Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie narciarskie Warta - sprawdzam

Ubezpieczenie narciarskie Warta - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Przyglądamy się ofercie dla narciarzy towarzystwa ubezpieczeń Warta. Ubezpieczyciel proponuje bardzo szeroki zakres ochrony, który można dopasować do swoich potrzeb (również pod względem finansowym). Do wyboru mamy podstawowy pakiet Travel Plus oraz dodatek dla narciarzy – SKI Plus.

Przyjrzyjmy się, czego dokładnie możemy się spodziewać po ofercie Warty. Informacje ogólne o ubezpieczeniu na narty

Spis treści:

 1. Ogólne warunki ubezpieczenia narciarskiego Warta
 2. Możliwe warianty ubezpieczenia narciarzy w Warcie
 3. Składka i suma ubezpieczenia w Warcie
 4. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów w Warcie
 5. Podsumowanie

Ogólne warunki ubezpieczenia narciarskiego Warta

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • podstawową wersję ubezpieczenia stanowią obowiązkowe opcje:
  • koszty leczenia
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków
  • assistance standard
 • UWAGA: następstwa uprawiania sportów zimowych należy ubezpieczyć dodatkowo,
 • ubezpieczenie można zawrzeć w formie indywidualnej, rodzinnej lub zbiorowej (dwie ostatnie – powyżej 5 osób),
 • przy ubezpieczaniu osób powyżej 70. roku życia wymagane jest rozszerzenie o ryzyko następstw chorób przewlekłych,
 • umowa zawierana jest na okres roku lub krótszy,
 • odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od zgłoszenia zdarzenia (chyba, że problematyczne jest ustalenie okoliczności wypadku, wtedy ten czas może wydłużyć się o kolejnych 14 dni).

Możliwe warianty ubezpieczenia narciarzy w Warcie

1) kosztów leczenia

Narciarstwo biegowe

 • następstwa nagłych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków (w Polsce i za granicą),
 • pobyt i leczenie w szpitalu,
 • wizyty lekarskie,
 • badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,
 • zakup przepisanych przez lekarza lekarstw i opatrunków,
 • transport między placówkami medycznymi i do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy,
 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach (do 1000 zł),
 • leczenie związane z ciążą i porodem (do 4000 zł),
 • naprawa/zakup uszkodzonych w wypadku okularów, szkieł kontaktowych, protez (do 2000 zł).

2) następstw nieszczęśliwych wypadków

 • śmierć ubezpieczonego,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu,
 • zwrot dojazdu najtańszym środkiem lokomocji do wskazanych przez ubezpieczyciela lekarzy na terenie Polski (badania zlecone dla ustalenia roszczeń).

3) usługi assistance

Standard:

 • doraźna pomoc medyczna,
 • transport ubezpieczonego,
 • przekazanie wiadomości,
 • wcześniejszy powrót ubezpieczonego (z ważnych, udokumentowanych przyczyn),
 • pomoc prawna (do 8000 zł),
 • odzyskanie i ponowne skierowanie bagażu,
 • pomoc w odzyskaniu utraconych dokumentów

Super:

Dodatkowo:

 • powrót osób bliskich ubezpieczonego,
 • kontynuacja podróży,
 • opieka nad nieletnimi dziećmi (do 500 zł dziennie, maksymalnie 5 dni),
 • zastępczy kierowca,
 • odwiedziny osoby bliskiej (do 4 dni, w wyjątkowych przypadkach – do 10 dni),
 • zaopatrzenie w niezbędne przedmioty osobiste,
 • zwrotna pomoc finansowa (do 2000 zł lub do 8000 zł po podpisaniu weksla własnego – nie dotyczy aresztowania w związku z handlem środkami odurzającymi),
 • zakwaterowanie na czas rekonwalescencji (do 500 zł dziennie, maksymalnie 5 dni),
 • tłumacz (w przypadku konfliktu z prawem, do 1000 zł).

4) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • szkody wyrządzone czynem niedozwolonym na osobie lub rzeczy osobom trzecim,
 • wynagrodzenie niezbędnych rzeczoznawców,
 • koszty obrony sądowej w procesie prowadzonym zgodnie z zaleceniami ubezpieczyciela,
 • obrony w przypadku ewentualnego postępowania karnego.

5) bagażu podróżnego

 • rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego,
 • bagaż musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • utrata lub zniszczenie bagażu w efekcie:
  • wystąpienia zdarzenia losowego (np. osunięcie się ziemi lub lawina),
  • akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które uniemożliwiło nadzór nad bagażem,
  • zaginięciem, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika lub przechowalni (licząc od 5-tej godziny po przylocie, zwrot wydatków poniesionych na przedmioty osobistego użytku). Ochrona obejmuje:
  • przedmioty osobistego użytku wraz z walizkami, torbami, plecakami itp.,
  • przenośny sprzęt elektroniczny i fotograficzny,
  • pojedyncze rzeczy przewożone w formie upominku,
  • wózek dziecięcy, wózek inwalidzki,
  • sprzęt sportowy wraz z niezbędnym osprzętem (w tym narty i deska snowboardowa).

6) dodatkowo można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie:

 • kosztów odwołania udziału w imprezie turystycznej, anulowania noclegu lub biletu (może być zakupione samodzielne, bez pakietu podstawowego),
 • kosztów odwołania lub opóźnienia lotu,
 • kontynuacji leczenia powypadkowego.

7) SKI Plus:

 • umowa z rozszerzeniem o uprawianie sportów ekstremalnych może być zawarta wyłącznie razem z rozszerzeniem o ryzyko amatorskiego uprawiania narciarstwa,
 • przedmiotem ubezpieczenia są:
  • koszty wypożyczenia sprzętu sportowego, gdy ubezpieczony został pozbawiony możliwości korzystania z własnego, ubezpieczonego sprzętu (do 7 dni),
  • koszty karnetu na wyciągi narciarskie i zajęcia szkółki narciarskiej, gdy ubezpieczony w związku z wypadkiem nie mógł z niego skorzystać,
  • zamknięcie z powodu trudnych warunkach pogodowych wszystkich tras zjazdowych (oznakowanych) w okolicy zakwaterowania ubezpieczonego, w związku z czym został on pozbawiony możliwości uprawiania narciarstwa lub - snowboardingu (odszkodowanie za każdy pełny dzień w okresie od 15 grudnia do 15 kwietnia).

Składka i suma ubezpieczenia w Warcie

 • składka opłacana jest z góry za cały okres ubezpieczenia,
 • dla określenia sumy ubezpieczenia w złotych przyjmuje się średni kurs euro ustalony przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zdarzenia,

Sumy ubezpieczenia (szkoda musi być większa niż 100 zł):

 • koszty leczenia – od 40000 do 800000 zł,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków – od 5000 do 50000 zł,
 • odpowiedzialność cywilna – od 20000 do 300000 zł,
 • bagażu podróżnego (w tym sprzętu narciarskiego) – od 500 do 10000 zł,
 • koszty odwołania udziału w imprezie turystycznej, noclegu lub biletu – od 5000 do 20000 zł,
 • odwołanie lub opóźnienie lotu – do 500 zł,
 • kontynuacja leczenia powypadkowego w Polsce – do 2000 zł,
 • SKI Plus:
  • wypożyczenie sprzętu (40 zł dziennie, do 7 dni),
  • koszt karnetu (80% wartości karnetu),
  • zamknięcie tras zjazdowych (40 zł dziennie).

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów w Warcie

 • działanie umyślne lub skutek rażącego niedbalstwa (dotyczy ubezpieczonego oraz każdej osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonemu,
 • koszty poniesione bez zgody Centrali Alarmowej (nie dotyczy wizyty stomatologicznej i jednej wizyty ambulatoryjnej),
 • działanie wbrew decyzjom Centrali Alarmowej,
 • usiłowanie lub popełnienie samobójstwa,
 • działania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień,
 • działania wojenne i akty terroru,
 • istnienie przeciwwskazań do podróży zagranicznej,
 • zaburzenia psychiczne, depresja, wady wrodzone, epilepsja,
 • szkody wyrządzone w wyniku naruszenia prawa,
 • praca zawodowa, udział w zawodach, wyścigach, treningach, chyba że została opłacona dodatkowa składka,
 • wady konstrukcyjne lub zużycie sprzętu,
 • grzywny, kary administracyjne i sądowe.

Podsumowanie

Oferta Warty wydaje się najbardziej z dotychczas analizowanych dostosowana do potrzeb narciarzy. Obowiązuje zarówno w Polsce, jak i za granicą. W podstawowym pakiecie co prawda brakuje ubezpieczenia OC, ale można je dodatkowo wykupić. Za to w umowie standardowej assistance mamy zapewnione m.in. zabezpieczenie kosztów ratownictwa, a polisa ochrony bagażu obejmuje również cały sprzęt sportowy, bez dodatkowych dopłat. Bardziej zapobiegliwi fani białego szaleństwa mogą skusić się na dodatkowe rozszerzenie SKI Plus, które zabezpieczy sporty ekstremalne, ale nie tylko. Nie musimy się również martwić o dodatkowe koszty, które możemy ponieść w razie wypadku – wypożyczenie zastępczego sprzętu narciarskiego, niewykorzystany karnet na wyciąg lub szkółkę narciarską, a nawet niemożność korzystania ze stoków np. przez brak śniegu.

Więcej o ubezpieczeniu narciarskim

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2022-03-31

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi - co warto wiedzieć?

Zgłoszenie sprzedaży samochodu ubezpieczycielowi jest niezbędną czynnością. Wyjaśniamy, jak należy ją wykonać w prawidłowy sposób.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2021-09-24

Ubezpieczenie na narty do Włoch

Rzym, Wenecja, Florencja – te niezwykłe miasta co roku przyciągają miliony turystów. Jednak Włochy to nie tylko piękne zabytki i słoneczne plaże. Zimą wielu Polaków odkrywa zalety włoskich Alp....

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2014-11-28

W góry na narty - ubezpieczenie narciarskie

Narciarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Osoby uprawiające ten sport niestety muszą brać pod uwagę ryzyko kontuzji i długotrwałego leczenia. Dlatego wszyscy narciarze przed wyjazdem...

Czytaj więcej
Komentarze