Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

TUW TUZ ubezpieczenia OC AC

TUW TUZ

Kalkulator ubezpieczeń w TUW TUZ

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenie w Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ (TUW TUZ)

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ jest firmą o całkowicie polskim kapitale, rozpoczęło swoją działalność na rynku polskim od 1 września 2003, posiada aktualnie 13 oddziałów oraz współpracuje z ponad 1000 agentów ubezpieczeniowych. TUW TUZ specjalizuje się w sprzedaży ubezpieczeniowych gwarancji finansowych, ubezpieczeń dla firm, ubezpieczeń mieszkania i domu oraz pakietów komunikacyjnych, rolnych, dla szkół i mienia kościelnego.

Gwarancje finansowe TUW TUZ

Gwarancje ubezpieczeniowe są jednostronnym zobowiązaniem Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ do zapłaty określonego świadczenia pieniężnego, na rzecz podmiotu wskazanego w dokumencie gwarancji. Zapłata świadczenia z gwarancji następuje w sytuacji, gdy Wnioskodawca, który zlecił udzielenie gwarancji, nie wywiązał się z obowiązku wynikającego z relacji Wnioskodawca-Beneficjent. Gwarancje ubezpieczeniowe stanowią zabezpieczenie finansowe przed skutkami wynikającymi z zaniechania działania lub niewłaściwego działania ze strony Wnioskodawcy pozwalając Beneficjentom minimalizować ryzyko prowadzonej działalności. Towarzystwo ponosi odpowiedzialność do łącznej, maksymalnej kwoty wskazanej w gwarancji. Docelową grupę Klientów stanowią przedsiębiorstwa prowadzące działalność w sektorze usług. Preferowanym zakresem usług wymagających zabezpieczenia w postaci gwarancji są usługi budowlane świadczone głównie dla sektora publicznego. Podstawowymi klientami są małe i średnie przedsiębiorstwa. Towarzystwo udziela gwarancji na zlecenie Wnioskodawcy po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Zleceniem wystawienia gwarancji jest dla Towarzystwa pisemny wniosek wraz z dołączoną wymaganą dokumentacją. Udzielenie gwarancji następuje na podstawie umowy zawieranej z Wnioskodawcą. Umowa o udzielenie gwarancji może być jednorazowa (każdorazowe udzielenie gwarancji wymaga zawarcia odrębnej umowy o udzielenie gwarancji). Dla wybranych rodzajów gwarancji (wadium i gwarancji kontraktowych) możliwe jest zawarcie z Towarzystwem umowy generalnej (pozwalającej udzielić wielu gwarancji do wysokości limitów określonych w umowie). Limit umowy generalnej jest limitem odnawialnym.

TUW TUZ specjalizuje się w gwarancjach:

 • Gwarancja zapłaty wadium
 • Gwarancja ubezpieczeniowa dla organizatorów imprez turystycznych oraz pośredników turystycznych
 • Gwarancje kontraktowe
 • Gwarancja zapłaty długu celnego

Ubezpieczenie firmy i biznesu TUW TUZ

Odbiorcami ubezpieczeń biznesowych oferowanych przez TUW TUZ są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, rozliczających się na podstawie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów lub na podstawie zryczałtowanego podatku od przychodu. TUW TUZ oferuje im:

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
 • Ubezpieczenie dla Przedsiębiorcy
 • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
 • Ubezpieczenie Szyb i elementów szklanych
 • Ubezpieczenie prac budowlano - montażowych
 • Ubezpieczenie CARGO
 • Ubezpieczenie NNW
 • Grupowe ubezpieczenie pracownicze

Ubezpieczenie mieszkania i domu TUW TUZ

TUW TUZ oferuje kompleksową ochronę ubezpieczeniową dla Ciebie i Twojej rodziny. Ubezpieczy Twoje mienie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży, a także odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.

Produkty TUW TUZ z tego zakresu:

 • TUZ Prestiż
 • Nasza Rodzina
 • Domy jednorodzinne i mieszkania
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
 • Domki Letniskowe
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC TUW TUZ

TUW TUZ oferuje ubezpieczenie OC i AC dla samochodów osobowych w Pakiecie Rodzina, a więc razem z ubezpieczeniem mieszkania i domu. Produkt jest atrakcyjny cenowo.

Pozostałe produkty ubezpieczeniowe TUW TUZ:

 • Ubezpieczenia mienia kościelnego i osób
 • Ubezpieczenia rolne
 • Pakiety dla szkół

Dane TUW TUZ:

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ

Siedziba TUW TUZ:

Ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Kontakt TUW TUZ:

tel. 22 534 56 00,

fax. 22 534 56 15,

email:

Infolinia TUW TUZ:

808 808 404

Zgłoszenie szkody TUW TUZ:

22 327 60 60

Informacja o procesie likwidacji : www.tuz.pl/likwidacja-szkod

Informacje rejestrowe TUW TUZ:

Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS nr 0000171062

NIP: 525-22-71-511

REGON: 015531467

Wysokość kapitału zakładowego: 30.000.000,00 PLN (kapitał w całości opłacony)