Strona główna  |  Wiadomości  |  Ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna - sprawdzam

Ubezpieczenie narciarskie Signal Iduna - sprawdzam

Data aktualizacji: 2021-09-23
Signal Iduna jako jedno z nielicznych towarzystw ubezpieczeniowych oferuje swoim klientom nie tylko ogólne ubezpieczenie turystyczne, ale również polisę dedykowaną specjalnie sportowcom. Jej zakres to jednak jedynie ubezpieczenie OC i sprzętu sportowego, a to trochę mało. Przyjrzyjmy się zatem szczegółom obydwu polis.

Spis treści:

 1. Rodzaje ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna
 2. Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna
 3. Możliwe warianty ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna
 4. Składka i suma ubezpieczenia w Signal Iduna
 5. Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów
 6. Bonusy
 7. Podsumowanie

Rodzaje ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna

1) Bezpieczne Podróże – główna polisa turystyczna obejmujące wypadki za granicą

2) SKI – węższa zakresowo polisa dla narciarzy (w dwóch wariantach, Polska i świat)

Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna

Bezpieczne podróże:

Narciarstwo

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • standard ubezpieczenia stanowią obowiązkowe opcje:
  • koszty leczenia i assistance,
  • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
  • pomoc i ochrona prawna,
 • UWAGA: następstwa uprawiania sportów zimowych należy ubezpieczyć dodatkowo,
 • ubezpieczenie można zawrzeć w formie indywidualnej lub zbiorowej,
 • umowę można zawrzeć na okres od 1 dnia do 1 roku.

SKI:

 • umowę można zawrzeć na cudzy rachunek,
 • ubezpieczyciel może wymagać udostępnienia sprzętu sportowego do oględzin,
 • umowę można zawrzeć w formie indywidualnej lub zbiorowej,
 • minimalny okres ubezpieczenia wynosi 3 dni.

Możliwe warianty ubezpieczenia turystycznego Signal Iduna

Bezpieczne podróże:

1) kosztów leczenia i pomocy assistance

 • koszty ratownictwa do wysokości 6000 euro,
 • leczenie stomatologiczne w nagłych przypadkach (do 600 zł),
 • dzienne świadczenie szpitalne (kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą, do 40 zł za dzień, maksymalnie przez 10 dni),
 • leczenie ambulatoryjne i koszt zakupu zaleconych lekarstw lub środków opatrunkowych,
 • poród przed 32. tygodniem ciąży,
 • transport do szpitala i pomiędzy placówkami medycznymi,
 • transport do kraju zamieszkania (jeśli jest to inny kraj niż Polska – do 5000 euro),
 • kontynuacja podróży (do 500 euro),
 • transport zwłok i osoby towarzyszącej do kraju (jeśli jest to inny kraj niż Polska – do 5000 euro),
 • wyżywienie i zakwaterowanie osoby towarzyszącej (do 100 euro za dzień, maksymalnie 7 dni),
 • koszty rekonwalescencji (do 100 euro za dzień, maksymalnie 7 dni),
 • przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej na wypadek strajków, zamieszek, kataklizmów (maksymalnie 7 dni),
 • pokrycie dodatkowych kosztów przedłużonego pobytu za granicą (do 100 euro, w okresie od 3 do 5 dnia przedłużonego pobytu),
 • opieka nad nieletnimi dziećmi ubezpieczonego i ich transport,
 • koszty wcześniejszego powrotu do kraju,
 • kierowca zastępczy (do 500 euro),
 • pomoc w przypadku opóźnienia lotu (do 250 euro),
 • organizacja przekazania środków pieniężnych (do 200 euro),
 • zwrot kosztów przedłużenia opieki nad zwierzętami domowymi (do 100 euro przez 7 dni),
 • zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski, z którego ubezpieczony nie skorzystał z powodu wypadku (do 300 euro),
 • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, gdy wypadek uniemożliwił korzystanie z ubezpieczonego sprzętu (20 euro za dzień, maksymalnie 200 euro),
 • przekazywanie wiadomości i pomoc Centrum Informacyjnego,
 • pomoc w przypadku utraty lub kradzieży dokumentów,
 • przy wyjazdach do USA, Kanady, Japonii, Australii i na Wyspy Karaibskie wydatki na leczenie ambulatoryjne, zakup lekarstw i zaleconych środków opatrunkowych zwracane są do limitu 2000 euro.

2) następstw nieszczęśliwych wypadków

 • śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku (w przeciągu 2 lat od zdarzenia),
 • trwały uszczerbek na zdrowiu .

3) pomocy i ochrony prawnej

 • zwrotna pożyczka na pokrycie kaucji pieniężnej do wysokości 10000 euro,
 • koszty prawnika do wysokości 2000 euro oraz pomocy prawnej w celu zwolnienia ubezpieczonego z aresztu do wysokości 1000 euro,
 • wyłącznie w przypadku niezbędnej obrony interesów, gdy:
  • istnieje szansa korzystnego dla ubezpieczonego załatwienia sprawy,
  • koszty obrony interesów ubezpieczonego nie przewyższają zamierzonego celu.

4) odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 • szkody wyrządzone na osobie lub rzeczy osobom trzecim,
 • efekty amatorskiego uprawiania sportów wymaga rozszerzenia ubezpieczenia,
 • pokrycie kosztów: odszkodowania należnego osobie trzeciej, prawnika reprezentującego ubezpieczonego w czasie procesu oraz kosztów sądowych, rzeczoznawców niezbędnych do ustalenia okoliczności zdarzenia.

5) bagażu podróżnego

 • rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego,
 • bagaż musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • utrata lub zniszczenie bagażu w efekcie:
  • wystąpienia zdarzenia losowego (np. osunięcie się ziemi lub lawina),
  • akcji ratowniczej,
  • wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
  • udokumentowanej kradzieży z włamaniem,
  • nagłego zachorowania lub wypadku, które uniemożliwiło nadzór nad bagażem,
  • zaginięciem, gdy bagaż znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika lub przechowalni,
 • obowiązuje franszyza integralna w wysokości 100 zł, a szkody poniżej tej kwoty nie są pokrywane przez ubezpieczyciela.

6) sprzętu sportowego

 • zasady takie same, jak w przypadku bagażu podróżnego.

7) dodatkowo można rozszerzyć polisę o ubezpieczenie:

 • kosztów odwołania udziału w imprezie turystycznej,
 • przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • anulowania biletu lotniczego, autokarowego, promowego,
 • uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • pracy fizycznej za granicą,
 • następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych.

SKI:

1) sprzętu sportowego

 • przedmiotem ubezpieczenia może być tylko jeden rodzaj sprzętu sportowego,
 • bagaż musi znajdować się pod opieką ubezpieczonego, uprawnionych do tego osób lub być zamknięty w bezpiecznym miejscu,
 • ubezpieczona jest utrata sprzętu, jego ubytek lub zniszczenie,
 • szkody powstałe wskutek:
  • wypadku lub katastrofy środka transportu,
  • nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania,
  • kradzieży z włamaniem,
  • udokumentowanego rabunku,
 • wypłacone odszkodowanie podlega zwrotowi, jeśli sprzęt uda się odzyskać.

2) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

 • zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportów objętych umową ubezpieczenia,
 • szkody rzeczowe lub osobowe wyrządzone osobie trzeciej w czasie uprawiania sportu, -zakres pomocy taki sam, jak w przypadku OC ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.

Składka i suma ubezpieczenia w Signal Iduna

 • dla określenia sumy ubezpieczenia w złotych przyjmuje się średni kurs euro ustalony przez NBP w dniu poprzedzającym dzień zawarcia ubezpieczenia,

Bezpieczne podróże:

 • w przypadku ubezpieczenia OC przy amatorskim uprawianiu sportów (w tym zimowych):
  • suma ubezpieczenia w zakresie szkód rzeczowych wynosi 25% całkowitej sumy ubezpieczenia,
  • suma ubezpieczenia w zakresie szkód osobowych wynosi 50% całkowitej sumy ubezpieczenia,
 • w przypadku NNW: suma ubezpieczenia od 15000 do 100000 zł,
 • w przypadku bagażu podróżnego i sprzętu sportowego: suma ubezpieczenia od 1000 do 5000 zł (sprzęt fotograficzny i elektroniczny – 50% całkowitej sumy ubezpieczenia),
 • zniżka dla osób poniżej 25. roku życia i zwyżka dla osób starszych niż 65 lat (chyba, że wykupiły dodatkową składkę na choroby przewlekłe),
 • składka płatna jest jednorazowo, z góry, w złotych polskich,
 • jeśli organizatorem jest biuro podróży, może zostać zastosowana franszyza redukcyjna (nie dotyczy bezgotówkowego pokrywania kosztów),
 • jeśli ubezpieczony w chwili podpisywania umowy przebywa za granicą, obowiązuje karencja w wysokości 5 dni.

SKI:

 • sumy ubezpieczenia OC występują w dwóch wariantach:
  • I wariant: szkody rzeczowe – 2500 euro, osobowe – 5000 euro,
  • II wariant: szkody rzeczowe – 5000 euro, osobowe – 10000 euro,
 • suma ubezpieczenia sprzętu sportowego – 3000 zł (może zostać podwyższona maksymalnie o 2000 zł na życzenie ubezpieczonego),
 • suma ubezpieczenia sprzętu sportowego powinna odpowiadać jego wartości rynkowej,
 • franszyza integralna dla każdej szkody wynosi 20 euro.

Wyłączenia odpowiedzialności wspólne dla wszystkich wariantów

 • działanie umyślne lub skutek rażącego niedbalstwa (dotyczy ubezpieczonego oraz każdej osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym),
 • szkody wyrządzone osobom bliskim ubezpieczonemu,
 • koszty poniesione bez zgody Centrali Alarmowej (nie dotyczy wizyty stomatologicznej i jednej wizyty ambulatoryjnej),
 • działanie wbrew decyzjom Centrali Alarmowej,
 • usiłowanie lub popełnienie samobójstwa,
 • działania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • działania wojenne i akty terroru (w wariancie Bezpieczne Podróże ochrona obowiązuje pierwsze 7 dni, o ile wybuch konfliktu był nie do przewidzenia),
 • istnienie przeciwwskazań do podróży zagranicznej,
 • zaburzenia psychiczne, depresja, wady wrodzone,
 • koszty rozmów telefonicznych, faksów, smsów (za wyjątkiem pierwszej rozmowy z Centralą Alarmową),
 • szkody wyrządzone w wyniku naruszenia prawa,
 • szkody wynikające z wad fabrycznych lub zużycia sprzętu sportowego,
 • udział w zawodach, wyścigach, treningach, chyba że została opłacona dodatkowa składka.

Bonusy

 • zniżka dla osób poniżej 25. roku życia.

Podsumowanie

Propozycja Signal Iduna wydaje się być dość rozbudowana, jednak dla narciarzy może okazać się niewygodna. Główne ubezpieczenie turystyczne obowiązuje jedynie za granicą i oferuje szereg opcji, które mogą, ale nie muszą się przydać. Znajdziemy w nim jednak kilka, które mogą żywo zainteresować amatorów białego szaleństwa, jak np. zwrot kosztów niewykorzystanego karnetu narciarskiego czy wypożyczenie sprzętu przy niemożliwości skorzystania ze swojego. Ubezpieczyciel w standardowym pakiecie ujął koszty ratownictwa, ale już za inne ryzyka związane z uprawianiem sportów zimowych trzeba zapłacić dodatkową składkę (np. w przypadku OC czy pomocy prawnej). Dość intrygujący jest też obowiązkowy pakiet, zawierający koszty leczenia i assistance, następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz pomoc prawną (zamiast standardowej odpowiedzialności cywilnej). Ubezpieczenie SKI jest ciekawym, choć dość prostym produktem, stworzonym konkretnie pod narciarzy. Mamy tu zapewnioną ochronę zarówno na świecie, jak i w Polsce. Polisa obejmuje odpowiedzialność cywilną na stoku i ochronę sprzętu sportowego. Brakuje jednak kosztów leczenia i polisy NNW (którą można co prawda wykupić jako osobny produkt, ale jedynie na zdarzenia na terenie Polski), a te wydatki – szczególnie za granicą – mogą okazać się spore.

Więcej o ubezpieczeniu na narty.

Podobne artykuły
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-02-16

Czy ubezpieczenie na narty do każdego kraju kosztuje tyle samo?

Koszty leczenia w Szwajcarii są wyższe niż na Słowacji. Sprawdzamy, czy ta różnica ma wpływ na cenę ubezpieczenia narciarskiego.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2018-01-17

Narty w Polsce – czy warto kupować ubezpieczenie narciarskie?

Osoba jadąca na narty w polskie góry również może zakupić polisę. Sprawdzamy, jaką ochronę zapewnia ubezpieczenie narciarskie osobie korzystającej ze stoków w Polsce.

Czytaj więcej
turystyka
Ubezpieczenie turystyczne
2014-11-28

W góry na narty - ubezpieczenie narciarskie

Narciarstwo cieszy się coraz większą popularnością. Osoby uprawiające ten sport niestety muszą brać pod uwagę ryzyko kontuzji i długotrwałego leczenia. Dlatego wszyscy narciarze przed wyjazdem...

Czytaj więcej
Komentarze