Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Kiedy możesz wypowiedzieć ubezpieczenie OC?

Data publikacji: 2016-01-26

Pytanie dotyczące wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej OC dla kierowcy, tylko z pozoru wydaje się oczywiste. Obowiązujące przepisy wskazują aż jedenaście sytuacji, w których umowa obowiązkowego ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.

Taka zmiana nie zawsze jest zależna od decyzji klienta. Może się okazać, że na wskutek upadłości zakładu ubezpieczeniowego lub utraty pojazdu, kierowca będzie musiał zawrzeć nową umowę. Warto sprawdzić, jakie inne sytuacje skutkują zakończeniem umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Powody zakończenia ochrony ubezpieczenia OC

Wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące polis OC dla kierowców, zostały uregulowane w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (dalej: ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych). Wspomniana ustawa określa również zasady wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej, którą muszą posiadać właściciele pojazdów. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie powody i okoliczności rozwiązania umowy OC, tworzą katalog zamknięty. Dlatego zakończenie obowiązkowej ochrony nie może nastąpić na wskutek jakichś innych przyczyn niż te, które wymieniono w ustawie.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych w przypadku polisy dla kierowców przewiduje następujące przyczyny rozwiązania umowy:

 1. upływ okresu, na który została zawarta umowa (zwykle jest to 12 miesięcy)
 2. wypowiedzenie automatycznie przedłużonej umowy, które jest związane z podwójnym ubezpieczeniem pojazdu
 3. wyrejestrowanie pojazdu mechanicznego
 4. odstąpienie od umowy zawartej przed rejestracją, gdy pojazd nie został zarejestrowany w ciągu kolejnych 30 dni
 5. wypowiedzenie umowy przez osobę, która nabyła polisę razem z zakupionym samochodem lub motocyklem
 6. wypowiedzenie umowy przez właściciela, gdy polisę zakupił okresowy posiadacz samochodu lub motocykla
 7. udokumentowanie trwałej i zupełnej utraty pojazdu, która nie skutkowała zmianą posiadacza (przykład: spłonięcie samochodu lub jego zupełna kasacja na wskutek wypadku)
 8. upływ trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń
 9. rejestracja pojazdu mechanicznego za granicą
 10. odstąpienie przez klienta od umowy ubezpieczenia zawartej przez Internet lub telefon (w takim przypadku klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, przez 30 dni od jej zawarcia)
 11. wyrejestrowanie związane z przekazaniem pojazdu do stacji demontażu, która wystawia odpowiednie zaświadczenia

Sprawdź, jak wygląda zwrot składki w przypadku zezłomowania auta

Niektóre z wymienionych sytuacji są znacznie częstsze od innych. Mowa o wygaśnięciu ubezpieczenia po upływie okresu przewidzianego w umowie, wypowiedzeniu umowy związanej z podwójnym ubezpieczeniem oraz wypowiedzeniu umowy nabytej razem z zakupionym pojazdem. Dość często dochodzi również do wygaśnięcia ochrony, które jest spowodowane zniszczeniem lub demontażem pojazdu. Warto wspomnieć, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych nie wymienia kradzieży pojazdu, jako przesłanki do rozwiązania umowy. Utrata samochodu lub motocykla na wskutek takiego przestępstwa stanowi jednak podstawę do jego wyrejestrowania (patrz punkt 3).

Więcej o wypowiedzeniu OC opowiadaliśmy w poniższym filmie:

Wcześniejsze wygaśnięcie ochrony uprawnia klienta do zwrotu składki

Niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy, posiadacz obowiązkowej polisy OC może się ubiegać o zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Takie uprawnienie wynika bezpośrednio z artykułu 813 paragraf 1 ustawy kodeks cywilny. Wspomniany paragraf mówi, że „w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej”. Specyficzna sytuacja ma miejsce, jeżeli polisa została sprzedana razem z pojazdem. Wówczas zwrot składki przysługuje poprzedniemu właścicielowi auta lub motocykla. Część składki jest oddawana tylko wtedy, gdy nowy użytkownik pojazdu wypowie umowę przed jej zakończeniem. W opisywanej sytuacji, zwrot składki będzie naliczony z uwzględnieniem okresu między wypowiedzeniem umowy i planowanym zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego w interesie poprzedniego właściciela samochodu lub motocykla, leży jak najszybsze rozwiązanie umowy przez jego następcę. Kwestie związane z wypowiedzeniem umowy i podziałem kosztów niewypowiedzianej polisy można uregulować poprzez umowę sprzedaży samochodu lub motocykla. W pozostałych przypadkach, zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony przysługuje aktualnemu właścicielowi pojazdu. Warto wspomnieć, że nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (11 lutego 2012 r.) zniosła ograniczenie, zgodnie z którym zwrot składki nie przysługiwał po wypłacie odszkodowania lub powstaniu obowiązku jego wypłaty.

Kierowca powinien pamiętać o automatycznym odnowieniu polisy

W kontekście wypowiadania umowy warto również przypomnieć, że obowiązkowe ubezpieczenia OC są objęte specyficznym systemem odnawiania ochrony. Polega on na tym, że brak terminowego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, obliguje firmę ubezpieczeniową do automatycznego przedłużenia ochrony. Takie rozwiązanie jest podyktowane obowiązkowym charakterem polisy OC i ma na celu ochronę pozostałych uczestników ruchu drogowego. Osoba, która nie chce przedłużać umowy z dotychczasowym ubezpieczycielem, powinna dostarczyć pisemne wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ważności ubezpieczenia. W przypadku listów nadanych Pocztą Polską, samo wysłanie odpowiedniego dokumentu na jeden dzień przed końcem polisy, wystarcza do zachowania terminu wypowiedzenia. Jeżeli klient firmy ubezpieczeniowej nie zdążył z wypowiedzeniem niechcianej polisy, to może on zgłosić rezygnację z przedłużonego ubezpieczenia po wcześniejszym zakupie innego OC dla kierowców.

Dowiedz się więcej o tym, jak odstąpić od umowy ubezpieczenia zawartej u agenta

Tagi:

Komentarze