Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa

Gwarancja ubezpieczeniowa to jednostronne, pisemne zobowiązanie zakładu ubezpieczeń (gwaranta) do wykonania świadczenia pieniężnego na rzecz uprawnionego podmiotu (czyli beneficjenta) wtedy, kiedy podmiot wnioskujący o wystawienie gwarancji nie wywiązał się z ustalonego obowiązku. Jest to jedna z czynności ubezpieczeniowych.

Można wyróżnić następujące rodzaje gwarancji ubezpieczeniowych:

  • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium - wykorzystywana jest na etapie przetargu i stanowi ekwiwalent wadium pieniężnego przedsiębiorcy. Dzięki niej przedsiębiorca może uczestniczyć w przetargu bez angażowania własnych środków
  • ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu - wystawiana w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy przez przedsiębiorcę
  • ubezpieczeniowa gwarancja usunięcia wad lub usterek - zobowiązanie wypłaty w przypadku, gdy przedsiębiorca nie wykonał w ogóle lub wykonał nienależycie określone umową obowiązki z tytułu usunięcia wad i usterek ujawnionych po zakończeniu realizacji inwestycji
  • ubezpieczeniowa gwarancja zwrotu zaliczki - zobowiązanie do wypłaty w sytuacji, w której przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w określonym terminie zaliczki pobranej wcześniej od beneficjenta
  • ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych - zabezpiecza pokrycie kwot wynikających z długów celnych w sytuacji, kiedy dłużnik nie dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi na zapłatę zobowiązań celno-podatkowych

W praktyce gwarancje ubezpieczeniowe są wykorzystywane zatem najczęściej jako zabezpieczenie inwestora w procesie inwestycji na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego. Gwarancjami można skutecznie zabezpieczyć cały proces realizacji kontraktu czy inwestycji.

Wiele podmiotów zlecających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi wymaga wniesienia określonego zabezpieczenia finansowego jeszcze przed podpisaniem umowy. Dla niektórych przedsiębiorstw może to być problem. Gwarancje ubezpieczeniowe pozwalają firmom realizować wiele zleceń w jednym czasie bez konieczności blokowania własnych pieniędzy. Tym samym umożliwiają one zachowanie płynności finansowej i podnoszą wiarygodność firm wobec kontrahentów.

Jaka jest główna różnica między umową a gwarancją ubezpieczeniową? W przypadku gwarancji zakład ubezpieczeń nie wyrównuje szkody, lecz tylko wypełnia zobowiązanie polegające na wypłacie konkretnej sumy.

Warto także zauważyć, że gwarancje ubezpieczeniowe, w przeciwieństwie do tych bankowych, nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy.

Sprawdź także, jak wygląda wypłata odszkodowania z OC i AC