Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC

Ostatnia aktualizacja: 2014-07-09

Jaki pojazd musi posiadać ubezpieczenie OC. Kary za brak OC w 2014 r.. Okres obowiązywania OC i możliwość wypowiedzenia. Kogo chroni OC

Ustawa nakłada obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego. Za pojazd taki uważa się:

 1. pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower i przyczepę określone w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 2. pojazd wolnobieżny w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa;
 3. pojazd historyczny, tzn. taki, który stanowi:

  • pojazd zabytkowy w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
  • pojazd wpisany do księgi inwentarza muzealiów zgodnie z przepisami dotyczącymi ewidencjonowania dóbr kultury w muzeach,
  • pojazd mający co najmniej 40 lat,
  • pojazd mający co najmniej 25 lat i uznany przez uprawnionego rzeczoznawcę samochodowego za pojazd unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji;
 4. pojazdy zarejestrowane za granicą i dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. inne pojazdy będące w posiadaniu jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw obrony narodowej albo organów i jednostek nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, napędzane umieszczonym na nich silnikiem zasilanym z własnego źródła energii, wraz z ciągniętym wszelkiego rodzaju sprzętem.

Konsekwencje braku ubezpieczenia OC w 2014 roku

Kary za brak OC ustalane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podstawowa kara dla auta osobowego to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. Wskazane powyżej opłaty uzależnione są od okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w każdym roku kalendarzowym i wynoszą:

 • 20% opłaty wskazanych powyżej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 3 dni w roku 2014 to kara 670 zł
 • 50% opłaty wskazanych powyżej w przypadku, gdy okres ten nie przekracza 14 dni w roku 2014 to kara 1680 zł
 • 100% opłaty wskazanych powyżej w przypadku, gdy okres przekracza 14 dni, w roku 2014 to kara 3360 zł

Zobacz aktualne kary za brak OC

Prócz kary finansowej, o której mowa powyżej, organy kontrolne mogą posiadaczowi odebrać dowód rejestracyjny pojazdu. Gdy posiadacz nie ma ubezpieczenia obowiązkowego OC a jest sprawcą wypadku odszkodowanie za niego zapłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny za szkody w mieniu i na osobie. Jednakże UFG po wypłacie odszkodowania oprócz kary za brak ubezpieczenia może żądać jego zwrotu.

Okres ubezpieczenia oraz możliwość rezygnacji z umowy

Zasadniczym okresem trwania umowy ubezpieczenia jest okres 12 miesięczny. Jeżeli umowa nie zostanie wypowiedziana pisemnie przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu wskazanego na polisie umowa ubezpieczenia automatycznie zawierana jest na następny okres. Ustawa przewiduje także krótsze okresy ubezpieczenia w stosunku do pojazdów zarejestrowanych czasowo, pojazdów zarejestrowanych za granicą, pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych. Również można zawrzeć umowę ubezpieczenia krótkoterminowego zarejestrowanego na stałe pojazdu, jednakże tylko przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaż pojazdów mechanicznych w zakresie pojazdów przeznaczonych do kupna lub sprzedaży pojazdów mechanicznych. . Minimalny okres na jaki można zawrzeć umowy krótkoterminowe to okres 30 dni. Tego typu umowy nie ulegają automatycznemu przedłużeniu. Natomiast umowa roczna ulega automatycznemu przedłużeniu i jej zakończenie może nastąpić przez wypowiedzenie - może ono być dokonane nie później niż jeden dzień przed upływem dwunastomiesięcznego okresu ubezpieczenia poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w Zakładzie ubezpieczeń (za potwierdzeniem odbioru) lub pocztą listem poleconym. Brak wypowiedzenia umowy w jednym zakładzie i zawarcie umowy w innym spowoduje, iż dotychczasowa umowa przedłuży się automatycznie przy równoczesnym obowiązywaniu nowej. Zakład w którym nie wypowiedziano umowy może skutecznie domagać się składki za ubezpieczenie wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w jej zapłacie - czyli praktycznie będą opłacone dwie polisy tego samego ubezpieczenia na ten sam pojazd w dwóch różnych zakładach. Pamiętamy jednak, że polisę która odnowiła się "z automatu" możemy w każdej chwili wypowiedzieć. Sprawdź w jaki sytuacjach można jeszcze wypowiedzieć ubezpieczenie oc auta.

Ważność polisy ubezpieczeniowej w razie sprzedaży pojazdu

W obecnym stanie prawnym w razie zbycia pojazdu mechanicznego na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia OC. Oznacza to że polisa przechodzi na nabywcę bez prawa uzyskania zwrotu pieniędzy przez zbywcę za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Zbywca ma obowiązek poinformowania ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu (druk zawiadomienia o zbyciu pojazdu). Do zawiadomienia załączamy kopie umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Ubezpieczyciel po odebraniu zawiadomienia, może domagać się dopłaty składki od nabywcy do polisy OC, a ten w razie niezaakceptowania nowej składki może ja wypowiedzieć i ubezpieczyć pojazd w innym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Zakres ochrony ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC chroni następstwa bezprawnego działania sprawcy skutkujące szkodą rzeczową i osobową w związku z ruchem pojazdu. Ruch pojazdu określony jest przez ustawę i obejmuje nie tylko faktyczny ruch pojazdu ale także szkody zaistniałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Ubezpieczenie to pokrywa szkody wyrządzone przez każdorazowego kierującego pojazdem zarówno właściciela pojazdu, który wyrządził szkodę, jego żonę, brata etc. jak i w ekstremalnym przypadku złodzieja, który ukradł samochód i wyrządził podczas ucieczki szkodę. W ramach ochrony ubezpieczeniowej zakład wypłaca odszkodowanie za szkody osobowe tzn. te które dotyczą naruszenia czynności organizmu człowieka i ich skutkiem jest śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia oraz szkody rzeczowe tzn. te które dotyczą składników majątku i ich uszczuplenia - ich skutkiem jest utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia w tym także utracone korzyści powstałe na skutek zdarzenia (szerzej na ten temat poniżej - szkoda osobowa i rzeczowa).

Tagi:

Komentarze

2012-11-21 17:46

zxcv

Czy pojazd który ma powyżej 40 lat podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, czy wystarczy wypowiedzieć umowę i nie zawierać do chwili wyjazdu na drogę publiczną.

2011-08-04 20:58

marian

Kary za brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC uległy zmianie i teraz nie są uzależnione od kursu euro, ale są wielokrotnością minimalnej krajowej pensji. To sporo więcej niż było do tej pory. Michał odpowiedz

2011-08-04 20:57

marian

Kary za brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC uległy zmianie i teraz nie są uzależnione od kursu euro, ale są wielokrotnością minimalnej krajowej pensji. To sporo więcej niż było do tej pory. Michał odpowiedz

2011-08-05 11:23

Ipolisa.pl

Witam Zapraszam do przeczytania artykuły na naszej stronie, pod tym linkiem: http://ipolisa.pl/Kary-za-brak-OC-nowe-stawki,artykul,346 o karach za brak ubezpieczenia OC na 2011 rok.

2011-08-04 20:56

karoldaniluk@op.pl

wszystko ładnie pięknie ale każda firma ubez. ma swoje praktyki żywcem stosowane jak z PGE i innych złodz.... Trzeba w razie kłopotów się płaszczyć albo udawać durnia etc. pilnować terminów jak nie wypowiesz to zapłacisz za kolejny rok za pół już nie jak kupisz z oc i chcesz aneksu na ół okresu to nie tylko na nowy rok cały albo9 te rekalkulacje i naciąganie. Jak w Komunie.

2011-06-13 14:01

Leszek

Nowe, wyższe stawki kar za brak ważnego ubezpieczenia OC można znaleźć w tym artykule http://ipolisa.pl/Kary-za-brak-OC-nowe-stawki,artykul,346 Pozdrawiam

2011-06-02 10:07

rX

To ile teraz w końcu trzeba zapłacić za brak ubezpieczenia OC? A płaci się karę za lukę w ubezpieczeniu, czy tylko jak mnie złapią?

2011-06-01 14:30

Michał

Kary za brak posiadania ważnego ubezpieczenia OC uległy zmianie i teraz nie są uzależnione od kursu euro, ale są wielokrotnością minimalnej krajowej pensji. To sporo więcej niż było do tej pory.

2010-10-22 22:00

renia

prosze o porade,zdarzyl sie wypadek z mojej winy potracil mnie tramwaj,jestem ubezpieczona,kto ponosi koszty naprawy samochodu, czy musze sama pokryc koszty naprawy ?

2010-08-19 09:19

stan

A co, jak ubezpieczyciel wycenił za mało i poszkodowany domaga się wyrównania od sprawcy?

2010-08-19 09:18

stan

A co, jak ubezpieczyciel wycenił za mało i poszkodowany domaga się wyrównania od sprawcy?