Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

Podwójne ubezpieczenie OC - zapomniałem wypowiedzieć poprzedniej umowy OC

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Przykład:

Nabywca kupił na kredyt samochód osobowy dnia 30 marca 2014 roku. Bank, który mi udzielił kredytu jest współwłaścicielem pojazdu, dokonał też pierwszego ubezpieczenia OC i AC od dnia 1 kwietnia 2014. Poprzedni właściciel miał zawartą umowę z innym ubezpieczycielem. Nabywca odebrał od niego pojazd 4 kwietnia 2008, a ponieważ miał już nowe ubezpieczenie nie żądał od niego dotychczasowego. Poprzedni ubezpieczyciel wysłał do nabywcy wezwanie do zapłaty za ubezpieczenie OC na 2008. Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych dotychczasowa umowa powinna być wypowiedziana. Kto miał ją wypowiedzieć nabywca, czy Bank, który zawarł nową umowę ubezpieczeniową? Czy poprzedni ubezpieczyciel ma prawo żądać całej kwoty ubezpieczenia mimo że pojazd jest ubezpieczony u innego ubezpieczyciela?

Kwestia podwójnego ubezpieczenia OC przy zakupie używanego samochodu jest częstym problemem z powodu obecnego kształtu przepisów. Obecnie istnieją projekty zmian ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, bowiem problem ten występuje nagminnie.

Zgodnie z art. 28 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2. W myśl ust. 2 zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:

  • nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych albo
  • w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń, ogłoszenia lub zarządzenia likwidacji zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego.

Jeżeli nabywca chce zrezygnować z ubezpieczenia OC wykupionego przez poprzednika powinien je on lub bank (jeśli pojazd był zakupiony na kredyt), skoro jesteście współwłaścicielami, zgodnie z art. 31 ustawy wypowiedzieć. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Fakt, że nabywca i bank są uprawnieni do wypowiedzenia umowy wynika ze stosunku współwłasności.

Z przypadku wynika, że musicie Państwo ponosić koszty dwóch ubezpieczeń OC do czasu skutecznego wypowiedzenia i pamiętać w przyszłości, żeby zrezygnować z tego drugiego. Nie tylko Pan ma płacić za to drugie OC, bank jako współwłaściciel też musi uczestniczyć w tym finansowo. Koszty ponosicie Państwo wspólnie.

PODSTAWA PRAWNA - stan 01.06.2008r.

Art. 28, 31, ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003r., Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.)

Tagi:

Komentarze

2011-06-01 11:39

odmęt

Czy teraz czasem coś się niedawno nie zmieniło i nie jest tak, że można wypowiedzieć zawsze umowę ubezpieczenia OC po terminie w czasie do 30 dni? Bo pamiętam, że coś takiego mieli teraz wprowadzić, albo już wprowadzili.