Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Ostatnia aktualizacja: 2021-09-09

Firmy świadczące usługi związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Polisa OC biura rachunkowego zapewnia ochronę do sumy gwarancyjnej w wysokości 15 tys. euro, a za jej brak może grozić kara pozbawienia wolności nawet do 1 roku.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 r. określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność usługową z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym także przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie czynności doradztwa podatkowego (o których mowa w art. 76a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zwanych dalej „czynnościami doradztwa podatkowego”). Ubezpieczeniem objęte są biura rachunkowe prowadzące tego typu działalność. Obowiązkowe ubezpieczenie ma służyć jako ochrona Ubezpieczonego od wystąpienia szkody wyrządzonej w związku z prowadzeniem księgowości lub doradztwa podatkowego.

Spis treści:

 1. Zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego
 2. Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego
 3. Sankcje za brak polisy

Zakres ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Ubezpieczenie oc biura rachunkowego Ubezpieczeniem OC objęta została odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, w związku z wykonywaną działalnością. Ubezpieczeni OC nie obejmuje szkód:

 • Utraty mienia, jego uszkodzenie lub zniszczenie przez Ubezpieczonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu.
 • Wyrządzonych przez Ubezpieczonego po utracie uprawnień do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania działalności przed utratą tych uprawnień.
 • Polegających na zapłacie kar umownych.
 • Powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności przez Ubezpieczonego.

Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki zostały objęte umową ubezpieczenia OC, zależy od przedmiotu działalności przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz czynności doradztwa podatkowego i wynosi:

 • 15 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i czynności doradztwa podatkowego.
 • 10 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wykonywanie czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
 • 5 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest wyłącznie wykonywanie czynności doradztwa podatkowego.

Sankcje za brak polisy

Prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz doradztwo podatkowe to zbyt poważne zadania, aby za brak ubezpieczenia OC nie groziły sankcje karne. Zgodnie z art. 79 pkt. 7 ustawy o rachunkowości, za prowadzenie ksiąg rachunkowych lub wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez ubezpieczenia podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek (najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540 (art. 33 par. 1 kk) oraz wysokość jednej stawki (sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani wyższa niż 2000 zł (art. 33 par. 3 kk).

Za brak ubezpieczenia OC grozi także kara ograniczenia wolności – od miesiąca do roku (art. 34 par. 1 kk). W czasie odbywania takiej kary ograniczenia wolności skazany nie może zmieniać miejsca stałego pobytu bez zgody sądu, jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Tagi:

Komentarze

2017-11-28 12:27

olo83.7.x.x

czyli jak przyjdzie kontrola i przypisze kare za błąd w prowadzeniu ksiąg handlowych (nie kpir) oraz błąd w deklaracji pit /vat to można mieć na to pieniądze z ubezpieczenia? pełną kwotę do 40k czy jakieś proporcje?

2017-11-28 12:29

olo83.7.x.x

a chodzi o ubezpieczenie podstawowe 10 000 euro – w sytuacji, gdy przedmiotem działalności jest tylko usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych(handlowych) i deklaracje.

2017-11-28 13:07

Ubea.pl81.190.x.x

Obowiązkowe ubezpieczenie właścicieli biur rachunkowych chroni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaną działalnością. Jeżeli w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości przedsiębiorca poniesie szkody, może domagać się od biura rachunkowego wypłaty odszkodowania. I takie odszkodowanie będzie pokryte właśnie z ubezpieczenia. Ubezpieczyciel ma jednak prawo do regresu, jeśli stwierdzi rażące niedbalstwo biura rachunkowego.

2017-11-28 14:15

olo83.7.x.x

1. "w wyniku wadliwego prowadzenia księgowości"- w obowiązkowym to również deklaracje? 2. "odszkodowanie będzie pokryte właśnie z ubezpieczenia" pyt. w całości do 10k euro i wypłata zmniejsza to sumę ubezpiecz 3. czy wszystkie oferty polis ubezpieczycieli z tyt obowiązkowego OC mają(muszą mieć) te same warunki OW i zakres 4. są oferujące wyłączenie prawa do regresu

2017-11-28 16:04

Ubea.pl81.190.x.x

1. Obowiązkowe ubezpieczenie dotyczy jedynie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Czynności związane z deklaracjami podatkowymi są już objęte dobrowolną polisą OC biura rachunkowego. 2. Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie maksymalnie do wysokości sumy gwarancyjnej. Jeśli zdecydowano się na minimalną sumę gwarancyjną to jest to 10 000 euro. Suma gwarancyjna jest podana w odniesieniu do jednego zdarzenia. 3. Wszystkie oferty muszą oferować taki sam minimalny zakres ochrony (zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2014 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001616/O/D20141616.pdf ), jednak ubezpieczyciel może zaoferować rozszerzenie ochrony. 4. Są ubezpieczyciele oferujący wyłączenie prawa do regresu w razie rażącego niedbalstwa. Wiąże się to z dopłatą dodatkowej składki. Gdyby miał Pan więcej pytań w temacie ubezpieczenia dla właścicieli biur rachunkowych, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z ubezpieczycielem oferującym taką polisę. Odpowie on dokładnie na wszystkie pytania.

2016-05-16 10:40

chris77.65.x.x

jakieś strasznie nieaktualne informacje

2016-05-16 10:46

Ubea81.190.x.x

Artykuł pochodzi sprzed kilku lat, więc oczywiście część informacji może już być nieaktualna. Jeżeli masz jakieś konkretne pytania w tym temacie, napisz, a na pewno odpowiemy.

2012-06-27 16:21

witek

A jak księgowy pomaga klientowi ukryć ekstra dochody, to ile mu grozi za to więzienia?