Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Ubezpieczenie autocasco AC w Uniqa

Data publikacji: 2015-03-10

Ubezpieczyciel proponuje klientom ubezpieczenie AC w trzech wariantach różniących się zakresem ochrony: MotoMidi, MotoMaxi lub MotoMega. Sprawdzamy warunki i wyłączenia AC w Uniqa.

Ogólne warunki ubezpieczenia AC w Uniqa

 • ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy (niektóre zagrożenia na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy wymagają dodatkowej składki),
 • wartość pojazdu ustalana jest w oparciu o program Eurotax lub Info Ekspert,
 • przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody lub inne pojazdy silnikowe zarejestrowane na terenie Polski (nie starsze niż 15 lat w momencie zawarcia pierwszej umowy ubezpieczenia AC),
 • umowę można zawrzeć na okres roku lub krótszy (jeśli obejmuje ryzyko kradzieży, to wyłącznie na rok).

Zakres ochrony AC w Uniqa

 • formuła all risks – ochrona przed skutkami wszystkich zdarzeń, których nie wymieniono w wyłączeniach odpowiedzialności,
 • bez względu na zakres ubezpieczenia – szkody powstałe w czasie akcji ratowniczej przy ubezpieczonym zdarzeniu,
 • ubezpieczyciel pokrywa dodatkowe koszty związane z likwidacją szkody (nie są pobierane z sumy ubezpieczenia) do kwoty stanowiącej równowartość 10% sumy ubezpieczenia:
  • wynikłe z zastosowania środków zapobiegających powiększeniu szkody,
  • wynagrodzenie rzeczoznawców,
  • zabezpieczenie pojazdu do dnia oględzin,
  • powypadkowa ocena techniczna,
  • transport pojazdu do miejsca zamieszkania lub warsztatu (do kwoty 1000 zł),

MotoMidi

Szkody powstałe w następstwie:

 • nawalnego deszczu,
 • gradu,
 • huraganu,
 • lawiny,
 • osuwania i zapadania się ziemi,
 • powodzi,
 • pożaru,
 • trąby powietrznej,
 • trzęsienia ziemi,
 • uderzenia pioruna,
 • zatopienia pojazdu,
 • innych działań sił przyrody,

Za dodatkową opłatą:

 • kradzież pojazdu,
 • rozbój.

MotoMaxi

Wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia (w tym kradzież, rabunek i wandalizm).

MotoMega

Dodatkowe opcje:

 • zniszczenie lub utrata fotelika dziecięcego (jeśli znajdował się w skradzionym aucie),
 • koszty wymiany zamków uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży,
 • wymiana kluczyków (również w przypadku ich zagubienia),
 • AutoKoło: uszkodzenie opon i/lub felg przez uszkodzoną nawierzchnię (wyłącznie pierwsze zdarzenie),
 • ochrona zniżek po szkodzie,
 • brak franszyzy integralnej,
 • brak pomniejszenia odszkodowania o zużycie eksploatacyjne.

Suma ubezpieczenia AC w Uniqa i składka

 • suma ubezpieczenia pomniejszana jest każdorazowo o sumę wypłaconego świadczenia,
 • suma ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego nie może być wyższa niż 20% sumy ubezpieczenia pojazdu (maksymalnie 20 tys. zł),
 • suma ubezpieczenia AutoKoło wynosi 1500 zł,
 • składkę oblicza się według poniższej tabeli frakcyjnej:
Okres ubezpieczenia Wysokość składki rocznej
do 1 miesiąca 20%
do 2 miesięcy 30%
do 3 miesięcy 40%
do 4 miesięcy 50%
do 5 miesięcy 60%
do 6 miesięcy 70%
do 7 miesięcy 80%
do 8 miesięcy 90%
powyżej 8 miesięcy 100%
 • wysokość zwyżek i zniżek przy umowach na jeden rok (system Bonus Malus):
Okres bezszkodowy Klasa taryfowa Współczynnik korygujący Wysokość zwyżek lub zniżek składki podstawowej
3 lub więcej szkód w ciągu ostatniego roku BM5 1,80 + 80%
2 szkody w ciągu ostatniego roku BM4 1,40 + 40%
Składka podstawowa, max 1 szkoda w ciągu ostatniego roku BM3 1,00 0%
Bezszkodowy ostatni rok BM2 0,85 - 15%
Bezszkodowe ostatnie 2 lata BM1 0,60 - 40%
Bezszkodowe ostatnie 3 lata BM0 0,40 - 60%
 • składka płatna jest jednorazowo, chyba że ustalono inaczej.

Likwidacja szkody

 • niezwłocznie, do 7 dni od zdarzenia, należy zgłosić szkodę do Centrum Alarmowego i konsultować z nim wszelkie działania,
 • górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela stanowi wartość pojazdu z dnia powstania szkody i według cen z dnia ustalania odszkodowania,
 • wycena odbywa się w oparciu o system Audatex lub Eurotax (ceny nie mogą być jednak wyższe niż średnie zalecane przez producenta pojazdu),
 • obowiązuje franszyza integralna w wysokości 10% odszkodowania, min. 400 zł (oprócz wariantu MotoMega),
 • w przypadku trzeciej i kolejnej szkody (z wyłączeniem kradzieży) franszyza integralna wzrasta do wysokości 20% odszkodowania,
 • możliwa jest naprawa poza granicami Polski, do wysokości 1000 euro,
 • odszkodowanie za części zamienne jest pomniejszane o zużycie eksploatacyjne (można wykupić amortyzację, ale tylko w pojazdach nie starszych niż 13 lat):
  • 5% wartości amortyzowanej części za każdy rok eksploatacji powyżej 1 roku,
  • nie więcej niż 60%,
  • nie dotyczy poduszek powietrznych, pasów bezpieczeństwa oraz ich napinaczy i sterowników,
  • nie dotyczy pojazdów do 5 roku eksploatacji.

Wyłączenia odpowiedzialności w AC Uniqa

 • pojazdy, które:
  • są „składakami” (nie zostały oryginalnie wyprodukowane w fabryce),
  • są starsze niż 15 lat (wyjątkiem jest przedłużenie poprzedniej umowy AC),
  • biorą udział w rajdach, konkursach, próbach i treningach
  • wykorzystywane są do jazd próbnych, badawczych, doświadczalnych,
  • nie są wyposażone w atestowane zabezpieczenia antykradzieżowe (jeśli to ryzyko jest objęte ubezpieczeniem) lub nie zostały prawidłowo zamknięte,
  • nie mają aktualnego badania technicznego i nie są dopuszczone do ruchu,
  • mają układ kierowniczy po prawej stronie,
  • używane niezgodnie z przeznaczeniem lub normami producenta,
  • zostały użyte jako narzędzie przestępstwa,
 • przyczepy lekkie (do 400 kg ładowności) i kempingowe,
 • motocykle i motorowery w zakresie ubezpieczenia od kradzieży,
 • quady,
 • kabriolety (pojazdy z miękkim dachem),
 • szkody poniżej 400 zł,
 • celowe działania ubezpieczonego lub osób pozostających z nim w tym samym gospodarstwie domowym,
 • działania zwierząt,
 • wynik rażącego niedbalstwa,
 • kierowanie po użyciu alkoholu lub środków odurzających,
 • zniszczenie ogumienia i felg (o ile nie wykupiono dodatkowego ubezpieczenia),
 • pożar pojazdu lub jego wyposażenia wynikły z nieprawidłowości instalacji gazowej,
 • szkody eksploatacyjne,
 • wady fabryczne pojazdu,
 • działania wojenne, strajki, zamieszki, rozruchy, alty terrorystyczne, czynny udział w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg,
 • obowiązkowe świadczenia na rzecz wojska lub policji,
 • szkody powstałe w wyniku przemieszczenia się ładunków wewnątrz pojazdu,
 • zassanie wody do silnika,
 • na terenie Rosji, Białorusi i Ukrainy, jeśli nie opłacono dodatkowej składki:
  • pożar,
  • wybuch,
  • działanie czynnika termicznego lub chemicznego,
  • kradzież i rozbój,
 • dodatkowe koszty związane z czasowym brakiem możliwości korzystania z samochodu, koszty parkowania, paliwa i wynajęcia pojazdu zastępczego,
 • wartość emocjonalna lub kolekcjonerska pojazdu.

Uwaga – pojazdy używane do celów specjalnych mogą zostać ubezpieczone po opłaceniu dodatkowej składki.

Bonusy:

 • przy wariantach MotoMidi i MotoMaxi – Assistance Standard gratis,
 • w wariancie MotoMega – Assistance Premium gratis,
 • formuła all risk we wszystkich trzech wariantach,
 • 60% zniżki po 3 latach bezszkodowej jazdy (za dodatkową opłatą dopuszczalna jest jedna szkoda na 3 lata),
 • ochrona opon w ramach pakietu MotoMega.
Tagi:

Komentarze