Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Taryfa ubezpieczeniowa

Taryfa ubezpieczeniowa

Taryfa ubezpieczeniowa to wykaz stawek ubezpieczeniowych stosowanych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, które służą do określenia wysokości składek płaconych przez ubezpieczonego.

Taryfa jest ustalana przede wszystkim na podstawie:

  • poziomu ryzyka,
  • zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Większe ryzyko oraz większy zakres odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego oznaczają oczywiście wyższą składkę.

Poszczególne stawki ubezpieczeniowe określają wysokość składki w postaci procentu (lub promila) zapisanej w umowie sumy ubezpieczenia.

Taryfy składek ubezpieczeniowych przewidują oczywiście system zniżek i zwyżek składki (system bonus / malus). Ten system opiera się na historii szkód danej osoby. Bezszkodowy przebieg ubezpieczenia skutkuje znaczną obniżką ceny OC. Zwyżki oraz zniżki są określone w taryfach procentowo. Zazwyczaj maksymalna wysokość obniżenia lub wzrostu ceny wynosi 60%.

Kalkulacja składki ubezpieczeniowej powinna uwzględniać 3 złote reguły:

  1. Reguła równowagi składek i świadczeń - ubezpieczyciel musi zagwarantować równowagę między funduszem ubezpieczeniowym a wypłatami świadczeń.
  2. Reguła proporcjonalności składek i świadczeń - należy zachować odpowiednią relację między zbieraną składką a oczekiwanym świadczeniem ubezpieczeniowym. Im wyższa jest suma ubezpieczenia, tym wyższy powinien być poziom składki.
  3. Reguła równowartości składek i świadczeń (zasada składki sprawiedliwej) - należy zapewnić odpowiednią relację między obciążeniem finansowym poszczególnych członków wspólnoty ryzyka, a rozmiarami ryzyka wniesionego przezeń do wspólnoty. Składka powinna więc być zindywidualizowana. Im większe jest ryzyko szkody w przypadku danego klienta, tym wyższą składkę powinien zapłacić.

Należy pamiętać, że wysokość taryf ubezpieczeniowych, a tym samym składek ustala zakład ubezpieczeń po ocenieniu ryzyka. Nie mają na to wpływu ani ustawodawca, ani organ nadzoru. Komisja Nadzoru Finansowego może jednak interweniować, jeśli stwierdzi, że konkurencja między ubezpieczycielami doprowadziła do zbytniego zaniżenia składek. Taka walka cenowa może doprowadzić do sytuacji, w której towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają wystarczających środków, aby objąć pełną ochroną wszystkich swoich klientów.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadziła więc obowiązek przedstawiania organowi nadzoru informacji o taryfach składek OC. Taka analiza zawiera przede wszystkim analizę szkodowości i kosztów obsługi ubezpieczenia. Każda zmiana w taryfie powinna być uzasadniona powyższą analizą. KNF monitoruje wysokość i sposób kształtowania taryf składek. W razie stwierdzenia nieprawidłowości, czyli dostrzeżenia, że taryfy są ustalone poniżej technicznego wyniku ubezpieczenia OC, podejmuje odpowiednie środki nadzorcze.

Sprawdź skuteczne sposoby na tanie OC