Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek

Nieszczęśliwy wypadek to nagłe i niespodziewane zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swojej woli, doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Należy jednak pamiętać, że pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w Kodeksie Cywilnym. Ubezpieczyciele mogą więc nieco inaczej określić to pojęcie. Kupując polisę, zwróć więc zawsze uwagę na definicje ubezpieczeniowe zamieszczane zawsze na początku umowy. Mogą one bowiem wprowadzać dodatkowe warunki, które muszą zostać spełnione, aby dane zdarzenie zostało uznane za nieszczęśliwy wypadek (np. wymóg, aby przyczyna zewnętrzna była bezpośrednią i wyłączną przyczyną).

Od finansowych konsekwencji nieszczęśliwych wypadków chroni ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Świadczenie z tej polisy otrzyma się więc jedynie za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, a nie zachorowaniem.

Jeżeli chcesz, aby ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków zapewniało rzeczywistą ochronę, a nie było jedynie polisą kupioną w celu uciszenia niepokojących myśli, koniecznie zwróć uwagę na sumę ubezpieczenia. Z NNW otrzymujesz bowiem świadczenie odpowiadające procentowi uszczerbku na zdrowiu. Jeśli taki uszczerbek zostanie określony na 3% (a tak niski procent uszczerbku zdrowia po wypadku nie należy do rzadkości), to otrzymasz 3% sumy. Jeśli będzie ona wynosiła 10 000 zł, otrzymasz za wypadek tylko... 300 zł. Ten przykład dobitnie pokazuje, że kupowanie NNW z niską sumą nie ma sensu.

Niska suma występuje często w przypadku grupowych ubezpieczeń szkolnych. Na zebraniu rodzice otrzymują jedynie informację o bardzo atrakcyjnej składce, na przykład 30 zł za rok. Skuszeni niską ceną, nie dopytują się o warunki ubezpieczenia i nie sprawdzają jego sumy. Tymczasem zazwyczaj o wiele lepszym rozwiązaniem jest zapłacenie nieco więcej za indywidualną polisę szkolną charakteryzującą się o wiele lepszymi warunkami.

Ubezpieczenie NNW można także zazwyczaj kupić jako dodatek do ubezpieczenia turystycznego czy komunikacyjnego. Zdarza się nawet tak, że OC z NNW kosztuje mniej niż samo OC.

Jeżeli osoba posiadająca ubezpieczenie NNW zginie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, odszkodowanie otrzyma uposażony. Jest to osoba wskazana wcześniej przez ubezpieczonego. Co ważne, istnieje możliwość wskazania kilku uposażonych osób, a także zmiana uposażonego w trakcie trwania umowy.

Może się jednak zdarzyć tak, że ubezpieczający się nie wskaże osoby uposażonej. Kto w taki przypadku otrzyma świadczenie za śmierć? Przypadnie ono wtedy najbliższej rodzinie w kolejności ustalonej w prawie spadkowym (najpierw współmałżonek, potem dzieci, rodzice, rodzeństwo, pozostali spadkobiercy).

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu NNW