Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu

Trwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu polegające na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. Powoduje on upośledzenie czynności organizmu. Jest to uszkodzenie narządu lub układu, które nie rokuje poprawy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu występuje natomiast wtedy, kiedy działanie organizmu zostało upośledzone na okres co najmniej 6 miesięcy, ale może ulec poprawie w przyszłości.

Za trwały uszczerbek na zdrowiu będący wynikiem wypadku jest wypłacane świadczenie z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czym jest nieszczęśliwy wypadek? Jest to zdarzenie:

  • niezależne od woli i stanu zdrowia ubezpieczonego,
  • gwałtowne,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną.

Jeśli zdarzenie zostało wywołane zarówno przyczyną zewnętrzną, jak i wewnętrzną, nadal może zostać uznane za nieszczęśliwy wypadek, o ile przyczyna zewnętrzna miała istotne znaczenie dla zajścia danej sytuacji.

Po nieszczęśliwym wypadku poszkodowany zostanie zbadany przez lekarza orzecznika. Podda on też wnikliwej analizie zgromadzoną dokumentację medyczną. Na tej podstawie przygotuje protokół z badania, w którym określa stopień uszczerbku. Uszczerbek na zdrowiu jest wyrażany w punktach procentowych.

Ocena uszczerbku jest dokonywa na podstawie specjalnych tabeli. Taka tabela jest zawsze dołączona do umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Zanim wykupisz polisę, przejrzyj tę tabelę, aby przekonać się, jaki procent uszczerbku zostanie określony w poszczególnych przypadkach.

Pamiętaj, że po otrzymaniu decyzji o wysokości uszczerbku na zdrowiu, masz prawo do odwołania.

Podczas gdy w sprawach o zadośćuczynienie (czyli świadczenie za krzywdę), określenie procentowego uszczerbku na zdrowiu jest jedynie punktem wyjścia, to dla świadczenia z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ten procentowy uszczerbek ma kluczowe znaczenie. Z NNW otrzymuje się bowiem procent sumy ubezpieczenia równy procentowi uszczerbku na zdrowiu. Jeśli zatem uszczerbek zostanie oceniony na 5%, a Twoje NNW zostało wykupione na sumę 50 000 zł, otrzymasz 2500 zł (5% z 50 000 zł). Właśnie dlatego warto kupować NNW na wysoką sumę ubezpieczenia.

W celu analizy rynku reasekuratorzy dzielą obrażenia ze względu na ich surowość na:

  • śmierć,
  • poważne szkody na osobie,
  • duże szkody na osobie (ponad 50% trwałego uszczerbku),
  • pozostałe szkody na osobie.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu NNW