Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Liberty Ubezpieczenia
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Rezygnacja i wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

Data publikacji: 2016-01-12

Nie każda decyzja o zakupie ubezpieczenia, jest bardzo dobrze przemyślana. Wiele osób po podpisaniu umowy dochodzi do wniosku, że ich decyzja była pochopna. Polisa staje się niepotrzebna ...

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

... również wtedy, gdy wygasa ryzyko ubezpieczeniowe (np. po sprzedaży ubezpieczonego mienia lub spłacie kredytu). Dlatego rezygnacja z ubezpieczenia jest bardzo istotną kwestią. Warto sprawdzić, jak ta czynność została uregulowana przez obowiązujące przepisy. W pierwszej kolejności trzeba sięgnąć do jednego z kodeksów.

Kodeks cywilny określa tylko ogólne zasady rezygnacji z każdej polisy

Ogólne informacje na temat odstąpienia od umowy ubezpieczenia oraz jej rozwiązania, znajdziemy w ustawie kodeks cywilny (KC). Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że KC określa tylko ogólne zasady dotyczące stosunków między ubezpieczonym i ubezpieczycielem. W przypadku niektórych polis (np. ubezpieczeń OC dla kierowców), przepisy szczegółowe wprowadzają zupełnie inne rozwiązania.

 • Kluczowe uregulowanie w kodeksie cywilnym (patrz art. 812 KC) wskazuje, że klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, jeżeli ubezpieczenie dotyczy okresu dłuższego niż sześć miesięcy. Podany termin odstąpienia (30 dni) dotyczy konsumentów, czyli osób nabywających polisę do celów bezpośrednio niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową. Przedsiębiorcy mogą odstąpić od umowy ubezpieczenia przez 7 dni po jej zawarciu (jeśli okres ochrony przekracza pół roku).
 • Artykuł 812 kodeksu cywilnego mówi również o tym, że ubezpieczyciel może wypowiedzieć umowę zawartą na czas określony, tylko po zajściu okoliczności wskazanych w ustawie. Takie wypowiedzenie jest dopuszczalne również wtedy, gdy ogólne warunki ubezpieczenia (tzw. OWU) albo zapisy umowy, przewidują ważny powód zakończenia ochrony. Trzeba dodać, że art. 814 KC przyznaje ubezpieczycielowi prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli ponosił on odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a klient nie dokonał wpłaty w terminie.
 • Kolejny przepis (art. 816 KC) wskazuje, że po ujawnieniu okoliczności istotnie zmieniających ryzyko wypadku, każda ze stron umowy ubezpieczenia może domagać się korekty składki. W odpowiedzi, druga strona (tj. ubezpieczony lub ubezpieczyciel) ma 14 dni na wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym. Warto pamiętać, że artykułu 816 KC nie stosuje się do ubezpieczeń na życie.

Rezygnacja z obowiązkowej polisy dla kierowców nie jest zbyt trudna

W naszym kraju, najpopularniejszym ubezpieczeniem jest polisa OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjne). Co roku, polscy ubezpieczyciele wystawiają ponad 20 milionów takich polis. W związku z tym, warto pokrótce zaprezentować szczególne zasady rezygnacji z OC komunikacyjnego. Określa je ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 • Wspomniana ustawa przewiduje automatyczne przedłużenie OC dla kierowców (patrz art. 28). Można uniknąć tej procedury, jeżeli kierowca pisemnie powiadomi ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy. Takie powiadomienie musi zostać dostarczone przynajmniej na jeden dzień przed końcem okresu ważności ubezpieczenia. Wyjątek dotyczy wypowiedzeń wysyłanych Pocztą Polską. W przypadku takich przesyłek, wystarczy ich nadanie na jeden dzień przed upływem terminu ważności ubezpieczenia. Do celów dowodowych trzeba jednak zachować potwierdzenie nadania listu poleconego. Nawet jeśli klient nie wypowiedział umowy ubezpieczenia OC przed jej przedłużeniem na kolejny okres, to nie musi on opłacać niechcianej polisy przez kolejny rok. Od lutego 2012 r. kierowca może wypowiedzieć automatycznie przedłużoną umowę polisy OC, jeżeli posiada takie samo ubezpieczenie w innej firmie i zapłaci składkę za okres faktycznej ochrony (od automatycznego przedłużenia polisy do dnia jej wypowiedzenia). Takie rozwiązanie zapewnia kierowcom możliwość częstej zmiany polis. Jego wprowadzenie przyczyniło się do zwiększenia konkurencji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Warto wspomnieć, że wypowiedzenie umowy polisy OC, wymaga tylko uzupełnienia kilku informacji w jednostronicowym formularzu.

Zobacz gotowy wzór wypowiedzenia umowy OC, który przygotowała nasza porównywarka.

 • Kierowca może skorzystać z możliwości wypowiedzenia umowy OC również wtedy, gdy zakupił ubezpieczony pojazd. W takiej sytuacji, często konieczna jest aktualizacja (tzw. rekalkulacja) rocznej składki. Można uniknąć wspomnianej procedury dzięki wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia otrzymanej razem z samochodem. Od lutego 2012 r. wypowiedzenie jest możliwe do końca nabytej umowy (poprzednio obowiązywał termin 30 dni). Trzeba jednak zadbać, aby nie wystąpiła przerwa pomiędzy okresem ochrony wypowiedzianej oraz kupowanej polisy. Nawet krótkotrwały brak ubezpieczenia może zostać wykryty przez system informatyczny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. elektronicznego policjanta). Wspomniana instytucja nakłada kary również za kilkudniową przerwę w ochronie ubezpieczeniowej.

Dowiedz się więcej o zasadach działania wirtualnego policjanta i karach za brak OC nakładanych przez UFG

W kontekście wypowiedzeń obowiązkowego OC trzeba pamiętać, że nadanie odpowiedniego pisma za pośrednictwem Poczty Polskiej jest równoznaczne z jego złożeniem u ubezpieczyciela (w tym samym dniu). Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinien przyjąć także agent współpracujący z danym ubezpieczycielem. Takie rozwiązanie obowiązuje po nowelizacji przepisów, która nastąpiła w lutym 2012 r. Wspomniana nowelizacja potwierdziła również, że osoba kupująca obowiązkowe OC przez Internet lub telefon, przez kolejne 30 dni może odstąpić od umowy (bez podania przyczyn). Takie rozwiązanie sprawia, że kierowcy nabywający polisę na odległość, np przez porównywarki oc, znajdują się w lepszej sytuacji niż pozostali posiadacze OC.

W przypadku ubezpieczeń osobowych obowiązują szczególne reguły

Zasady rezygnowania z polis osobowych (ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia NNW), doczekały się osobnych regulacji na gruncie kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 830 KC, klient może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia osobowego w każdym czasie, ale powinien zachować termin przewidziany w umowie lub OWU. Gdy termin wypowiedzenia nie został określony, to przyjmuje się, że rezygnacja z polisy ma natychmiastowe skutki. Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, to niezapłacenie składki w dodatkowym terminie wyznaczonym przez ubezpieczyciela, jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy ubezpieczenia na życie lub NNW. Warto dodać, że firma oferująca polisy osobowe, może wypowiedzieć umowę ubezpieczeniową tylko wtedy, gdy pozwala jej na to ustawa.

Tagi:

Komentarze