Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ostatnia aktualizacja: 2013-09-27

Firmy świadczące usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC biura rachunkowego zapewnia ochronę do sumy gwarancyjnej w wysokości 15 tys. euro, a za jej brak może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 1 roku.

Oblicz ubezpieczenie

SAMOCHÓD DOM TURYSTYCZNE ŻYCIE

Ubezpieczenie oc biura rachunkowego

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność usługową z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym także przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego (o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanych dalej „czynnościami doradztwa podatkowego”). Ubezpieczeniem objęte są biura rachunkowe prowadzące tego typu działalność. Obowiązkowe ubezpieczenie ma służyć jako ochrona Ubezpieczonego od wystąpienia szkody wyrządzonej w związku z prowadzeniem księgowości lub doradztwa podatkowego.

Zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Ubezpieczeniem OC objęta została odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczeni OC nie obejmuje szkód:

 • Utraty mienia, jego uszkodzenie lub zniszczenie przez Ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu.
 • Wyrządzonych przez Ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień.
 • Polegających na zapłacie kar umownych.
 • Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przez Ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki zostały objęte umową ubezpieczenia OC, zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi:

 • 15 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.
 • 10 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • 5 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Sankcje za brak polisy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe to zbyt poważne zadania, aby za brak ubezpieczenia OC nie groziły sankcje karne. Zgodnie z art. 79 pkt. 7 ustawy o rachunkowości, za prowadzenie ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez ubezpieczenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek (najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540 (art. 33 par. 1 kk) oraz wysokość jednej stawki (sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani wyższa niż 2000 zł (art. 33 par. 3 kk).

Za brak ubezpieczenia OC grozi także kara ograniczenia wolności – od miesiąca do roku (art. 34 par. 1 kk). W czasie odbywania takiej kary ograniczenia wolności skazany nie może zmieniać miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Tagi:

Komentarze

2012-06-27 16:21

witek

A jak księgowy pomaga klientowi ukryć ekstra dochody, to ile mu grozi za to więzienia?

2016-05-16 10:40

chris77.65.5.210

jakieś strasznie nieaktualne informacje

2016-05-16 10:46

Ubea81.190.208.17

Artykuł pochodzi sprzed kilku lat, więc oczywiście część informacji może już być nieaktualna. Jeżeli masz jakieś konkretne pytania w tym temacie, napisz, a na pewno odpowiemy.