Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Przesłanki rozwiązania umowy OC - upływ czasu na który polisa została zawarta

Ostatnia aktualizacja: 2013-10-12

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest określone Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i jest to odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone w związku z ruchem pojazdu mechanicznego przez posiadacza tego pojazdu lub kierującego. Najwięcej jednak problemów wszystkim posiadaczom pojazdów mechanicznych i będących posiadaczami polis ubezpieczenia OC sprawia czas lub przyczyna rozwiania tejże umowy.

Upływ czasu, na który została zawarta - POLISA OC

Zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta. Przesłanka ta dotyczy zarówno umów ubezpieczenia zawieranych na okres 12 miesięcy, jak również krótkoterminowych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Problemy dla posiadaczy OC pojawiają się natomiast dopiero w praktycznym stosowaniu zapisów Ustawy w związku z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Zgodnie bowiem z tym przepisem, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy. W sytuacji braku stosownego oświadczenia lub jego złożenia po terminie, przy jednoczesnym fakcie zapłaty składki w pełnej wysokości, dochodzi do zawarcia nowej umowy na kolejne 12 miesięcy.

Zawarcie umowy ubezpieczenia samochodu z innym zakładem ubezpieczeń będzie skutkowało w takiej sytuacji wejściem w tzw. podwójne ubezpieczenie. Odnosząc się natomiast do kwestii momentu złożenia oświadczenia woli, wskazać należy, że o ile sam termin został wskazany w art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu wskazanego w umowie), o tyle brak jest wskazania, kiedy wypowiedzenie wiąże drugą stronę. Biorąc pod uwagę, że do umów ubezpieczenia obowiązkowego (w tym ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego) w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego (art. 22 ustawy), uznać należy, że kwestię momentu złożenia oświadczenia woli aktualnie reguluje dyspozycja art. 61 k.c., zgodnie z którym oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie (ubezpieczycielowi), jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Konkludując, uznać należy, że skutek prawny złożenia wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC polegający na rozwiązaniu stosunku prawnego ziści się wówczas, gdy ubezpieczyciel otrzyma pismo wypowiadające umowę. Nie jest istotne, czy faktycznie zapozna się z treścią tego wypowiedzenia. Otrzymanie przez zakład ubezpieczeń oświadczenia o wypowiedzeniu w terminie późniejszym niż na jeden dzień przed upływem okresu wskazanego w umowie nie wywoła zamierzonego rezultatu. Dalszą konsekwencją będzie zawarcie nowej umowy na następny okres 12 miesięcy. Krótkiego omówienia wymaga również kwestia oceny skuteczności złożonego oświadczenia o wypowiedzeniu, jeśli przedostatni dzień obowiązywania umowy będzie przypadał na dzień ustawowo wolny od pracy (np. w święta lub w niedzielę). Zagadnienie to jest również częstym przedmiotem zapytań ze strony konsumentów. W takiej sytuacji zastosowanie znajdzie art. 115 k.c., zgodnie z którym jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego. Dni uznane ustawowo za wolne od pracy wskazane są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. W świetle tej ustawy dniami wolnymi od pracy są: 1 stycznia - Nowy Rok, pierwszy dzień Wielkiej Nocy, drugi dzień Wielkiej Nocy, 1 maja - Święto Państwowe, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, dzień Bożego Ciała, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1 listopada - Wszystkich Świętych, 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości, 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia, 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia, a także niedziele. Jeżeli w danym stanie faktycznym termin końcowy na złożenie wypowiedzenia będzie przypadać w niedzielę lub w wyżej wskazane święto to termin ten - stosownie do art. 115 k.c. - zostanie przeniesiony na najbliższy dzień „roboczy” i upłynie z końcem tego dnia. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, iż art. 115 k.c. nie będzie miał zastosowania, jeżeli termin końcowy do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu będzie przypadał w sobotę, nawet wtedy gdy regulaminy czasu pracy danego ubezpieczyciela będą przewidywać sobotę jako dzień wolny od pracy.

Tagi:

Komentarze

2012-04-26 13:33

zuza

ile zachodu z tym wszystkim!