Strona główna  |  Wiadomości  |  Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z OC?

Data aktualizacji: 2020-10-02
Ubezpieczyciel powinien szybko zadecydować o wypłacie odszkodowania z OC i nie uchylać się od odpowiedzialności. Praktyka bywa jednak inna od ustawowych założeń.

Krajowe przepisy dotyczące ubezpieczenia OC dla kierowców zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na likwidację szkody. Zobacz, czego możesz oczekiwać od ubezpieczyciela.

Spis treści:

 1. Co to jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?
 2. Zasada actio directa ma przyspieszyć wypłatę odszkodowania
 3. Wypłata odszkodowania - ile czasu ma ubezpieczyciel?
 4. Ile wynoszą odsetki za opóźnione odszkodowanie?
 5. Co powinna zawierać odmowa ubezpieczyciela?
 6. Kiedy likwidacją szkody zajmie się UFG?
 7. Jak długo ubezpieczyciel może rozpatrywać reklamację?
 8. Kiedy pomoże Rzecznik Finansowy?

Co to jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Jeśli chcesz szybko otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia OC, powinieneś zadbać o wszystkie formalności niezbędne do wypłacenia świadczenia przez ubezpieczyciela. Jednym z koniecznych dokumentów jest dyspozycja wypłaty świadczeń.

Nie masz obowiązku stosowania jednego konkretnego wzoru, ale dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:

 • numer szkody
 • dane osoby upoważnionej do odbioru pieniędzy (imię i nazwisko, adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego na który ma zostać przelane odszkodowanie
 • pełna nazwa banku
 • oświadczenie o podatku VAT

Zasada actio directa ma przyspieszyć wypłatę odszkodowania

Odszkodowanie z ubezpieczenia OC Szybkiej wypłacie służy m.in. zasada actio directa zakładająca możliwość bezpośredniego zgłoszenia swoich roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Takie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno przeprowadzić likwidację szkody w trakcie 30 dni od dostarczenia wymaganych informacji przez poszkodowaną osobę.

Niekiedy jednak czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy się przedłuża. Możliwa jest też negatywna odpowiedź zakładu ubezpieczeń, który nie znalazł podstaw do wypłaty środków albo chce uchylić się od odpowiedzialności. W takiej sytuacji poszkodowany musi znać swoje prawa.

Wypłata odszkodowania - ile czasu ma ubezpieczyciel?

Najważniejsze informacje o zasadach likwidacji szkód z OC komunikacyjnego znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wspomniany akt prawny wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien podjąć decyzję dotyczącą likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez poszkodowaną osobę.

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie może dotrzymać wspomnianego terminu (30 dni), to poszkodowany powinien zostać pisemnie powiadomiony o spodziewanym terminie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.

W trakcie 30 dni od dostarczenia wymaganych dokumentów ubezpieczyciel powinien także wypłacić bezsporną część odszkodowania. Jeżeli zakład ubezpieczeń złamie tę zasadę, to poszkodowany może dodatkowo żądać odsetek ustawowych za opóźnienie. Zgodnie z orzecznictwem odsetki ustawowe nalicza się już od pierwszego dnia opóźnienia ubezpieczyciela (zobacz wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 1 kwietnia 2014 r. - sygn. akt I ACa 825/13).

Ile wynoszą odsetki za opóźnione odszkodowanie?

Warto wiedzieć, że stawka odsetek za opóźnienie jest równowartością stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,50 punktu procentowego (7,00% rocznie w lutym 2017 r.). W ramach umowy z ubezpieczycielem można ustalić również inną wysokość odsetek za opóźnienie - nie mniejszą jednak od stawki wynikającej z kodeksu cywilnego (KC). Przepisy dodatkowo ograniczają wysokość odsetek za opóźnienie do 200% minimalnej stawki z KC (200% x 7,00% w lutym 2017 r.).

W przypadku komplikacji ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie przed upływem 2 tygodni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności możliwe było wyjaśnienie okoliczności wypadku. Ten termin nie może jednak przekroczyć 90 dni naliczanych od daty złożenia przez poszkodowanego odpowiednich dokumentów.

Trzymiesięczny termin nie obowiązuje jednak w sytuacji, kiedy ustalenie odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia zależy od wyniku toczącego się postępowania przed sądem. W takiej sytuacji całkowita likwidacja szkody będzie możliwa dopiero po prawomocnym rozstrzygnięciu sądowym - zwraca uwagę Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Co powinna zawierać odmowa ubezpieczyciela?

Warto wiedzieć, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje również pewne wymogi dotyczące negatywnej decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje albo przysługuje w innej kwocie niż wnioskowana (zwykle niższej), to ubezpieczyciel musi przedstawić poszkodowanemu stosowne wyjaśnienie oraz podstawę prawną swojej decyzji.

Pismo wysyłane przez zakład ubezpieczeń musi również zawierać informacje o tym, że poszkodowanemu przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

Kiedy likwidacją szkody zajmie się UFG?

Jeśli w terminach określonych ustawą (patrz powyżej), zakład ubezpieczeń nie ustali osoby odpowiedzialnej za szkodę albo stwierdzi brak ubezpieczenia sprawcy, to dokumentacja zostaje automatycznie przekazana Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który zajmie się likwidacją szkody (spowodowanej np. przez kierowcę bez polisy OC).

Osoba zgłaszająca roszczenie będzie powiadomiona o takim przekazaniu dokumentów ubezpieczeniowych. Warto wspomnieć, że procedurę przesyłania dokumentacji do UFG wprowadzono dopiero w ramach nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych z lutego 2012 r. - informuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeń Ubea.pl.

Jak długo ubezpieczyciel może rozpatrywać reklamację?

Tak jak już wspomniano, w piśmie informującym o negatywnej decyzji zakładu ubezpieczeń musi się znaleźć informacja na temat drogi sądowej. Złożenie pozwu przed sądem cywilnym powinno być jednak traktowane jako ostateczność (m.in. ze względu na koszty oraz ryzyko procesowe).

W pierwszej kolejności warto złożyć reklamację i wskazać na niewłaściwe podejście dotyczące oceny wypadku drogowego. Procedura reklamacyjna od października 2015 r. jest bardziej korzystna dla osoby posiadającej roszczenie wobec ubezpieczyciela. Przepisy zobowiązują bowiem zakład ubezpieczeń do rozpatrzenia reklamacji przed upływem 30 dni.

W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw ten termin (pod warunkiem powiadomienia klienta/poszkodowanego o przyczynach opóźnienia) może zostać wydłużony o kolejne 30 dni (do 60 dni naliczanych od dnia złożenia reklamacji).

Jeżeli zakład ubezpieczeń przekroczy ustawowy termin odpowiedzi (30 dni/60 dni), to skarga klienta/poszkodowanego (dotycząca np. wysokości odszkodowania) zostanie automatycznie rozpatrzona na jego korzyść.

Kiedy pomoże Rzecznik Finansowy?

Warto zdawać sobie sprawę, że po wyczerpaniu możliwości reklamacyjnych w danej firmie, poszkodowany może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Interwencja tej instytucji często pomaga w załatwieniu spraw, które nie wiążą się z dużym wydatkiem dla ubezpieczyciela.

W przypadku zgody towarzystwa ubezpieczeń, można również skorzystać z mediacji lub arbitrażu przed sądem polubownym.

Kolejnym rozwiązaniem jest skarga do KNF-u na firmę ubezpieczeniową, która zwleka z wypłatą odszkodowania. Nadzór finansowy może nałożyć na takiego ubezpieczyciela karę finansową o wartości do 0,50% składki zebranej w minionym roku - przypomina Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdź, kiedy warto złożyć odwołanie do ubezpieczyciela:

Najczęściej zadawane pytania
Co to jest dyspozycja wypłaty odszkodowania?

Jeśli chcesz szybko otrzymać odszkodowanie z ubezpieczenia OC, powinieneś zadbać o wszystkie formalności niezbędne do wypłacenia świadczenia przez ubezpieczyciela. Jednym z koniecznych dokumentów jest dyspozycja wypłaty świadczeń.
Nie masz obowiązku stosowania jednego konkretnego wzoru, ale dyspozycja powinna zawierać następujące informacje:

 • numer szkody
 • dane osoby upoważnionej do odbioru pieniędzy (imię i nazwisko, adres zamieszkania
 • numer rachunku bankowego na który ma zostać przelane odszkodowanie
 • pełna nazwa banku
 • oświadczenie o podatku VAT

Wypłata odszkodowania - ile czasu ma ubezpieczyciel?

Najważniejsze informacje o zasadach likwidacji szkód z OC komunikacyjnego znajdziemy w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wspomniany akt prawny wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien podjąć decyzję dotyczącą likwidacji szkody i wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od dostarczenia odpowiedniej dokumentacji przez poszkodowaną osobę.

Ile wynoszą odsetki za opóźnione odszkodowanie?

Warto wiedzieć, że stawka odsetek za opóźnienie jest równowartością stopy referencyjnej NBP powiększonej o 5,50 punktu procentowego (7,00% rocznie w lutym 2017 r.). W ramach umowy z ubezpieczycielem można ustalić również inną wysokość odsetek za opóźnienie - nie mniejszą jednak od stawki wynikającej z kodeksu cywilnego (KC). Przepisy dodatkowo ograniczają wysokość odsetek za opóźnienie do 200% minimalnej stawki z KC (200% x 7,00% w lutym 2017 r.).

Co powinna zawierać odmowa ubezpieczyciela?

Warto wiedzieć, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych przewiduje również pewne wymogi dotyczące negatywnej decyzji ubezpieczyciela. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje albo przysługuje w innej kwocie niż wnioskowana (zwykle niższej), to ubezpieczyciel musi przedstawić poszkodowanemu stosowne wyjaśnienie oraz podstawę prawną swojej decyzji.

Kiedy likwidacją szkody zajmie się UFG?

Jeśli w terminach określonych ustawą (patrz powyżej), zakład ubezpieczeń nie ustali osoby odpowiedzialnej za szkodę albo stwierdzi brak ubezpieczenia sprawcy, to dokumentacja zostaje automatycznie przekazana Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który zajmie się likwidacją szkody (spowodowanej np. przez kierowcę bez polisy OC).

Jak długo ubezpieczyciel może rozpatrywać reklamację?

Tak jak już wspomniano, w piśmie informującym o negatywnej decyzji zakładu ubezpieczeń musi się znaleźć informacja na temat drogi sądowej. Złożenie pozwu przed sądem cywilnym powinno być jednak traktowane jako ostateczność (m.in. ze względu na koszty oraz ryzyko procesowe).
W pierwszej kolejności warto złożyć reklamację i wskazać na niewłaściwe podejście dotyczące oceny wypadku drogowego. Procedura reklamacyjna od października 2015 r. jest bardziej korzystna dla osoby posiadającej roszczenie wobec ubezpieczyciela. Przepisy zobowiązują bowiem zakład ubezpieczeń do rozpatrzenia reklamacji przed upływem 30 dni.

Kiedy pomoże Rzecznik Finansowy?

Warto zdawać sobie sprawę, że po wyczerpaniu możliwości reklamacyjnych w danej firmie, poszkodowany może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego. Interwencja tej instytucji często pomaga w załatwieniu spraw, które nie wiążą się z dużym wydatkiem dla ubezpieczyciela.

O autorze
Andrzej Prajsnar
Andrzej Prajsnar
Na Ubea.pl o ubezpieczeniach piszę od 2014 r. Zajmuję się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiowałem ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jestem autorem artykułów, wypowiedzi i analiz publikowanych m.in. przez media współpracujące z naszą porównywarką (Rzeczpospolita, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl).
Podobne artykuły
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-12-21

Współwina za wypadek wyklucza odszkodowanie z OC?

Współodpowiedzialność za wypadek drogowy zdarza się dość często. Sprawdzamy, jak w takiej sytuacji wyglądają perspektywy wypłaty odszkodowania z OC.

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2020-11-18

Sprzedaż auta wykluczy odszkodowanie z OC?

Niektóre osoby decydują się sprzedać uszkodzony samochód lub motocykl, zamiast go naprawiać. W jaki sposób ustala się wtedy odszkodowanie z OC?

Czytaj więcej
komunikacja
Ubezpieczenie samochodu
2021-09-24

Polisa OC a postój auta

Szkody powstają niekiedy w trakcie postoju lub zatrzymania pojazdu. Czy w takiej sytuacji również działa ochrona z tytułu OC? Czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu?

Czytaj więcej
Komentarze