Strona główna  |  Wiadomości  |  Link4 - ubezpieczenie NNW

Link4 - ubezpieczenie NNW

Data aktualizacji: 2021-09-15
Link4 umożliwia nam ubezpieczenie NNW razem z OC i AC. Prezentujemy zakres ochrony, wyłączenia odpowiedzialności i bonusy ubezpieczenia NNW w Link4.

Spis treści:

 1. Kalkulator ubezpieczeń samochodu w Link4
 2. Warunki ubezpieczenia NNW w Link4
 3. Zakres ochrony: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków
 4. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Link4
 5. Bonusy związane z ubezpieczeniem NNW w Link4
 6. Czy warto kupić NNW w Link4?

Kalkulator ubezpieczeń samochodu w Link4

NNW w Link4 można zakupić jedynie razem z OC i/lub AC. Warto zatem sprawdzić najpierw, czy składka i warunki tych ubezpieczeń komunikacyjnych jest w Link4 atrakcyjna. Możesz się o tym szybko przekonać przy pomocy kalkulatora OC i AC. Wyliczając składkę, możesz od razu zaznaczyć, że chcesz dokupić NNW.

Warunki ubezpieczenia NNW w Link4

Operacja w szpitalu po wypadku

 • umowa ubezpieczenia może być zawarta na cudzy rachunek (na rachunek niebędącego ubezpieczającym właściciela pojazdu)
 • ochrona pod warunkiem, że pojazd jest jednocześnie ubezpieczony w zakresie OC i / lub AC w Link4
 • umowa na okres roku, pokrywający się z okresem ochrony OC i/lub AC
 • składka może być opłacona jednorazowo lub w ratach
 • należy niezwłocznie zawiadomić policję, a ubezpieczyciela w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od zdarzenia (w tym: udostępnić wszelką dokumentację dotyczącą zdarzenia i poddać się badaniu u lekarza wskazanego przez ubezpieczyciela zaraz po zakończeniu okresu leczenia usprawniającego, jednak nie później niż 24 miesiące od wypadku)
 • przy ustalaniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu nie jest uwzględniany charakter pracy zawodowej poszkodowanego

Zakres ochrony: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków

 • nagłe i niezależne od ubezpieczonego zdarzenia, wywołane przyczyną zewnętrzną
 • uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, trwałe inwalidztwo lub śmierć
 • ochrona obejmuje kierowcę i pasażerów (w liczbie określonej w dowodzie rejestracyjnym) pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczeniowej
 • ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w związku z:
  • ruchem pojazdu
  • wsiadaniem lub wysiadaniem z niego
  • postojem lub naprawą na trasie jazdy
  • załadunkiem lub wyładunkiem pojazdu
  • pożarem lub wybuchem samochodu
 • wysokość świadczeń zależy od rodzaju obrażeń:
  • 100% trwałego uszczerbku na zdrowiu – jednorazowa wypłata całej sumy ubezpieczenia
  • częściowy, trwały uszczerbek na zdrowiu – jednorazowe świadczenie odpowiadające procentowi utraty zdrowia – ustalane przez lekarzy wskazanych przez ubezpieczyciela (zaraz po zakończeniu okresu leczenia usprawniającego, jednak nie później niż 24 miesiące od wypadku)
  • śmierć ubezpieczonego – jednorazowe świadczenie w wysokości 50% całej sumy ubezpieczenia (wypłacane w kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, innym spadkobiercom)
  • świadczenie dodatkowe: udokumentowany zakup protez oraz specjalnych środków ochronnych i pomocniczych – nie więcej niż 10% sumy ubezpieczenia (do 2 lat od daty zdarzenia, o ile nie zostały już pokryte z ubezpieczenia społecznego)
  • zwrot kosztów badań i opinii lekarskich wymaganych przez Link4 w procesie ustalania wysokości świadczeń

Sytuacje wyjątkowe:

 • jeśli ubezpieczony otrzymał świadczenie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, a następnie zmarł na skutek tego samego zdarzenia – świadczenie jest wypłacane osobie uprawnionej tylko wtedy, gdy jest wyższe od wcześniej wypłaconego (o tę kwotę zostaje pomniejszone)
 • jeśli ubezpieczony (po ustaleniu stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu) zmarł z przyczyn niezwiązanych z wypadkiem – świadczenie ustalone przed jego śmiercią jest wypłacane osobom uprawnionym (spadkobiercom)
 • jeśli ubezpieczony (przed ustaleniem stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu) zmarł z przyczyn niezwiązanych z wypadkiem – świadczenie wypłacane osobom uprawnionym jest określane w oparciu o przypuszczalny stopień uszczerbku na zdrowiu, ustalany przez lekarzy powołanych przez ubezpieczyciela

Sprawdź także ubezpieczenie mieszkania w Link4

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczenia NNW w Link4

Link4 wyłącza z ubezpieczenia NNW są:

 1. działanie właściciela lub osób upoważnionych do używania pojazdu:
  • umyślne zniszczenie
  • użycie samochodu jako narzędzia przestępstwa
  • działanie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających
  • brak uprawnień do kierowania pojazdem
  • oddalenie się z miejsca wypadku (nie dotyczy konieczności ratowania życia lub zdrowia)
 2. gdy pojazd:
  • nie ma aktualnej rejestracji lub badań technicznych
  • jego stan techniczny wpłynął na powstanie szkody
 3. działania wojenne, akcje protestacyjne, blokada dróg, atak terrorystyczny
 4. działanie energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego
 5. szkody powstały na skutek rażącego niedbalstwa, chyba że zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności
 6. jeśli ubezpieczyciel stwierdzi niezgodność informacji podanych przez ubezpieczającego ze stanem faktycznym

Bonusy związane z ubezpieczeniem NNW w Link4

 • ochrona obejmuje nie tylko kierowcę, ale i pasażerów

Czy warto kupić NNW w Link4?

NNW w Link4 zapewnia pomoc zarówno kierowcy, jak i pasażerom na terenie całej Europy. Należy jednak zwrócić uwagę, że w przypadku śmierci ubezpieczonego Link4 wypłaca jedynie 50% sumy polisy. Jeżeli więc kupujesz NNW w Link4, wybierz wysoką sumę ubezpieczenia, tak aby nawet połowa tej kwoty była znaczącą pomocą.

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach oferowanych przez Link4

Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-04-24

Ile kosztuje ubezpieczenie OC, AC i NNW?

Każdy właściciel samochodu przynajmniej raz w roku musi podjąć ważną decyzję: w jakim towarzystwie kupię ubezpieczenie auta? Przed zakupem wiele osób chce poznać przeciętne ceny ubezpieczenia...

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-05-27

Ubezpieczenie szyb - porównanie warunków

Ubezpieczyciele kuszą licznymi dodatkami do podstawowego ubezpieczenia samochodu OC i AC. Jednym z jest ubezpieczenie szyb. Jaką ochronę daje ta polisa? Komu się może przydać?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2016-09-05

Ranking ubezpieczeń OC, AC, NNW – sierpień 2016 r.

Na podstawie informacji z drugiego miesiąca wakacji porównywarka Ubea.pl przygotowała kolejny ranking cenowy ubezpieczeń OC i pakietów OC + NNW, OC + AC i OC + AC + NNW). W zestawieniu widać...

Czytaj więcej
Komentarze