost 17%) oraz ubezpieczenia od ognia (wzrost 19,5%). W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rozwija się portfel ubezpieczeń zdrowotnych UNIQA (wzrost 222%).

Szkodowość w I kwartale 2011 roku znacznie spadła w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (z 98% do 72%). Jest to skutkiem przede wszystkim łagodniejszej niż w roku ubiegłym zimy oraz podejmowanych działań mających na celu poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych. W obu obszarach widoczne są bardzo pozytywne tendencje w zakresie parametrów technicznych portfela, co pozwala spodziewać się dalszego spadku szkodowości w nadchodzącym czasie.

Równocześnie dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży przy ścisłej kontroli kosztów UNIQA zmniejszyła wskaźnik kosztów działalności, który w I w kwartale br. spadł do 29,4% w porównaniu z 31,1% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

"Dzięki dynamicznemu rozwojowi składki oraz malejącym wskaźnikom szkodowości i kosztów spółce udało się poprawić wynik finansowy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Po I kwartale roku ubiegłego spółka notowała stratę przed opodatkowaniem w wysokości 25,6 mln zł; w I kwartale br. strata zmalała do 1,2 mln zł. Stopniowa poprawa wskaźników szkodowości pozwala oczekiwać dalszej poprawy wyniku i osiągnięcia zysku na koniec 2011 roku." – powiedział Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu spółek Grupy UNIQA w Polsce.

Na dzień 31 marca 2011 roku UNIQA TU SA spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

UNIQA TU na Życie SA odnotowała w I kwartale br. roku składkę przypisaną na poziomie 151,7 mln zł.

UNIQA utrzymała dynamiczne tempo rozwoju produktów ze składką regularną - przypis z tych produktów wyniósł 16,8 mln zł i wzrósł o 36,5% porównując ze składką uzyskaną w pierwszym kwartale 2010 roku. Istotny wpływ na wzrost składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 63,5% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo wzrostu np. dla produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 41,7% a wzrost w ubezpieczeniach kart i kredytów wyniósł 9,8%.

Spółka kontynuuje jednocześnie proces planowego ograniczania udziału w portfelu ubezpieczeń ze składką jednorazową. Łączna wartość składki jednorazowej w I kwartale 2011 roku wyniosła 135,0 mln zł. Oznacza to zmniejszenie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2010 roku, w którym wartość składki jednorazowej wyniosła 230,4 mln zł.

W grupie produktów ze składką jednorazową zaobserwować można zmniejszenie sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie „Kapitał & Pewność” oraz dynamiczny rozwój pozostałych ubezpieczeń, wśród których dominują ubezpieczenia strukturyzowane.

UNIQA TU na Życie S.A. za okres zanotowała w I kwartale 2011 roku zysk przed opodatkowaniem w wysokości 0,2 mln zł wobec straty w wysokości 1,54 mln zł w tym samym okresie 2010 roku. "Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisła kontrola ponoszonych kosztów są główną przyczyną poprawy wyniku finansowego" – wyjaśnia Jarczyk.

Na dzień 31 marca 2011 roku UNIQA TU na Życie S.A. spełnia wszystkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności.

Źródło: Grupa UNIQA

Tagi:

Komentarze