Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Przesłanki rozwiązania umowy OC - wyrejestrowanie pojazdu

Ostatnia aktualizacja: 2014-08-12

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i jest to odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego. Najwięcej jednak problemów wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych i będących posiadaczami polis ubezpieczenia OC sprawia czas lub przyczyna rozwiania tejże umowy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie przesłanek rozwiązania tej umowy i problemów sygnalizowanych przez konsumentów ubezpieczeniowych.

Wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego

Zgodnie z art. 33 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z chwilą wyrejestrowania pojazdu mechanicznego. Jest to pierwsza przesłanka, która przewiduje rozwiązanie umowy ubezpieczenia przed upływem okresu, na który została zawarta. Dotyczy ona zarówno umów zawieranych na okres 12 miesięcy, jak również krótkoterminowych umów ubezpieczania OC. Przesłanki wyrejestrowania pojazdu mechanicznego wskazane są natomiast w art. 79 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Zgodnie z tym przepisem pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku

 • przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę, zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą
 • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 • przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie.

Należy wyraźnie podkreślić, iż czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, o którym mowa w art. 78a ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nie powoduje rozwiązania się umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Aktualnie czasowe wycofanie pojazdu z ruchu uzasadnia jedynie zmniejszenie wysokości składki. Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku czasowego wycofania pojazdu z ruchu w rozumieniu art. 78a ustawy - Prawo o ruchu drogowym, skutkującego zmniejszeniem prawdopodobieństwa wypadku w okresie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń, na wniosek posiadacza pojazdu mechanicznego, jest obowiązany do proporcjonalnego obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. W takiej sytuacji składka ubezpieczeniowa, po uwzględnieniu przysługujących posiadaczowi pojazdu mechanicznego zniżek składki, ulega obniżeniu nie mniej niż o 95%.

Dowiedz się więcej o wypowiedzeniu OC

Tagi:

Komentarze