Strona główna  |  Wiadomości  |  Warta Dom - ubezpieczenie domu i mieszkania

Warta Dom - ubezpieczenie domu i mieszkania

Data aktualizacji: 2021-09-14
Włamanie, dewastacja, zalanie – to wszystko grozi Twoim czterem kątom, niezależnie od tego czy mieszkasz w willi za miastem czy wynajmujesz kawalerkę w dużym mieście. Ubezpieczenie domu i mieszkania w Warcie pomoże Ci zabezpieczyć nieruchomość.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w Warcie
 2. Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania w Warcie
 3. Elementy ubezpieczenia domu w Warcie
 4. Warta Dom Komfort
 5. Suma ubezpieczenia mieszkania i domu
 6. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia domu w Warcie
 7. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu i mieszkania w Warcie
 8. Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Warcie?

Kalkulator ubezpieczenia mieszkania w Warcie

W przeciwieństwie do polisy OC ubezpieczenie mieszkania oraz domu można zakupić w Warcie przez Internet. Jeżeli skorzystasz z kalkulatora polis nieruchomości, będziesz miał dodatkowo możliwość szybkiego porównania warunków proponowanych przez Wartę z propozycjami innych ubezpieczycieli.

Zakres ochrony ubezpieczenia mieszkania w Warcie

Ubezpieczenie wyposażenia mieszkania Wbrew swojej nazwie ubezpieczenie Dom w Warcie chroni różne budynki, nie tylko dom i mieszkanie. Polisą można objąć:

 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny,
 • dom letniskowy,
 • garaż lub inny budynek,
 • powyższe obiekty w budowie,
 • stałe elementy lokalu,
 • mała architektura,
 • ruchomości domowe.

Uwaga! Wykupienie ubezpieczenia na niektóre z tych elementów wymaga wcześniejszego zawarcia innej umowy w Warcie. Dla przykładu nie ubezpieczymy samego garażu. Musimy wykupić także polisę na dom, mieszkanie lub domek letniskowy.

W Warcie dom lub mieszkanie można ubezpieczyć na rok lub od razu na 3 lata (36 miesięcy).

Wybierając ubezpieczenie domu i mieszkania w Warcie, chronisz swoją nieruchomość od skutków wypadków powstałych w następstwie:

 • zdarzeń losowych:
  • deszczu,
  • dymu i sadzy,
  • gradu,
  • huku ponaddźwiękowego,
  • lawiny,
  • naporu śniegu,
  • osuwania się ziemi,
  • powodzi,
  • pożaru,
  • przepięcia,
  • silnego wiatru,
  • trzęsienia ziemi,
  • uderzenia pioruna,
  • uderzenia pojazdu mechanicznego,
  • upadku drzew lub masztów,
  • upadku pojazdu powietrznego,
  • wybuchu,
  • zalania,
  • zapadania się ziemi,
  • dewastacji,
  • stłuczenia.
 • ryzyk kradzieżowych:
  • kradzieży z włamaniem,
  • rabunku.

Elementy ubezpieczenia domu w Warcie

Podstawę ubezpieczenia nieruchomości, niezależnie od tego czy jest to dom, czy mieszkanie, stanowi ubezpieczenie murów. Jeżeli jednak zależy Ci na rzeczywistej ochronie lokalu, koniecznie zawrzyj także umowy ubezpieczenia elementów stałych oraz ruchomości domowych. Inaczej nie otrzymasz odszkodowania za zniszczoną posadzkę czy ukradziony sprzęt elektroniczny.

Zawierając umowę ubezpieczenia mieszkania lub domu w Warcie, otrzymujesz także pakiet Assistance, na który składa się:

 • Assistance katastroficzny – transport ubezpieczonego, jego zakwaterowanie oraz przechowanie mienia jeżeli w wyniku zdarzenia dalsze zamieszkiwanie w danym lokalu jest niemożliwe,
 • Assistance domowy – pomoc specjalisty w razie zdarzenia wymagającego podjęcia natychmiastowych działań,
 • Assistance medyczny – ta opcja jest dostępna jedynie dla osób, które wykupią także ubezpieczenie NNW w Warcie. Zapewnia ono m.in. wizytę lekarza, opiekę pielęgniarską czy transport medyczny.

Polisę mieszkaniową można także rozszerzyć o następujące elementy:

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym (dostępne w Warcie także jako samodzielny produkt),
 • ubezpieczenie NNW,
 • ubezpieczenie sprzętu poza domem,
 • ubezpieczenie roweru poza domem,
 • ubezpieczenie utraty czynszu,
 • ubezpieczenie nagrobków.

Warta Dom Komfort

Jeżeli Twoje mieszkanie jest w dobrym stanie i chcesz mu zapewnić jeszcze lepszą ochroną, Warta przygotowała dla Ciebie specjalną ofertę o rozszerzonym zakresie: Warta Dom Komfort. Poniższa tabela podsumowuje, czym dokładnie wersja Dom Komfort różni się od opcji Dom.

Świadczenie Warta Dom Komfort Warta Dom
Ochrona na wypadek działania żywiołów Tak Tak
Ochrona na wypadek przepięcia, stłuczenia lub dewastacji Tak Tak
Ochrona na wypadek kradzieży z włamaniem i rabunku Tak Opcja
Ochrona na wypadek zdarzeń, które trudno nazwać, a nie są wyłączone (czyli formuła All Risk) Tak Nie
Zwrot kosztów poszukiwania przyczyny szkody Tak Tak
Kradzież zwykła elementów na zewnątrz Opcja Nie
Assistance Katastroficzny Tak Tak
Assistance Domowy Tak Tak
Assistance Medyczny Tak Jeśli wykupi się także NNW
Assistance Rodzinny Tak Nie
OC w życiu prywatnym (Świat bez USA i Kanady) Opcja Opcja
OC najemca / lokator dla osób związanych umową najmu Opcja Opcja
OC na terenie USA i Kanady Opcja Nie
NNW dla domowników Opcja Opcja
NNW z rozszerzeniem o zawał serca / udar mózgu Opcja Nie
Ochrona małej architektury Opcja Opcja
Roślinność ogrodowa Opcja Nie
Ochrona roweru poza domem Opcja Opcja
Ochrona sprzętu w razie rabunku poza domem Opcja Opcja
Ochrona sprzętu na wypadek:
- zdarzeń losowych,
- kradzieży z włamaniem z pokoju hotelowego / bagażnika
Opcja Nie
Utrata czynszu Opcja Opcja
Utrata pracy Opcja Nie
Nieuprawnione użycie karty płatniczej Opcja Nie
Pakiet korzyści dla umów na 1 rok - ochrona:
- przedmiotów wypożyczonych,
- przedmiotów służbowych,
- rzeczy na zabudowanym balkonie
- rzeczy podczas przeprowadzki,
- rzeczy osobistych
Tak Tak
Pakiet korzyści dla umów na 1 rok – ochrona:
- sprzętu firmowego jednoosobowej działalności gospodarczej,
- rzeczy gości
Tak Nie
Pakiet korzyści dla umów na 1 rok:
- koszty poszukiwania przyczyny szkody,
- koszty akcji ratowniczej i usunięcia pozostałości po szkodzie,
- usługi Assistance
Tak Tak
Pakiet korzyści dla umów na 3 lata:
- ochrona rzeczy studenta na stancji / w akademiku,
- rozmrożenie produktów w niedziałającej lodówce,
- leczenie psa lub kota po wypadku,
- pokrycie kosztów wycieku wody na skutek awarii instalacji
Tak Tak

Suma ubezpieczenia mieszkania i domu

Suma ubezpieczenia jest ustalana przez osobę ubezpieczającą dany lokal. Nie wybieraj jej na ślepo. Spróbuj jak najdokładniej policzyć, ile jest wart Twój dom lub mieszkanie. Jeżeli ustalisz zbyt niską sumę, odszkodowanie wypłacone w razie zniszczenia nieruchomości nie wystarczy na jej odbudowę / kupno nowej w podobnym standardzie.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia domu w Warcie

Na pierwszy rzut oka ubezpieczenia domu i mieszkania mają bardzo szeroki zakres ochrony. Jednak pod wieloma punktami opisującymi kiedy można liczyć na otrzymanie odszkodowania, kryją się niestety często liczne wyłączenia odpowiedzialności. Lepiej zapoznać się z nimi przed zawarciem umowy. Warta nie odpowiada za szkody:

 • wyrządzone przez Ubezpieczonego lub osoby pozostające z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pomoc domową w związku ze stanem nietrzeźwości lub stanem po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych,
 • wynikające z umyślnego działania Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, lub pomocy domowej,
 • wynikające z rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego,
 • wynikające z błędów w sztuce budowlanej, w tym w szczególności nieprawidłowości lub wad w budynkach i małej architekturze: konstrukcyjnych, materiałowych lub projektowych,
 • wynikające z rozbiórki przedmiotu ubezpieczenia,
 • wynikające z niewykonania przez Ubezpieczonego przeglądów technicznych, badań okresowych lub czynności, do wykonania których Ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 • wynikające z prowadzenia prac budowlanych bez stosownych pozwoleń lub po dokonaniu nieuprawnionych zmian w projektach,
 • wynikające z prowadzenia prac budowlanych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień,
 • wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
 • wynikające z działania zwierząt należących do Ubezpieczonego lub osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • wynikające z długotrwałego działania zwierząt,
 • wynikające z zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych poprzez: niezamknięte okna, drzwi lub inne otwory albo będące w nienależytym stanie dach lub obróbki blacharskie, zanieczyszczone lub zamarznięte rynny lub rury spustowe, niewłaściwie zabezpieczone lub niezabezpieczone ściany, balkony, tarasy, drzwi, okna i inne otwory, jeżeli obowiązek konserwacji urządzeń, instalacji lub elementów należał do Ubezpieczonego,
 • polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu w postaci: zadrapania, porysowania, zgniecenia, odkształcenia, poplamienia lub zmiany barwy,
 • polegające na naturalnym zużyciu lub wewnętrznym rozkładzie,
 • polegające na zabrudzeniu, poplamieniu, odbarwieniu, uszkodzeniu tynków zewnętrznych i elewacji na skutek zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych lub oblania wodą lub inną cieczą w następstwie ruchu pojazdów,
 • polegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia na skutek jego zgubienia, sprzedaży, darowizny, zamiany, defraudacji,
 • powstałe w wyniku zamarznięcia wody,
 • powstałe w wyniku przenikania wód z gruntu do budynku, chyba że było ono wynikiem powodzi,
 • powstałe w wyniku zawilgocenia, chyba że było ono wynikiem powodzi,
 • powstałe w wyniku powolnego działania temperatury, pary, dymu i sadzy, pyłu, roślinności,
 • powstałe w wyniku działania pleśni lub grzybów oraz owadów,
 • powstałe w wyniku naturalnego osiadania, szkód górniczych lub prowadzonych robót ziemnych w odniesieniu do budynków i małej architektury,
 • powstałe w wyniku drgań spowodowanych ruchem pojazdów lądowych, podziemnych lub powietrznych z wyłączeniem huku ponaddźwiękowego,
 • powstałe w wyniku korozji i utleniania, z zastrzeżeniem, że w przypadku korozji instalacji cieplnej (grzewczej), wodnej lub kanalizacyjnej (sanitarnej), WARTA odpowiada za szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu, w następstwie awarii tych instalacji,
 • powstałe w wyniku konfiskaty lub wywłaszczenia przez organy państwa,
 • powstałe w wyniku działań wojennych, strajków, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, aktów terrorystycznych,
 • powstałe w wyniku powodzi przewidywalnej, za którą uważa się sytuację, gdy powódź w danym miejscu ubezpieczenia wystąpiła co najmniej 2 razy w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • powstałe w wyniku powodzi – przez okres 30 dni od daty zawarcia nowej umowy ubezpieczenia,
 • powstałe w wyniku zalania lub dewastacji miejsc parkingowych,
 • powstałe w wyniku zalania wodą pochodzącą z basenów naziemnych: rozporowych, pneumatycznych, stelażowych,
 • powstałe w wyniku działania promieniowania jonizującego, laserowego lub maserowego, azbestu lub sztucznych włókien mineralnych niezależnie od ich postaci i ilości, reakcji jądrowej, skażenia radioaktywnego lub zanieczyszczenia odpadami przemysłowymi, niewłaściwej pielęgnacji, chorób, działania osób, zwierząt lub szkodników – w przypadku roślin wszelkiego rodzaju,
 • powstałe w wyniku dewastacji wyrządzonej przez najemcę, dewastacji oraz kradzieży z włamaniem i rabunku materiałów opałowych.

Warta nie odpowiada również za:

 • koszty wycieku wody nieprzekraczające 100 zł,
 • przedmioty ubezpieczenia, do których Ubezpieczony nie posiada tytułu prawnego,
 • lokal mieszkalny w trakcie budowy, jeśli budynek wielorodzinny, w którym się ono znajduje nie osiągnął stanu surowego zamkniętego,
 • przydomowe elektrownie wiatrowe uszkodzone lub zniszczone na skutek awarii, za wyjątkiem przepięcia,
 • dom letniskowy, garaż, inny budynek, małą architekturę oraz ruchomości domowe na terenie rodzinnych ogrodów działkowych,
 • znajdujące się na działce rekreacyjnej: budynki, małą architekturę i ruchomości domowe, zniszczone lub uszkodzone przez osoby trzecie, na skutek działań niezwiązanych z usiłowaniem lub dokonaniem kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 • przedmioty służące wyłącznie działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej lub usługowej,
 • przedmioty uszkodzone lub zniszczone na skutek ich zużycia eksploatacyjnego, awarii (w tym korozji) lub zepsucia się spowodowanych samoistną przyczyną wewnętrzną inną niż stłuczenie szyb, z zastrzeżeniem kosztów poszukiwania przyczyny szkody, o których mowa w §2 ust. 23,
 • straty wody, z zastrzeżeniem iż WARTA odpowiada za wyciek wody, o którym mowa w § 2 ust. 80. Odpowiedzialność WARTY nie obejmuje wycieku wody powstałego w wyniku nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub zaworów w urządzeniach wodnych,
 • straty gazu, energii elektrycznej lub innych mediów,
 • lekkie konstrukcje (pokrycia namiotowe, powłoki pneumatyczne), stanowiące ochronę np. basenu, sauny, kortu tenisowego,
 • tunele foliowe,
 • szklarnie,
 • baseny naziemne, rozporowe, pneumatyczne, stelażowe,
 • utratę informacji zapisanych na nośnikach danych, niezależnie od rodzaju nośnika,
 • przedmioty uszkodzone lub zniszczone w trakcie ich montażu, instalowania lub demontażu, niezależnie od tego kto dokonywał tych czynności.

Dodatkowo nie wszystkie ruchomości domowe są objęte ochroną ubezpieczeniową. Warta nie odpowiada za następujące rzeczy:

 • znajdujące się w budynku będącym w budowie,
 • wszelkiego rodzaju sztuczne źródła światła,
 • rękopisy lub dokumenty, z wyjątkiem dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, legitymacji / szkolnej / studenckiej / emeryta / rencisty,
 • zniszczone lub uszkodzone na skutek upadku bądź zgniecenia w wyniku przeciągu,
 • zwierzęta domowe utrzymywane w celach hodowlanych lub handlowych,
 • rośliny inne niż doniczkowe,
 • dzieła sztuki, zbiory kolekcjonerskie, broń wszelkiego rodzaju wraz z oprzyrządowaniem, biżuterię, wyroby ze złota, srebra, innych metali lub kamieni szlachetnych, monety złote lub srebrne, metale szlachetne w złomie lub sztabach, niestanowiące wyrobu użytkowego, nieoprawione kamienie szlachetne lub syntetyczne,które znajdują się w budynkach na działce rekreacyjnej, garażu, innym budynku, pomieszczeniach przynależnych, na balkonach, loggiach lub tarasach,
 • gotówkę, karty płatnicze, inne krajowe środki płatnicze, papiery wartościowe, odzież futrzaną i skórzaną, które znajdują się w budynkach na działce rekreacyjnej, garażu, innym budynku, pomieszczeniach przynależnych, na balkonach, loggiach lub tarasach,
 • sprzęt elektroniczny, audiowizualny, fotograficzny, komputerowy, telefoniczny oraz instrumenty muzyczne, urządzenia dostępowe do internetu, telewizji, telefonii, przenośne urządzenia do nawigacji satelitarnej, które znajdują się w garażu, innym budynku, pomieszczeniach przynależnych, domu letniskowym w okresie od 1 listopada do 31 marca (w zakresie kradzieży z włamaniem lub rabunku).

Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia domu i mieszkania w Warcie

Jeżeli coś w domu lub mieszkaniu ulegnie uszkodzeniu, zgłoś ten fakt ubezpieczycielowi (maksymalnie w ciągu 7 dni) i zapobiegnij dalszemu powiększaniu się szkody. Wstrzymaj się jednak z naprawą, która nie jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa, aż do momentu przybycia przedstawiciela Warty. Jeżeli jednak rzeczoznawca nie przybędzie w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia zdarzenia, masz prawo zacząć usuwanie szkód.

Jeżeli przyczyną szkody jest zalanie lub wyciek w ciągu 2 dni powiadom o zdarzeniu także zarządcę budynku. Jeżeli natomiast szkoda była wynikiem przestępstwa (kradzież, dewastacja, wypadek rowerowy), zawiadom policję w ciągu 12 h od momentu, kiedy dowiedziałeś się o zdarzeniu.

Dowiedz się więcej o likwidacji szkody w Warcie

Kiedy opłaca się kupić ubezpieczenie mieszkania i domu w Warcie?

Ubezpieczenie domu i mieszkania w Warcie jest dobrą i elastyczną ofertą. Niewątpliwą zaletą wariantu Dom Komfort jest formuła All Risks, dzięki której nie trzeba się zastanawiać, czy dane zdarzenie wymieniono w zakresie ochrony czy też jest na tyle nietypowe, że nie zostało uwzględnione w warunkach umowy. Natomiast osoby często poruszające się rowerem, docenią z pewnością jego dodatkowe ubezpieczenie poza domem proponowane przez Wartę.

Sprawdź także:

Jaką ochronę samochodu oraz podróży oferuje Warta?

Podobne artykuły
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-05-25

Ubezpieczenie mieszkania – potrzebne dokumenty

Kupujesz pierwszy raz ubezpieczenie mieszkania? Zastanawiasz się, jakich dokumentów będziesz potrzebować? Obawiasz się stosu formalności? Spokojnie, zakup ubezpieczenia domu nie jest wcale skomplikowany....

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-14

Ubezpieczenie mieszkania „Mój dom” MTU

Własne mieszkanie to dla wielu osób najważniejszy element majątku. Warto więc zadbać o jego ochronę. Pierwszym krokiem w tym celu może być wykupienie dobrego ubezpieczenia mieszkania. Sprawdzamy,...

Czytaj więcej
nieruchomosci
Ubezpieczenie nieruchomości
2021-09-22

„W domu” - ubezpieczenie mieszkania i domu Aviva

Ubezpieczenie mieszkania proponowane przez Avivę jest jedną z najbardziej elastycznych opcji dostępnych na rynku. Właściciele nieruchomości mogą rozbudować ochronę lokalu aż o 9 dodatkowych polis.

Czytaj więcej
Komentarze
wil
2019-05-14 11:24
IP: 5.172.x.x
Czy jest możliwe odszukanie na stronie TU Warta mojej polisy Warta Dom ?
odpowiedz
Ubea.pl
2019-05-14 15:41
IP: 81.190.x.x
Na stronie Warty nie ma panelu klienta, z którego można by pobrać dokumenty swojego ubezpieczenia (rozumiem, że pytanie dotyczy takiej funkcjonalności). W celu otrzymania dokumentów polisy należałoby skontaktować się bezpośrednio z Wartą. Sposoby kontaktu z przedstawicielami Warty wymieniamy tutaj: https://ubea.pl/Warta-kontakt%2Cartykul%2C1239/
odpowiedz