Kontakt
 • Link4
 • AXA Ubezpieczenia
 • Aviva
 • Proama
 • PZU
 • Warta
 • You Can Drive

Czym są ubezpieczenia nieruchomości

Ostatnia aktualizacja: 2014-02-17

Pozwalają nam one zabezpieczyć składniki majątku na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych (np. pożar, gradobicie, powódź). Często obejmują ochroną również mienie znajdujące się wewnątrz nieruchomości. Ubezpieczenia mieszkań i domów są najpopularniejszymi rodzajami ubezpieczeń mienia. Decydując się na zakup ubezpieczenia musimy pamiętać, iż zakres ochrony ubezpieczeniowej jest różny, co jest zależne od wybranego ubezpieczenia. Dokładna informacja na ten temat zawarta jest w o.w.u. (ogólne warunki ubezpieczenia). Powinny być one doręczone przed zawarciem umowy.

Ubezpieczenie mieszkania zapewni ochronę nieruchomości Ubezpieczając należący do nas majątek nieruchomy (nieruchomości) i ruchomy (rzeczy ruchome – ruchomości) przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy innym uszczerbkiem musimy zdawać sobie sprawę z szeregu potencjalnych zagrożeń, jakie mogą powstać po naszej stronie, mianowicie:

 • wystąpienie rozmaitych zdarzeń związanych z warunkami atmosferycznymi,
 • kradzież mienia ruchomego znajdującego się w domu czy mieszkaniu,
 • rabunku czyli kradzieży mienia ruchomego z zastosowaniem przemocy fizycznej, groźby jej użycia lub za pomocą podstępnego działania sprawcy,
 • dewastacja należącego do nas domu lub mieszkania.

O czym należy pamiętać? Przy ubezpieczeniu nieruchomości koniecznie trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

 • Większość zakładów ubezpieczeń wymaga w ramach standardowych warunków, aby mieszkanie lub dom zaopatrzyć w co najmniej dwa zamki wielozapadkowe. Przed zawarciem umowy koniecznie trzeba sprawdzić wymogi odnośnie liczby i jakości zamków w warunkach ubezpieczenia, gdyż mogą być odmiennie wskazane od powyższych standardów.

 • Okna, drzwi balkonowe, otwory dachowe, wejścia na strych powinny być zabezpieczone w taki sposób, aby nie można było ich otworzyć bez użycia siły. Z zasady zakłady ubezpieczeń nie przyjmują odpowiedzialności za powstałą szkodę, gdy brak jest śladów wskazujących na włamanie (tzn. musi występować kradzież wraz ze zniszczeniem zabezpieczeń przed jednoczesnym użyciem siły fizycznej).

 • Jeżeli mieszkanie, które ubezpieczamy znajduje się na parterze lub ostatnim piętrze, trzeba ustalić czy towarzystwo ubezpieczeniowe wymaga posiadanie dodatkowych zabezpieczeń w postaci dodatkowych urządzeń antywłamaniowych np. krat, okiennic, żaluzji antywłamaniowych, alarmów etc.

 • Kluczy do mieszkania, domu nie należy przekazywać, udostępniać czy pozostawiać przypadkowym lub nieznanym osobom – tzw. dochowanie należytej ostrożności. Suma ubezpieczenia jest maksymalną wysokością odszkodowania, jakie powinno wypłacić towarzystwo ubezpieczeniowe przy konkretnym ubezpieczeniu. Bywa również nazywana limitem odpowiedzialności lub sumą gwarancyjną, co jest zależne od konkretnych warunków. Wysokość sumy ubezpieczenia określa ubezpieczający biorąc przede wszystkim pod uwagę wartość ubezpieczanego majątku - mieszkania, domu i znajdujących się w nim przedmiotów. Określa się ją na podstawie ogólnych cen rynkowych nieruchomości w danym regionie.

Przy określeniu sumy ubezpieczenia na rzeczy ruchome należałoby orientacyjnie zsumować wartość wszystkich przedmiotów, które znajdują się w domu czy mieszkaniu. Zakłady ubezpieczeń wprowadzają też różne poziomy maksymalnej sumy, do której można się ubezpieczyć bez przeprowadzenia oględzin ubezpieczenia mienia i sprawdzenia sposobu jego zabezpieczenia. Oznacza to, że w momencie gdy wnioskowana suma ubezpieczenia przekracza maksymalną stawkę, jaką ma określoną zakład ubezpieczeń, wymagane są dodatkowe działania. Przeważnie jest to sprawdzenie przedstawiciela ubezpieczyciela wartości mienia. Dodatkowo ocenia on sposób zabezpieczenia – liczba i jakość zamków, jakość drzwi, zabezpieczenie okien (kraty, rolety, żaluzje i folie antywłamaniowe), zabezpieczenie okiennic, włazów dachowych i piwnicznych, otworów wentylacyjnych, stan i jakość instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

Należy również pamiętać o doubezpieczeniu nieruchomości w momencie, gdy nastąpi zmiana wartości ubezpieczanego majątku lub gwałtownie wzrosną ceny nieruchomości. W przeciwnym razie będziemy posiadać niepełne ubezpieczenie tzw. „niedoubezpieczenie” co, w przypadku szkody, może doprowadzić do niekorzystnych dla ubezpieczonej osoby skutków np. redukcja odszkodowania proporcjonalna do wartości niedoubezpieczonego majątku.

Źródło: Rzecznik Ubezpieczonych

Tagi:

Komentarze

2011-06-10 10:48

Ketonal

Kiedy kupowałem polisę ubezpieczenia nieruchomości, ubezpieczyciel zażądał ode mnie instalacji rolet antywłamaniowych. Niby nic dziwnego, ale ja mieszkam na 7mym piętrze... Moim zdaniem to absurdalne, bo złodziej chyba musiałby do mnie wlecieć samolotem...