Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta

Wyniki Grupy UNIQA za I półrocze 2011 roku

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-30

Pierwsze sześć miesięcy 2011 roku to dla Grupy UNIQA dynamiczny rozwój składki regularnej ubezpieczeń życiowych o 21,8%, 22% wzrost spółki majątkowej do poziomu 531,7 mln zł, 7,3 mln zysku brutto i stała poprawa rentowności.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Po II kwartale 2011 roku UNIQA TU SA osiągnęła bardzo dobre rezultaty zarówno pod względem rozwoju sprzedaży jak i wyników finansowych. W ujęciu półrocznym, spółka zanotowała wzrost sprzedaży na poziomie 22,5%, osiągając składkę przypisaną w kwocie 531,7 mln zł.

Wyniki UNIQA Spółka kontynuuje dynamiczne wzrosty sprzedaży we wszystkich strategicznie istotnych liniach produktowych. Bardzo dobrze rozwijają się ubezpieczenia OC ogólnej (wzrost 41%), ubezpieczenia mieszkań (wzrost 14%), ubezpieczenia od ognia (wzrost 20%) oraz zdrowotne (wzrost 89%). Wzrosła także sprzedaż ubezpieczeń wypadkowych: o 7,7%. W dalszym ciągu intensywnie rozwijają się ubezpieczenia komunikacyjne – Auto Casco wzrosło o 33,5%, a OC komunikacyjne o 18%. "Na tak dobre wyniki sprzedaży mają wpływ przede wszystkim działania podejmowane przez sieć sprzedaży oraz inwestycje poczynione w tym obszarze na przestrzeni ostatnich kilku lat. Bez wątpienia pomaga również wzrost wysokości stawek ubezpieczeniowych" - powiedział Andrzej Jarczyk, Prezes Zarządu Grupy UNIQA.

Szkodowość po II kwartale 2011 roku wyniosła 67% i spadła zarówno w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego (92%) jak i I kwartałem 2011 roku (72%). "Wynika to nie tylko z lepszych od ubiegłorocznych warunków atmosferycznych, lecz również jest efektem podejmowanych działań, mających na celu poprawę rentowności ubezpieczeń komunikacyjnych oraz pozostałych ubezpieczeń majątkowych. W obu obszarach widoczne są bardzo pozytywne tendencje w zakresie parametrów technicznych portfela. Rosnące średnie składki i stopy składek pozwalają oczekiwać dalszego spadku szkodowości w nadchodzących kwartałach" – wyjaśnia Andrzej Jarczyk.

Jednocześnie dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży przy ścisłej kontroli kosztów udało się zmniejszyć wskaźnik kosztów działalności (obejmujący koszty akwizycji i administracji), który w I półroczu 2011 spadł do 29,9% w porównaniu z 30,8% w analogicznym okresie roku 2010.

Efektem rosnącej sprzedaży przy spadających wskaźnikach szkodowości i kosztów jest poprawa wyniku finansowego. Za I półrocze 2011 roku spółka osiągnęła 5,6 mln zł zysku wobec straty w I półroczu 2010 roku w wysokości 27,8 mln zł. Stopniowa poprawa wskaźników szkodowości pozwala oczekiwać dalszej poprawy wyniku w pozostałej części roku 2011.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIQA TU S.A. spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 37,5 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 103,7 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 111,2 mln zł.

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

UNIQA TU na Życie SA kontynuuje dynamiczny wzrost składki regularnej przy planowanym zmniejszeniu sprzedaży produktów ze składką jednorazową. W rezultacie, spółka uzyskała w pierwszym półroczu 2011 roku składkę przypisaną brutto w wysokości 257,8 mln zł wobec 500,6 mln zł w 2010 roku.

Składka regularna wyniosła 35,4 mln zł i zwiększyła się o 21,8% w porównaniu z składką uzyskaną w I półroczu 2010 roku. Duży wpływ na rozwój składki regularnej miał rozwój ubezpieczeń grupowych, dla których zanotowano 59,5% wzrost. W pozostałych grupach również odnotowano wysokie tempo rozwoju tj. dla klasycznych produktów indywidualnych wskaźnik wzrostu wyniósł 35,4%, a dla ubezpieczeń z funduszem kapitałowym 23,5%.

Łączna wartość składki jednorazowej w pierwszym półroczu 2011 roku wyniosła 222,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie o ponad połowę w porównaniu z pierwszym półroczem 2010 roku, w którym wartość składki wyniosła 471,6 mln zł. Jednocześnie, w grupie produktów ze składką jednorazową, oprócz planowanego zmniejszenia sprzedaży inwestycyjnego ubezpieczenia na życie, widoczny jest dynamiczny rozwój pozostałych ubezpieczeń. Dominujące są ubezpieczenia strukturyzowane, które zanotowały 13-krotny wzrost przypisu.

Zysk finansowy brutto UNIQA TU na Życie za okres styczeń-czerwiec 2011 roku wyniósł 1,7 mln, wobec 0,5 mln zł straty w analogicznym okresie 2010 roku. Dynamiczny rozwój sprzedaży produktów ze składką regularną, poprawa szkodowości w ubezpieczeniach grupowych oraz ścisła kontrola ponoszonych kosztów są główną przyczyną poprawy wyniku finansowego.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku UNIQA TU na Życie SA spełnia wszelkie wymogi ustawowe w zakresie wypłacalności. Margines wypłacalności jest pokryty z nadwyżką w wysokości 15,8 mln zł, nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego wynosi 34,7 mln zł natomiast rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są pokryte aktywami z nadwyżką wynoszącą 55,8 mln zł.

Źródło: Grupa UNIQA

Tagi:

Komentarze