Strona główna  |  Słownik ubezpieczeniowy  |  Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa

Zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej działalność ubezpieczeniowa to wykonywanie ogółu czynności ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych.

Działalność ubezpieczeniowa może być wykonywana przez:

 • zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej,
 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółkę europejską.

W ubezpieczeniach wyróżnia się dwa działy. Dział I to ubezpieczenia na życie, natomiast dział II obejmuje pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe. Co ważne, jeden ubezpieczyciel nie może jednocześnie sprzedawać ubezpieczeń z działu I oraz II.

Do czynności ubezpieczeniowych składających się na działalność ubezpieczeniową należą między innymi:

 • zawieranie umów ubezpieczenia,
 • ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia,
 • ustalanie składek i prowizji należnych z tytułu umów,
 • ocena ryzyka w ubezpieczeniach,
 • ustalanie wysokości szkód oraz rozmiaru odszkodowań,
 • wypłacanie odszkodowań i innych świadczeń należnych z tytułu umów ubezpieczenia,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania przez ubezpieczających lub ubezpieczonych obowiązków i zasad bezpieczeństwa

Aby wykonywać działalność ubezpieczeniową, należy uzyskać zezwolenie organu nadzoru. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki prowadzące do otrzymania takiego pozwolenia:

 1. Złożenie wniosku złożyć wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego
 2. Sprawdzenie formalne wniosku przez KNF (jeśli wniosek zawiera braki formalne, KNF wezwie do poprawy błędów. Będzie na to co najmniej 7 dni)
 3. Ocena merytoryczna wniosku i dokumentacji przez KNF
 4. Podjęcie decyzji o wydaniu zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Cały proces nie powinien trwać dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy, ale w takiej sytuacji osoba składająca wniosek musi o tym uzyskać informację.

Jeżeli KNF wyda negatywną decyzję, można poprosić o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na złożenie takiego wniosku ma się 14 dni od daty doręczenia decyzji nadzoru.

Firmy prowadzące działalność ubezpieczeniową w Polsce reprezentuje Polska Izba Ubezpieczeń.

Na koniec spójrzmy, jak prezentuje się aktualna sytuacja na rynku ubezpieczycieli. W 2018 r. działalność na polskim rynku prowadziło:

 • 26 zakładów ubezpieczeń na życie (w tym 2 w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych),
 • 8 oddziałów życiowych,
 • 33 zakłady ubezpieczeń majątkowych i osobowych (w tym 9 w formie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych),
 • 28 oddziałów majątkowych.

Sprawdź, jak działa ubezpieczenie OC