pon-pt godz 9:00-17:00

71 722 80 00

Kontakt
  • Link4
  • AXA Ubezpieczenia
  • Aviva
  • Proama
  • PZU
  • Warta
  • You Can Drive

POMOC Odszkodowawcza

2015-01-05 08:05

Łukasz PZo

Sprawca zbiegł z miejsca wypadku W sytuacji kiedy doszło do wypadku komunikacyjnego, zaś jego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia a Policja nie ustaliła jego tożsamości, ani numerów rejestracyjnych pojazdu, roszczenia poszkodowanych zaspokaja specjalnie w tym celu powołana instytucja jaką jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Należy pamiętać, że Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaci odszkodowanie tylko za szkody na osobie: uszkodzenie ciała, utratę zdrowia, śmierć poszkodowanego. Osoba bezpośrednio poszkodowana może wobec Funduszu zgłaszać roszczenia kolejno o: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (np. kosztów leczenia, rehabilitacji) rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem, w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku jednorazowe odszkodowanie rentę na zwiększone potrzeby polegająca na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją zwrot utraconych zarobków Powszechny Zakład Odszkodowań prowadzi postępowania o zwrot należnych roszczeń przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Oczekujesz pomocy? Zgłoś się do nas. Bezpłatne konsultacje prawne: http://pzolukaszodszkodowania.pl.tl

2015-01-05 08:04

Łukasz PZO

Pomagamy, gdy należy się pomoc Potrącenie rowerzysty, pieszego Często w zdarzeniach drogowych obrażeniom ulegają rowerzyści i piesi określani jako niechronieni uczestnicy dróg. W większości przypadków do wypadków dochodzi na skutek nieostrożności kierowców pojazdów mechanicznych. Podstawą prawną ustalającą odpowiedzialność sprawcy jest tzw. zasada ryzyka. Oznacza ona, że posiadacz mechanicznego środka komunikacji odpowiada za szkody nim wyrządzone, chyba że zaistnieją okoliczności zwalniające go od tej odpowiedzialności tj. siła wyższa, wyłączna wina osoby trzeciej lub samego poszkodowanego. Świadczenia przysługujące poszkodowanemu rowerzyście, pieszemu mogą obejmować: zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem (np. kosztów leczenia, rehabilitacji) zwrot utraconych dochodów za okres niesprawności po wypadku skutkujących niemożnością wykonywania pracy (prowadzenia działalności) rentę uzupełniającą, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku Jeżeli w wyniku wypadku nastąpiła śmierć poszkodowanego, wówczas rodzinie przysługują odpowiednie roszczenia związane z tragicznym zdarzeniem. Oczekujesz pomocy? Zgłoś się do nas. Bezpłatne konsultacje prawne: http://pzolukaszodszkodowania.pl.tl