Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenia turystyczne na zimę

Ubezpieczenia turystyczne na zimę

Data aktualizacji: 2014-06-12
Trwa okres wzmożonych wyjazdów turystycznych związanych z zimowym okresem. Czas ten spędzamy aktywnie na stokach. Wiąże się to z szeregiem zagrożeń. Należałoby zaopatrzyć się w ubezpieczenie turystyczne, które chroni nas finansowo w momencie, gdy ulegniemy jakiemukolwiek wypadkowi.

Przy wyborze ubezpieczenia turystycznego oraz analizując własne potrzeby, należy również wziąć pod uwagę dobra, jakie są narażone na ewentualne uszkodzenie lub kradzież. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest porównanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (OWU). Odbywa się to za pośrednictwem Kalkulatora ubezpieczeń turystycznych. Po wprowadzeniu danych dotyczących konkretnego wyjazdu, otrzymamy propozycje ubezpieczeń poszczególnych towarzystw; a co najważniejsze, istnieje możliwość szczegółowego porównania ochrony, jaką nam dany ubezpieczyciel zapewnia.

Narciarz na stoku zimą Życie i zdrowie, które oczywiście wyjątkowo trudno jest przeliczyć na środki finansowe, można „ubezpieczyć” dzięki określeniu szacunkowej sumy ubezpieczenia, którą oferują nam niektóre z towarzystw. Jest to limit kosztów, jakie ponosi ubezpieczyciel podczas uszczerbku na zdrowiu lub utraty życia. Chroniąc składniki finansowe przed uszczerbkiem musimy przewidzieć szereg potencjalnych wydatków, jakie możemy ponieść, a mianowicie:

 • koszty związane z powypadkowym leczeniem obrażeń ciała lub leczenia nagłego zachorowania podczas wyjazdu,
 • koszty transportu medycznego po wypadku,
 • koszty związane z przeprowadzoną akcją ratownicza lub poszukiwawczą,
 • towarzyszenie osób bliskich,
 • koszty lub zadośćuczynienie związane z wyrządzeniem szkody osobie trzeciej lub jej sprzętu,
 • koszty pomocy prawnej, jeśli wejdziemy w konflikt z prawem,
 • naprawa naszego sprzętu, bądź potrzeba wypożyczenia go,
 • zakup nowego sprzętu, utraconego bagażu,
 • koszty wykupienia karnetów na stoki narciarskie, które z powodu niekorzystnej pogody, zostały zamknięte,
 • utrata dokumentów, kradzież bądź zagubienie gotówki, kart płatniczych itp. Sytuacja, gdy z różnych względów nie możemy udać się na zaplanowany wyjazd lub jesteśmy zmuszeni do wcześniejszego powrotu, uszczupla nasz budżet na skutek opłaty/przedpłaty, jakiej dokonaliśmy.

Zagrożeń związanych z wyjazdem turystycznym jest bardzo dużo i tak na dobrą sprawę mogą dotknąć każdego z nas. Możemy je wyeliminować lub ograniczyć poprzez właśnie odpowiedni dobór turystycznej polisy ubezpieczeniowej. W ten sposób jesteśmy wstanie zapewnić sobie ubezpieczenie, które jest przystosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Pakiety ubezpieczeniowe składają się najczęściej z:

 1. Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęślich wypadków)
 2. Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą
 3. Koszty transportu poszkodowanego
 4. Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej
 5. Ubezpieczenie OC
 6. Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i bagażu
 7. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu

Ubezpieczenie NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków) Ubezpieczenie NNW jest niezbędne osobom uprawiającym sporty zimowe oraz aktywnie spędzające czas zimą w celu zabezpieczenia ich życia oraz zdrowia. Następstwem nieszczęśliwych wypadków są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące uszczerbek lub śmierć. Świadczenia wypłacane z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wynoszą 100%, natomiast w przypadku śmierci jest to pełna suma ubezpieczenia. W przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu ustalany jest procent z sumy ubezpieczenia na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej, która jest zwoływana przez firmę ubezpieczeniową. Suma ubezpieczenia mnożona jest przez orzeczony przez komisję lekarską procent trwałego uszczerbku na zdrowiu. W związku z czym, przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej, należy zwrócić uwagę na wysokość sumy ubezpieczenia, ponieważ te na niskim poziomie prowadzą do rozczarowań. Na naszym rynku zazwyczaj mamy limity na poziomie od 5 000 do 20 000 zł, przy czym pojawiają się coraz większe sumy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą KLZ, czyli ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą zabezpiecza nas przed koniecznością pokrywania wydatków związanych z leczeniem powypadkowym lub na skutek nagłego zachorowania. Zapewnia ono pokrycie kosztów związanych z leczeniem szpitalnym, ambulatoryjnym oraz zwrot wydatków związanych z kupnem leków, środków opatrunkowych, czy też transportem pomiędzy placówkami medycznymi.
Przy ustalaniu sumy gwarancyjnej musimy zakładać najgorsze scenariusze i przyjąć, że możemy ulec wypadkowi na skutek którego doznamy stałego uszczerbku na zdrowiu, a leczenie będzie wymagało użycia kosztownych metod i specjalistycznych procedur. Trzeba mieć na uwadze, że koszty leczenia w poszczególnych krajach, szczególnie alpejskich, nie należą do niskich. Należy rozpatrywać limity na poziomie minimum 10 000 – 15 000 euro. Bardzo ważne jest, by umowa ubezpieczenia zobowiązywała zakład ubezpieczeń do automatycznego pokrywania kosztów leczenia po to, by poszkodowany nie był narażony na koszta oraz ubieganie się o ich zwrot w późniejszym czasie. Należy również zwrócić uwagę na minimalne limity, dopiero po przekroczeniu których ubezpieczenie jest ważne. Dodatkowo towarzystwo ubezpieczeniowe powinno mieć uruchomione centrum alarmowe, które koordynuje pomoc medyczną, wybiera placówkę medyczną, zapewnia transport medyczny i do którego można zadzwonić w celu zaczęrpnięcia informacji na temat postępowania powypadkowego.

Koszty transportu poszkodowanego Świadczenia pomocowe – assistance – mają na celu zapewnienie transportu osoby poszkodowanej do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia w macierzystym kraju zgodnie z zaleceniami lekarza. Assistance ma w przeważającej mierze zastosowanie w momencie, gdy ubezpieczony nie jest wstanie po wypadku samodzielnie wrócić do kraju, co powoduje koniecznośc organizowania zastępczego transportu połaczonego z opieką medyczną podczas podróży. Koszt transportu samolotem pasażerskim z krajów alpejskich wraz z wymaganą opieką medyczną kształtuje się w granicach 10 000 – 12 000 zł. Koszt wykorzystania medycznego transportu samochodowego to ok. 5 – 7 zł za każdy kilometr, co w przeliczeniu daje kwotę rzędu 8 000 – 16 000 zł. Zdarzają się również skomplikowane obrażenia wymagające zaawansowanego transportu, konieczny staje się specjalistyczny transport lotniczy, którego koszt wraz z obsługą medyczną kształtuje się w granicach od 4 000 do 6 000 euro.

Ubezpieczenie kosztów akcji ratowniczej lub poszukiwawczej Ubezpieczenie kosztów ratownictwa występuje jako część pakietów assistance lub jako osobne ubezpieczenie, a ma na celu pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej i kosztów poszukiwania w celu ratowania życia lub zdrowia. Ubezpieczenie to obejmuje zwrot kosztów za transport poszkodowanego z miejsca zdarzenia do najbliższej placówki pomocy medycznej.Koszt polawinowej akcji ratowniczej jest dużo wyższy niż przy drobniejszych wypadków, ponieważ wymaga większej liczby wykfalifikowanych ratowników oraz specjalistycznego sprzętu. W związku z czym, przy wyborze ubezpieczenia, uzasadniona jest daleko idąca rozrtopność w ustalaniu limitów odpowiedzialności. Dla zobrazowania skali problemu przykładem może być akcja ratownicza, gdzie niezbędna jest interwencja śmigłowca, który przetransportuje poszkodowanego do najbliższego szpitala. Koszt takiej akcji może kształtować się w krajach Unii Europejskiej w granicach 1.000 – 2.000 euro.

Ubezpieczenie OC Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przerzuca ciężar na ubezpieczyciela, który jest związany ze szkodą, jaką możemy wyrządzić osobie trzeciej. Aby stwierdzić, że jakaś osoba jest odpowiedzialna tzn. zobowiązana do naprawienia szkody koniecznym jest: zaistnienie, powstanie szkody, np. złamanie nogi innej osobie, szkoda musi być spowodowana działaniem lub zaniechaniem, tzn. że złamanie nastąpiło na skutek naszej nieostrożnej jazdy, musi istnieć bezpośredni związek pomiędzy szkodą, a naszym działaniem lub zaniechaniem, tzn. związek z naszą nieostrożną jazdą a złamaniem nogi co oznacza, że za sprawą naszego niefortunnego zachowania na stoku inna osoba odniosła obrażenia ciała Naczelną zasadą OC jest zasada winy, którą stosuje się również w przypadku szkód wyrządzonych przez osoby korzystające z wypoczynku zimowego. Najczęstszym wypadkiem, jaki ma miejsce na stoku narciarskim, jest najechanie lub zajechanie drogi innemu korzystającemu ze stoku, co może spowodować do uszkodzenia ciała lub mienia. Jeżeli osoba, która spowodowała wypadek, nie dochowała należytej ostrożności, wówczas na „sprawcy” ciąży odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę zarówno na zdrowiu poszkodowanego jak i na jego mieniu. Wówczas ponosi koszty związane z leczeniem szpitalnym, rehabilitacją, zakupem odpowiednich protez, odpowiednich lekarstw itp. Dodatkowym wydatkiem może być wypłacenie zadośćuczynienia osobie poszkodowanej za wyrządzoną jej krzywdę, co w praktyce zdarza się dość często, a kwoty są bardzo wysokie. Aby zapobiec tego typu nieprzyjemnościom, należy skorzystać z ofert ubezpieczeniowych w zakresie OC. Przy wyborze konkretnej polisy należy zwrócić na zakres przedmiotowy ubezpieczenia. Musi on obejmować zarówno ryzyka szkód mogących powstać na stoku w związku z dojazdem na wypoczynek, jak i szkody wyrządzone przez osoby nam bliskie (małoletnie dzieci, pozostali członkowie rodziny). Przy wyjeździe zagranicznym na narty istotnym elementem umowy ubezpieczenia jest zapewnienie sobie pokrycia kosztów związanych z pomocą prawną i zastępstwem procesowym w razie zaistnienia sporu sądowego. Suma ubezpieczenia powinna być na odpowiednim poziomie i na pewno nie niższa jak 50 000 euro. Suma ta jest dość wysoka, co spowodowane jest wyższą kwotą zasądzonych za granicą odszkodowań z tytułu odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i bagażu Ubezpieczenie to zabezpieczenia sprzęt narciarski i bagaż. Ochroną objęte jest jego zniszczenie, uszkodzenie lub utrata spowodowane wypadkiem na stoku, czy też innych zdarzeń losowych takich jak huragan, lawina, powódź, pożar. Określając sumę ubezpieczenia należy oszacować wartość sprzętu narciarskiego i bagażu, jaki posiadamy i zabieramy ze sobą na urlop. Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej należy zwrócić szczególną uwagę na przesłanki odpowiedzialności w przypadku kradzieży, gdyż w standardowych warunkach ochrona ubezpieczeniowa ze strony zakładu ubezpieczeń jest ograniczona, sprowadzając się do wypadków, w których utrata taka jest mało prawdopodobna. Wartość również zwrócić uwagę, czy zakład ubezpieczeń wypłacając odszkodowanie pomniejszy świadczenie o stopień amortyzacji utraconej rzeczy, jak również w jaki sposób będzie obliczana jego wartość.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wcześniejszego powrotu Ubezpieczenie do zabezpiecza zwrot poniesionych kosztów (1 rata wpłaty, zaliczka, zadatek itp.) przez uczestnika, gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu z powodu nagłego zachorowania, ciężkiego wypadku, śrmierci najbliższego członka rodziny, kradziezy lub utraty dokumentów uprawniających do wyjazdu za granicę, czy też innego wypadku losowego stwarzającego po stronie ubezpieczającego konieczność pozostania w miejscu zamieszkania. Ubezpieczenia te mogą również pokryć koszty związane z niewykorzystanym okresem wyjazdu związanym z koniecznością powrotu ze wskazanych wyżej powodów.

Wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej - czyli przypadki, w których zakład ubezpieczeń nie uruchomi polisy tzn. nie otrzymamy jakiegokolwiek świadczenia Należy mieć świadomość, że zakład ubezpieczeń nie pokryje wszystkich naszych kosztów i w każdym wypadku. Są sytuacje, w których z różnych względów warunki umowy zasadniczo ograniczają ochrone ubezpieczenia. Z ochrony wyłączone są zdarzenia, które wystąpiły:

 • w stanie po spożyciu Ubezpieczonego alkoholu, zażycia narkotyków lub innych środków odurzających;
 • w związku z działaniami wbrew miejscowemu prawu i zakazom władz lokalnych, jazdą poza wyznaczonymi trasami;
 • na skutek rażącego niedbalstwa lub wyrządzone umyślnie przez ubezpieczonego, a także podczas transportu w warunkach nie zapewniających bezpieczeństwa;
 • na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym.

W zakresie zwrotu kosztów leczenia oraz świadczeń pomocowych (assistance) ubezpieczyciel zazwyczaj nie ponosi odpowiedzialności za:

 • koszty leczenia ubezpieczonego i usług assistance (pomocowych), jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej;
 • koszty leczenia i usługi assistance (pomocowych), które powstały w następstwie leczenia przekraczającego zakres niezbędny do przywrócenia stanu zdrowia;
 • koszty leczenia i usługi assistance (pomocowych), które powstały w następstwie kierowania przez ubezpieczonego pojazdem, jeżeli nie posiadał ważnego wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem, w stanie nietrzeźwości, środków odurzających itp.;
 • koszty leczenia i usługi assistance (pomocowych), które powstały z tytułu leczenia chorób przewlekłych (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiego ubezpieczenia);
 • koszty leczenia ubezpieczonego jeżeli powstały w przypadku usiłowania lub popełnienia przestępstwa lub samobójstwa przez ubezpieczonego;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, strajkach, akcjach prostetacyjnych, blokadach dróg i bójkach;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku chorób wenerycznych, leczenia chorób wynikających z zakażenia wirusem HIV, chorób tropikalnych i epidemii;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku zdarzeń powstałych w związku z wyczynowym lub profesjonalnym uprawianiem sportu (chyba, że wykupimy dodatkowy zakres takiej ochrony);
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku leczenia dentystycznego: profilaktycznego i protetycznego;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku podróży w celach terapeutycznych, pobytu w sanatoriach, uzdrowiskach;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku operacji plastycznej;
 • koszty leczenia ubezpieczonego, jeżeli powstały w przypadku porodu, który nastąpił po 32 tygodniu życia, sztucznego zapłodnienia i leczenia bezpłodności;

W przypadku ubezpieczenia bagażu podróżnego, bardzo często ubezpieczenie nie obejmuje pieniędzy w gotówce, papierów wartościowych, bonów towarowych, biletów i kart kredytowych, biżuterii, przedmiotów ze stali i kamieni szlachetnych; dzień sztuki, zbiorów kolekcjonerskich, instrumentów muzycznych; sprzętu komputerowego, sportowego, przyczep campingowych, broni, sprzętu medycznego, lekarstw, okularów, szkieł kontaktowych, przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności również za szkody:

 • polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, bądź utracie w związku z ich używaniem;
 • powstałe wskutek kradzieży lub włamania lub przy użyciu dorabianych kluczy;
 • polegające wyłącznie na uszkodzeniu lub niszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu;
 • powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organa celne lub inne władze;
 • nie zgłoszone policji lub przewoźnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem;

Ubezpieczenie OC najczęściej nie obejmuje:

 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego z tytułu roszczeń wykraczających poza zakres ustawy odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, będących wynikiem zawartej przez niego umowy;
 • OC ubezpieczonego z tytułu szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobom bliskim;
 • OC ubezpieczonego z tytułu roszczeń o charakterze karnym;
 • szkód będących skutkiem zatrzymania, zniszczenia lub konfiskaty przez organa celne lub inne władze;
 • odpowiedzialności powstałe na skutek podróżowania statkami powietrznymi, z wyłączeniem przelotów w charakterze pasażera, o ile lot wykonywany był zgodnie z obowiązującymi przepisamy prawnymi;
 • odpowiedzialność za szkody powstałe przy wykonywaniu czynności nie związanych z życiem prywatnym;
 • odpowiedzialność za szkody powstałe w środkowisku naturalnym;
 • odpowiedzialność za szkody spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych;

Doradzamy bardzo dokładną analizę wszystkich wyłaczeń, jakie są obecne w o.w.u., ponieważ te, które zaprezentowaliśmy powyżej są strandardowe. Osoby, które uprawiają sport wyczynowo bądź ekstremalnie, powinny z wyczuleniem zwrócić uwagę na ten fakt, by ubezpieczenie było dopasowane do ich undywidualnych potrzeb. Cierpiący na przewlekłe schorzenia, kobiety w ciąży, osoby w podeszły wieku powinni zwracać uwagę na ten fakt zakładowi ubezpieczeń, by następnie poszerzyć ochronę na skutki zdarzeń w tego typu przypadkach. W przypadku wyjazdu samochodem poza granice kraju pozostają jeszcze ubezpieczenia komunikacyjne. Po wejściu Polski do struktur unijnych ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje swoim zakresem również szkody, które wyrządzimy na terytoriach innych Państw Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego – tym samym nie ma już konieczności dodatkowego zakupu zielonej karty.

Wyjeżdżając na urlop warto też pamiętać o ubezpieczeniu naszego majątku w momencie, gdy zostanie on bez opieki; tym bardziej, że mamy do czynienia teraz z plagą włamań i kradzieży, które mogą dotknąć nas wszystkich.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-07-26

Odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku jest duże?

W okresie wakacyjnym więcej osób pyta o odszkodowanie za zgubiony bagaż na lotnisku. Wyjaśniamy, kiedy taka rekompensata będzie możliwa.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-05-30

Małpia ospa - czy polisa zapewni leczenie?

Małpia ospa to nowy temat w kontekście zagrożenia epidemią. Wyjaśniamy, czy ta choroba jest objęta ochroną zapewnianą przez polisy turystyczne.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2022-01-31

Polisa narciarska: jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody, którego wymaga firma oferująca np. ubezpieczenie kosztów leczenia, podlega pewnym wymogom. Sprawdziliśmy te wymagania dotyczące polis narciarskich.

Czytaj więcej
Komentarze