Strona główna  |  Wiadomości  |  Wyniki PZU za I półrocze 2011 roku

Wyniki PZU za I półrocze 2011 roku

Data aktualizacji: 2013-09-25
W pierwszym półroczu 2011 roku PZU S.A. odnotowało wyższy przypis składki, poprawę rentowności, redukcję kosztów stałych a finalnie wyższy o ponad 32% wynik finansowy.

Na kształt wyniku finansowego PZU w pierwszym półroczu 2011 wpłynęły przede wszystkim:

  • wzrost przypisu składki w Grupie PZU w segmentach działalności ubezpieczeniowej Grupy PZU;
  • poprawę rentowności w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych, głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych;
  • redukcję kosztów administracyjnych dzięki przeprowadzonemu programowi restrukturyzacyjnemu oraz programowi redukcji kosztów stałych;
  • niższe dochody z działalności lokacyjnej (pomimo bardzo dobrego wyniku w 2 kwartale 2011 roku) wynikające z gorszego niż w roku 2010 wyniku netto z realizacji inwestycji, szczególnie na portfelu dłużnych papierów wartościowych;
  • objęcie konsolidacją Grupy Armatura.

Wynik finansowy PZU Wynik finansowy netto Grupy PZU za I półrocze 2011 roku wyniósł 1.552,4 mln zł, był zatem wyższy o 32,7% od wyniku netto I półrocza poprzedniego roku.

Na koniec I półrocza 2011 roku wskaźnik ROE, liczony jako stosunek urocznionego zysku netto do średnich kapitałów własnych w I półroczu 2011 roku, wyniósł 24,8% i wzrósł o 4,1 p.p. w porównaniu do końca I półrocza poprzedniego roku.

„Pierwsze półrocze 2011 roku było dla Grupy PZU bardzo udane. Wzrost przypisu składki, dalsza poprawa rentowności oraz spadek kosztów administracyjnych, wynikający z kontynuacji procesów restrukturyzacyjnych, to fakty, które z pewnością ucieszą inwestorów. Warto dodać, że zwrot z kapitału wyniósł blisko 25%. Klienci PZU również mają powody do zadowolenia – stale rozwijamy ofertę PZU Pomoc, unowocześniamy sieć placówek, wdrażamy nowe produkty.” – powiedział Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU SA.

Składki

Składka przypisana brutto za I półrocze 2011 roku wyniosła 7.673,3 mln zł (7.291,9 mln zł rok wcześniej). Wzrost o 381,4 mln zł (5,2%) spowodowany był wyższym przypisem w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych oraz w segmencie ubezpieczeń na życie.

Wzrost składki przypisanej brutto o 276,0 mln zł (6,8%) w segmencie ubezpieczeń majątkowych i osobowych wynikał z wyższej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych, w szczególności w segmencie klienta masowego.

Oprócz ubezpieczeń komunikacyjnych, wzrost składki w porównaniu z rokiem poprzednim wystąpił także w ubezpieczeniach majątkowych, przede wszystkim w ubezpieczeniach mieszkaniowych, budynków.

Wzrost składki przypisanej brutto w segmencie ubezpieczeń na życie (o 3,3%) wynikał w porównywalnym stopniu z rozwoju ubezpieczeń grupowych (dynamika rok do roku 3,3%) jak i indywidualnych (dynamika rok do roku 3,2%). W ubezpieczeniach grupowych odnotowano wzrost liczby ubezpieczonych oraz wzrost średniej składki. W ubezpieczeniach indywidualnie kontynuowanych wzrost składki został osiągnięty głównie dzięki dosprzedaży ubezpieczeń dodatkowych. W pozostałych ubezpieczeniach indywidualnych składka wzrosła w wyniku wysokiej sprzedaży produktów inwestycyjnych - produktu oszczędnościowo-inwestycyjnego z elementem ochronnym o składce regularnej „Plan na Życie”, produktów strukturyzowanych sprzedawanych zarówno przez sieć własną jak i w kanale bancassurance oraz IKE. Wzrost ten został częściowo zniwelowany przez wygasanie portfela ubezpieczeń na życie i dożycie zawartych w latach 90-tych.

Działalność inwestycyjna

Grupa PZU odnotowała o 14,5% niższe przychody z działalności lokacyjnej. Przyczyną były głównie niższe wyniki z realizacji inwestycji, w szczególności na portfelu dłużnych papierów wartościowych. Ponadto zmniejszyły się przychody odsetkowe ze względu m.in. na zmniejszenie średniej wielkości portfela dłużnych papierów wartościowych, depozytów terminowych oraz transakcji warunkowych na skarbowych papierach wartościowych (zredukowane w kwietniu 2010 w celu uregulowania zobowiązań zaciągniętych w związku z wypłatą dywidendy).

Odszkodowania i świadczenia

Grupa PZU odnotowała spadek odszkodowań i świadczeń netto o 102,6 mln zł ( o 2%). Spadek ten wynikał głównie z braku szkód spowodowanych opadami śniegu oraz powodziami w segmencie ubezpieczeń majątkowych. Został on częściowo zniwelowany poprzez wzrost wypłat świadczeń przy jednoczesnym spadku rezerw w 2011 roku w porównaniu do wzrostu w 2010 roku w segmencie ubezpieczeń na życie.

Koszty

W I półroczu 2011 roku odnotowano spadek kosztów administracyjnych o 134,5 mln zł (-17,5%). Był on w znacznej mierze następstwem działań restrukturyzacyjnych przeprowadzonych w PZU i PZU Życie, prowadzonymi w Grupie PZU działaniami optymalizującymi koszty, głównie w obszarach IT, administracji i nieruchomości oraz brakiem kosztów projektu IPO w I półroczu 2011 (koszty projektu dotyczyły I półrocza 2010 roku).

Koszty akwizycji w I półroczu 2011 wzrosły o 56,5 mln zł (6,3%) w stosunku do poziomu z I półrocza 2010 roku. Wzrost wynikał głównie z wyższej sprzedaży oraz zmiany w strukturze kanałów dystrybucji (wzrost udziału kanałów prowizyjnych, kosztem bezprowizyjnych).

Zyski

Zysk z działalności operacyjnej w I półroczu 2011 roku wyniósł 1.902,4 mln zł i był wyższy o 402,3 mln zł (26,8%) w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na dobry wynik wpływ miał wzrost składki zarobionej przy stabilnych kosztach odszkodowań i spadku kosztów administracyjnych. Wzrost zysku z działalności operacyjnej przełożył się bezpośrednio na zwiększenie zysku netto o 382,6 mln zł (32,7%).

Rating

PZU i PZU Życie posiadają długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej, nadany przez agencję Standard & Poor's Ratings Services w dniu 16 lipca 2009 roku, na poziomie A ze stabilną perspektywą ratingową. W dniu 22 lipca 2011 roku agencja potwierdziła powyższy rating oraz perspektywę. Jest to najwyższy możliwy rating dla firmy polskiej.

Restrukturyzacja

29 grudnia 2009 roku Zarządy PZU i PZU Życie ogłosiły plan wdrożenia programu restrukturyzacji na lata 2010-2012.

Proces restrukturyzacji zatrudnienia jest związany m.in. z centralizacją dotychczas rozproszonych funkcji w kilku centrach zlokalizowanych w dużych miastach Polski i zwiększeniem specjalizacji zatrudnianych pracowników, a obejmuje przede wszystkim następujące obszary: operacji, finansów, likwidacji szkód i świadczeń oraz sieci Grupy PZU.

Z uwagi na planowaną skalę zwolnień, w dniu 11 maja 2011 roku Zarządy PZU i PZU Życie ogłosiły zamiar przeprowadzenia kolejnych zwolnień grupowych.

Na ten dzień szacowano, że zmianą zostanie objętych do 3.316 osób, z czego redukcje, tj. zmniejszenie stanu zatrudnienia w PZU i PZU Życie w 2011 roku zostały założone na poziomie 1.212 osób.

W okresie 3 miesięcy od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku procesem zmian w PZU i PZU Życie zostało objętych 347 osób, z czego 248 pracownikom wręczone zostały dokumenty rozwiązujące umowy o pracę.

Źródło: Grupa PZU

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-04-07

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - marzec 2015

Analitycy porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl po raz kolejny sprawdzili, które polisy OC dla kierowców są „najtańsze”. Marcowy ranking Ubea.pl, podobnie jak dwa poprzednie zestawienia opiera...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-03-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - luty 2015

W styczniowym rankingu porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl pierwsze miejsce zajęła firma Link4. Miesiąc później eksperci Ubea.pl znów sprawdzili wyniki 150 000 pojedynczych kalkulacji.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2015-02-02

Ranking najtańszych ubezpieczeń samochodowych - styczeń 2015

Co miesiąc ponad 150 000 użytkowników porównywarki Ubea sprawdza składki ubezpieczeń OC dla kierowców. Wyniki tych wszystkich kalkulacji posłużyły do stworzenia największego i najbardziej wiarygodnego...

Czytaj więcej
Komentarze